Quran translations in many languages

Bulgarian Quran

Al-Baqarah

Мединска. Съдържа 286 знамения.

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

 

 1. Алиф.Лам. Мим.

(В началото на някои сури има букви от арабската азбука, наречени “буквени съкращения”, които също са знамения, но истинският им смисъл е неясен (муташабих) и единствено Аллах го знае. Учените от своя страна им дават различно тълкуване.)

 1. Тази Книга ­ без съмнение в нея ­ е напътствие за богобоязливите,
 2. които вярват в неведомото и отслужват молитвата, и раздават от онова, което сме им дали за препитание,
 3. и които вярват в низпосланото на теб и в низпосланото преди теб, и в отвъдния живот са убедени.
 4. Тези са напътени от своя Господ и тези са сполучилите.
 5. За онези, които не повярваха, за тях е все едно дали си ги предупредил, или не си предупредил ­ те не вярват.
 6. Аллах е запечатал и сърцата, и слуха им, и пред техните погледи има преграда.За тях има огромно мъчение.
 7. А някои от хората казват: “Повярвахме в Аллах и в Сетния ден.” Ала те не са вярващи.
 8. Стараят се да измамят Аллах и онези, които повярваха, ала мамят само себе си, без да усетят.
 9. Носят в сърцата си болест и им надбави Аллах болест.За тях има болезнено мъчение, защото са лъгали.
 10. И когато им се каже: “Не рушете по земята!” ­ казват: “Ние само поправяме.”
 11. Но именно те са рушащите.Ала не усещат.
 12. И когато им се каже: “Повярвайте, както хората повярваха!” ­ казват: “Да вярваме ли, както глупците повярваха?” Но именно те са глупците.Ала не знаят.
 13. И щом срещнат онези, които повярваха, казват: “Ние повярвахме.” Но щом се уединят със сатаните си, казват: “Ние сме с вас, само им се присмиваме.”
 14. На тях се присмива Аллах и им дава отсрочка в тяхната престъпност да се лутат.
 15. Тези са, които купуват заблудата вместо напътствието.Ала нито търговията им печели, нито са на правия път.

(В началото на Сура Кравата Превеликият Аллах говори първо за Своята величествена Книга ­ Корана, за това, че тя е пътеводител и първоизточник на истинския път, после ­ за вярата в неведомото и за основните задължения, които са петте “стълба” на Исляма, и същевременно разделя хората на три групи според вярата.

Първата са вярващите, чиито качества са обобщени в първите пет знамения.

Вторите са невярващите, за които се говори накратко в знамения 6 и 7.

Третата са лицемерите, чието поведение се разглежда в подробности до  знамение 21.

Коранът е Книга, низпослана да призовава хората към правия път. В тази връзка той най-напред разкрива на човечеството, което е негов събеседник, коя вяра е права и коя ­ не, какви са отговорностите, породени от вярата, какво е положението, което ще заеме в земния и в отвъдния живот този, който вярва в истината и този, който вярва в лъжата. Когато се чете Коранът, следва да не се забравя, че винаги Всевишният Аллах говори, а понякога Той дава възможност и на земните създания да говорят. Друг път разказва за събития, които илюстрира с примери и сравнения.)

 1. Те приличат на човек, запалил огън, но щом наоколо се озари, Аллах отнася техния светлик и ги оставя в тъмнини, да не виждат.
 2. Глухи, неми, слепи ­ те не се завръщат.
 3. Или са като [застигнати от] дъждовен облак на небето ­ в него има тъмнини и гръм, и мълния.Запушват с пръсти ушите си от гръмотевиците, с уплах пред смъртта.Аллах обгражда неверниците.
 4. Мълнията едва не отнема зрението им.Всякога, щом ги освети, вървят, а щом се стъмни над тях, спират. Но пожелае ли Аллах, Той би отнел и слуха, и зрението им. Аллах над всяко нещо има сила.
 5. О, хора, служете на своя Господ, който е сътворил вас и онези преди вас, за да се предпазите
 6. от Онзи, Който стори за вас от земята постеля и от небето ­ свод, и изсипва вода от небето, и чрез нея вади плодовете ­ препитание за вас! И като знаете това, не сторвайте подобия на Аллах!
 7. А ако се съмнявате в това, което сме низпослали на Нашия раб, донесете една сура, подобна на неговите, и призовете вашите свидетели ­ освен Аллах ако говорите истината!
 8. Но не го ли направите ­ а никога не ще [го] направите ­ бойте се от Огъня, горивото на който са хората и камъните! Подготвен е той за неверниците.
 9. И благовествай онези, които вярват и вършат праведни дела, че за тях са Градините, сред които реки текат! Всякога, щом бъдат нахранени с плод оттам, казват: “Това е [същото], с което и преди бяхме хранени.” А ще са дарени с негово подобие.Там за тях има пречисти съпруги и там ще пребивават вечно.
 10. Аллах не се свени да дава пример всякакъв ­ и колкото комар, и по-голям от него.Които са повярвали, знаят, че това е истината от техния Господ.А които са неверници, изричат: “Какво цели Аллах с този пример?” Заблуждава с него Той мнозина и напътва с него Той мнозина. Ала заблуждава с него само нечестивците,
 11. които нарушават обета пред Аллах след неговото потвърждаване и прекъсват онова, което Аллах е повелил да бъде съединено, и сеят по земята развала.Тези са губещите.

(Обетът пред Аллах са думите, изречени от хората на Писанието, че непременно ще повярват в последния Пророк, за чието идване се провъзгласява в Тората и Евангелието, ала когато той дошъл, не повярвали и нарушили думата си.)

 1. Как отричате Аллах ­ бяхте мъртви, Той ви съживи! После ще ви умъртви, после ще ви съживи, после при Него ще бъдете върнати.
 2. Той е, Който сътвори за вас всичко на земята, после се насочи към [сътворяването на] небето и създаде седем небеса.Той всяко нещо знае.
 3. И когато твоят Господ рече на ангелите: “Ще създам на земята наместник.” ­ рекоха: “Нима ще създадеш там някой, който ще сее по нея развала и ще лее кърви, докато ние Те славим с възхвала и възнасяме Твоята святост?” Рече: “Знам, каквото вие не знаете.”
 4. И научи Той Адам на имената на всички [неща], после ги представи на ангелите и рече: “Съобщете ми имената на тези [неща], ако говорите истината!”
 5. Рекоха: “Пречист си Ти! Нямаме друго знание, освен това, на което Ти ни научи.Ти си Всезнаещия, Премъдрия.”
 6. Рече: “О, Адам, съобщи им имената!” И когато им съобщи имената, каза: “Не ви ли рекох, че знам неведомото на небесата и на земята, и знам какво разкривате и какво потулвате?”
 7. И когато рекохме на ангелите: “Поклонете се на Адам!”, те се поклониха, освен Иблис.Възпротиви се той, възгордя се и стана един от неверниците.
 8. И рекохме: “О, Адам, пребивавай с жена си в Рая и яжте оттам в доволство, откъдето пожелаете, но не приближавайте до онова дърво, та да не станете угнетители!”
 9. А сатаната ги подмами да се подхлъзнат и ги извади от Рая, където бяха.И казахме: “Напуснете ­ врагове един на друг! За вас на земята има пребивание и ползване до време.”
 10. И получи Адам слова от своя Господ, и Той прие покаянието му.Той е Приемащия покаянието, Милосърдния.
 11. Казахме: “Напуснете оттук всички! И дойде ли при вас напътствие от Мен, за онези, които последват Моето напътствие, не ще има страх и не ще скърбят.
 12. А които не вярват и взимат за лъжа Нашите знамения, тези са обитателите на Огъня, там ще пребивават вечно.”
 13. О, синове на Исраил, помнете Моята благодат, с която ви обсипах, и спазвайте своя обет към Мен, за да спазвам и Аз Своя обет към вас, и имайте страх от Мен един!
 14. И вярвайте в това, което низпослах, за да потвърди наличното у вас! И не бъдете първите неверници към него, и не продавайте на никаква цена Моите знамения, и бойте се от Мен един!

(“ никаква цена” ­ буквално: “на нищожна цена”)

 1. И не смесвайте истината с лъжата, и не скривайте истината, когато [я] знаете!
 2. И отслужвайте молитвата, и давайте милостинята закат, и се покланяйте с покланящите се!
 3. Нима повелявате на хората праведност, а забравяте себе си, въпреки че вие четете Писанието? Нима не проумявате?
 4. И искайте помощта [на Аллах] с търпение и молитва! Тя наистина е трудна, ала не и за смирените,
 5. които се надяват, че ще срещнат своя Господ и че при Него ще се върнат.
 6. О, синове на Исраил, помнете Моята благодат, с която ви обсипах, и че бях ви предпочел измежду народите!

(Народ, измежду който е изпратен пророк, превъзхожда другите народи от своето време, тъй като сред всички хора Всевишният Аллах е избрал именно този народ и този човек. От друга страна, той носи по-голяма отговорност. Впрочем, за синовете на Исраил, за чието превъзходство тук се споменава, знамение 61 на същата сура разказва, че ги е сполетяло унижение и бедност, и са си навлекли гнева на Аллах.)

 1. И бойте се от Деня, в който ни една душа не ще замени друга в нищо и не ще се приеме от нея застъпничество, и не ще се вземе от нея откуп, и никому не ще се помогне.
 2. И [спомнете си] когато ви избавихме от хората на Фараона.Те ви причиняваха най-лошото мъчение, като избиваха синовете ви, а пощадяваха жените ви.Това бе велико изпитание за вас от вашия Господ.
 3. …И когато разделихме за вас морето на две и ви избавихме, и издавихме хората на Фараона пред очите ви,
 4. и когато определихме за Муса четиридесет нощи, после вие подир него приехте телеца, ставайки угнетители,
 5. после ви простихме, за да сте признателни!
 6. И когато дадохме на Муса Писанието и Разграничението, за да се напътите!
 7. И когато Муса рече на своя народ: “О, народе мой, ти угнети себе си, като прие телеца.Покайте се пред своя Създател и убийте [злите сред] вас! Това е за ваше добро пред Създателя ви. Той ще приеме вашето покаяние. Наистина е Той Приемащия покаянието, Милосърдния.”
 8. И когато изрекохте: “О, Муса, не ще ти повярваме, докато не видим Аллах наяве”, мълнията ви порази, както гледахте.
 9. После ви възкресихме след вашата смърт, за да сте признателни!
 10. И ви заслонихме с облака, и спуснахме над вас манната и пъдпъдъците: “Яжте от благата, които ви дарихме!” Не Нас угнетиха, а себе си угнетиха.
 11. И когато рекохме: “Влезте в това селище и яжте оттам в доволство, където пожелаете! И влезте през вратата, кланяйки се, и кажете: “Опрощение!”.Ние ще ви извиним прегрешенията и ще надбавим за благодетелните.”
 12. Ала угнетителите подмениха словото, което им бе казано, с друго.И изсипахме над угнетителите напаст от небето, защото бяха нечестивци.
 13. И когато Муса помоли за вода за своя народ, рекохме: “Удари с тоягата си камъка!” И дванадесет извора избликнаха от него.Вече всички хора знаеха своето място за пиене. “Яжте и пийте от препитанието на Аллах! И не сейте развала по земята, рушейки!”
 14. И когато рекохте: “О, Муса, не ще изтърпим на една и съща храна.Позови своя Господ заради нас, да ни даде от онова, което земята ражда ­ от нейните треви и краставици, и жито, и леща, и лук.” Каза: “Нима ще замените по-доброто с по-лошо? Слезте към някой град и ще намерите онова, което търсите!” И бяха белязани с унижението и бедността, и си навлякоха гнева на Аллах. То бе, защото не повярваха в знаменията на Аллах и убиваха пророците несправедливо. То бе, защото се противяха и престъпваха.
 15. Онези, които вярват, и юдеите, и християните, и сабеите, онези [от тях] които вярват в Аллах и в Сетния ден, и вършат праведни дела, имат наградата си при своя Господ и не ще има страх за тях, и не ще скърбят.
 16. И когато приехме вашия обет, и въздигнахме над вас Планината [ви рекохме]: “Хванете здраво това, което ви дадохме, и помнете какво има в него, за да се побоите!”
 17. После се отвърнахте и ако не бе над вас щедростта на Аллах и Неговата милост, щяхте да сте от губещите.
 18. И узнахте онези от вас, които престъпиха в Съботата, и им рекохме: “Бъдете маймуни презрени!”
 19. Сторихме го за назидание по тяхно време и след тях, и за поука на богобоязливите.
 20. И когато Муса рече на своя народ: “Аллах ви повелява да заколите крава.” ­ рекоха: “На присмех ли ни взимаш?” Рече: “Опазил ме Аллах да съм от невежите!”
 21. Рекоха: “Позови ни твоя Господ, да ни разкрие каква да бъде тя!” Рече: “Казва да е крава ­ нито стара, нито юница, а по средата на това.И направете, каквото ви се повелява!”
 22. Рекоха: “Позови ни твоя Господ, да ни разкрие какъв да бъде цветът є!” Рече: “Казва да е крава съвсем жълта на цвят, за радост на очите.”
 23. Рекоха: “Позови ни твоя Господ, да ни разкрие каква да бъде ­ за нас кравите си приличат.И ако Аллах желае, ще сме напътени.”
 24. Рече: “Казва да не бъде впрягана крава ­ нито да обръща земята, нито да напоява посева, здрава, без петна по нея.” Рекоха: “Сега ти посочи истината.” И я заклаха, но без малко да не го направят.
 25. И когато убихте един човек, спорехте за това.Но Аллах разкрива, каквото спотайвате.
 26. И рекохме: “Ударете го с част от нея [и той ще се съживи]!” Така Аллах съживява мъртъвците и ви показва Своите знамения, за да проумеете!
 27. После сърцата ви закоравяха и са като камъни, дори по-корави.Да! И сред камъните има такива, от които бликват реки, и сред тях някои се разцепват и излиза оттам вода; а някои от тях падат в уплах пред Аллах. Но Аллах не подминава вашите дела.
 28. Нима копнеете да ви повярват, щом част от тях слушаха Словото на Аллах, после го преиначаваха, знаейки, след като го бяха проумели?
 29. И щом срещнеха вярващите, казваха: “Ние повярвахме.” А щом се уединяха един с друг, казваха: “Нима ще им разправите онова, което Аллах ви е разкрил, че да ви оспорват с него пред вашия Господ?” Нима не проумявате?
 30. Нима не знаят, че Аллах знае и каквото спотайват, и каквото разгласяват?
 31. Някои от тях са неграмотни, не познават Писанието, а само измислици.Ала те само предполагат.
 32. Горко на онези, които с ръцете си пишат Писанието, после изричат: “Това е от Аллах.” ­ за да го продадат на нищожна цена! Горко им заради онова, което ръцете им написаха и горко им заради онова, което придобиха!
 33. И казват: “Не ще ни докосне Огънят освен само в броени дни.” Кажи: “Нима сте взели обет от Аллах? Аллах никога не нарушава Своя обет.Или говорите за Аллах, каквото не знаете?”
 34. Да, който придобива злина и грехът му го обгражда ­ тези са обитателите на Огъня, там ще пребивават вечно.
 35. А които вярват и вършат праведни дела, тези са обитателите на Рая, там ще пребивават вечно.
 36. И приехме от синовете на Исраил обет: “Служете само на Аллах и се отнасяйте с добро към двамата родители и към близките, сираците и нуждаещите се! И говорете на хората с добро, и отслужвайте молитвата, и давайте милостинята закат!” ­ после се отметнахте, освен малцина от вас, и се отдръпнахте.

(Тези сведения за действията и постъпките на Исраилевите синове в миналото се дават, защото в епохата, когато се появил Коранът, юдеите преиначавали Тората и потулвали истината. Във времето, когато бил изпратен Пророкът Мухаммад, в Арабия и най-вече в ал-Медина и околностите є живеела многобройна юдейска общност. Преди да бъде изпратен последният Пророк, юдеите разпространявали мълвата за предстоящото му идване, но променили поведението си и започнали да преиначават това, което са говорили преди, защото очаквали пророкът да бъде един от тях.А когато той дошъл измежду арабите, юдеите проявили ревност. Последният Пророк, Аллах да го благослови и с мир да го дари,  бил принуден да воюва с тях и да ги прогони. Юдеите до днес питаят вражда към мюсюлманите.)

 1. И приехме от вас обет: “Не проливате [един на друг] кръвта си и не се прогонвате [взаимно] от домовете си!”.После, засвидетелствайки, вие потвърдихте това.
 2. После се избивахте и прогонвахте от домовете им някои от вас, като си помагахте против тях с грях и вражда.И дойдеха ли при вас като пленници, ги откупвахте. А ви бе възбранено да ги прогонвате.Нима вярвате в част от Писанието, а в друга не вярвате? За онези от вас, които вършат това, няма друго възмездие освен позор в земния живот, а в Деня на възкресението ще бъдат подложени на най-суровото мъчение. Аллах не подминава вашите дела.
 3. Тези са, които избраха земния живот вместо отвъдния.И мъчението им не ще бъде облекчено, и не ще им се помогне.
 4. И дадохме на Муса Писанието, и подир него изпратихме един след друг пратениците, и дадохме на Иса, сина на Мариам, ясните знаци, и го подкрепихме със Светия дух.Нима не ви обземаше надменност всеки път, щом пратеник ви донасяше онова, което душите ви не желаят? И някои отрекохте, а други убивате.
 5. И казаха: “Сърцата ни са под ключ.” Да, Аллах ги е проклел заради тяхното неверие.Те малко вярват.
 6. И щом при тях дойде от Аллах Книгата, потвърждаваща онова, което е у тях ­ а още отпреди бяха молили за помощ срещу неверниците, ­ и щом при тях дойде онова, което [вече] знаеха, не повярваха в него.Проклятието на Аллах е над неверниците.

( “Онова, което е у тях” е Тората.)

 1. Колко лошо е онова, за което продадоха душите си да не вярват в низпосланото от Аллах, поради завист, че Аллах низпослава от Своята благодат комуто пожелае измежду Своите раби.И заслужиха гняв върху гняв. За неверниците има унизително мъчение.
 2. И когато им се каза: “Повярвайте в онова, което Аллах низпосла!” ­ рекоха: “Вярваме в низпосланото нам.” И не вярват в онова, което е след него, а то е истината, потвърждаваща онова, което е у тях.Кажи: “А защо преди убивахте пророците на Аллах, ако сте вярващи?”
 3. И Муса ви донесе ясните знаци, а после приехте телеца, ставайки угнетители.
 4. И когато приехме вашия обет, и въздигнахме над вас Планината [ви рекохме]: “Хванете здраво това, което ви дадохме, и послушайте!” Рекоха: “Чухме и се възпротивихме.” И в тяхното неверие сърцата им бяха пропити с телеца.Кажи: “Колко лошо е онова, което вашата вяра ви повелява, ако сте вярващи!”
 5. Кажи: “Ако отвъдният дом при Аллах е само за вас, а не за другите хора, възжелайте смъртта, ако говорите истината!”
 6. А не ще я възжелаят никога, заради онова, което ръцете им са сторили преди.Аллах знае угнетителите.
 7. Наистина ще откриеш, че те са най-ненаситните за живот хора, [дори] повече от съдружаващите.Всеки от тях желае да би векувал хиляда години. Ала няма той да се отдалечи от мъчението, дори да векува. Аллах съзира техните дела.
 8. Кажи: “Кой е враг на Джибрил?” Той го низпосла в твоето сърце с позволението на Аллах в потвърждение на съществуващото вече и като напътствие, и благовестие за вярващите.
 9. Който е враг на Аллах и на Неговите ангели, и на Неговите пратеници, и на Джибрил, и на Микал ­ Аллах е враг на неверниците.
 10. Вече ти низпослахме ясни знамения.В тях не вярват само нечестивците.
 11. Нали всякога, щом се договаряха с договор, някои от тях го отхвърляха! Дори повечето от тях не вярват.
 12. И щом при тях дойде Пратеника на Аллах, за да потвърди наличното у тях, едни от дарените с Писанието хвърлиха зад гърба си Книгата на Аллах, сякаш не знаят.
 13. И последваха онова, което сатаните разправяха против владението на Сулайман.И не бе Сулайман неверник, ала сатаните бяха ­ учеха хората на магия и на онова, което във Вавилон бе низпослано на ангелите Харут и Марут. Не учеха никого, докато и двамата не му кажат: “Ние сме само изпитание, тъй че не ставай неверник!” И [хората] се учеха от тях как да разделят мъжа от жена му, ала с това не вредяха никому, освен с позволението на Аллах. И се учеха на онова, което им вреди, а не им е от полза. И знаеха, че който го избере, не ще има дял за него в отвъдния живот. Колко лошо е онова, за което продадоха душите си, ако знаеха!
 14. А ако вярваха и се бояха, награда от Аллах е най-доброто, ако знаеха.
 15. О, вярващи, не казвайте: “Зачети ни!”, а казвайте: “Пожали ни!” и послушайте! За неверниците има болезнено мъчение.

(Когато Пратеника на Аллах, Аллах да го благослови и с мир да го дари,  казвал на мюсюлманите нещо, те му казвали: “Раина!”, което значело: “Зачети ни!”. Юдеите употребявали същата дума в значение на “хуля, ругая, псувам” и започнали злонамерено да се обръщат така към Пророка. Ето защо е повелено да не се казва: “Раина!”, а “Унзурна!”, което означава: “Пожали ни!”)

 1. Нито онези от хората на Писанието, които не повярваха, нито съдружаващите желаеха на вас да бъде низпослано благо от вашия Господ.Но Аллах определя за Своята милост когото пожелае. Аллах е Владетелят на великата благодат.
 2. Каквото и знамение да отменим или накараме да се забрави, донасяме по-добро или подобно на него.Не узна ли ти, че Аллах над всяко нещо има сила?
 3. Не узна ли ти, че на Аллах принадлежи владението на небесата и на земята, и нямате освен Аллах нито покровител, нито избавител?
 4. Или искате да питате вашия Пратеник, както бе питан и Муса преди? А който подменя вярата с неверие, той се е отклонил от правия път.
 5. Мнозина от хората на Писанието, поради завист в душите, желаят, след като сте повярвали, да ви превърнат пак в неверници, след като им се разкри истината.Извинявайте и прощавайте, докато Аллах даде Своята повеля! Аллах над всяко нещо има сила.
 6. И отслужвайте молитвата, и давайте милостинята закат, и каквото и благо да направите отнапред за душите си, ще го намерите при Аллах.Аллах съзира вашите дела.
 7. И рекоха [хората на Писанието]: “В Рая ще влязат само юдеи и християни.” Това са техните въжделения.Кажи им: “Дайте своя довод, ако говорите истината!”
 8. Да! Който всецяло се е отдал на Аллах и е благодетелен, ще има наградата си при своя Господ.И не ще има страх за тях, и не ще скърбят.
 9. И рекоха юдеите: “Християните не се основават на нищо.” И християните рекоха: “Юдеите не се основават на нищо.” А четат Писанието.Така и незнаещите изричат подобни думи. Аллах ще отсъди помежду им в Деня на възкресението за онова, по което са в разногласие.
 10. И кой е по-голям угнетител от онзи, който в храмовете на Аллах възбранява да се споменава Неговото име и се стреми да ги разруши? На тези не подобава да влизат там, освен със страх.За тях в земния живот има позор, за тях в отвъдния има огромно мъчение.
 11. На Аллах принадлежи и изтокът, и западът, и накъдето и да се обърнете, там е Ликът на Аллах.Аллах е всеобхватен, всезнаещ.
 12. И рекоха: “Аллах се сдоби със син.” Пречист е Той! Да, Негово е всичко и на небесата, и на земята.Всички се покоряват на Него.

(Юдеите казват: “Узайр е син на Бога.” Християните казват: “Исус е син на Бога.” А съдружаващите араби казвали: “Ангелите са дъщери на Бога.” Горното знамение известява, че Всевишният Аллах е пречист от всичко това.)

 1. Първосъздателя на небесата и на земята! И щом реши нещо, казва му само: “Бъди!”.И то става.
 2. И рекоха незнаещите: “Аллах не ще ли ни продума, или да ни се яви знамение?” Така и онези преди тях изричаха подобни думи.Сърцата им си приличат. Вече обяснихме знаменията на хора убедени.
 3. Изпращаме те с истината Ние като благовестител и предупредител.И не ще бъдеш питан за обитателите на Ада.
 4. И не ще са доволни от теб нито юдеите, нито християните, докато не последваш тяхната вяра.Кажи: “Напътствието на Аллах е напътствие.” И ако последваш страстите им подир знанието, което си получил, никой не ще те защити от Аллах и не ще те избави.
 5. Тези, на които дадохме Писанието, го четат с правдиво четене.Те вярват в него. А които не вярват в него ­ тези са губещите.
 6. О, синове на Исраил, помнете Моята благодат, с която ви обсипах, и че бях ви предпочел измежду народите!
 7. И бойте се от Деня, в който ни една душа не ще замени друга в нищо и не ще се приеме от нея откуп, и не ще є бъде от полза ничие застъпничество, и не ще им се помогне!
 8. И когато Господът на Ибрахим го изпита със слова, той ги изпълни.Рече: “Правя те водител на хората.” Каза: “А от моето потомство?” Рече: “Не получават Моя обет угнетителите.”
 9. И сторихме Дома [Кааба] място за събиране на хората и сигурно убежище: “Вземете мястото на Ибрахим да бъде за молитви!” И заръчахме на Ибрахим и Исмаил: “Почистете Моя Дом за тези, които обхождат, пребивават и се кланят, свеждайки чела до земята в суджуд!”

(Суджуд ­ допиране на челото до земята в израз на пълно смирение.)

 1. И когато Ибрахим рече: “Господи мой, стори го защитен град и храни с плодовете неговите жители ­ онези от тях, които повярваха в Аллах и в Сетния ден!”, Той рече: “А който е неверник, ще го оставя малко да се понаслаждава, после ще го подкарам към мъчението на Ада.И колко лоша е тази участ!”
 2. И когато Ибрахим и Исмаил издигаха основите на Дома, [рекоха]: “Господи, приеми от нас! Наистина Ти си Всечуващия, Всезнаещия.
 3. Господи, направи ни отдадени на Теб, и от нашето потомство ­ общност, отдадена на Теб, и ни покажи нашите обреди, и приеми нашето покаяние! Ти си Приемащия покаянието, Милосърдния.
 4. Господи, проводи им пратеник измежду тях, да им чете Твоите знамения, да ги учи на Писанието и на мъдростта, и да ги пречиства! Ти си Всемогъщия, Премъдрия.”
 5. А кой друг се отвръщаше от вярата на Ибрахим, освен онзи, който е безразсъден за себе си? Него [Ибрахим] Ние избрахме в земния живот, а в отвъдния той е от праведниците.
 6. Когато неговият Господ му рече: “Отдай се!” ­ той рече: “Отдадох се на Господа на световете.”
 7. И завеща това Ибрахим на синовете си, [а също] и Якуб: “О, мои синове, Аллах избра вашата религия ­ умирайте само отдадени!”
 8. Нима бяхте свидетели, когато смъртта се приближи до Якуб и той рече на своите синове: “На какво ще служите след мен?” Рекоха: “Ще служим на твоя Бог и на Бога на твоите предци Ибрахим и Исмаил, и Исхак ­ на Единствения Бог, и Нему ще бъдем отдадени.”
 9. Те са общност, вече отминала.Тяхно е онова, което са придобили, и ваше е онова, което вие сте придобили. И не ще бъдете питани какво те са извършили.
 10. И рекоха: “Станете юдеи или християни и ще тръгнете по правия път!” Кажи: “Не, ние следваме вярата на Ибрахим, правоверния, а той не бе от съдружаващите.”
 11. Кажете: “Вярваме в Аллах и в низпосланото на нас, и в низпосланото на Ибрахим и Исмаил, и Исхак, и Якуб, и родовете [му], и в дареното на Муса и на Иса, и в дареното на пророците от техния Господ.Разлика не правим между никого от тях и на Него сме отдадени.”
 12. И ако бяха повярвали в същото, в което и вие повярвахте, щяха да се напътят.Но ако са се отметнали, те са в раздор и Аллах ще ти е достатъчен срещу тях. Той е Всечуващия, Всезнаещия.
 13. Баграта на Аллах! А кой е по-хубав от Аллах по багра? Само на Него служим.

(Под “баграта на Аллах” се има предвид ислямската религия.Вярата бележи хората. Ако наблюдаваме двама души, единият от които се придържа към религията, а другият ­ не, разликата между тях се усеща.)

 1. Кажи: “Нима спорите с нас за Аллах, а Той е и нашият Господ, и вашият Господ? Нам са нашите дела и вам са вашите дела.На Него сме предани.”
 2. Или ще кажете, че Ибрахим и Исмаил, и Исхак, и Якуб, и родовете [му] бяха юдеи или християни? Кажи: “Вие ли знаете повече, или Аллах?” И кой е по-голям угнетител от онзи, който е скрил у себе си свидетелство от Аллах? Аллах не подминава вашите дела.
 3. Те са общност, вече отминала.Тяхно е онова, което са придобили и ваше е онова, което вие сте придобили. И не ще бъдете питани какво те са извършили.

(След преселението на Пратеника на Аллах в ал-Медина мюсюлманите запазили посоката си за молитви към Йеруселим още около 16-17 месеца. Това станало причина юдеите да се възгордеят и да разпространяват твърдението, че Мухаммад и сподвижниците му нямат своя посока за молитви, и че те са им показали пътя. Пратеника на Аллах вдигнал глава към небето и настойчиво помолил да му бъде посочена самостоятелна посока за молитви. Тогава дошла повелята за обръщане от Йерусалим към храма Кааба. Юдеите и лицемерите отново започнали да недоволстват. Следващите знамения съобщават за това събитие.)

 1. Ще кажат глупците от хората: “Какво ги отклони от досегашната им посока за молитва?” Кажи: “На Аллах принадлежи и изтокът, и западът.Той води когото желае към правия път.”
 2. И така ви сторихме общност по средата ­ за да сте свидетели за хората и Пратеника да е свидетел за вас.И сторихме твоята досегашна посока за молитва само за да разграничим последвалите Пратеника от онези, които се обръщат на петє.[Смяната] наистина е трудност, но не и за онези, които Аллах е напътил. А Аллах не би погубил вярата ви. Аллах към хората е състрадателен, милосърден.
 3. Виждаме да се обръща твоето лице [о, Мухаммад] към небето.Ние непременно ще те обърнем в посока за молитви, която ще ти е угодна. Тъй че обърни лице към Свещената джамия!  Където и да бъдете, обръщайте лице към нея! Дарените с Писанието знаят, че това е истината от техния Господ. Аллах не подминава техните дела.
 4. И каквото и знамение да донесеш на дарените с Писанието, те не ще последват твоята посока за молитви, а и ти не ще последваш тяхната посока.И едните от тях не ще последват посоката за молитви на другите. А ако последваш страстите им след онова, което си получил от знанието, тогава ти си от угнетителите.
 5. Онези, на които дарихме Писанието, го знаят, както знаят синовете си.Но едни от тях скриват истината, знаейки.
 6. Истината е от твоя Господ и не бъди от съмняващите се!
 7. Всеки има посока, накъдето се обръща.Надпреварвайте се в добрините! Където и да сте, Аллах всички ви ще събере.Аллах над всяко нещо има сила.
 8. Откъдето и да тръгнеш, обръщай лице към Свещената джамия! Това е истината от твоя Господ.Аллах не подминава вашите дела.
 9. Откъдето и да тръгнеш, обръщай лице към Свещената джамия, и където и да бъдете, обръщайте лица към нея, за да нямат хората довод срещу вас, освен онези от тях, които угнетяват, и да изпълня Своята благодат към вас, за да бъдете напътени! Затова не се страхувайте от тях, а се страхувайте от Мен!
 10. Изпратихме ви пратеник измежду вас, да ви чете Нашите знамения и да ви пречиства, и да ви учи на Писанието и на мъдростта, и да ви учи на онова, което не сте знаели.
 11. И споменавайте Ме, за да ви споменавам и Аз, и благодарете Ми, и не Ме отхвърляйте!
 12. О, вярващи, искайте помощта на Аллах с търпение и молитва! Аллах е с търпеливите.
 13. И не наричайте “мъртви” убитите по пътя на Аллах! Не, живи са! Но вие не усещате.
 14. И непременно ще ви изпитаме с малко страх и глад, и с отнемане от имотите, душите и плодовете.И благовествай търпеливите,
 15. които, щом беда ги сполети, казват: “Ние на Аллах принадлежим и при Него се завръщаме.”
 16. Върху тях има благослов и милост от техния Господ.Те са напътените.
 17. Ас-Сафб и ал-Мбруа са от знаците на Аллах, и който ходи при Дома на поклонение хадж или поклонение эмра, той не върши грях, като ги обикаля.А който прави добро и по своя воля ­ Аллах е въздаващ, всезнаещ.

(Ас-Сафб и ал-Мбруа са два хълма на изток от храма Кааба.Търсейки вода за сина си Исмаил, Хаджар тичала седем пъти между тях. И до днес посещаващите Кааба за поклонение хадж или поклонение умра изминават разстоянието между ас-Сафб и ал-Мбруа. В знамението е казано, че няма грях в отиването до единия хълм и връщането обратно до другия.През езическата епоха на всеки от двата хълма е имало по един идол. Въпреки че Ислямът премахнал идолопоклонничеството, у някои хора останало съмнение, че нарушават предписанията на Аллах. В горното знамение се дава отговор на този въпрос.)

 1. Онези, които скриват низпосланите от Нас ясни знамения и напътствието, след като ги разяснихме на хората в Писанието, тях Аллах проклина и проклинащите ги проклинат,
 2. освен онези, които се покаят и поправят, и разкрият.От тях ще приема покаяние. Аз съм Приемащия покаянието, Милосърдния.
 3. А онези, които не вярват и умират неверници, над тях е проклятието на Аллах и на всички ангели и хора ­
 4. вечно ще са в него.Мъчението им не ще бъде облекчено и не ще им се даде отсрочка.
 5. Вашият Бог е единственият.Няма друг Бог освен Него, Всемилостивия, Милосърдния.
 6. В сътворяването на небесата и на земята, и в промяната на нощта и деня, и в корабите, плаващи в морето с онова, което носи полза на хората, и във водата, която Аллах изсипва от небето, и съживява с нея земята след нейната смърт, и множи там всякакви твари, и в смяната на ветровете, и в покорните между небето и земята облаци ­ наистина има знамения за хора проумяващи.
 7. А някои от хората приемат за богове други вместо Аллах, обичат ги, както Аллах трябва да се обича.А които вярват, най-силно обичат Аллах. И ако угнетителите можеха да съзрат, когато видят мъчението, че цялата сила е на Аллах и че Аллах е суров в мъчението…
 8. Тогава, щом видят мъчението, онези, които са били следвани, ще се отрекат от онези, които са ги следвали, и ще се прекъснат връзките между тях.
 9. А онези, които са ги следвали, ще кажат: “Ако има за нас връщане, ще се отречем от тях, както и те се отрекоха от нас.” Така Аллах ще им покаже техните деяния като горести за тях и не ще излязат от Огъня.
 10. О, хора, яжте от онова по земята, което е позволено и приятно! И не следвайте стъпките на сатаната! Той за вас е явен враг.
 11. Той ви повелява само злина и поквара, и да говорите за Аллах онова, което не знаете.
 12. И когато им се каже: “Следвайте онова, което Аллах е низпослал!” ­ казват: “Не, ще следваме онова, с което заварихме предците си!” Ала нима и ако техните предци не са проумели нищо и не са били напътени?
 13. Неверниците приличат на човек, ревящ към нещо, което чува само крясък и зов.Глухи, неми, слепи ­ те не проумяват.
 14. О, вярващи, яжте от благата, които Ние ви дарихме, и бъдете признателни на Аллах, ако на Него служите!
 15. Той ви забрани мършата, кръвта, свинското месо и закланото за друг, а не за Аллах.А който е принуден, без да е потисник, нито престъпващ, за него не е грях.Аллах е опрощаващ, милосърден.

(Принудените да престъпят споменатата забрана не извършват грях, ако ядат, колкото да оцелеят.)

 1. Скриващите онова, което Аллах е низпослал от Писанието, и продаващите го на нищожна цена, ще поглъщат в своя стомах само Огъня.И не ще им проговори Аллах в Деня на възкресението, и не ще ги пречисти, и за тях има болезнено мъчение.
 2. Те са, които купиха заблудата вместо напътствието и мъчението ­ вместо опрощението.И колко настойчиви са пред Огъня!
 3. Така е, защото Аллах низпосла Писанието с истината.А които спорят относно Писанието, те са в дълбок раздор.
 4. Праведността не е да обръщате лице на изток или на запад, праведността е у онзи, който вярва в Аллах и в Сетния ден, и в ангелите, и в Писанието, и в пророците, и раздава от своя имот, въпреки любовта си към него, на роднините и сираците, и на нуждаещите се, и на пътника [в неволя], и на просяците, и за освобождаване на робите, и отслужва молитвата, и дава милостинята закат; и у изпълняващите своя обет, когато са обещали, и у търпеливите в злочестие и беда, и във вихъра на битката.Те са искрените и те са богобоязливите.
 5. О, вярващи, вам е предписано възмездие за убитите, свободен ­ за свободен и роб ­ за роб, и жена ­ за жена.А който получи опрощение от своя брат, да го получи според обичая, а той да му се издължи с добрина. Това е облекчение и милост от вашия Господ.А който след това престъпи, за него има болезнено наказание.
 6. За вас във възмездието има живот, о, разумни хора, за да се побоите!

(Изразът “във възмездието има живот…” наистина заслужава особено внимание. Ако се приложи възмездието, с погубването на един човек се осигурява живот на много други и по такъв начин се предотвратяват кръвните вражди.)

 1. Предписано ви е, когато смъртта надвисне над някого от вас, ако той остави благо, да го завещае на двамата родители и на близките според обичая.Това е дълг за богобоязливите.

(Преди да бъдат низпослани знаменията, посветени на наследството, било повелено една част от имота на човека да бъде завещана на неговите родители и близки. Ала със знаменията за наследството и Сура Жените ясно е посочен делът на всеки един. Позволява се да се прави завещание на роднини и бедни, за които не е предвиден дял от наследството, а също ­ за благотворителни цели. Всеки мюсюлманин може да завещае част от имота си на когото пожелае, при условие тя да не надвишава една трета от него.)

 1. А който подмени [завещанието], след като го е чул, грехът е само над онези, които са го подменили.Аллах е всечуващ, всезнаещ.
 2. А който се опасява от грешка или грях на завещател, и помирява [наследниците], за него не е грях.Аллах е опрощаващ, милосърден.
 3. О, вярващи, предписано ви е говеенето, както бе предписано и за онези преди вас, за да се побоите ­
 4. в определени дни.А който от вас е болен или на път ­ да се издължи в други дни. А за които не могат ­ откуп: да нахранят човек в нужда. А който по своя воля стори благо, това е най-доброто за него. И да говеете е най-доброто за вас, ако знаете.

(Откуп се прилага при немощ поради старост или безнадеждно продължително заболяване.)

 1. Рамадан е месецът, през който беше низпослан Коранът за напътствие на хората и с ясни знаци от напътствието и разграничението.Който от вас се окаже в този месец, да говее през него, а който е болен или на път ­ да се издължи в други дни. Аллах иска да ви улесни и не иска да ви затрудни, а да завършите докрай определените дни, да възвеличите Аллах за онова, с което ви е напътил и да сте признателни.
 2. И когато Моите раби те питат за Мен ­ Аз съм наблизо, откликвам на зова на зовящия, когато Ме позове.Нека и те Ми откликнат, и нека вярват в Мен, за да се напътят!
 3. Позволено ви е да прекарате нощите на говеенето при своите жени.Те са одеяние за вас и вие сте одеяние за тях. Аллах знае, че сте измамили самите себе си, но е приел вашето покаяние и ви е извинил. А сега ги обладавайте и се стремете към онова, което Аллах ви е предписал: яжте и пийте, додето различите при [пукването на] зората белия конец от черния конец! После довършете говеенето до нощта и не ги обладавайте, когато пребивавате в джамиите! Това са границите на Аллах, не ги доближавайте! Така Аллах обяснява Своите знамения на хората, за да се побоят!
 4. И не яжте своите имоти помежду си с измама, и не ги подхвърляйте на съдиите, за да ядете с грях от имотите на хората, знаейки!
 5. Питат те за новолунието.Кажи: “То сочи определено време за хората и за поклонението хадж.” Праведността не е да идвате в домовете отзад, а праведността е у онзи, който се бои от Аллах.Влизайте в домовете през вратите им! И бойте се от Аллах, за да сполучите!

(В периода на невежеството арабите смятали за проява на праведност по време на поклонение да не влизат в домовете си през входа, а от друго място.)

 1. И се сражавайте по пътя на Аллах с онези, които се сражават с вас, и не престъпвайте! Аллах не обича престъпващите.
 2. И ги убивайте там, където ги сварите, и ги прогонете оттам, откъдето и те ви прогониха! Да заблуждаваш е по-тежко, отколкото да убиваш.И не се сражавайте с тях при Свещената джамия, докато не започнат там да се сражават с вас! А ако се сражават с вас, убийте ги! Такова е възмездието за неверниците.
 3. А престанат ли ­ Аллах е опрощаващ, милосърден.
 4. И се сражавайте с тях, докогато не ще има заблуда и религията ще е на Аллах! А престанат ли, тогава да не се враждува, освен против угнетителите!
 5. Месец на забрана ­ срещу месец на забрана! И за [нарушаване на] забраните – възмездие.А който ви нападне, нападнете го така, както ви е нападнал! И бойте се от Аллах, и знайте, че Аллах е с богобоязливите!
 6. И раздавайте по пътя на Аллах, и не се хвърляйте със собствените си ръце към гибелта, и благодетелствайте! Аллах обича благодетелните.
 7. И довършвайте поклонението хадж, и поклонението эмра заради Аллах! А ако сте възпрени, [дайте] жертвено животно според своите възможности! И не бръснете главите си, докато жертвеното животно не стигне местоназначението си! А който от вас е болен или има страдание по главата, тогава ­ да се откупи с говеене или подаяние, или жертвоприношение.А ако сте в безопасност, онзи, който използва поклонението эмра и за поклонение хадж, [да даде] жертвено животно според своите възможности. А който не е в състояние, да говее три дни по време на поклонението хадж и седем, щом се върне, та пълни десет. Това е за онзи, чиито роднини не живеят в околностите на Свещената джамия. И бойте се от Аллах, и знайте, че Аллах е строг в наказанието!
 8. Поклонението хадж е в знайни месеци и който през тях си наложи поклонението, да няма съвокупление, нито безпътство, нито прение по време на поклонението хадж! Каквато и добрина да сторите, Аллах я узнава.И запасете се! Най-добрият запас е богобоязливостта. И бойте се от Мен, о, разумни хора!
 9. И не е грях за вас да търсите благодат от вашия Господ.И когато се плиснете надолу по Арафат, споменавайте Аллах при Свещената планина! И Го споменавайте, както ви е напътил, дори да сте били преди това от заблудените!
 10. После се плиснете надолу, откъдето хората се плисват, и молете Аллах за прошка! Наистина Аллах е опрощаващ, милосърден.
 11. И щом изпълните своите обреди, споменавайте Аллах, както споменавате предците си, дори по-силно! А някои от хората казват: “Господи, въздай ни в земния живот!” Няма дял за тях в отвъдния.
 12. А някои от тях казват: “Господи, въздай ни добрина в земния живот и добрина ­ в отвъдния! И опази ни от мъчението на Огъня!”
 13. За тях има дял от онова, което са придобили.Аллах бързо прави равносметка.
 14. И споменавайте Аллах в преброените дни! А който избърза с два дни, не е грях за него, и който се забави, не е грях за него ­ за онзи, който е богобоязлив.И бойте се от Аллах, и знайте, че при Него ще бъдете събрани!

(“Преброените дни” са трите дена след жертвоприношението.)

 1. Сред хората има и такива, чиито думи те омайват в земния живот и призовават Аллах за свидетел на онова, което е в сърцата им.Но те са най-свирепи в разпрата.
 2. И когато такъв се обърне, той тича по земята, за да сее по нея развала и да погуби насажденията и приплода.А Аллах не обича развалата.
 3. И когато му се каже: “Бой се от Аллах!”, го обзема гордост от греха.Стига му Адът и колко лоша постеля е той!
 4. Някои хора отдават душите си, за да угодят на Аллах.А Аллах е състрадателен към рабите.
 5. О, вярващи, встъпете всички в покорството и не следвайте стъпките на сатаната! Той е ваш явен враг.
 6. И ако се подхлъзнете, след като сте получили ясните знаци, знайте, че Аллах е всемогъщ, премъдър!
 7. Нима очакват само Аллах и ангелите да дойдат при тях в сенките на облаците? А делото е отсъдено и при Аллах ще бъдат върнати делата.
 8. Попитай синовете на Исраил колко ясни знамения им дадохме! А който подмени благодатта на Аллах, след като е дошла при него, наистина Аллах е суров в наказанието.
 9. Земният живот бе разкрасен за неверниците, а те се присмиват на вярващите.Но които са богобоязливи, ще бъдат над тях в Деня на възкресението. Аллах безмерно въздава комуто пожелае.
 10. Хората бяха една общност и Аллах изпрати пророците ­ благовестители и предупредители, и заедно с тях низпосла Книгата с истината, за да отсъди между хората за онова, по което бяха в разногласие.А поради злобата помежду им изпаднаха в разногласие за нея само онези, на които тя бе дадена, след като ясните знаци бяха дошли при тях. И поведе Аллах вярващите към онова от истината, по което бяха в разногласие, с Неговото позволение. Аллах води когото пожелае към правия път.
 11. Или смятате да влезете в Рая, без да ви сполети същото, което сполетя и отминалите преди вас? Връхлитаха ги беда и горест, и бяха разтърсвани, докато Пратеника и онези, които повярваха заедно с него, не казваха: “Кога ще дойде подкрепата на Аллах?” Да, подкрепата на Аллах е наблизо.
 12. Питат те какво да раздават.Кажи: “Каквото и добро да раздадете, нека е за родителите и близките, и сираците, и нуждаещите се, и пътника [в неволя].Каквото и добро да сторите, Аллах го знае.
 13. Предписана ви е битка, а тя е омразна за вас.Но може да мразите нещо, а то да е добро за вас, и може да обичате нещо, а то да е зло за вас. Аллах знае, вие не знаете.
 14. Питат те за Свещения месец, за битка през него.Кажи: “Тежка битка е тогава, но възпирането от пътя на Аллах, неверието в Него и в Свещената джамия, и пропъждането на обитателите є оттам е по-тежко пред Аллах, и да се заблуждава е по-тежко, отколкото да се убива.” И не ще престанат да се сражават с вас, докато не ви отвърнат от вашата религия, ако могат.А които от вас отстъпят от религията си и умрат неверници, на такива пропадат делата и в земния живот, и в отвъдния, и те са обитателите на Огъня, там ще пребивават вечно.
 15. Които повярваха и които се преселиха, и се бореха по пътя на Аллах, те се надяват на милостта от Аллах.Аллах е опрощаващ, милосърден.
 16. Питат те за виното и за игрите на късмет.Кажи: “В тях има голям грях и изгоди за хората, но грехът им е по-голям от изгодата.” И питат какво да раздават. Кажи: “Излишъка.” Така Аллах ви обяснява знаменията, за да размислите

(Под “вино” (хамр) в Свещения Коран се подразбират всички видове упойващи напитки, а под “игрите на късмет” – всички форми на хазарт.)

 1. за земния и за отвъдния живот.И питат за сираците. Кажи: “Най-хубаво е онова, което е за тяхно добро.” И ако съжителствате с тях, те са ваши братя.Аллах различава кой носи вреда и кой носи добро. И пожелае ли Аллах, ще ви затрудни. Аллах е всемогъщ, премъдър.
 2. И не встъпвайте в брак със съдружаващи жени, докато не повярват! Вярваща робиня е по-добра от съдружаваща жена, дори да ви е възхитила.И не встъпвайте в брак със съдружаващи мъже, докато не повярват! Вярващ роб е по-добър от съдружаващ мъж, дори да ви е възхитил. Съдружаващите зоват към Ада, а Аллах зове към Рая и опрощението с Негово позволение. И обяснява Той знаменията Си на хората, за да се поучат.
 3. И те питат за месечното кръвотечение.Кажи: “Това е страдание.” И стойте далеч от жените в [период на] месечно кръвотечение, и не ги доближавайте, докато не се очистят! А щом се очистят, обладавайте ги, откъдето Аллах ви е повелил! Наистина Аллах обича каещите се и обича пречистващите се.

(“… стойте далеч” ­ това предписание не бива да се схваща буквално, а само като избягване на полов контакт с жените в месечен цикъл)

 1. Вашите жени са като нива за вас.И отивайте при нивата си, както пожелаете, и подготвяйте се отнапред, и се бойте от Аллах, и знайте, че ще Го срещнете! И благовествай вярващите!
 2. И не правете клетвите си в името на Аллах пречка да сте праведни, да се боите и да помирявате хората! Аллах е всечуващ, всезнаещ.
 3. Аллах не ви придиря за празнословието в клетвите ви, ала ви придиря за онова, което вашите сърца са придобили.Аллах е опрощаващ, всеблаг.
 4. Онези, които се закълнат да не бъдат с жените си ­ да изчакат четири месеца.А върнат ли се ­ Аллах е опрощаващ, милосърден.
 5. А решат ли да се разведат ­ Аллах е всечуващ, всезнаещ.
 6. А разведените жени да изчакат във въздържание три месечни кръвотечения и не им е позволено да скриват онова, което Аллах е сътворил в утробите им, ако вярват в Аллах и в Сетния ден.Тогава техните мъже, ако искат помирение, имат най-голямото право да си ги възвърнат. И жените имат същите права, каквито и задължения съгласно обичая, но мъжете са едно стъпало над тях. Аллах е всемогъщ, премъдър.

(От гледна точка на сътворението между мъжа и жената не се прави разлика. Предимствата на мъжа са пророчеството, религиозното водачество, отговорността за семейството и т.н.)

 1. Разводът е два пъти ­ [после] или задръжте [жените] с добро, или ­ пуснете с благо.И не ви е позволено да взимате нищо от онова, което сте им дали, освен ако двамата се опасяват да не престъпят границите на Аллах. Ако се опасявате, че двамата не ще спазят границите на Аллах, не е прегрешение за тях, ако жената даде откуп. Това са границите на Аллах, не ги нарушавайте! А които нарушават границите на Аллах ­ те са угнетителите.
 2. А ако се разведе с нея [за трети път], тя не му е позволена после, преди да встъпи в брак с друг мъж, и ако є даде развод и той, не е прегрешение за двамата да се съберат, ако мислят, че ще спазят границите на Аллах.Това са границите на Аллах. Той ги обяснява на хора, които разбират.
 3. А когато сте дали развод на жени и те са изпълнили срока [на изчакване], задръжте ги с благо или ги пуснете с благо! И не ги задържайте с насилие, престъпвайки! А който направи това, угнетява себе си.И не се отнасяйте с насмешка към знаменията на Аллах, и споменавайте благодатта на Аллах към вас, и онова, което ви е низпослал от Книгата и мъдростта за ваше наставление! И бойте се от Аллах, и знайте, че Аллах всяко нещо знае!
 4. А ако се разведете с жените и те са изпълнили своя срок, да не им се пречи да встъпят в брак със своите съпрузи, ако се споразумеят помежду си съгласно обичая! С това се наставлява онзи от вас, който вярва в Аллах и в Сетния ден.Това за вас е най-добродетелното и най-чистото. Аллах знае, вие не знаете.
 5. А майките да кърмят рожбите си две пълни години, когато мъжът поиска кърменето да завърши.Онзи, чието е новороденото, е длъжен да ги храни и облича според обичая.На всяка душа се възлага само по силите є. Да не се злостори на майка заради нейната рожба, нито на онзи, чието е новороденото, заради неговата рожба, и за наследника е същото. А ако и двамата искат отбиване, при взаимно съгласие и съветване, не е прегрешение за тях. И ако искате да поверите рожбите си на кърмачки, не е прегрешение за вас, щом се отплатите, давайки според обичая. И бойте се от Аллах, и знайте, че Аллах съзира вашите дела!
 6. А които от вас се поминат и оставят вдовици ­ те да изчакат сами със себе си четири месеца и десет дена. Щом изпълнят срока, няма прегрешение за вас в онова, което вършат със себе си според предписанието. Сведущ е Аллах за вашите дела.
 7. И не е прегрешение за вас да намекнете пред [овдовелите] жени за сгодяване или да го спотаите в душите си.Аллах знае, че ще им споменете. Ала не им обещавайте скришом, освен ако изричате само прилични думи, и не пристъпвайте към сключване на брак, докато предписаният срок не се изпълни! И знайте, че Аллах знае какво е в душите ви, и бойте се от Него, и знайте, че Аллах е опрощаващ, всеблаг!
 8. Не е прегрешение за вас да се разведете с жените, преди да сте ги докоснали или уговорили задължителната плата.Зарадвайте ги, богатият ­ според възможностите му, и бедният ­ според възможностите му, с добро! [То] е дълг за благодетелните.

(При ислямския брак задължителната плата се дава от мъжа на съпругата и става нейна неприкосновена собственост.)

 1. А ако сте им дали развод, преди да ги докоснете, но вече сте уговорили задължителната плата, за тях е половината от онова, което сте уговорили, освен ако те се въздържат или се въздържи онзи, в чиито ръце е сключването на брака.А да се въздържате е по-близо до богобоязливостта. И не забравяйте благоволението помежду си! Аллах съзира вашите дела.
 2. Спазвайте молитвите наред със средната молитва и заставайте смирени пред Аллах!
 3. И ако имате страх, спазвайте молитвата и като ходите, и като яздите! А щом сте в безопасност, споменавайте Аллах, както ви е научил на онова, което не сте знаели!
 4. А които от вас се поминат и оставят вдовици, да завещаят на своите съпруги да се ползват [от наследството] до една година, без да бъдат прогонвани.А ако напуснат, няма прегрешение за вас в онова, което направят със себе си според предписанието.Аллах е всемогъщ, премъдър.
 5. На разведените жени ­ ползване според предписанието, – дълг е за богобоязливите.
 6. Така Аллах ви разяснява Своите знамения, за да проумеете.
 7. Нима ти не видя онези, които излязоха от домовете си с хиляди, бягайки от смъртта? Аллах им каза: “Умрете!”, а после ги съживи.Аллах е прещедър към хората, ала повечето хора са неблагодарни.
 8. И се сражавайте по пътя на Аллах, и знайте, че Аллах е всечуващ, всезнаещ!
 9. На онзи, който заема хубав заем на Аллах, Той многократно ще умножи.Аллах отнема и въздава, и при Него ще бъдете върнати.
 10. Нима не видя ти знатните измежду синовете на Исраил след Муса, когато рекоха на един техен пророк: “Проводи ни владетел, за да се сражаваме по пътя на Аллах!” Рече: “Възможно ли е, ако ви е писано сражение, да не се сражавате?” Рекоха: “А защо да не се сражаваме по пътя на Аллах, след като бяхме прокудени от нашите домове и синове?” А когато им бе писано да се сражават, те се отметнаха, освен неколцина измежду тях.Аллах знае угнетителите.
 11. И им рече техният пророк: “Ето, Аллах ви проводи Талут за владетел.” Казаха: “Как ще ни е владетел, когато ние сме по-достойни от него да властваме, а и не му е дадено обилно богатство!” Рече: “Аллах го избра над вас и му надбави нашироко в знанието и в снагата.Аллах дарява Своето владение комуто пожелае.” Аллах е всеобхватен, всезнаещ.
 12. И им рече техният пророк: “Знамението, че той ще стане владетел, е идването на Саркофага при вас.В него има успокоение от вашия Господ и запазени реликви, оставени от рода на Муса и рода на Харун.Носят го ангелите.На-истина в това има знамение за вас, ако сте вярващи.”
 13. И когато Талут потегли с войските, рече: “Аллах ви изпитва с една река.Който пие от нея, той не е с мен, а с мен е онзи, който не я вкуси, също и онзи, който загребе с ръка само една шепа.” Но пиха оттам, освен малцина измежду тях. А щом я прегазиха ­ той и повярвалите с него, ­ рекоха: “Днес сме безсилни пред Джалут и войските му.” А онези, които се надяваха на срещата с Аллах, рекоха: “Колко малки дружини са надвивали многобройни с позволението на Аллах! Аллах е с търпеливите.”
 14. И щом се изправиха пред Джалут и войските му, рекоха: “Господи, излей търпение над нас и стъпките ни затвърди, и ни подкрепи срещу неверниците!”
 15. И ги сразиха с позволението на Аллах, и Дауд уби Джалут, и Аллах му даде владението и мъдростта, и го научи на каквото Той пожела.Ако Аллах не отблъскваше едни хора чрез други, земята щеше да се провали. Но Аллах е владетел на благодат за световете.
 16. Това са знаменията на Аллах, четем ти ги правдиво.Наистина ти си от пратениците.
 17. Тези са пратениците ­ на едни от тях отредихме да стоят над други; с някои Аллах говори и въздигна други по степени.И дадохме на Иса, сина на Мариам, ясните знаци, и го подкрепихме със Светия дух. А ако Аллах бе поискал, дошлите след тях нямаше да се сражават, след като получиха ясните знаци. Ала те се разделиха и някои от тях повярваха, а някои от тях не повярваха. Но ако Аллах бе поискал, нямаше да се сражават. Аллах прави каквото пожелае.
 18. О, вярващи, раздавайте от онова, което сме ви дали за препитание, преди да дойде Денят, в който не ще има нито откуп, нито приятелство, нито застъпничество! Неверниците са угнетителите.
 19. Аллах! Няма друг Бог освен Него ­ Вечноживия, Неизменния! Не Го обзема нито дрямка, нито сън.Негово е онова, което е на небесата и което е на земята.Кой ще се застъпи пред Него, освен с Неговото позволение? Той знае какво е било преди тях и какво ще бъде след тях. От Неговото знание обхващат само онова, което Той пожелае. Неговият Престол вмества и небесата, и земята, и не Му е трудно да ги съхрани.Той е Всевишния, Превеликия.
 20. Няма принуждение в религията.Отличи се вече истината от заблудата. Който отхвърли сатаните и повярва в Аллах, той се обвързва с най-здравата връзка, която не се къса. Аллах е всечуващ, всезнаещ.

(“сатаните” (тагут) са всичко, което отклонява от пътя на Аллах ­ сатани, идоли, хора и т.н.)

 1. Аллах е Покровителят на вярващите.Той ги извежда от тъмнините към светлината. А сатаните са покровители на невярващите. Те ги извеждат от светлината към тъмнините. Те са обитателите на Огъня, там ще пребивават вечно.
 2. Не видя ли ти онзи, който спореше с Ибрахим за неговия Господ, че Аллах му е дал владението? Когато Ибрахим рече: “Моят Господ е, Който съживява и умъртвява.”, [другият] рече: “Аз съживявам и умъртвявам.” Ибрахим рече: “Аллах довежда слънцето от изток, а ти го доведи от запад!” И се слиса онзи, който не бе повярвал.Аллах не напътва хората-угнетители.
 3. Или като онзи, който минал през едно селище, рухнало под своите покриви, и рекъл: “Как Аллах ще съживи това след смъртта му?” И Аллах го умъртвил за сто години, после го възкресил.Рекъл: “Колко се забави?” Казал: “Забавих се ден или част от деня.” Рекъл: “Не, забави се сто години. Виж какво имаш за ядене и пиене! То не се е развалило. И виж магарето си! И за да те сторим знамение за хората, виж костите, как ги подреждаме, после ги обличаме в плът!” И когато му се изяснило, рекъл: “Вече знам, че Аллах над всяко нещо има сила.”
 4. И когато Ибрахим рече: “Господи мой, покажи ми как съживяваш мъртвите!” Рече: “А нима не си повярвал?” Рече: “Да, повярвах! Но за да се успокои сърцето ми.” Рече: “Вземи тогава четири птици и ги събери, после върху всяка планина положи по къс от тях, после ги позови и те ще дойдат при теб с устрем! И знай, че Аллах е всемогъщ, премъдър!”
 5. Хората, които раздават своите имоти по пътя на Аллах, приличат на зърно, родило седем класа, а във всеки клас ­ по сто зърна.Аллах умножава комуто пожелае. Аллах е всеобхватен, всезнаещ.
 6. Онези, които раздават своите имоти по пътя на Аллах и после нито натякват, нито обиждат, имат наградата си при своя Господ.И не ще има страх за тях, и не ще скърбят.
 7. Добри думи и прошка са за предпочитане пред милостиня, последвана от обида.Аллах е над всяка нужда, всеблаг.
 8. О, вярващи, не проваляйте своята милостиня с натякване и обида, както онзи, който раздава своя имот за пред хората на показ, а не вярва в Аллах и в Сетния ден! Той прилича на гладка скала с пръст отгоре, но щом над нея се изсипе силен дъжд, оголва я.Така са безсилни за онова, което са придобили.Аллах не напътва невярващите хора.
 9. А които изразходват своите имоти заради благоволението на Аллах и с убеденост в душите си, приличат на градина върху хълм ­ щом над нея се изсипе силен дъжд, тя дава двойно повече плодове, но дори и да не се изсипе силен дъжд, и дъждец [є стига].Аллах съзира вашите дела.
 10. Нима някой от вас иска да притежава градина с палми и грозде, с течащи сред тях реки, с всякакви плодове, но го сполетява старостта, а има невръстно потомство, и [градината] я сполетява вихър с огън, и я изгаря? Така Аллах ви разкрива Своите знамения, за да размислите.
 11. О, вярващи, раздавайте от благата, които сте придобили, и от онова, което извадихме за вас от земята! И не възнамерявайте да раздадете от него лошото, което сами не бихте взели, освен ако не си затворите очите! И знайте, че Аллах е над всяка нужда, всеславен!
 12. Сатаната ви заплашва с бедност и ви повелява поквара, а Аллах ви обещава от Себе Си опрощение и благодат.Аллах е всеобхватен, всезнаещ.
 13. Той дарява мъдростта комуто пожелае, а който е дарен с мъдростта, е дарен с голямо добро.Но само разумните се поучават.
 14. Каквото и подаяние да раздадете, или обет да направите, Аллах го знае.А за угнетителите няма избавители.
 15. Ако явно раздавате милостиня, колко хубаво е това! Но ако скътате и тайно дадете на бедняците, това е най-доброто за вас и то ще изкупи от лошите ви постъпки.Сведущ е Аллах за вашите дела.
 16. Не е твой дълг [о, Мухаммад] тяхното напътване, а Аллах напътва когото пожелае.И каквото и добро да раздадете, то е за самите вас. И давайте, стремейки се единствено към Лика на Аллах! И каквото и добро да раздадете, то докрай ще ви се изплати и не ще бъдете угнетени.
 17. [Да се дарява] на бедните, които са се посветили по пътя на Аллах и не могат да обикалят [за препитание] по земята.Невежият ги смята за богати, поради въздържанието [им]. Ще ги познаеш по техния белег ­ те не просят настойчиво от хората. И каквото и добро да раздадете, Аллах го знае.
 18. Онези, които раздават своите имоти и нощем, и денем, и скрито, и явно, имат наградата си при своя Господ и не ще има страх за тях, и не ще скърбят.
 19. Които изяждат лихвата, не ще се изправят, освен както се изправя някой, когото сатаната поваля от лудост.Това е, защото казваха: “Търговията е като лихварството.” А Аллах позволи търговията и забрани лихварството. При когото е дошло наставление от неговия Господ и е престанал, негово е онова, което е било дотогава и делото му е за пред Аллах. А които се върнат към това, тези са обитателите на Огъня, там ще пребивават вечно.
 20. Аллах лишава лихвата от благодат, а надбавя за милостинята.Аллах не обича никой неблагодарник, грешник.
 21. Онези, които вярват и вършат праведни дела, и отслужват молитвата, и дават милостинята закат, имат наградата си при своя Господ и не ще има страх за тях, и не ще скърбят.
 22. О, вярващи, бойте се от Аллах и се откажете от надбавеното чрез лихвата, ако наистина вярвате!
 23. А не го ли сторите, очаквайте война от Аллах и от Неговия Пратеник! А покаете ли се ­ ваша си е главницата на имотите ви.Не сте угнетители и не сте угнетени.

(Ислямът абсолютно забранява лихварството. И след покаянието взетата вече лихва не се смята за законна придобивка.)

 1. А ако [длъжник] е в затруднение, да има отсрочка до облекчение! И да се смилите е най-доброто за вас, ако знаете.
 2. И бойте се от Деня, в който ще бъдете върнати при Аллах! После на всяка душа докрай ще се изплати онова, което е придобила.И не ще бъдат угнетени.
 3. О, вярващи, когато си заемате един на друг заем за определен срок, записвайте го! И нека писар да записва помежду ви справедливо! И да не отказва писар да записва, както Аллах го е научил, и нека пише той, а да му диктува онзи, който е длъжник.И да се бои от Аллах, неговия Господ, и да не намалява нищо. А ако длъжникът е глупец или немощен, или не може да диктува, нека неговият настойник да диктува справедливо. И вземете за свидетели двама от вашите мъже, а ако не са двама, да бъдат мъж и две жени от свидетелите, за които сте съгласни, та заблуди ли се едната, другата да є напомни. И свидетелите да не отказват, когато бъдат призовани. И да не ви дотяга да го записвате ­ малък или голям ­ със срока му. Пред Аллах това е най-справедливото и най-правото за свидетелство, и най-подобаващото, за да не се подозирате, освен ако е текуща търговия помежду ви.Тогава не е прегрешение за вас, ако не я записвате. И взимайте свидетели, когато се спазарявате. И да не се посяга на писар или на свидетел. А ако го сторите, за вас е нечестивост. И бойте се от Аллах! Аллах ви учи и Аллах всяко нещо знае.
 4. И ако сте на път и не намерите писар, нека се вземе залог.А ако взаимно си вярвате, нека онзи, който е получил доверие, да отдаде повереното му и да се бои от Аллах, неговия Господ! И не потулвайте свидетелството. А който го потули, сърцето му е грешно. Аллах знае вашите дела.
 5. На Аллах е онова, което е на небесата и което е на земята.Дали показвате какво е в душите ви, или го скривате, Аллах ще ви подири сметка за него, и комуто пожелае, ще прости, и когото пожелае, ще накаже. Аллах над всяко нещо има сила.
 6. Пратеника повярва в онова, което му бе низпослано от неговия Господ, повярваха и вярващите.Всеки от тях повярва в Аллах и в Неговите ангели, и Неговите писания, и Неговите пратеници. [И казаха:] “Разлика не правим между никого от Неговите пратеници.” И рекоха: “Чухме и се подчинихме. Опрости ни, Господи наш! Към Теб е завръщането.”
 7. Аллах възлага на всяка душа само според силите є.За нея е онова, което е придобила и против нея е онова, което е придобила. Господи наш, не ни наказвай, ако сме забравили или съгрешили! Господи наш, не ни натоварвай с бреме, каквото стовари върху онези преди нас! Господи наш, не ни натоварвай с това, за което сме немощни! И се смили над нас, и ни прости, и ни помилвай! Ти си нашият Закрилник.Подкрепи ни Ти срещу невярващите хора!

 

3.СУРА РОДЪТ НА ИМРАН

(АЛ ИМРАН)

Мединска. Съдържа 200 знамения.

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

 

 1. Алиф.Лам. Мим.
 2. Аллах! Няма друг Бог освен Него ­ Вечноживия, Неизменния!
 3. Той ти низпосла Книгата с истината, потвърждаваща онова, което бе преди нея.И низпосла от по-рано Тората и Евангелието

(В Свещения Коран под “Евангелие” (Инджил) се имат предвид не познатите ни евангелия от Новия завет, а цялостно Писание, низпослано на пророка Иса, мир нему, което идва, за да потвърди истината от низпосланото на пророка Муса, мир нему.)

 1. за напътствие на хората, и низпосла Разграничението.За онези, които не вярват в знаменията на Аллах, наистина има сурово мъчение.Аллах е всемогъщ, въздаващ отмъщение.
 2. Нищо не е скрито от Аллах нито на земята, нито на небето.
 3. Той е, Който ви оформя в утробите, както пожелае.Няма друг Бог освен Него, Всемогъщия, Премъдрия.
 4. Той е, Който низпосла на теб Книгата.В нея има понятни знамения, те са основата на Книгата, и други неясни. А онези, в чиито сърца има изкривяване, следват неясното в нея, стремейки се към смут и стремейки се към тълкуването му. Ала никой освен Аллах не знае тълкуването му. И утвърдените в знанието казват: “Повярвахме в нея. Всичко е от нашия Господ.” Но само разумните се поучават
 5. [и зоват:] “Господи, не отклонявай нашите сърца, след като си ни напътил! И дари ни с милост от Теб! Ти си Вседаряващия.
 6. Господи, Ти ще събереш хората в Деня, за който няма съмнение.Аллах не нарушава обещаното.”
 7. Онези, които не вярват, с нищо не ще ги избавят от Аллах нито имотите, нито децата им.Те са горивото на Огъня.
 8. Подобно на рода на Фараона и на онези преди тях, те взеха за лъжа Нашите знамения, но Аллах ги погуби заради греховете им.Аллах е строг в наказанието.
 9. [О, Мухаммад] кажи на онези, които не повярват: “Ще бъдете поразени и събрани в Ада.И колко лоша постеля е той!”
 10. Имаше за вас знамение в две дружини, които се срещнаха ­ една сражаваща се по пътя на Аллах, и друга ­ невярваща.И им се видяха на око двойно повече от тях. Аллах подкрепя със Своята помощ когото пожелае. В това има поука за прозорливите.
 11. Разкрасена е за хората любовта към страстите ­ към жените и децата, и струпаните купища от злато и сребро, и към отбраните коне, и добитъка, и посевите.Това е насладата на земния живот, но най-прекрасният пристан е завръщането при Аллах.
 12. Кажи: “Да ви известя ли за по-добро от това?” За богобоязливите при техния Господ има градини, сред които реки текат ­ там ще пребивават вечно, ­ и пречисти съпруги, и благоволение от Аллах.Аллах съзира рабите,
 13. които казват: “Господи наш, повярвахме! Опрости греховете ни и опази ни от мъчението на Огъня!”
 14. [Те са] търпеливите и искрените, и смирените, и раздаващите, и молещите опрощение в ранни зори.
 15. Аллах свидетелства, че няма друг бог освен Него.И ангелите, и най-издигнатите в знанието свидетелстват същото ­ Той отстоява справедливостта.Няма друг бог освен Него ­ Всемогъщия, Премъдрия.
 16. Ислямът е религията при Аллах.Дарените с Писанието изпаднаха в разногласие заради злобата помежду им, едва след като знанието дойде при тях. А за невярващите в знаменията на Аллах ­ Аллах бързо прави равносметка.
 17. И ако спорят с теб, кажи: “Отдадох се всецяло на Аллах ­ аз и онези, които ме последваха.” И кажи на дарените с Писанието, и на неграмотните: “Отдадохте ли се?” И ако се отдадат, вече са на правия път, а ако се отвърнат ­ твой дълг е само да съобщиш.Аллах наблюдава рабите.
 18. Онези, които не вярват в знаменията на Аллах и убиват без право пророците, и убиват хората, повеляващи справедливост, възвести ги за болезнено мъчение!
 19. Те са онези, чиито дела се провалят и в земния живот, и в отвъдния, и не ще има за тях избавители.
 20. Не видя ли ти дарените с дял от Писанието? Те са позовани към Писанието на Аллах, за да отсъди помежду им.После някои се отвръщат, противейки се.
 21. Това е, защото рекоха: “Нeще ни засегне Огънят, освен само в броени дни.” И ги заслепи в религията им онова, което бяха съчинили.
 22. И как ще бъдат, щом ги съберем в Деня, за който няма съмнение, и на всяка душа напълно се изплати онова, което е придобила, и не ще бъдат угнетени.
 23. Кажи: “О, Аллах, Владетелю на владението, Ти даряваш владението на когото пожелаеш и отнемаш владението от когото пожелаеш, и въздигаш когото пожелаеш, и унизяваш когото пожелаеш.Доброто е в Твоята Ръка. Ти за всяко нещо имаш сила.
 24. Ти въвеждаш нощта в деня и Ти въвеждаш деня в нощта, и изваждаш живото от мъртвото, и изваждаш мъртвото от живото, и безмерно даваш препитание комуто пожелаеш.”
 25. Вярващите да не взимат неверници за ближни вместо повярвалите.А който направи това, той няма нищо общо с Аллах, освен ако се страхувате от тях.Аллах ви предупреждава за Себе Си и към Аллах е завръщането.
 26. Кажи: “И да скривате онова, което е в сърцата ви, и да го показвате, Аллах го знае.Знае Той какво е на небесата и какво е на земята. Аллах за всяко нещо има сила.”
 27. В Деня всяка душа ще намери доброто, което е сторила, и злото, което е сторила, и ще иска то да се отдалечи от нея.Аллах ви предупреждава за Себе си.Аллах е състрадателен към рабите.
 28. Кажи: “Ако обичате Аллах, последвайте ме! И Аллах ще ви обикне, и ще опрости греховете ви.Аллах е опрощаващ, милосърден.”
 29. Кажи: “Подчинете се на Аллах и на Пратеника!” А отвърнете ли се ­ Аллах не обича неверниците.
 30. Аллах избра над народите Адам и Нух, и рода на Ибрахим, и рода на Имран ­
 31. потомство едни от други.Аллах е всечуващ, всезнаещ.
 32. Когато жената на Имран рече: “Господи мой, посветих онова, което е в утробата ми, единствено на Теб да служи.Приеми го от мен! Наистина Ти си Всечуващия, Всезнаещия.”
 33. И когато го роди, каза: “Господи, родих го женско.” А Аллах най-добре знаеше какво е родила.Мъжкото не е като женското. “И я назовах Мариам. И Те моля да я закриляш от прокудения сатана заедно с потомството є!”
 34. И я прие нейният Господ с хубав прием, и я отгледа като хубав кълн, и я повери на Закария.Всякога, щом Закария влизаше при нея в нейното светилище, намираше там препитание. Рече: “О, Мариам, откъде имаш това?” Тя рече: “От Аллах е. Аллах безмерно дава препитание комуто пожелае.”
 35. Там Закария позова своя Господ.Рече: “Господи мой, дари ми от Теб добро потомство! Ти си Чуващия зова.”
 36. И както стоеше, молейки се в светилището, ангелите го призоваха: “Аллах те благовества за Яхя, който ще потвърди Слово от Аллах, ще бъде господар, целомъдрен и пророк от праведниците.”

(Според тълкувателите под “Слово” в това знамение се има предвид Исус. В знамение 45 на сурата това ясно се изразява.)

 1. Рече: “Господи мой, как ще имам син, когато вече ме застигна старостта, а жена ми е бездетна?” Рече: “Така! Аллах прави каквото пожелае.”
 2. Рече: “Господи, дай ми знак!” Рече: “Знакът за теб е три дни да говориш с хората само като посочваш.И споменавай често своя Господ, и Го прославяй вечер и сутрин!”
 3. И когато ангелите рекоха: “О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра над жените от народите!
 4. О, Мариам, смири се пред своя Господ и сведи чело до земята в суджуд, и се кланяй с покланящите се!”
 5. Това е от вестите на неведомото, Ние ти го разкриваме.Не бе ти при тях, когато хвърляха калемите си ­ кой от тях да се грижи за Мариам. Не бе там и когато се караха.
 6. Когато ангелите рекоха: “О, Мариам, Аллах те благовества за Слово от Него.Името му е Месията Иса, синът на Мариам, знатен в земния живот и в отвъдния, и е от приближените [на Аллах].
 7. И ще говори на хората още в люлката, и като възмъжее, и ще бъде от праведниците.”, ­
 8. рече тя: “Господи мой, как ще имам син, щом мъж не ме е докосвал?” Рече: “Така! Аллах сътворява каквото пожелае.Щом реши нещо, казва му само: “Бъди!” И то става.
 9. И ще го научи Той на книгата и на мъдростта, и на Тората, и на Евангелието.
 10. И ще го стори пратеник при синовете на Исраил: “Донесох ви знамение от вашия Господ.Ще създам за вас от глина образ на птица, ще духна в нея и ще стане птица с позволението на Аллах. И ще изцерявам слепи и прокажени, и ще съживявам мъртви с позволението на Аллах. И ще ви съобщавам какво ядете и с какво се запасявате по домовете си.Наистина в това има знамение за вас, ако сте вярващи.
 11. [И дойдох] в потвърждение на Тората, [низпослана] преди мен, и за да ви разреша част от онова, което ви бе възбранено…И ви донесох знамение от вашия Господ. И бойте се от Аллах, и ми се покорете!
 12. Наистина Аллах е моят Господ и вашият Господ.На Него служете! Това е правият път.”
 13. И когато Иса почувства неверието у тях, рече: “Кои са моите помощници [по пътя] към Аллах?” Неговите ученици рекоха: “Ние сме помощниците [по пътя] на Аллах.Повярвахме в Аллах и свидетелствай, че сме отдадени!”
 14. Господи наш, повярвахме в онова, което Ти низпосла, и последвахме пратеника.Впиши ни редом със свидетелите!”
 15. И [юдеите] лукавстваха.А Аллах провали тяхното лукавство. Аллах е над лукавите.
 16. Когато Аллах рече: “О, Иса, Аз ще те прибера и ще те въздигна при Мен, и ще те пречистя от невярващите, и до Деня на възкресението ще сторя онези, които те последваха, над онези, които не повярваха.После при Мен ще се завърнете и ще отсъдя между вас в онова, по което сте били в разногласие.”
 17. А онези, които не повярваха, ще накажа с тежко мъчение в земния живот и в отвъдния.И не ще има за тях избавители.”
 18. А на онези, които вярват и вършат праведни дела, Той ще изплати наградите.Аллах не обича угнетителите.
 19. Това ти го четем [о, Мухаммад] от знаменията и от Мъдрото напомняне.
 20. Примерът с Иса пред Аллах е като примера с Адам.Сътвори го Той от пръст, после му рече: “Бъди!” И той стана.
 21. Истината е от твоя Господ.Не бъди от съмняващите се!
 22. А на онзи, който спори с теб за нея, след като си получил знание, кажи: “Елате да извикаме нашите синове и вашите синове, нашите жени и вашите жени, нас самите и вас самите, а после да се помолим и призовем Аллах за проклятие над лъжците!”
 23. Това е истинната вест.Няма друг бог освен Аллах.Аллах е Всемогъщия, Премъдрия.
 24. А отвърнат ли се, Аллах знае сеещите развала.
 25. Кажи: “О, хора на Писанието, елате към едно общо слово между нас и вас ­ да не служим на друг освен на Аллах и да не Го съдружаваме с нищо, и едни от нас да не приемат други за господари, освен Аллах!” А отвърнат ли се, кажете: “Засвидетелствайте, че сме мюсюлмани!”
 26. О, хора на Писанието, защо спорите за Ибрахим? Тората и Евангелието бяха низпослани едва подир него.Нима не проумявате?
 27. Ето, вие спорехте за онова, за което имате знание.А защо спорите за онова, за което нямате знание? Аллах знае, вие не знаете.
 28. Ибрахим не бе нито юдей, нито християнин, а бе правоверен мюсюлманин, и не бе от съдружаващите.
 29. Най-близките хора до Ибрахим са онези, които го последваха, и този Пророк, и тези, които повярваха.Аллах е Покровителят на вярващите.
 30. Една група от хората на Писанието искаше, ако може, да ви заблуди.Ала заблуждават само себе си, но не усещат.
 31. О, хора на Писанието, защо не вярвате в знаменията на Аллах, след като сте свидетели?
 32. О, хора на Писанието, защо смесвате истината с лъжата и потулвате истината, знаейки?
 33. А една група от хората на Писанието рече: “При начеването на деня вярвайте в низпосланото на вярващите, а в края му се откажете, та дано и те се преобърнат!
 34. И се доверявайте само на онзи, който е последвал вашата религия!” Кажи [о, Мухаммад]: “Напътствието на Аллах е напътствие.[Нима се опасявате,] че и другиму се дарява същото, каквото бе дарено и на вас, или ще ви оспорват пред вашия Господ.” Кажи: “Благодатта е в Ръката на Аллах.Дарява я комуто пожелае.” Аллах е всеобхватен, всезнаещ.
 35. Той отличава с милостта Си когото пожелае.Аллах е Владетелят на великата благодат.
 36. Сред хората на Писанието има и такива, на които и съкровище да повериш, ще ти го върнат, но сред тях има и такива, на които и динар да повериш, ще ти го върнат, само ако все над тях стоиш.Това е, защото рекоха: “Нямаме вина за неграмотните.” И изричат лъжа за Аллах, знаейки.

(Юдеите смятат за “неграмотни” всички, които не са от тяхната вяра.)

 1. Но онзи, който изпълнява своя обет и е богобоязлив ­ Аллах обича богобоязливите.
 2. Онези, които продават на нищожна цена обета към Аллах и своите клетви, те нямат дял в отвъдния живот и Аллах не ще им проговори, и не ще ги погледне в Деня на възкресението, и не ще ги пречисти, и ще има за тях болезнено мъчение.
 3. А група от тях ­ четейки ­ си кривят езиците, за да смятате, че това е от Писанието, а то не е от Писанието, и казват: “Това е от Аллах”, а то не е от Аллах, и изричат лъжа за Аллах, знаейки.
 4. Не се е случвало човек, дарен от Аллах с Писанието и мъдростта, и пророчеството, да каже на хората: “Бъдете на мен раби, а не на Аллах!”, а: “Бъдете господни съгласно Писанието, което сте преподавали и изучавали!”
 5. И не ще ви повели такъв да приемете за господари ангелите и пророците.Нима ще ви повели неверието, след като сте се отдали на Аллах?
 6. И когато Аллах прие обета на пророците: “Колкото и да ви дарявам от писание и мъдрост, после при вас ще дойде Пратеник, да потвърди наличното у вас.Вярвайте в него и му помагайте!”, рече: “Съгласни ли сте и приемате ли безусловния обет към Мен?” Рекоха: “Съгласни сме.” Рече: “Засвидетелствайте, и Аз ще бъда с вас от свидетелите!”
 7. А който след това се отметне, тези са нечестивците.
 8. Нима търсят друга религия освен тази на Аллах, когато на Него се подчинява всичко на небесата и на земята, доброволно или по принуда, и при Него ще бъдат върнати.
 9. Кажи: “Вярваме в Аллах и в низпосланото на нас, и в низпосланото на Ибрахим и Исмаил, и Исхак, и Якуб, и родовете [му], и в дареното на Муса и на Иса, и на пророците от техния Господ.Разлика не правим между никого от тях и на Него сме отдадени.”
 10. А който търси друга религия освен Исляма, тя не ще му се приеме и в отвъдния живот той е от губещите.
 11. Как ще напъти Аллах хора отрекли се, след като са повярвали и засвидетелствали, че Пратеника е истински, и при тях са дошли ясните знаци? Аллах не напътва хората-угнетители.
 12. Възмездието им е, че над тях е проклятието на Аллах и на ангелите, и на всички хора ­
 13. в него те ще пребивават вечно.Нито ще се облекчи мъчението им, нито ще се забави,
 14. освен на онези, които после се покаят и поправят.Аллах е опрощаващ, милосърден.
 15. От онези, които се отричат, след като са повярвали, а после неверието им порасне, не ще бъде прието покаяние.Те са заблудените.
 16. От онези, които се отрекат и умрат неверници, не ще бъде приета като откуп дори пълна със злато земя.За тях има болезнено мъчение и никой не ще ги избави.
 17. Не ще се сдобиете с праведността, додето не раздадете от онова, което обичате.А каквото и да раздадете, Аллах го знае.
 18. За синовете на Исраил бе разрешена всяка храна, освен онова, което Исраил сам си възбрани, преди да бъде низпослана Тората.Кажи: “Донесете Тората и я прочетете, ако говорите истината!”

(Исраил е прозвище на Якуб на иврит.)

 1. А който след това измисли лъжа за Аллах ­ тези са угнетителите.
 2. Кажи: “Аллах казва истината! И следвайте вярата на Ибрахим, правоверния! Той не бе от съдружаващите.”
 3. Първият Дом, съграден за хората, е в Бека ­ благословен и за напътване на народите.

(Бека е едно от имената на Мека, където е построен първият Дом за поклонение ­ Кааба.)

 1. В него има ясни знамения ­ мястото на Ибрахим, ­ и който влезе там, е в безопасност.И дълг на хората към Аллах е поклонението хадж при Дома ­ за онзи, който може да отиде, а който откаже ­ Аллах не се нуждае от световете.
 2. Кажи: “О, хора на Писанието, защо не вярвате в знаменията на Аллах? ­ Аллах е свидетел на делата ви.”
 3. Кажи: “О, хора на Писанието, защо отклонявате от пътя на Аллах онези, които са повярвали, стремейки се да изкривите пътя, а сте свидетели [на истината]? Аллах не подминава вашите дела.”
 4. О, вярващи, ако се покорите на група от дарените с Писанието, след като сте повярвали, те ще ви превърнат пак в неверници.
 5. А как не вярвате, когато ви биват четени знаменията на Аллах и сред вас е Неговият Пратеник? А който се привърже здраво към Аллах, вече е напътен по правия път.
 6. О, вярващи, бойте се от Аллах с истинска боязън пред Него и умирайте само отдадени!
 7. И се привържете всички за въжето на Аллах, и не се разделяйте, и помнете благодатта на Аллах към вас, когато бяхте врагове, а Той помири сърцата ви и станахте братя чрез Неговата благодат! И бяхте върху ръба на ров от огън, а Той ви спаси от него.Така Аллах ви разкрива Своите знамения, за да бъдете напътени.

(Под “въжето на Аллах” се разбира Неговата религия.)

 1. И нека сред вас има общност, която зове към благото и повелява одобряваното, и възбранява порицаваното! Тези са сполучилите.
 2. И не бъдете като онези, които се разединиха и заспориха, след като при тях дойдоха ясните знамения! За тях има огромно мъчение
 3. в Деня, когато лица ще побелеят и лица ще почернеят.А онези, чиито лица почернеят, [ще чуят]: “Нима станахте неверници, след като повярвахте? Вкусете мъчението заради своето неверие!”
 4. А онези, чиито лица побелеят, те са в милостта на Аллах, в нея ще пребивават вечно.
 5. Тези са знаменията на Аллах, четем ти ги с истината.Аллах не иска гнет за народите.
 6. На Аллах е всичко на небесата и всичко на земята, и при Аллах ще бъдат върнати делата.
 7. Вие сте най-добрата общност, изведена за хората.Повелявате одобряваното и възбранявате порицаваното, и вярвате в Аллах.А ако и хората на Писанието бяха повярвали, щеше да е най-хубаво за тях. Сред тях има и вярващи, но нечестивците са повече.
 8. Не ще ви навредят, освен с обида.А ако се сражават с вас, ще ви обърнат гръб. После няма да им се помогне.
 9. Белязани са те с унижението, където и да се намират, освен ако са под закрила от Аллах и под закрила от хората.И изпитаха гнева на Аллах, и ги беляза нищетата. Това е, защото отричаха знаменията на Аллах и убиваха пророците без право. Това е, защото не се подчиниха и престъпваха.

(Когато немюсюлманите плащат данъка джизя, те се ползват с неприкосновеност сред ислямската общност. Този данък е равностоен на милостинята закат, която за мюсюлманите е задължителна и има важно социално значение.)

 1. Те не са еднакви.Сред хората на Писанието има и праведна общност ­ четат знаменията на Аллах [и] в нощните часове, свеждат чела до земята в суджуд.
 2. Вярват в Аллах и в Сетния ден, и повеляват одобряваното, и възбраняват порицаваното, и се надпреварват в добрините.Тези са от праведниците.
 3. Каквото и добро да сторят, не ще им се отрече.Аллах знае богобоязливите.
 4. А отреклите вярата с нищо не ще ги избавят от Аллах нито имотите, нито децата им.Тези са обитателите на Огъня, там ще пребивават вечно.
 5. Онова, което те изразходват в земния живот, прилича на мразовит вихър, поразил и погубил посева на хора, угнетили себе си.И не Аллах ги е угнетил, а те сами се угнетяват.
 6. О, вярващи, не взимайте доверени приятели, освен измежду вас! [Другите] не ще пропуснат да посеят помежду ви развала, те искат да изпаднете в беда.Омразата се показва от устата им, ала онова, което се таи в гърдите им, е по-голямо. Вече ви разкрихме знаменията, ако сте проумели.
 7. Ето, вие ги обичате, а те не ви обичат.И вярвате в цялото Писание, а те, щом ви срещнат, казват: “Вярваме”, но щом се уединят, хапят си пръстите от яд заради вас. Кажи: “Умрете с яда си!” Аллах знае съкровеното в сърцата.
 8. Ако ви постигне добрина, тя ги огорчава, а ако ви сполети злина, ликуват за нея.Но ако сте търпеливи и богобоязливи, не ще ви навреди лукавството им с нищо. Аллах обгръща техните дела.
 9. [Припомни, о, Мухаммад] когато ти потегли от семейството си в зори, за да настаниш вярващите по места за битката…Аллах е всечуващ, всезнаещ.
 10. Когато две ваши дружини тъкмо да се провалят, Аллах ги взе под покровителство.Нека на Аллах се уповават вярващите!
 11. Аллах вече ви помогна при Бадр, когато бяхте слаби.И бойте се от Аллах, за да сте признателни!
 12. Когато каза на вярващите: “Не ви ли стига да ви подкрепи вашият Господ с три хиляди низпослани ангели?”
 13. Да, ако сте търпеливи и богобоязливи, и [съдружаващите] изникнат в ярост пред вас ­ тогава ще ви подкрепи вашият Господ с пет хиляди белязани ангели.
 14. Аллах стори това за вас да бъде само радостна вест и за да се успокоят сърцата ви с него.Подкрепата е единствено от Аллах, Всемогъщия, Премъдрия,
 15. за да откъсне една част от неверниците или да ги разгроми, за да се върнат покрусени.
 16. От теб нищо не зависи ­ Той или ще приеме покаянието им, или ще ги накаже, защото са угнетители.
 17. На Аллах е всичко на небесата и всичко на земята.Когото пожелае, Той ще опрости и когото пожелае, ще накаже. Аллах е опрощаващ, милосърден.
 18. О, вярващи, не изяждайте лихвата, многократно умножена, и бойте се от Аллах, за да сполучите!
 19. И бойте се от Огъня, подготвен за неверниците!
 20. И покорявайте се на Аллах и на Пратеника, за да бъдете помилвани!
 21. И надпреварвайте се към опрощение от своя Господ и към Градината с ширината на небесата и на земята, приготвена за богобоязливите,
 22. които раздават и в радост, и в беда, и за сдържащите гнева си, и за извиняващите хората, – Аллах обича благодетелните, –
 23. и за онези, които щом сторят непристойност или угнетят сами себе си, споменават Аллах и молят опрощение за своите грехове, ­ а кой освен Аллах опрощава греховете? ­ и не упорстват в своите деяния, знаейки, –
 24. на такива наградата им е опрощение от техния Господ и Градините, сред които реки текат, там ще пребивават вечно.И колко прекрасна е отплатата за дейните!
 25. Вече минаха преди вас други събития.Вървете по земята и вижте какъв е краят на отричащите!
 26. Това е пояснение за хората и напътствие, и наставление за богобоязливите.
 27. И не падайте духом, и не скърбете! Вие ще надделеете, ако сте вярващи!
 28. Ако вас засегна рана, то такава рана засегна и [другия] народ.Тези дни ги редуваме сред хората, за да узнае Аллах кои са повярвали и за да вземе от вас жертващи се [за вярата] ­ Аллах не обича угнетителите, ­

(Тъй като знанието на Аллах е вечно, тълкувателите обясняват израза “за да узнае Аллах кои са повярвали” като:1) за да разкрие; 2) за да отличи вярващите от лицемерите.)

 1. и за да пречисти Аллах повярвалите, и да съкруши неверниците.
 2. Или смятахте да влезете в Рая, без Аллах да е изпитал кои от вас се борят и без да е изпитал търпеливите?
 3. И възжелахте смъртта [в битка], преди да я срещнете.Но вече я видяхте с очите си.
 4. Мухаммад е само един Пратеник, преди когото преминаха пратениците.Нима, ако бе умрял или бе убит, щяхте да се отвърнете? А който се отвърне, той не ще навреди на Аллах с нищо. Аллах ще въздаде на признателните.
 5. Никой не умира иначе освен с позволението на Аллах в предписан срок.Който иска наградата на земния живот, Ние му даряваме от него, а който иска наградата на отвъдния, Ние му даряваме от него. И ще въздадем на признателните.
 6. И с колко пророци се сражаваха огромни множества, но те не изнемощяваха от онова, което ги сполетяваше по пътя на Аллах, и не проявяваха слабост, и не се огъваха.Аллах обича търпеливите.
 7. Думите им бяха само да кажат: “Господи наш, опрости греховете ни и нашата невъздържаност в делата, и укрепи нашите стъпки, и ни помогни срещу невярващите хора!”
 8. И въздаде им Аллах наградата на земния живот, и прекрасната награда на отвъдния.Аллах обича благодетелните.
 9. О, вярващи, ако се покорите на неверниците, те ще ви тласкат назад [към неверието] и ще се върнете губещи.
 10. Да, Аллах е вашият Покровител и Той е Най-добрият помощник.
 11. Ще хвърлим ужас в сърцата на неверниците, защото съдружиха с Аллах онова, на което Той не е низпослал довод.Мястото им е Огънят и колко лошо е обиталището на угнетителите!
 12. Аллах изпълни Своето обещание към вас, когато ги съкрушихте с Неговото позволение, додето се поколебахте и започнахте да спорите относно заповедта [на Пратеника], и се възпротивихте, след като Той ви показа онова, което обичате.Някои от вас искат земния живот, а някои от вас искат отвъдния.После Той ви отклони от тях, за да ви изпита и вече ви извини. Аллах е владетел на благодат за вярващите.
 13. [Спомнете си,] когато побягнахте нагоре и не се извръщахте към никого, а зад вас Пратеника ви зовеше.И ви въздаде Той печал след печал, та да не скърбите нито за онова, което ви е подминало, нито за онова, което ви сполетя. Сведущ е Аллах за вашите дела.
 14. После, подир скръбта, Той ви спусна за успокоение дрямка, обзела една група от вас, а на [друга] група тревога изпълни душите.Допускаха неправда за Аллах с помислите на невежеството, казвайки: “С какво зависи делото от нас?” Кажи [о, Мухаммад]: “Делото принадлежи всецяло на Аллах.” Скриват в душите си онова, което не издават пред теб.Казват: “Ако делото с нещо зависеше от нас, тук нямаше да ни убиват.” Кажи: “И да си стояхте по домовете, онези, на които бе писано да бъдат убити, щяха да излязат към своите [смъртни] ложета. [Това бе,] за да изпита Аллах какво е в гърдите ви и за да провери какво е в сърцата ви. Аллах знае съкровеното в сърцата.”
 15. Онези от вас, които се отвърнаха в деня на сблъсъка между двете множества [при Ухуд], тях сатаната накара да се подхлъзнат с дял от онова, което са придобили.Аллах вече ги извини. Наистина Аллах е опрощаващ, всеблаг.

(През 624 г. при Бадр се разгоряла първата битка между мюсюлманите и съдружаващите. В нея мюсюлманите удържали пълна победа. През 625 г. съдружаващите се организирали за отмъщение и в същата година при Ухуд в началото на битката мюсюлманите разгромили неприятеля, но след това настъпило безредие, някои се втурнали подир бягащите заради плячка, престъпвайки разпореждането на Пророка, мир нему, и след успешното начало претърпели поражение.)

 1. О, вярващи, не бъдете като онези, които не вярваха и казваха на своите братя, когато странстваха по земята или бяха завоеватели: “Ако бяха при нас, нямаше да умрат и нямаше да ги убият.”, за да огорчи Аллах сърцата им.Аллах съживява и умъртвява. Аллах съзира вашите дела.
 2. И ако бъдете убити или умрете по пътя на Аллах, опрощение и милост от Аллах е по-добро от онова, което трупат.
 3. И ако умрете или ви убият, при Аллах ще бъдете събрани.
 4. По милост от Аллах ти се смекчи спрямо тях.А ако беше груб, с жестоко сърце, щяха да се разотидат от теб. Извини ги и моли за опрощението им, и се съветвай с тях по делата! А решиш ли [нещо], уповавай се на Аллах! Аллах обича уповаващите се Нему.
 5. Ако Аллах ви подкрепи, няма кой да ви надвие, а ако ви изостави, кой след Него ще ви подкрепи? На Аллах да се уповават вярващите!
 6. И не подобава на пророк да измени.А който измени, в Деня на възкресението ще дойде с онова, с което е изменил. После  на всяка душа ще се изплати, каквото е придобила. И не ще бъдат угнетени.
 7. Нима онзи, който следва благоволението на Аллах, е като онзи, който е изпитал гнева на Аллах и мястото му е Адът? Колко лоша е тази участ!
 8. При Аллах те са на степени.Аллах съзира техните дела.
 9. Аллах облагодетелства вярващите, когато измежду тях самите им проводи Пратеник, който им чете Неговите знамения и ги пречиства, и ги учи на Писанието и на мъдростта, въпреки че преди бяха в явна заблуда.
 10. Нима когато ви порази беда [при Ухуд], [а] вие поразихте с двойна [при Бадр], не рекохте: “Откъде е това?” Кажи: “То е от самите вас.” Аллах за всяко нещо има сила.
 11. Онова, което ви порази в деня, когато двете множества се срещнаха, е с позволението на Аллах и за да отличи Той вярващите,
 12. и за да отличи кои лицемерят.И им се рече: “Елате, сражавайте се по пътя на Аллах или се защитете!” Рекоха: “Ако знаехме как да се сражаваме, щяхме да ви последваме.” В онзи ден те бяха по-близо до неверието, отколкото до вярата, изричайки с уста онова, което не е в сърцата им. Аллах най-добре знае какво таят.
 13. На онези, които рекоха на своите братя, когато си седяха вкъщи: “Ако бяха ни послушали, нямаше да ги убият.”, кажи: “Тогава отблъснете смъртта от себе си, ако говорите истината!”
 14. И не смятай за мъртви убитите по пътя на Аллах! Не, живи са! При своя Господ те се препитават,
 15. ликуващи за онова, което Аллах им е дарил от Своята благодат, и се радват за онези, които [ще ги последват, но] все още не са ги настигнали, че няма страх за тях и не ще скърбят.
 16. Радват се на обилие и благодат от Аллах.Не погубва Аллах наградата на вярващите,
 17. онези, които откликнаха на Аллах и на Пратеника, след като бяха ранени.За онези от тях, които благодетелстваха и се бояха, има огромна награда.
 18. За онези, на които хората рекоха: “Враговете се насъбраха против вас, страхувайте се от тях!”, но вярата им се усили и рекоха: “Достатъчен ни е Аллах.Колко прекрасен Довереник е Той!”
 19. И се завърнаха с обилие и благодат от Аллах.Зло не ги докосна и следваха благоволението на Аллах.Аллах е владетел на велика благодат.
 20. Именно сатаната плаши със своите приближени.Но не се страхувайте от тях, а се страхувайте от Мен един, ако сте вярващи!
 21. И да не те наскърбяват онези, които се надпреварват в неверието! Те с нищо не ще навредят на Аллах.Аллах иска да не им отреди дял в отвъдния живот. За тях има огромно мъчение.
 22. Онези, които купиха неверието вместо вярата, с нищо не ще навредят на Аллах.За тях има болезнено мъчение.
 23. Неверниците да не смятат, че като удължаваме живота им, това е добро за душите им.Удължаваме им го само за да увеличат греха си. За тях има унизително мъчение.
 24. Аллах не ще остави вярващите в положението, в което сте, докато не отдели лошия от добрия.Аллах не ще ви разкрие неведомото, но Аллах избира от Своите пратеници когото пожелае. Вярвайте в Аллах и в Неговите пратеници! И ако вярвате и се боите, за вас има огромна награда.
 25. И да не смятат скъперниците, че благодатта, която Аллах им е дал, е добро за тях! Не, тя е зло за тях.В Деня на възкресението ще им бъде надянато на врата онова, за което се скъпяха. На Аллах е наследството на небесата и на земята. Сведущ е Аллах за вашите дела.
 26. Аллах чу словата на онези, които казаха: “Аллах е беден, а ние сме богати.” Ще запишем какво казаха и как избиваха пророците без право.И ще кажем: “Вкусете мъчителното горене!”
 27. То е заради онова, което сторихте преди със своите ръце.Аллах не е угнетител на рабите Си.
 28. На онези, които казаха: “Аллах ни заръча да не вярваме на пратеник, додето не ни донесе жертва, която огънят да погълне.” Кажи: “Пратеници преди мен вече ви донесоха ясните знаци и онова, което казахте.Защо тогава ги убихте, ако говорите истината?”
 29. И ако теб [о, Мухаммад] взеха за лъжец, то и преди теб бяха взимани за лъжци пратеници, донесли ясните знаци и писанията, и сияйната Книга.
 30. Всяка душа ще вкуси смъртта и вашите награди напълно ще ви се изплатят в Деня на възкресението.Който бъде отдалечен от Огъня и бъде въведен в Рая, той ще сполучи.А земният живот е само измамна наслада.
 31. Наистина ще бъдете изпитани и в имотите, и в душите ви, и ще чуете много обиди от дарените с Писанието преди вас и от съдружаващите.Но ако сте търпеливи и богобоязливи, това е от решаващите дела.
 32. И когато Аллах взе обета от дарените с Писанието: “Да го разяснявате на хората и да не го скривате!”, те го захвърлиха зад гърба си и го продадоха на нищожна цена.Колко лошо е онова, което купуват!
 33. Не смятай, че радващите се на онова, което са извършили и обичащите да ги хвалят за онова, което не са сторили, не смятай, че те са избегнали мъчението! За тях има болезнено мъчение.
 34. На Аллах принадлежи владението на небесата и на земята.Аллах над всяко нещо има сила.
 35. В сътворяването на небесата и на земята, и в промяната на нощта и деня има знамения за разумните,
 36. които споменават Аллах и прави, и седнали, и легнали на хълбок, и размишляват за сътворяването на небесата и на земята: “Господи наш, Ти не си сътворил това напразно.Пречист си Ти! Опази ни от мъчението на Огъня!
 37. Господи наш, когото вкараш в Огъня, опозорил си го.За угнетителите няма избавители.
 38. Господи наш, чухме вестител да зове към вярата: “Вярвайте в своя Господ!” И повярвахме.Господи, опрости греховете ни и отмахни от нас лошите ни постъпки, и ни прибери с праведниците!
 39. И дари ни, Господи, онова, което си ни обещал чрез Твоите пратеници, и не ни опозорявай в Деня на възкресението! Ти никога не нарушаваш обещанието.”
 40. А техният Господ им отвърна: “Не ще погубя деяние на никого от вас, нито на мъж, нито на жена ­ вие сте един от друг ­ а онези, които участваха в преселението и бяха прогонени от домовете им, и бяха мъчени по Моя път, и се сражаваха, и ги убиваха, от тях ще отмахна лошите им постъпки и ще ги въведа в Градините, сред които реки текат ­ награда от Аллах.При Аллах е прекрасната награда.

(Преселението хиджра на мюсюлманите заедно с Пророка, мир нему, от Мека в ал-Медина през 622 г. поставя началото на ислямското летоброене.)

 1. Да не те мами оживлението на неверниците по земята ­

(Като причина за низпославането на това знамение се посочват думите на някои вярващи, изречени по повод на благата, с които съдружаващите разполагали: “Ако се погледне това, което ние виждаме, враговете на Аллах тънат в охолство, а ние ­ в неволя.” Разбира се, подобни предупреждения се отправят към всички вярващи.)

 1. кратко наслаждение, после мястото им е Адът.Колко лоша постеля е той!
 2. Ала за онези, които се боят от своя Господ, са Градините, сред които реки текат, там ще пребивават вечно ­ прием от Аллах.А при Аллах е най-доброто за праведниците.
 3. Някои от хората на Писанието вярват в Аллах и в низпосланото на вас, и в низпосланото на тях, смирени пред Аллах.Те не продават знаменията на Аллах на никаква цена. Те имат наградата си при своя Господ. Аллах бързо прави равносметка.
 4. О, вярващи, бъдете търпеливи и надвивайте с търпение, и бъдете твърди, и се бойте от Аллах, за да сполучите!