Quran translations in many languages

Bulgarian Quran

Al-Hadîd

Мединска. Съдържа 29 знамения.

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

 

1. Всичко на небесата и всичко на земята прославя Аллах. Той е Всемогъщия, Премъдрия.

2. Негова е властта на небесата и на земята. Той съживява и Той умъртвява. Той за всяко нещо има сила.

3. Той е Изначалния и Безкрайния, и Явния, и Скрития. Той всяко нещо знае.

(Както разяснява Пратеника на Аллах, мир нему, Аллах е Онзи, преди Когото не е съществувало нищо; Онзи, след Когото не ще просъществува нищо; Той е Явния, или ­ над Него няма нищо, и Скрития ­ нищо не е така близко, както Той.)

4. Той е, Който сътвори небесата и земята в шест дни, после се въздигна [безподобен] Той на Трона. Той знае какво прониква в земята и какво излиза от нея, и какво пада от небето, и какво се издига на него. Той е с вас, където и да сте. Аллах съзира вашите дела.

5. Негово е владението на небесата и на земята. При Аллах ще бъдат върнати делата.

6. Той въвежда нощта в деня и въвежда деня в нощта.И знае съкровеното в сърцата.

7. Вярвайте в Аллах и в Неговия Пратеник, и раздавайте от онова, на което ви стори Той наследници! За онези от вас, които вярват и раздават, за тях ще има голяма награда.

8. И какво ви е, защо да не повярвате в Аллах, когато Пратеника ви зове да повярвате във вашия Господ, и Той вече получи вашия обет, ако сте вярващи?

9. Той е, Който низпослава на Своя раб ясни знамения, за да ви изведе от тъмнините към светлината. Аллах към вас е състрадателен, милосърден.

10. И какво ви е, защо да не раздавате по пътя на Аллах? На Аллах принадлежи наследството на небесата и на земята. Онези от вас, които раздаваха преди завземането [на Мека] и се сражаваха, не са равни [с останалите]. Те са на по-високо стъпало от онези, които раздаваха след това и се сражаваха. Но на всички тях Аллах обеща Най-прекрасното. Сведущ е Аллах за вашите дела.

11. На онзи, който дава хубав заем [по пътя] на Аллах Той ще му го умножи и за него ще има щедра награда.

12. В Деня, когато видиш вярващите мъже и жени с тяхната светлина, устремена пред тях, и в десниците им [тогава ще им се каже:] “Радостната вест за вас Днес са Градините, сред които реки текат. В тях ще пребивавате вечно. Това е великото спасение.”

13. В този Ден лицемерите и лицемерките ще кажат на вярващите: “Почакайте ни, за да придобием от вашата светлина!” Ще им бъде казано: “Върнете се назад и търсете светлина!” И ще се въздигне между тях стена с врата. Отвътре ще е милостта, а от външната страна ще е мъчението.

14. Ще им се прогласи: “Не бяхме ли с вас?” Ще кажат [вярващите]: “Да, наистина, ала ви изкусиха вашите души и дебнехте, и се съмнявахте, и ви подмамиха вашите мечти, докато се яви повелята на Аллах. Измамникът [сатана] ви измами за Аллах.”

(Лицемерите привидно постъпват като мюсюлмани, но наблюдават безучастни бедите на вярващите, обзети са от съмнения за Исляма, следват страстите си, обсебени са от изкушенията и заблудите на сатаната.)

15. Днес не ще бъде взет откуп нито от вас, нито от онези, които не повярваха. Вашето обиталище е Огънят. Той най-добре ви подхожда. И колко лоша е тази участ!

16. Не е ли настъпило за вярващите време сърцата им да се смирят при споменаването на Аллах и пред истината, която бе низпослана, и да не станат като дарените с Писанието преди, за които срокът бе дълъг, и закоравяха сърцата им, и мнозина от тях бяха нечестивци.

(Знамението напомня, че сърцата на истинските вярващи омекват при споменаването на Аллах и на Корана. То насочва вниманието към поведението на юдеите и християните, но вчастност е било низпослано, за да предупреди някои сподвижници на Мухаммад, които в Мека живеели в бедност, а след преселението се сдобили с блага и това ги направило донякъде равнодушни към делото. Именно за тях се подчертава, че споменаването на Аллах смекчава коравосърдечието.)

17. Знайте, че Аллах съживява земята след нейната смърт! Разясняваме ви знаменията, за да проумеете!

18. На раздаващите милостиня мъже и жени, които дават хубав заем на Аллах, ще им бъде умножено и ще има за тях щедра награда.

19. Онези, които вярват в Аллах и в Неговите пратеници, те са всеправдивите и мъчениците. При техния Господ ще имат награда и светлина. А онези, които не вярват и взимат за лъжа Нашите знамения, те са обитателите на Огъня.

20. Знайте, че земният живот е само игра и забава, и украса, и хвалба между вас, и умножаване на имотите и децата, подобно на растения след дъжд ­ възхищават сеячите, после изсъхват и ги виждаш пожълтели, после стават на съчки. А в отвъдния живот има сурово мъчение или опрощение от Аллах и благоволение. А земният живот е само измамна наслада.

(При съпоставянето на земния и отвъдния живот в това знамение земният живот не се осъжда и отрича, ­ той не е създаден напразно, ­ само се изтъква, че мирските дела и мимолетните наслади не бива да отклоняват хората от мисълта за вечния Дом и да ги тласкат към неподчинение спрямо Аллах и Неговия Пратеник.)

21. Надпреварвайте се към опрощение от вашия Господ и към Градината с ширина, колкото ширината на небето и на земята, приготвена за онези, които повярваха в Аллах и в Неговите пратеници! Това е благодатта на Аллах. Дава я Той комуто пожелае.Аллах е Господарят на великата благодат.

22. Не се случва беда, преди да сме я породили, нито на земята, нито с вас самите, без да е [записана] в Книга. За Аллах това е лесно.

23. За да не страдате за онова, което ви се е изплъзнало и да не ликувате за онова, което ви е дошло. Аллах не обича горделивите, самохвалците,

24. които се скъпят и повеляват на хората скъперничество. А който се отвърне ­ Аллах е Пребогатия, Всеславния.

25. Изпратихме Нашите пратеници с ясните знаци и низпослахме заедно с тях Книгата и везната, за да постъпват хората справедливо. И създадохме желязото. В него има огромна сила и облаги за хората, и за да изпита Аллах кой дори в уединение помага на Него [в религията] и на Неговите пратеници. Аллах е всесилен, всемогъщ.

26. И изпратихме Нух и Ибрахим, и отредихме сред тяхното потомство да бъдат пророчеството и Писанието. Някои от тях са на правия път, но мнозина от тях са нечестивци.

27. Сетне проводихме по стъпките им Нашите пратеници, и проводихме след тях Иса, сина на Мариам, и му дадохме Евангелието, и вложихме в сърцата на онези, които го последваха, състрадание и милосърдие. Но монашеството го измислиха те, не сме им го предписали Ние ­ освен стремежа към благоволението на Аллах, ­ а и не го спазваха, както трябваше да се спазва. И дадохме на вярващите измежду им тяхната награда, но мнозина от тях са нечестивци.

28. О, вярващи, бойте се от Аллах и вярвайте в Неговия Пратеник! Той ще ви даде двоен дял от Своята милост. И ще стори за вас светлина, с която ще вървите. И ще ви опрости. Аллах е опрощаващ, милосърден.

29. За да узнаят хората на Писанието, че нямат власт над нищо от благодатта на Аллах и че благодатта е в Ръката на Аллах. Дава я Той комуто пожелае. Аллах е Владетелят на великата благодат.