Quran translations in many languages

Bulgarian Quran

Al-Hajj

Мединска, с изключение на знамения 111920212223 и 24, които са мекански. Съдържа 78 знамения.

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

 

 1. О, хора, бойте се от вашия Господ! Сътресението в Часа е нещо ужасно.
 2. В Деня, когато ще го видите, всяка кърмачка ще забрави своето кърмаче и всяка бременна ще роди преждевременно, и ще видиш хората опиянени.Ала не са опиянени те, но мъчението на Аллах е сурово.
 3. Някои от хората спорят за Аллах, без да имат знание, и следват всеки непокорен сатана,
 4. за когото е писано ­ всеки, който се сближи с него, той ще го заблуди и ще го поведе към мъчението на Огъня.
 5. О, хора, ако се съмнявате във възкресението, [вижте как] Ние ви сътворихме от пръст, после от частица сперма, после от съсирек, после от късче, сякаш надъвкано месо ­ оформено и неоформено, за да ви изявим [Нашата сила].И оставяме в утробите когото пожелаем за определен срок, после ви изваждаме като деца, после [ви препитаваме], за да стигнете своята зрелост. И някой от вас умира, а някой от вас бива доведен до най-окаяната възраст, и тогава не знае нищо, след като е знаел. И виждаш земята безжизнена, но когато изсипваме вода върху нея, тя се раздвижва и набъбва, и отглежда всякакъв прелестен вид.

(В хадис, предаден от Абдуллах ибн Масуд, Аллах да е доволен от него, Пратеника на Аллах, мир нему, казва: “Наистина сътворението на всеки един от вас се събира в утробата на майка му за четиридесет дни във вид на капка семенна течност, после се превръща в нещо, което се закачва за четиридесет дни, след това ­ в късче сдъвкано месо, отново за четиридесет дни, после бива изпращан ангелът, който вдъхва у него живот ”)

 1. Това е, защото Аллах е Истината и Той съживява мъртвите, и Той за всяко нещо има сила.

(Мъртвите ще бъдат съживени от Всевишния Аллах, както Той съживява с водата мъртвата земя.)

 1. И защото Часът непременно ще настъпи.Няма съмнение в това. И ще възкреси Аллах онези, които са в гробовете.
 2. А някои хора спорят за Аллах, без да имат нито знание, нито напътствие, нито разясняващо писание,
 3. извръщайки се надменно, за да отклонят от пътя на Аллах.За тях в земния живот има позор и ще ги накараме да вкусят мъчението на Огъня в Деня на възкресението .
 4. То е заради онова, което с твоите ръце преди си сторил.Аллах не угнетява рабите.
 5. Някой от хората служи на Аллах с колебание.Ако му се случи добро, той се успокоява с него, а щом го сполети изпитание, преобръща се. Изгубил е и земния живот, и отвъдния. Това е явната загуба.
 6. Зове той не Аллах, а онова, което нито му вреди, нито му е от полза.Това е дълбоката заблуда.
 7. Зове той онзи, чиято вреда е по-близо от неговата полза.Колко е лош за покровител и колко е лош за приятел!
 8. Аллах ще въведе онези, които вярват и вършат праведни дела, в Градините, сред които реки текат.Аллах прави, каквото пожелае.
 9. Който допусне, че [Мухаммад] не ще го подкрепи Аллах и в земния живот, и в отвъдния, нека провеси въже от тавана, после нека прекъсне живота си и да види дали неговото коварство ще премахне онова, което го разгневява.
 10. Така го низпослахме Ние ­ ясни знамения.Аллах напътва когото пожелае.
 11. Между вярващите и юдеите, и сабеите, и християните, и магите, и съдружаващите наистина Аллах ще отсъди в Деня на възкресението.Аллах на всяко нещо е свидетел.
 12. Не виждаш ли ти, че на Аллах се покланя в суджуд всичко на небесата и всичко на земята, и слънцето, и луната, и звездите, и планините, и дърветата, и животните, и мнозина от хората? А мнозина заслужават мъчението.Когото Аллах унизи, никой не ще го уважи. Аллах прави, каквото пожелае.

(Вж. тълкуването към 1734)

 1. Тези са двама противници, които спорят за своя Господ.За неверниците ще бъде скроена дреха от огън и върху главите им ще бъде изливана вряща вода.
 2. Ще бъдат разтопявани с нея и вътрешностите, и кожата им.
 3. За тях ще има боздугани от желязо.
 4. Всякога, щом поискат да излязат оттам заради страданието, ще бъдат връщани обратно: “Вкусете мъчението на Огъня!”
 5. Аллах ще въведе онези, които вярват и вършат праведни дела, в Градините, сред които реки текат.Ще носят там украшения ­ гривни от злато и бисери, и одеждата им там ще е коприна.
 6. Те бяха водени към благото слово и бяха водени към пътя на Всеславния.
 7. Неверниците и възпиращите от пътя на Аллах и от Свещената джамия, която Ние отредихме за хората ­ все едно обитатели или пришълци, ­ и искащия там безбожие чрез гнет ­ тези Ние ще накараме да вкусят болезнено мъчение.
 8. И посочихме на Ибрахим мястото за Дома [Кааба]: “Не съдружавай нищо с Мен и почисти Моя Дом за онези, които обикалят и стоят в преклонение, и се кланят, и свеждат чела до земята в суджуд!
 9. И зови хората за поклонението хадж! Ще идват при теб и пеш, и върху изнемощели камили.И ще идват от всякакви далечни пътища,
 10. за да придобият облаги за себе си [и в земния живот, и в отвъдния] и в определени дни да споменават името на Аллах при жертвоприношение на добитък, който Той им е дал.Яжте от него и хранете бедняка-клетник!
 11. После да се почистят и да изпълнят своите обети и да обикалят древния Дом!

(Под почистване в случая се има предвид премахване на всички телесни нечистотии. Едно от задълженията при поклонението е да се направят седем обиколки около древния Дом ­ храма Кааба.)

 1. Така е! Който зачита светините на Аллах, това е най-доброто за него при неговия Господ.Разрешен е за вас добитъкът освен онова, което ви бе прочетено. И избягвайте скверността на идолите, и избягвайте лъжливото слово!
 2. Бъдете правоверни към Аллах и не съдружавайте с Него! А който съдружава с Аллах, е като паднал от небето и птиците го грабват или вятърът го отвява на далечно място.
 3. Така е! А който зачита обредите на Аллах, това е от набожността на сърцата.
 4. От тях [- животните] имате облага до определен срок.Накрая мястото [за жертвоприношението] им е при древния Дом.
 5. И за всяка общност отредихме жертвоприношение, за да споменават името на Аллах над животно от добитъка, който Той им е дал.Вашият Бог е единственият Бог. Затова единствено на Него се отдайте! И благовествай смирените,
 6. които, щом бъде споменат Аллах, сърцата им тръпнат, и търпеливите пред онова, което ги е сполетяло, и отслужващите молитвата, и раздаващите от препитанието, което сме им дали.
 7. И сторихме за вас от обредите на Аллах да бъде едрият жертвен добитък.В него има благо за вас. И споменавайте името на Аллах, докато [животните] са изправени [за колитба]! И когато рухнат по хълбок, яжте и хранете и доволстващия, и просяка! Така сме ви ги подчинили, за да сте признателни.
 8. Не тяхното месо, не тяхната кръв ще стигне до Аллах, а вашата набожност ще стигне до Него.Така Той ви ги е подчинил, за да възвеличавате Аллах, че ви е напътил. И възрадвай благодетелните!
 9. Аллах закриля вярващите.Аллах не обича никой изменник, неблагодарник.
 10. На онези, срещу които е обявена война, им се позволи [да воюват], защото бяха угнетени ­ Аллах има сила да им помогне, ­
 11. онези, които бяха прокудени от техните домове без право, само защото казват: “Аллах е нашият Господ!” И ако Аллах не отблъскваше едни хора с други, щяха да бъдат разрушени и манастирите, и църквите, и синагогите, и джамиите, където името на Аллах се споменава много.Аллах ще подкрепи онези, които Го подкрепят. Аллах е всесилен, всемогъщ.
 12. Онези, които, ако ги утвърдим на земята, отслужват молитвата и дават милостинята закат, и повеляват одобряваното, и възбраняват порицаваното…При Аллах е завършекът на делата.

(Това знамение разкрива поведението на истинските вярващи дори когато им е дадена власт на земята, те изпълняват повелите на Аллах и са градивният елемент в обществото.)

 1. И ако тези те взимат за лъжец [о, Мухаммад], то и преди тях народът на Нух и адитите, и самудяните взимаха за лъжци [пророците],
 2. и народът на Ибрахим, и народът на Лут,
 3. и жителите на Мадян.И Муса бе взет за лъжец.Дадох Аз отсрочка на неверниците, после ги сграбчих.И колко тежко бе Моето отрицание!
 4. И колко селища погубихме, когато угнетяваха ­ и ето ги с рухнали покриви!, ­ и колко запустели кладенци, и високи дворци!
 5. Не ходеха ли по земята, със сърцата си да проумеят или с ушите си да чуят? Не очите са слепи, а сърцата в гърдите са слепи.
 6. И искат от теб [о, Мухаммад] да ускориш мъчението, но Аллах никога не нарушава Своето обещание.Един ден при твоя Господ е като хиляда години от онези, които вие броите.
 7. И на колко селища, когато угнетяваха, Аз дадох отсрочка, после ги сграбчих! Завръщането е при Мен.
 8. Кажи: “О, хора, за вас съм само явен предупредител!”
 9. Които вярват и вършат праведни дела, за тях има опрощение и щедро препитание.
 10. А които се стараят да обезсилят Нашите знамения, тези са обитателите на Ада.
 11. И не изпратихме преди теб нито пратеник, нито пророк, без да се намеси сатаната в тяхното желание, когато възжелаеха.Но Аллах премахва намесата на сатаната. После Аллах утвърждава Своите знамения ­ Аллах е всезнаещ, премъдър,
 12. за да превърне Той намесата на сатаната в изпитание за онези, в чиито сърца има болест и за онези, чиито сърца са корави ­ угнетителите са в дълбок раздор ­
 13. и за да узнаят дарените със знанието, че този [Коран] е истината от твоя Господ, и да вярват в него, и сърцата им да се смирят пред него.Аллах напътва вярващите към правия път.
 14. И не престават неверниците да се съмняват в него, докато внезапно дойде при тях Часът или дойде мъчение в безплодния Ден.

(Безплоден е Съдният ден, след който не ще последва друг.)

 1. Владението в този Ден принадлежи на Аллах.Той ще отсъди между тях. А онези, които са вярвали и вършели праведни дела, те ще са в Градините на блаженството.
 2. А онези, които са били неверници и са взимали за лъжа Нашите знамения, за тях ще има унизително мъчение.
 3. А онези, които са се преселили в името на Аллах, после са били убити или умрели, Аллах непременно ще им даде хубаво препитание.Аллах е Най-добрият от даряващите препитание.
 4. Ще ги въведе Той в място, което ще им хареса.Аллах е всезнаещ, всеблаг.
 5. Така е! А който накаже със същото, с каквото е бил наказан, после отново бъде потиснат, Аллах непременно ще го подкрепи.Аллах е извиняващ, опрощаващ.
 6. Така е, защото Аллах въвежда нощта в деня и въвежда деня в нощта.Аллах е всечуващ, всезрящ.

(Вж. тълкуването към 327)

 1. Така е, защото Аллах е Истината, а онова, което зоват вместо Него, е лъжата.Аллах е Всевишния, Превеликия.
 2. Не виждаш ли, че Аллах изсипва вода от небето и тогава земята се раззеленява? Аллах е всепроникващ, сведущ.
 3. Негово е всичко на небесата и всичко на земята.Аллах е Пребогатия, Всеславния.
 4. Не виждаш ли, че Аллах подчинява за вас всичко на земята, и корабите, плаващи в морето по Неговата воля, и Той държи небето да не падне върху земята, освен с Неговото позволение.Аллах към хората е състрадателен, милосърден.
 5. Той е, Който ви дава живот, после ви го отнема, после ще ви съживи.Човекът наистина е неблагодарник.
 6. За всички общности сторихме обреди, които да изпълняват.И да не се препират с теб за това! И призовавай към твоя Господ! Ти си на правия път.
 7. А ако заспорят с теб, кажи: “Аллах най-добре знае вашите дела.”
 8. Аллах ще отсъди между вас в Деня на възкресението за онова, по което сте били в разногласие.
 9. Нима не знаеш, че Аллах знае всичко на небето и на земята? Всичко това е в Книга.За Аллах то е лесно.

(В това знамение се споменава Книгата на съдбите  ­ “Запазеният скрижал” (“Ал-лаух ал-махфуз”).)

 1. И вместо на Аллах те служат на онова, на което Той не е дал довод, и на онова, за което нямат знание.За угнетителите няма избавител.
 2. И когато им бъдат четени ясните Ни знамения, разпознаваш по лицата на неверниците отрицанието.Едва не се нахвърлят срещу онези, които им четат Нашите знамения.Кажи [о, Мухаммад]: “Да ви известя ли за по-лошо от това? ­ Огъня!” Аллах го обеща на неверниците. Колко лоша е тази участ!
 3. О, хора, пример ви се дава, чуйте го! Онези, които зовете вместо Аллах, и муха не могат да сътворят, дори да се обединят за това.И мухата да им грабне нещо, не могат да си го възвърнат. Слаб е както молителят, така и моленият.
 4. Не оценяват те Аллах с истинското Му величие.Аллах е всесилен, всемогъщ.
 5. Аллах избира пратеници и сред ангелите, и сред хората.Аллах е всечуващ, всезрящ.
 6. Знае Той какво е било преди тях и какво ще бъде след тях.При Аллах ще бъдат върнати делата.
 7. О, вярващи, прекланяйте се и свеждайте чела до земята в суджуд, и служете на вашия Господ, и вършете добро, за да сполучите!
 8. И се борете в името на Аллах с подобаваща Нему борба! Предпочете ви Той и не ви наложи притеснение в религията ­ вярата на баща ви Ибрахим.Назова ви Той отдадени ­ и [в Писанията] преди, и в този [Коран], за да бъде Пратеника свидетел за вас, и вие да бъдете свидетели за хората. Затова отслужвайте молитвата и давайте милостинята закат, и се придържайте твърдо към Аллах! Той е вашият Покровител. Колко прекрасен Покровител е, колко прекрасен Избавител е Той!