Quran translations in many languages

Bulgarian Quran

Al-Hijr

Меканска. Съдържа 99 знамения.

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

 

 1. Алиф.Лам. Ра. Това са знаменията на Книгата ­ ясния Коран.
 2. Неверниците ще възжелаят да са били мюсюлмани.
 3. Остави ги да ядат и да се наслаждават, и да ги отвлича надеждата! Те ще узнаят.
 4. И не сме унищожили Ние никое селище, без да се знае какво му е писано.

(Нито една от страните, погубени, като ги е погълнала земята или са били изтребени народите им, или чрез други бедствия, не е била унищожена слепешком и случайно, а по силата на Божието предопределение.Подобно на хората, и държавите, и народите имат предопределен живот. Както хората се раждат, израстват, остаряват и накрая умират, така и държавите възникват, развиват се и накрая в деня, предопределен от Бога, рухват и преминават в историята. Подобно на хората, някои от тях живеят дълго, а други ­ кратко.)

 1. Никоя общност не изпреварва своя срок и не го забавя.
 2. И рекоха [неверниците]: “О, ти, комуто бе низпослано Напомнянето, ти си луд!
 3. Защо не ни доведеш ангелите, ако говориш истината?”
 4. Ние не низпославаме ангелите с друго освен с истината.И тогава [неверниците] не ще бъдат изчакани.
 5. Наистина Ние низпослахме Напомнянето и Ние непременно ще го пазим.

(Напомнянето е Свещеният Коран.)

 1. И преди теб изпращахме пратеници сред древните общности.
 2. И не дойде при тях пратеник, без да го подиграят.
 3. Така влагаме това [неверие] в сърцата на престъпниците ­
 4. не вярват в него [­ Корана], въпреки че е известна съдбата на предците.
 5. И да разтворехме над тях врата в небето, и да продължаха там да се изкачват,
 6. пак щяха да рекат: “Погледите ни бяха заслепени.Ние сме омагьосани хора.”
 7. И направихме на небето съзвездия, и го разкрасихме за гледащите,
 8. и го опазихме от всеки прокуден сатана ­
 9. всеки, който слуша скришом, го следва ярък пламък.

(Допреди изпращането на последния Пророк джиновете се изкачвали на небесата, подслушвали и предавали на гадателите чутото за съдбините на хората. След низпославането на Корана, както е отразено в знамението, джиновете били възпрени.)

 1. И разпростряхме земята, и положихме върху нея непоклатими планини, и сторихме от нея да поникне от всяко нещо, което се мери.
 2. И сторихме там препитание за вас и за онзи, когото вие не храните.
 3. И няма нещо, съкровищниците на което да не са при Нас, и го спускаме Ние само в знайно количество.
 4. И изпращаме ветровете ­ оплождащи, и утоляваме жаждата с вода, която изсипваме от небето, а вие не можете да я съхраните.
 5. Наистина Ние съживяваме и умъртвяваме, и Ние сме наследниците.
 6. Знаем предишните от вас и знаем оставащите.
 7. Наистина твоят Господ е Онзи, Който ще ги събере.Той е премъдър, всезнаещ.
 8. И сътворихме човека от изсъхнала глина, от менлива кал.
 9. А джиновете сътворихме от пламъка на огъня преди.
 10. Твоят Господ каза на ангелите: “Аз ще сътворя човек от изсъхнала глина, от менлива кал.
 11. И когато го сътворя и му вдъхна от Своя дух, поклонете се пред него!”
 12. И всички ангели се поклониха заедно,
 13. освен Иблис, който се възпротиви да е с покланящите се.
 14. Рече [Аллах]: “О, Иблис, какво ти е, че не си с покланящите се?”
 15. Рече: “Не ми подобава да се поклоня на човек, когото Ти сътвори от изсъхнала глина, от менлива кал.”
 16. Рече: “Излез тогава оттук! Ти си прокуден.
 17. Над теб е проклятието до Съдния ден.”
 18. Рече: “Господи мой, отсрочи ме до Деня, в който ще бъдат възкресени!”
 19. Рече: “Ти си сред отсрочените
 20. до Деня на знайното време.”
 21. Рече: “Господи мой, затова, че Ти ме остави в заблуда, непременно ще им разкрасявам по земята и непременно ще заблуждавам всички,
 22. освен Твоите предани раби сред тях.”
 23. Рече: “Това е правият път към Мен.
 24. Над Моите раби нямаш власт, освен за който те последва измежду заблудените.”
 25. Наистина Адът е обещан за всички тях.
 26. Той има седем врати.За всяка врата има отделена група.
 27. Богобоязливите ще бъдат сред градини и извори:
 28. “Влезте там с мир ­ в безопасност!”
 29. И ще премахнем от сърцата им всяка омраза ­ братя на престоли един срещу друг.
 30. Не ще ги засегне там умора и не ще бъдат оттам изведени.
 31. Извести Моите раби [о, Мухаммад], че Аз съм Опрощаващия, Милосърдния!
 32. И че Моето мъчение е болезненото мъчение.
 33. И ги извести за гостите на Ибрахим!
 34. Когато влязоха при него и рекоха: “Мир!”, рече: “Ние се страхуваме от вас.”
 35. Рекоха: “Не се страхувай! Ние те благовестваме за син, надарен със знание.”
 36. Рече: “Нима ме благовествате, при все че ме настигна старостта? И с какво ще ме възрадвате?”
 37. Рекоха: “Възрадвахме те с истината.И не губи надежда!”
 38. Каза: “А кой губи надежда за милостта на своя Господ освен заблудените?”
 39. И каза: “А какво е намерението ви, о, пратеници?”
 40. Казаха: “Изпратени сме при хора престъпващи,
 41. освен семейството на Лут.Ще го спасим цялото,
 42. освен неговата жена.Известено ни е, че тя ще бъде сред оставащите.”
 43. И когато пратениците дойдоха при семейството на Лут,
 44. той каза: “Вие сте непознати хора.”
 45. Казаха: “Да, дойдохме при теб с онова, за което се съмняват [твоите хора].
 46. И ти донесохме правдата.Ние казваме истината.
 47. Тръгни със своето семейство в част от нощта и върви зад тях! И никой от вас да не се обърне! И продължете натам, където ви е повелено!”
 48. И го предизвестихме с тази повеля, че коренът на тези ще бъде отсечен на сутринта.
 49. И дойдоха жителите на града зарадвани.
 50. Каза [Лут]: “Тези са ми гости.Не ме опозорявайте!
 51. Бойте се от Аллах! И не ме посрамвайте!”
 52. Казаха: “Не те ли възпряхме от хората [да ти гостуват]?”
 53. Каза: “Ето дъщерите ми, ако ще вършите!”

(Вж. 1178)

 1. Кълна се в твоя живот [о, Мухаммад], те в своето опиянение се лутат!
 2. И Викът ги обзе при изгрев слънце.
 3. И преобърнахме селището надолу, и изсипахме над тях порой камъни от глина.
 4. В това има знамения за прозорливите.
 5. Те [­ селищата] са на все още съществуващ път.
 6. В това има знамение за вярващите.
 7. И обитателите на Горичката бяха угнетители.

(“Обитателите на горичката” са народът на пророка Шуайб, които ограбвали керваните и отмервали с измама.)

 1. Затова им отмъстихме.И двете са на видим път.
 2. И обитателите на ал-Хиджр взеха за лъжци пратениците.

(Ал-Хиджр е името на областта, където живеел народът на пророка Салих. Тамошните жители се назовавали “самудяни”.)

 1. Дадохме им Наши знамения, ала се отдръпнаха от тях.
 2. И изсичаха домове в планините ­ в безопасност.
 3. Но Викът ги обзе на сутринта.
 4. И не ги избави онова, което бяха придобили.
 5. Сътворихме Ние небесата и земята, и онова, което е помежду тях, единствено с мъдрост.Часът непременно ще дойде, затова [о, Мухаммад] прости с великодушна прошка!
 6. Твоят Господ е Всетворящия, Всезнаещия.
 7. Ние вече ти дадохме седемте повтарящи се знамения и великия Коран.
 8. Не устремявай поглед към онова, което дадохме за наслада на групи от тях, и не скърби за тях! И спусни своето крило над вярващите!
 9. И кажи: “Аз наистина съм ясният предупредител.”
 10. Както низпослахме [наказание] и за поделящите,
 11. които сториха на части Корана.
 12. Кълна се в твоя Господ! Ще ги питаме всички
 13. за онова, което са извършили.
 14. Извести онова, което ти бе повелено, и се отдръпни от съдружаващите!
 15. Ние сме ти достатъчни срещу присмехулниците,
 16. които наред с Аллах приемат друг бог.Ала ще узнаят.
 17. И знаем Ние, че сърцето ти се свива от техните думи.
 18. Но прославяй с възхвала своя Господ и бъди от покланящите се в суджуд!
 19. И служи на своя Господ, докато дойде при теб неизбежното!

(“Неизбежното” е смъртта.)