Quran translations in many languages

Bulgarian Quran

Al ʽImrân

Мединска. Съдържа 200 знамения.

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

 

 1. Алиф.Лам. Мим.
 2. Аллах! Няма друг Бог освен Него ­ Вечноживия, Неизменния!
 3. Той ти низпосла Книгата с истината, потвърждаваща онова, което бе преди нея.И низпосла от по-рано Тората и Евангелието

(В Свещения Коран под “Евангелие” (Инджил) се имат предвид не познатите ни евангелия от Новия завет, а цялостно Писание, низпослано на пророка Иса, мир нему, което идва, за да потвърди истината от низпосланото на пророка Муса, мир нему.)

 1. за напътствие на хората, и низпосла Разграничението.За онези, които не вярват в знаменията на Аллах, наистина има сурово мъчение.Аллах е всемогъщ, въздаващ отмъщение.
 2. Нищо не е скрито от Аллах нито на земята, нито на небето.
 3. Той е, Който ви оформя в утробите, както пожелае.Няма друг Бог освен Него, Всемогъщия, Премъдрия.
 4. Той е, Който низпосла на теб Книгата.В нея има понятни знамения, те са основата на Книгата, и други неясни. А онези, в чиито сърца има изкривяване, следват неясното в нея, стремейки се към смут и стремейки се към тълкуването му. Ала никой освен Аллах не знае тълкуването му. И утвърдените в знанието казват: “Повярвахме в нея. Всичко е от нашия Господ.” Но само разумните се поучават
 5. [и зоват:] “Господи, не отклонявай нашите сърца, след като си ни напътил! И дари ни с милост от Теб! Ти си Вседаряващия.
 6. Господи, Ти ще събереш хората в Деня, за който няма съмнение.Аллах не нарушава обещаното.”
 7. Онези, които не вярват, с нищо не ще ги избавят от Аллах нито имотите, нито децата им.Те са горивото на Огъня.
 8. Подобно на рода на Фараона и на онези преди тях, те взеха за лъжа Нашите знамения, но Аллах ги погуби заради греховете им.Аллах е строг в наказанието.
 9. [О, Мухаммад] кажи на онези, които не повярват: “Ще бъдете поразени и събрани в Ада.И колко лоша постеля е той!”
 10. Имаше за вас знамение в две дружини, които се срещнаха ­ една сражаваща се по пътя на Аллах, и друга ­ невярваща.И им се видяха на око двойно повече от тях. Аллах подкрепя със Своята помощ когото пожелае. В това има поука за прозорливите.
 11. Разкрасена е за хората любовта към страстите ­ към жените и децата, и струпаните купища от злато и сребро, и към отбраните коне, и добитъка, и посевите.Това е насладата на земния живот, но най-прекрасният пристан е завръщането при Аллах.
 12. Кажи: “Да ви известя ли за по-добро от това?” За богобоязливите при техния Господ има градини, сред които реки текат ­ там ще пребивават вечно, ­ и пречисти съпруги, и благоволение от Аллах.Аллах съзира рабите,
 13. които казват: “Господи наш, повярвахме! Опрости греховете ни и опази ни от мъчението на Огъня!”
 14. [Те са] търпеливите и искрените, и смирените, и раздаващите, и молещите опрощение в ранни зори.
 15. Аллах свидетелства, че няма друг бог освен Него.И ангелите, и най-издигнатите в знанието свидетелстват същото ­ Той отстоява справедливостта.Няма друг бог освен Него ­ Всемогъщия, Премъдрия.
 16. Ислямът е религията при Аллах.Дарените с Писанието изпаднаха в разногласие заради злобата помежду им, едва след като знанието дойде при тях. А за невярващите в знаменията на Аллах ­ Аллах бързо прави равносметка.
 17. И ако спорят с теб, кажи: “Отдадох се всецяло на Аллах ­ аз и онези, които ме последваха.” И кажи на дарените с Писанието, и на неграмотните: “Отдадохте ли се?” И ако се отдадат, вече са на правия път, а ако се отвърнат ­ твой дълг е само да съобщиш.Аллах наблюдава рабите.
 18. Онези, които не вярват в знаменията на Аллах и убиват без право пророците, и убиват хората, повеляващи справедливост, възвести ги за болезнено мъчение!
 19. Те са онези, чиито дела се провалят и в земния живот, и в отвъдния, и не ще има за тях избавители.
 20. Не видя ли ти дарените с дял от Писанието? Те са позовани към Писанието на Аллах, за да отсъди помежду им.После някои се отвръщат, противейки се.
 21. Това е, защото рекоха: “Нeще ни засегне Огънят, освен само в броени дни.” И ги заслепи в религията им онова, което бяха съчинили.
 22. И как ще бъдат, щом ги съберем в Деня, за който няма съмнение, и на всяка душа напълно се изплати онова, което е придобила, и не ще бъдат угнетени.
 23. Кажи: “О, Аллах, Владетелю на владението, Ти даряваш владението на когото пожелаеш и отнемаш владението от когото пожелаеш, и въздигаш когото пожелаеш, и унизяваш когото пожелаеш.Доброто е в Твоята Ръка. Ти за всяко нещо имаш сила.
 24. Ти въвеждаш нощта в деня и Ти въвеждаш деня в нощта, и изваждаш живото от мъртвото, и изваждаш мъртвото от живото, и безмерно даваш препитание комуто пожелаеш.”
 25. Вярващите да не взимат неверници за ближни вместо повярвалите.А който направи това, той няма нищо общо с Аллах, освен ако се страхувате от тях.Аллах ви предупреждава за Себе Си и към Аллах е завръщането.
 26. Кажи: “И да скривате онова, което е в сърцата ви, и да го показвате, Аллах го знае.Знае Той какво е на небесата и какво е на земята. Аллах за всяко нещо има сила.”
 27. В Деня всяка душа ще намери доброто, което е сторила, и злото, което е сторила, и ще иска то да се отдалечи от нея.Аллах ви предупреждава за Себе си.Аллах е състрадателен към рабите.
 28. Кажи: “Ако обичате Аллах, последвайте ме! И Аллах ще ви обикне, и ще опрости греховете ви.Аллах е опрощаващ, милосърден.”
 29. Кажи: “Подчинете се на Аллах и на Пратеника!” А отвърнете ли се ­ Аллах не обича неверниците.
 30. Аллах избра над народите Адам и Нух, и рода на Ибрахим, и рода на Имран ­
 31. потомство едни от други.Аллах е всечуващ, всезнаещ.
 32. Когато жената на Имран рече: “Господи мой, посветих онова, което е в утробата ми, единствено на Теб да служи.Приеми го от мен! Наистина Ти си Всечуващия, Всезнаещия.”
 33. И когато го роди, каза: “Господи, родих го женско.” А Аллах най-добре знаеше какво е родила.Мъжкото не е като женското. “И я назовах Мариам. И Те моля да я закриляш от прокудения сатана заедно с потомството є!”
 34. И я прие нейният Господ с хубав прием, и я отгледа като хубав кълн, и я повери на Закария.Всякога, щом Закария влизаше при нея в нейното светилище, намираше там препитание. Рече: “О, Мариам, откъде имаш това?” Тя рече: “От Аллах е. Аллах безмерно дава препитание комуто пожелае.”
 35. Там Закария позова своя Господ.Рече: “Господи мой, дари ми от Теб добро потомство! Ти си Чуващия зова.”
 36. И както стоеше, молейки се в светилището, ангелите го призоваха: “Аллах те благовества за Яхя, който ще потвърди Слово от Аллах, ще бъде господар, целомъдрен и пророк от праведниците.”

(Според тълкувателите под “Слово” в това знамение се има предвид Исус. В знамение 45 на сурата това ясно се изразява.)

 1. Рече: “Господи мой, как ще имам син, когато вече ме застигна старостта, а жена ми е бездетна?” Рече: “Така! Аллах прави каквото пожелае.”
 2. Рече: “Господи, дай ми знак!” Рече: “Знакът за теб е три дни да говориш с хората само като посочваш.И споменавай често своя Господ, и Го прославяй вечер и сутрин!”
 3. И когато ангелите рекоха: “О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра над жените от народите!
 4. О, Мариам, смири се пред своя Господ и сведи чело до земята в суджуд, и се кланяй с покланящите се!”
 5. Това е от вестите на неведомото, Ние ти го разкриваме.Не бе ти при тях, когато хвърляха калемите си ­ кой от тях да се грижи за Мариам. Не бе там и когато се караха.
 6. Когато ангелите рекоха: “О, Мариам, Аллах те благовества за Слово от Него.Името му е Месията Иса, синът на Мариам, знатен в земния живот и в отвъдния, и е от приближените [на Аллах].
 7. И ще говори на хората още в люлката, и като възмъжее, и ще бъде от праведниците.”, ­
 8. рече тя: “Господи мой, как ще имам син, щом мъж не ме е докосвал?” Рече: “Така! Аллах сътворява каквото пожелае.Щом реши нещо, казва му само: “Бъди!” И то става.
 9. И ще го научи Той на книгата и на мъдростта, и на Тората, и на Евангелието.
 10. И ще го стори пратеник при синовете на Исраил: “Донесох ви знамение от вашия Господ.Ще създам за вас от глина образ на птица, ще духна в нея и ще стане птица с позволението на Аллах. И ще изцерявам слепи и прокажени, и ще съживявам мъртви с позволението на Аллах. И ще ви съобщавам какво ядете и с какво се запасявате по домовете си.Наистина в това има знамение за вас, ако сте вярващи.
 11. [И дойдох] в потвърждение на Тората, [низпослана] преди мен, и за да ви разреша част от онова, което ви бе възбранено…И ви донесох знамение от вашия Господ. И бойте се от Аллах, и ми се покорете!
 12. Наистина Аллах е моят Господ и вашият Господ.На Него служете! Това е правият път.”
 13. И когато Иса почувства неверието у тях, рече: “Кои са моите помощници [по пътя] към Аллах?” Неговите ученици рекоха: “Ние сме помощниците [по пътя] на Аллах.Повярвахме в Аллах и свидетелствай, че сме отдадени!”
 14. Господи наш, повярвахме в онова, което Ти низпосла, и последвахме пратеника.Впиши ни редом със свидетелите!”
 15. И [юдеите] лукавстваха.А Аллах провали тяхното лукавство. Аллах е над лукавите.
 16. Когато Аллах рече: “О, Иса, Аз ще те прибера и ще те въздигна при Мен, и ще те пречистя от невярващите, и до Деня на възкресението ще сторя онези, които те последваха, над онези, които не повярваха.После при Мен ще се завърнете и ще отсъдя между вас в онова, по което сте били в разногласие.”
 17. А онези, които не повярваха, ще накажа с тежко мъчение в земния живот и в отвъдния.И не ще има за тях избавители.”
 18. А на онези, които вярват и вършат праведни дела, Той ще изплати наградите.Аллах не обича угнетителите.
 19. Това ти го четем [о, Мухаммад] от знаменията и от Мъдрото напомняне.
 20. Примерът с Иса пред Аллах е като примера с Адам.Сътвори го Той от пръст, после му рече: “Бъди!” И той стана.
 21. Истината е от твоя Господ.Не бъди от съмняващите се!
 22. А на онзи, който спори с теб за нея, след като си получил знание, кажи: “Елате да извикаме нашите синове и вашите синове, нашите жени и вашите жени, нас самите и вас самите, а после да се помолим и призовем Аллах за проклятие над лъжците!”
 23. Това е истинната вест.Няма друг бог освен Аллах.Аллах е Всемогъщия, Премъдрия.
 24. А отвърнат ли се, Аллах знае сеещите развала.
 25. Кажи: “О, хора на Писанието, елате към едно общо слово между нас и вас ­ да не служим на друг освен на Аллах и да не Го съдружаваме с нищо, и едни от нас да не приемат други за господари, освен Аллах!” А отвърнат ли се, кажете: “Засвидетелствайте, че сме мюсюлмани!”
 26. О, хора на Писанието, защо спорите за Ибрахим? Тората и Евангелието бяха низпослани едва подир него.Нима не проумявате?
 27. Ето, вие спорехте за онова, за което имате знание.А защо спорите за онова, за което нямате знание? Аллах знае, вие не знаете.
 28. Ибрахим не бе нито юдей, нито християнин, а бе правоверен мюсюлманин, и не бе от съдружаващите.
 29. Най-близките хора до Ибрахим са онези, които го последваха, и този Пророк, и тези, които повярваха.Аллах е Покровителят на вярващите.
 30. Една група от хората на Писанието искаше, ако може, да ви заблуди.Ала заблуждават само себе си, но не усещат.
 31. О, хора на Писанието, защо не вярвате в знаменията на Аллах, след като сте свидетели?
 32. О, хора на Писанието, защо смесвате истината с лъжата и потулвате истината, знаейки?
 33. А една група от хората на Писанието рече: “При начеването на деня вярвайте в низпосланото на вярващите, а в края му се откажете, та дано и те се преобърнат!
 34. И се доверявайте само на онзи, който е последвал вашата религия!” Кажи [о, Мухаммад]: “Напътствието на Аллах е напътствие.[Нима се опасявате,] че и другиму се дарява същото, каквото бе дарено и на вас, или ще ви оспорват пред вашия Господ.” Кажи: “Благодатта е в Ръката на Аллах.Дарява я комуто пожелае.” Аллах е всеобхватен, всезнаещ.
 35. Той отличава с милостта Си когото пожелае.Аллах е Владетелят на великата благодат.
 36. Сред хората на Писанието има и такива, на които и съкровище да повериш, ще ти го върнат, но сред тях има и такива, на които и динар да повериш, ще ти го върнат, само ако все над тях стоиш.Това е, защото рекоха: “Нямаме вина за неграмотните.” И изричат лъжа за Аллах, знаейки.

(Юдеите смятат за “неграмотни” всички, които не са от тяхната вяра.)

 1. Но онзи, който изпълнява своя обет и е богобоязлив ­ Аллах обича богобоязливите.
 2. Онези, които продават на нищожна цена обета към Аллах и своите клетви, те нямат дял в отвъдния живот и Аллах не ще им проговори, и не ще ги погледне в Деня на възкресението, и не ще ги пречисти, и ще има за тях болезнено мъчение.
 3. А група от тях ­ четейки ­ си кривят езиците, за да смятате, че това е от Писанието, а то не е от Писанието, и казват: “Това е от Аллах”, а то не е от Аллах, и изричат лъжа за Аллах, знаейки.
 4. Не се е случвало човек, дарен от Аллах с Писанието и мъдростта, и пророчеството, да каже на хората: “Бъдете на мен раби, а не на Аллах!”, а: “Бъдете господни съгласно Писанието, което сте преподавали и изучавали!”
 5. И не ще ви повели такъв да приемете за господари ангелите и пророците.Нима ще ви повели неверието, след като сте се отдали на Аллах?
 6. И когато Аллах прие обета на пророците: “Колкото и да ви дарявам от писание и мъдрост, после при вас ще дойде Пратеник, да потвърди наличното у вас.Вярвайте в него и му помагайте!”, рече: “Съгласни ли сте и приемате ли безусловния обет към Мен?” Рекоха: “Съгласни сме.” Рече: “Засвидетелствайте, и Аз ще бъда с вас от свидетелите!”
 7. А който след това се отметне, тези са нечестивците.
 8. Нима търсят друга религия освен тази на Аллах, когато на Него се подчинява всичко на небесата и на земята, доброволно или по принуда, и при Него ще бъдат върнати.
 9. Кажи: “Вярваме в Аллах и в низпосланото на нас, и в низпосланото на Ибрахим и Исмаил, и Исхак, и Якуб, и родовете [му], и в дареното на Муса и на Иса, и на пророците от техния Господ.Разлика не правим между никого от тях и на Него сме отдадени.”
 10. А който търси друга религия освен Исляма, тя не ще му се приеме и в отвъдния живот той е от губещите.
 11. Как ще напъти Аллах хора отрекли се, след като са повярвали и засвидетелствали, че Пратеника е истински, и при тях са дошли ясните знаци? Аллах не напътва хората-угнетители.
 12. Възмездието им е, че над тях е проклятието на Аллах и на ангелите, и на всички хора ­
 13. в него те ще пребивават вечно.Нито ще се облекчи мъчението им, нито ще се забави,
 14. освен на онези, които после се покаят и поправят.Аллах е опрощаващ, милосърден.
 15. От онези, които се отричат, след като са повярвали, а после неверието им порасне, не ще бъде прието покаяние.Те са заблудените.
 16. От онези, които се отрекат и умрат неверници, не ще бъде приета като откуп дори пълна със злато земя.За тях има болезнено мъчение и никой не ще ги избави.
 17. Не ще се сдобиете с праведността, додето не раздадете от онова, което обичате.А каквото и да раздадете, Аллах го знае.
 18. За синовете на Исраил бе разрешена всяка храна, освен онова, което Исраил сам си възбрани, преди да бъде низпослана Тората.Кажи: “Донесете Тората и я прочетете, ако говорите истината!”

(Исраил е прозвище на Якуб на иврит.)

 1. А който след това измисли лъжа за Аллах ­ тези са угнетителите.
 2. Кажи: “Аллах казва истината! И следвайте вярата на Ибрахим, правоверния! Той не бе от съдружаващите.”
 3. Първият Дом, съграден за хората, е в Бека ­ благословен и за напътване на народите.

(Бека е едно от имената на Мека, където е построен първият Дом за поклонение ­ Кааба.)

 1. В него има ясни знамения ­ мястото на Ибрахим, ­ и който влезе там, е в безопасност.И дълг на хората към Аллах е поклонението хадж при Дома ­ за онзи, който може да отиде, а който откаже ­ Аллах не се нуждае от световете.
 2. Кажи: “О, хора на Писанието, защо не вярвате в знаменията на Аллах? ­ Аллах е свидетел на делата ви.”
 3. Кажи: “О, хора на Писанието, защо отклонявате от пътя на Аллах онези, които са повярвали, стремейки се да изкривите пътя, а сте свидетели [на истината]? Аллах не подминава вашите дела.”
 4. О, вярващи, ако се покорите на група от дарените с Писанието, след като сте повярвали, те ще ви превърнат пак в неверници.
 5. А как не вярвате, когато ви биват четени знаменията на Аллах и сред вас е Неговият Пратеник? А който се привърже здраво към Аллах, вече е напътен по правия път.
 6. О, вярващи, бойте се от Аллах с истинска боязън пред Него и умирайте само отдадени!
 7. И се привържете всички за въжето на Аллах, и не се разделяйте, и помнете благодатта на Аллах към вас, когато бяхте врагове, а Той помири сърцата ви и станахте братя чрез Неговата благодат! И бяхте върху ръба на ров от огън, а Той ви спаси от него.Така Аллах ви разкрива Своите знамения, за да бъдете напътени.

(Под “въжето на Аллах” се разбира Неговата религия.)

 1. И нека сред вас има общност, която зове към благото и повелява одобряваното, и възбранява порицаваното! Тези са сполучилите.
 2. И не бъдете като онези, които се разединиха и заспориха, след като при тях дойдоха ясните знамения! За тях има огромно мъчение
 3. в Деня, когато лица ще побелеят и лица ще почернеят.А онези, чиито лица почернеят, [ще чуят]: “Нима станахте неверници, след като повярвахте? Вкусете мъчението заради своето неверие!”
 4. А онези, чиито лица побелеят, те са в милостта на Аллах, в нея ще пребивават вечно.
 5. Тези са знаменията на Аллах, четем ти ги с истината.Аллах не иска гнет за народите.
 6. На Аллах е всичко на небесата и всичко на земята, и при Аллах ще бъдат върнати делата.
 7. Вие сте най-добрата общност, изведена за хората.Повелявате одобряваното и възбранявате порицаваното, и вярвате в Аллах.А ако и хората на Писанието бяха повярвали, щеше да е най-хубаво за тях. Сред тях има и вярващи, но нечестивците са повече.
 8. Не ще ви навредят, освен с обида.А ако се сражават с вас, ще ви обърнат гръб. После няма да им се помогне.
 9. Белязани са те с унижението, където и да се намират, освен ако са под закрила от Аллах и под закрила от хората.И изпитаха гнева на Аллах, и ги беляза нищетата. Това е, защото отричаха знаменията на Аллах и убиваха пророците без право. Това е, защото не се подчиниха и престъпваха.

(Когато немюсюлманите плащат данъка джизя, те се ползват с неприкосновеност сред ислямската общност. Този данък е равностоен на милостинята закат, която за мюсюлманите е задължителна и има важно социално значение.)

 1. Те не са еднакви.Сред хората на Писанието има и праведна общност ­ четат знаменията на Аллах [и] в нощните часове, свеждат чела до земята в суджуд.
 2. Вярват в Аллах и в Сетния ден, и повеляват одобряваното, и възбраняват порицаваното, и се надпреварват в добрините.Тези са от праведниците.
 3. Каквото и добро да сторят, не ще им се отрече.Аллах знае богобоязливите.
 4. А отреклите вярата с нищо не ще ги избавят от Аллах нито имотите, нито децата им.Тези са обитателите на Огъня, там ще пребивават вечно.
 5. Онова, което те изразходват в земния живот, прилича на мразовит вихър, поразил и погубил посева на хора, угнетили себе си.И не Аллах ги е угнетил, а те сами се угнетяват.
 6. О, вярващи, не взимайте доверени приятели, освен измежду вас! [Другите] не ще пропуснат да посеят помежду ви развала, те искат да изпаднете в беда.Омразата се показва от устата им, ала онова, което се таи в гърдите им, е по-голямо. Вече ви разкрихме знаменията, ако сте проумели.
 7. Ето, вие ги обичате, а те не ви обичат.И вярвате в цялото Писание, а те, щом ви срещнат, казват: “Вярваме”, но щом се уединят, хапят си пръстите от яд заради вас. Кажи: “Умрете с яда си!” Аллах знае съкровеното в сърцата.
 8. Ако ви постигне добрина, тя ги огорчава, а ако ви сполети злина, ликуват за нея.Но ако сте търпеливи и богобоязливи, не ще ви навреди лукавството им с нищо. Аллах обгръща техните дела.
 9. [Припомни, о, Мухаммад] когато ти потегли от семейството си в зори, за да настаниш вярващите по места за битката…Аллах е всечуващ, всезнаещ.
 10. Когато две ваши дружини тъкмо да се провалят, Аллах ги взе под покровителство.Нека на Аллах се уповават вярващите!
 11. Аллах вече ви помогна при Бадр, когато бяхте слаби.И бойте се от Аллах, за да сте признателни!
 12. Когато каза на вярващите: “Не ви ли стига да ви подкрепи вашият Господ с три хиляди низпослани ангели?”
 13. Да, ако сте търпеливи и богобоязливи, и [съдружаващите] изникнат в ярост пред вас ­ тогава ще ви подкрепи вашият Господ с пет хиляди белязани ангели.
 14. Аллах стори това за вас да бъде само радостна вест и за да се успокоят сърцата ви с него.Подкрепата е единствено от Аллах, Всемогъщия, Премъдрия,
 15. за да откъсне една част от неверниците или да ги разгроми, за да се върнат покрусени.
 16. От теб нищо не зависи ­ Той или ще приеме покаянието им, или ще ги накаже, защото са угнетители.
 17. На Аллах е всичко на небесата и всичко на земята.Когото пожелае, Той ще опрости и когото пожелае, ще накаже. Аллах е опрощаващ, милосърден.
 18. О, вярващи, не изяждайте лихвата, многократно умножена, и бойте се от Аллах, за да сполучите!
 19. И бойте се от Огъня, подготвен за неверниците!
 20. И покорявайте се на Аллах и на Пратеника, за да бъдете помилвани!
 21. И надпреварвайте се към опрощение от своя Господ и към Градината с ширината на небесата и на земята, приготвена за богобоязливите,
 22. които раздават и в радост, и в беда, и за сдържащите гнева си, и за извиняващите хората, – Аллах обича благодетелните, –
 23. и за онези, които щом сторят непристойност или угнетят сами себе си, споменават Аллах и молят опрощение за своите грехове, ­ а кой освен Аллах опрощава греховете? ­ и не упорстват в своите деяния, знаейки, –
 24. на такива наградата им е опрощение от техния Господ и Градините, сред които реки текат, там ще пребивават вечно.И колко прекрасна е отплатата за дейните!
 25. Вече минаха преди вас други събития.Вървете по земята и вижте какъв е краят на отричащите!
 26. Това е пояснение за хората и напътствие, и наставление за богобоязливите.
 27. И не падайте духом, и не скърбете! Вие ще надделеете, ако сте вярващи!
 28. Ако вас засегна рана, то такава рана засегна и [другия] народ.Тези дни ги редуваме сред хората, за да узнае Аллах кои са повярвали и за да вземе от вас жертващи се [за вярата] ­ Аллах не обича угнетителите, ­

(Тъй като знанието на Аллах е вечно, тълкувателите обясняват израза “за да узнае Аллах кои са повярвали” като:1) за да разкрие; 2) за да отличи вярващите от лицемерите.)

 1. и за да пречисти Аллах повярвалите, и да съкруши неверниците.
 2. Или смятахте да влезете в Рая, без Аллах да е изпитал кои от вас се борят и без да е изпитал търпеливите?
 3. И възжелахте смъртта [в битка], преди да я срещнете.Но вече я видяхте с очите си.
 4. Мухаммад е само един Пратеник, преди когото преминаха пратениците.Нима, ако бе умрял или бе убит, щяхте да се отвърнете? А който се отвърне, той не ще навреди на Аллах с нищо. Аллах ще въздаде на признателните.
 5. Никой не умира иначе освен с позволението на Аллах в предписан срок.Който иска наградата на земния живот, Ние му даряваме от него, а който иска наградата на отвъдния, Ние му даряваме от него. И ще въздадем на признателните.
 6. И с колко пророци се сражаваха огромни множества, но те не изнемощяваха от онова, което ги сполетяваше по пътя на Аллах, и не проявяваха слабост, и не се огъваха.Аллах обича търпеливите.
 7. Думите им бяха само да кажат: “Господи наш, опрости греховете ни и нашата невъздържаност в делата, и укрепи нашите стъпки, и ни помогни срещу невярващите хора!”
 8. И въздаде им Аллах наградата на земния живот, и прекрасната награда на отвъдния.Аллах обича благодетелните.
 9. О, вярващи, ако се покорите на неверниците, те ще ви тласкат назад [към неверието] и ще се върнете губещи.
 10. Да, Аллах е вашият Покровител и Той е Най-добрият помощник.
 11. Ще хвърлим ужас в сърцата на неверниците, защото съдружиха с Аллах онова, на което Той не е низпослал довод.Мястото им е Огънят и колко лошо е обиталището на угнетителите!
 12. Аллах изпълни Своето обещание към вас, когато ги съкрушихте с Неговото позволение, додето се поколебахте и започнахте да спорите относно заповедта [на Пратеника], и се възпротивихте, след като Той ви показа онова, което обичате.Някои от вас искат земния живот, а някои от вас искат отвъдния.После Той ви отклони от тях, за да ви изпита и вече ви извини. Аллах е владетел на благодат за вярващите.
 13. [Спомнете си,] когато побягнахте нагоре и не се извръщахте към никого, а зад вас Пратеника ви зовеше.И ви въздаде Той печал след печал, та да не скърбите нито за онова, което ви е подминало, нито за онова, което ви сполетя. Сведущ е Аллах за вашите дела.
 14. После, подир скръбта, Той ви спусна за успокоение дрямка, обзела една група от вас, а на [друга] група тревога изпълни душите.Допускаха неправда за Аллах с помислите на невежеството, казвайки: “С какво зависи делото от нас?” Кажи [о, Мухаммад]: “Делото принадлежи всецяло на Аллах.” Скриват в душите си онова, което не издават пред теб.Казват: “Ако делото с нещо зависеше от нас, тук нямаше да ни убиват.” Кажи: “И да си стояхте по домовете, онези, на които бе писано да бъдат убити, щяха да излязат към своите [смъртни] ложета. [Това бе,] за да изпита Аллах какво е в гърдите ви и за да провери какво е в сърцата ви. Аллах знае съкровеното в сърцата.”
 15. Онези от вас, които се отвърнаха в деня на сблъсъка между двете множества [при Ухуд], тях сатаната накара да се подхлъзнат с дял от онова, което са придобили.Аллах вече ги извини. Наистина Аллах е опрощаващ, всеблаг.

(През 624 г. при Бадр се разгоряла първата битка между мюсюлманите и съдружаващите. В нея мюсюлманите удържали пълна победа. През 625 г. съдружаващите се организирали за отмъщение и в същата година при Ухуд в началото на битката мюсюлманите разгромили неприятеля, но след това настъпило безредие, някои се втурнали подир бягащите заради плячка, престъпвайки разпореждането на Пророка, мир нему, и след успешното начало претърпели поражение.)

 1. О, вярващи, не бъдете като онези, които не вярваха и казваха на своите братя, когато странстваха по земята или бяха завоеватели: “Ако бяха при нас, нямаше да умрат и нямаше да ги убият.”, за да огорчи Аллах сърцата им.Аллах съживява и умъртвява. Аллах съзира вашите дела.
 2. И ако бъдете убити или умрете по пътя на Аллах, опрощение и милост от Аллах е по-добро от онова, което трупат.
 3. И ако умрете или ви убият, при Аллах ще бъдете събрани.
 4. По милост от Аллах ти се смекчи спрямо тях.А ако беше груб, с жестоко сърце, щяха да се разотидат от теб. Извини ги и моли за опрощението им, и се съветвай с тях по делата! А решиш ли [нещо], уповавай се на Аллах! Аллах обича уповаващите се Нему.
 5. Ако Аллах ви подкрепи, няма кой да ви надвие, а ако ви изостави, кой след Него ще ви подкрепи? На Аллах да се уповават вярващите!
 6. И не подобава на пророк да измени.А който измени, в Деня на възкресението ще дойде с онова, с което е изменил. После  на всяка душа ще се изплати, каквото е придобила. И не ще бъдат угнетени.
 7. Нима онзи, който следва благоволението на Аллах, е като онзи, който е изпитал гнева на Аллах и мястото му е Адът? Колко лоша е тази участ!
 8. При Аллах те са на степени.Аллах съзира техните дела.
 9. Аллах облагодетелства вярващите, когато измежду тях самите им проводи Пратеник, който им чете Неговите знамения и ги пречиства, и ги учи на Писанието и на мъдростта, въпреки че преди бяха в явна заблуда.
 10. Нима когато ви порази беда [при Ухуд], [а] вие поразихте с двойна [при Бадр], не рекохте: “Откъде е това?” Кажи: “То е от самите вас.” Аллах за всяко нещо има сила.
 11. Онова, което ви порази в деня, когато двете множества се срещнаха, е с позволението на Аллах и за да отличи Той вярващите,
 12. и за да отличи кои лицемерят.И им се рече: “Елате, сражавайте се по пътя на Аллах или се защитете!” Рекоха: “Ако знаехме как да се сражаваме, щяхме да ви последваме.” В онзи ден те бяха по-близо до неверието, отколкото до вярата, изричайки с уста онова, което не е в сърцата им. Аллах най-добре знае какво таят.
 13. На онези, които рекоха на своите братя, когато си седяха вкъщи: “Ако бяха ни послушали, нямаше да ги убият.”, кажи: “Тогава отблъснете смъртта от себе си, ако говорите истината!”
 14. И не смятай за мъртви убитите по пътя на Аллах! Не, живи са! При своя Господ те се препитават,
 15. ликуващи за онова, което Аллах им е дарил от Своята благодат, и се радват за онези, които [ще ги последват, но] все още не са ги настигнали, че няма страх за тях и не ще скърбят.
 16. Радват се на обилие и благодат от Аллах.Не погубва Аллах наградата на вярващите,
 17. онези, които откликнаха на Аллах и на Пратеника, след като бяха ранени.За онези от тях, които благодетелстваха и се бояха, има огромна награда.
 18. За онези, на които хората рекоха: “Враговете се насъбраха против вас, страхувайте се от тях!”, но вярата им се усили и рекоха: “Достатъчен ни е Аллах.Колко прекрасен Довереник е Той!”
 19. И се завърнаха с обилие и благодат от Аллах.Зло не ги докосна и следваха благоволението на Аллах.Аллах е владетел на велика благодат.
 20. Именно сатаната плаши със своите приближени.Но не се страхувайте от тях, а се страхувайте от Мен един, ако сте вярващи!
 21. И да не те наскърбяват онези, които се надпреварват в неверието! Те с нищо не ще навредят на Аллах.Аллах иска да не им отреди дял в отвъдния живот. За тях има огромно мъчение.
 22. Онези, които купиха неверието вместо вярата, с нищо не ще навредят на Аллах.За тях има болезнено мъчение.
 23. Неверниците да не смятат, че като удължаваме живота им, това е добро за душите им.Удължаваме им го само за да увеличат греха си. За тях има унизително мъчение.
 24. Аллах не ще остави вярващите в положението, в което сте, докато не отдели лошия от добрия.Аллах не ще ви разкрие неведомото, но Аллах избира от Своите пратеници когото пожелае. Вярвайте в Аллах и в Неговите пратеници! И ако вярвате и се боите, за вас има огромна награда.
 25. И да не смятат скъперниците, че благодатта, която Аллах им е дал, е добро за тях! Не, тя е зло за тях.В Деня на възкресението ще им бъде надянато на врата онова, за което се скъпяха. На Аллах е наследството на небесата и на земята. Сведущ е Аллах за вашите дела.
 26. Аллах чу словата на онези, които казаха: “Аллах е беден, а ние сме богати.” Ще запишем какво казаха и как избиваха пророците без право.И ще кажем: “Вкусете мъчителното горене!”
 27. То е заради онова, което сторихте преди със своите ръце.Аллах не е угнетител на рабите Си.
 28. На онези, които казаха: “Аллах ни заръча да не вярваме на пратеник, додето не ни донесе жертва, която огънят да погълне.” Кажи: “Пратеници преди мен вече ви донесоха ясните знаци и онова, което казахте.Защо тогава ги убихте, ако говорите истината?”
 29. И ако теб [о, Мухаммад] взеха за лъжец, то и преди теб бяха взимани за лъжци пратеници, донесли ясните знаци и писанията, и сияйната Книга.
 30. Всяка душа ще вкуси смъртта и вашите награди напълно ще ви се изплатят в Деня на възкресението.Който бъде отдалечен от Огъня и бъде въведен в Рая, той ще сполучи.А земният живот е само измамна наслада.
 31. Наистина ще бъдете изпитани и в имотите, и в душите ви, и ще чуете много обиди от дарените с Писанието преди вас и от съдружаващите.Но ако сте търпеливи и богобоязливи, това е от решаващите дела.
 32. И когато Аллах взе обета от дарените с Писанието: “Да го разяснявате на хората и да не го скривате!”, те го захвърлиха зад гърба си и го продадоха на нищожна цена.Колко лошо е онова, което купуват!
 33. Не смятай, че радващите се на онова, което са извършили и обичащите да ги хвалят за онова, което не са сторили, не смятай, че те са избегнали мъчението! За тях има болезнено мъчение.
 34. На Аллах принадлежи владението на небесата и на земята.Аллах над всяко нещо има сила.
 35. В сътворяването на небесата и на земята, и в промяната на нощта и деня има знамения за разумните,
 36. които споменават Аллах и прави, и седнали, и легнали на хълбок, и размишляват за сътворяването на небесата и на земята: “Господи наш, Ти не си сътворил това напразно.Пречист си Ти! Опази ни от мъчението на Огъня!
 37. Господи наш, когото вкараш в Огъня, опозорил си го.За угнетителите няма избавители.
 38. Господи наш, чухме вестител да зове към вярата: “Вярвайте в своя Господ!” И повярвахме.Господи, опрости греховете ни и отмахни от нас лошите ни постъпки, и ни прибери с праведниците!
 39. И дари ни, Господи, онова, което си ни обещал чрез Твоите пратеници, и не ни опозорявай в Деня на възкресението! Ти никога не нарушаваш обещанието.”
 40. А техният Господ им отвърна: “Не ще погубя деяние на никого от вас, нито на мъж, нито на жена ­ вие сте един от друг ­ а онези, които участваха в преселението и бяха прогонени от домовете им, и бяха мъчени по Моя път, и се сражаваха, и ги убиваха, от тях ще отмахна лошите им постъпки и ще ги въведа в Градините, сред които реки текат ­ награда от Аллах.При Аллах е прекрасната награда.

(Преселението хиджра на мюсюлманите заедно с Пророка, мир нему, от Мека в ал-Медина през 622 г. поставя началото на ислямското летоброене.)

 1. Да не те мами оживлението на неверниците по земята ­

(Като причина за низпославането на това знамение се посочват думите на някои вярващи, изречени по повод на благата, с които съдружаващите разполагали: “Ако се погледне това, което ние виждаме, враговете на Аллах тънат в охолство, а ние ­ в неволя.” Разбира се, подобни предупреждения се отправят към всички вярващи.)

 1. кратко наслаждение, после мястото им е Адът.Колко лоша постеля е той!
 2. Ала за онези, които се боят от своя Господ, са Градините, сред които реки текат, там ще пребивават вечно ­ прием от Аллах.А при Аллах е най-доброто за праведниците.
 3. Някои от хората на Писанието вярват в Аллах и в низпосланото на вас, и в низпосланото на тях, смирени пред Аллах.Те не продават знаменията на Аллах на никаква цена. Те имат наградата си при своя Господ. Аллах бързо прави равносметка.
 4. О, вярващи, бъдете търпеливи и надвивайте с търпение, и бъдете твърди, и се бойте от Аллах, за да сполучите!

 

 1. СУРА ЖЕНИТЕ

(АН-НИСА)

Мединска. Съдържа 176 знамения.

(Тази сура е озаглавена така, защото в нея се говори преди всичко за жената, за нейния правен и социален статут, за значението є в обществото. Новите реалности и събитията, последвали преселението хиджра, са превърнали в необходимост някои юридически постановки, споменати в сурата.)

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

 

 1. О, хора, бойте се от своя Господ, Който ви сътвори от един човек и сътвори от него съпругата му, и от двамата намножи мъже и жени.И бойте се от Аллах, с Чието име се умолявате един друг, и от [прекъсване на] кръвните родства! Наистина Аллах ви наблюдава.
 2. И давайте на сираците имотите им, и не подменяйте доброто с лошо, и не поглъщайте имотите им към вашите имоти! Това е голямо прегрешение.
 3. А ако ви е страх, че няма да сте справедливи към сираците, [ако се ожените за тях,] встъпвайте в брак с онези от жените, които харесвате ­ две и три, и четири.А ако ви е страх, че няма да сте справедливи ­ с една или с [пленнички] владени от десницата ви.Това е най-малкото, за да не се отклоните.

(Разрешението мъжете да встъпват в брак с повече от една жена, въпреки естествената в такива случаи ревност, много отдавна е превърнало знамението в обект на критики от страна на немюсюлманите. Споменатото позволение трябва да се разглежда в светлината на променящите се ислямски реалности. Ислямът категорично забранява прелюбодейството. Бракът с повече от една жена може да се окаже неизбежен, когато мъжът е силен и потентен, а жената ­ слаба и апатична или неспособна да ражда, и когато поради войни и ред други причини броят на мъжете намалее, а този на жените се увеличи. Тогава бракът на мъжа с повече от една жена не е задължение, а разрешение.Освен това, то не е неограничено, а е обвързано с условието за справедливост, и на онези, които се страхуват, че не ще могат да го спазват, е повелено да се задоволят само с една съпруга. Когато всички тези ограничения и условия се разглеждат комплексно, става ясно, че от гледна точка на приспособяването към средата, променяща се във времето, това позволение е най-уместният подход.)

 1. И давайте на жените задължителната плата от сърце! А ако ви отстъпят нещо от него, яжте го със здраве и охота!
 2. И не давайте на несъзнаващите своите имоти, които Аллах е сторил опора за вас, но ги хранете от тях и ги обличайте, и им говорете благи думи!
 3. И изпитвайте сираците, докато станат за брак, и щом забележите у тях зрелост, предайте им техните имоти и не ги изяждайте разточително и припряно, да не би да порастат.И който [настойник] е богат, нека се въздържа, а който е беден, нека яде с приличие [от наследството на сираците]. И когато им прдавате имотите, вземете свидетели пред тях. Достатъчен е Аллах да потърси сметка.
 4. За мъжете има дял от онова, което са оставили родителите и най-близките, и за жените има дял от онова, което са оставили родителите и най-близките ­ малко или много ­ предписан дял.

(Като отхвърля някои предислямски традиции, това знамение разкрива, че и жената има дял в наследството и че този дял, отреден є от Аллах, трябва непременно да є се даде.)

 1. И когато на подялбата присъстват близки и сираци, и нуждаещи се, дайте им от него и им говорете благи думи!
 2. И да се плашат те [от несправедливост], както биха се страхували, ако оставят след себе си невръстни потомци! И да се боят от Аллах, и да говорят уместни думи!
 3. Които поглъщат имотите на сираците несправедливо, те поглъщат в стомасите си огън и ще горят в пламъци.
 4. Повелява ви Аллах за вашите деца: за мъжкото е дял, колкото за две женски.А ако са повече от две жени, за тях са две третини от оставеното. А ако е една, за нея е половината. А за родителите му, за всеки един от тях, е шестината от оставеното, ако е имал дете. А ако не е имал дете и го наследят родителите му, за майка му е третината. А ако е имал братя, за майка му е шестината след завещание, завещано от него, или дълг. Предписание от Аллах! Не знаете кой ви е по-близък по изгода, бащите или синовете ви.Аллах е всезнаещ, премъдър.

(При уреждането на наследството съгласно ислямското право се върви към спазване на равновесие: на тези, които са принудени да правят повече разходи, се дава по-голям дял, а на тези, които изразходват по-малко ­ по-малък дял. Според ислямското семейно право при женитба мъжът е този, който дава зестра и поема разходите по сватбата. И след женитбата отново мъжът е този, който се грижи било за близък роднина, изпаднал в нужда, било за съпругата и децата, осигурява им храна, облекло, жилище и други насъщни нужди. Именно по тази причина делът на мъжете в наследството по принцип е два пъти по-голям от този на жените.)

 1. За вас е половината от онова, което са оставили съпругите ви, ако не са имали дете.А ако са имали дете, за вас е четвъртината от онова, което са оставили след завещание, завещано от тях, или дълг.А за съпругите е четвъртината от онова, което сте оставили, ако           не сте имали дете. А ако сте имали дете, за тях е осмината от онова, което сте оставили след завещание, завещано от вас, или дълг. А ако мъж или жена биват наследени и нямат родители и деца, и имат брат или сестра, за всеки един от тях е шестината. А ако са повече от това, те са съдружници в третината след завещание, което е завещано, или дълг, без да има ощетен. Това е завет от Аллах! Аллах е всезнаещ, всеблаг.
 2. Тези са границите на Аллах.А който се покорява на Аллах и на Неговия Пратеник, Той ще го въведе в Градините, сред които реки текат. Там ще пребивават вечно. Това е великото спасение.
 3. А който не се подчинява на Аллах и на Неговия Пратеник, и престъпва Неговите граници, Той ще го въведе в Огъня.Там ще пребивава вечно и ще има унизително мъчение за него.
 4. А срещу онези от жените ви, които извършат прелюбодеяние, вземете четирима измежду вас за свидетели.А засвидетелстват ли, дръжте жените в домовете, докато смъртта ги прибере или Аллах им стори път.
 5. И на двамата от вас, които го извършат, причинете страдания! А ако се разкаят и поправят, оставете ги! Аллах е приемащ покаянието, милосърден.

(Според повечето тълкуватели, и двете горни знамения се отнасят до прелюбодеянието като форма на разврата.Първото разкрива наказанието за прелюбодеяние при семейните, а второто ­ наказанието за прелюбодеяние при несемейните. Те се прилагали през ранноислямския период. С по-късните знамения и хадиси тези положения са отменени и са въведени други наказания ­ определен брой удари с тояга за прелюбодеяние на несемейни и убиване с камъни за прелюбодеяние на семейни.)

 1. Аллах приема покаянието на онези, които правят зло в неведение, после скоро се покайват.На тези Аллах приема покаянието. Аллах е всезнаещ, премъдър.
 2. И не е покаянието за онези, които правят злини, а щом дойде при някого от тях смъртта, казва: “Сега се покаях.” ­ нито за онези, които умират неверници.За тях Ние сме приготвили болезнено мъчение.
 3. О, вярващи, не ви се позволява да взимате в наследство жените против волята им.И не ги потискайте, за да отнемете част от онова, което сте им дали, освен ако извършат явно прелюбодеяние. И живейте с тях, както подобава. А ако сте ги възненавидили, то може и да възненавидите нещо, а Аллах да е вложил в него много добро.
 4. А ако пожелаете на мястото на една съпруга да вземете друга и сте дали голямо богатство на първата, не взимайте нищо от него! Нима ще го вземете с измама и явен грях?
 5. И как ще го вземете, след като се отдадохте един на друг, и те получиха от вас твърд обет?

(Вж. 2229)

 1. И не встъпвайте в брак с жените, за които са се женили бащите ви, освен което е било [преди Исляма].Това е непристойност, гнусота и злочест път.
 2. Под възбрана са за вас майките ви, дъщерите ви, сестрите ви, лелите ви, вуйните ви, дъщерите на брата и дъщерите на сестрата, и жените, които са ви кърмили, и сестрите ви по кърмене, и майките на жените ви, и заварените под ваша опека дъщери на жените ви, при които сте влезли [в съпружество], а ако не сте влезли ­ не е прегрешение за вас; и съпругите на синовете ви, които са ваша плът; и да съберете две сестри, освен което е било.Аллах е опрощаващ, милосърден.
 3. [Под възбрана са за вас] и омъжените жени, освен [пленничките] които десниците ви владеят.Това е предписанието на Аллах за вас. И отвъд него ви е позволено да търсите съпруги с имотите си целомъдрено, а не с разврат. А на съпругите, от които сте се възползвали, дайте в дар задължителната плата. И няма прегрешение за вас в онова, за което се споразумеете след платата. Аллах е всезнаещ, премъдър.

(Под израза “съпругите, от които сте се възползвали” се подразбира временният брак, който в ранните години на Исляма бил разрешен, но по-късно ­ отменен.)

 1. Този от вас, който не може да се разпростре да встъпи в брак със свободни вярващи жени, тогава ­ с някои от вашите вярващи момичета, които десниците ви владеят.Аллах най-добре знае вашата вяра. Вие сте един от друг. Встъпвайте в брак с тях с позволението на техните господари и им дайте задължителната плата с добро. Да са целомъдрени, а не развратници, нито такива, които си взимат приятели. Ако извършат прелюбодеяние, след като се омъжат, за тях е половината от наказанието, което е за свободните жени. Това е за онзи от вас, който се страхува от грях. А да търпите е най-доброто за вас.Аллах е опрощаващ, милосърден.
 2. Аллах иска да ви разясни и да ви насочи по пътищата на онези, които бяха преди вас, и да приеме покаянието ви.Аллах е всезнаещ, премъдър.
 3. Аллах иска да приеме покаянието ви, а онези, които следват страстите, искат съвсем да ви отклонят.
 4. Аллах иска да ви облекчи.Човекът бе сътворен слаб.
 5. О, вярващи, не изяждайте своите имоти с измама помежду си, освен ако е търговия по ваше взаимно съгласие.И не убивайте сами себе си! Към вас Аллах е милосърден.
 6. А който върши това с престъпване и несправедливост, ще го изгаряме в Огъня.Това е лесно за Аллах.
 7. Ако избягвате големите грехове, които са ви забранени, ще отмахнем от вас лошите ви постъпки и ще ви въведем в достойна обител.
 8. И не възжелавайте онова, с което Аллах предпочете едни от вас пред други! За мъжете има дял от онова, което са заслужили, и за жените има дял от онова, което са заслужили.И молете Аллах за Неговата благодат! Аллах всяко нещо знае.
 9. На всеки сторихме наследници за онова, което са оставили двамата родители и най-близките.А на онези, с които се обвързаха вашите клетви, въздайте дела им! Аллах на всяко нещо е свидетел.

(Тези, които са обвързани с клетва, са нещо като наследници по договор ­ обичай, характерен за предислямската езическа епоха, който е отхвърлен в сура 875.)

 1. Мъжете стоят над жените с това, с което Аллах предпочете едни пред други и защото харчат от имотите си.Целомъдрените жени са послушни, пазят съкровеното си, както Аллах ги е запазил. А онези, от чието непокорство се страхувате, увещавайте, [после] се отдръпнете от тях в постелите, и [ако трябва] ги удряйте! А покорят ли ви се, не търсете средство против тях! Аллах е всевишен, превелик.
 2. А ако ви е страх от раздор между двамата, пратете съдник от неговото семейство и съдник от нейното семейство.Ако искат сдобряване, Аллах ще ги помири. Аллах е всезнаещ, сведущ.
 3. И служете единствено на Аллах, и нищо не съдружавайте с Него! И към родителите ­ добрина, и към близкия, и сираците, и нуждаещите се, и към близкия съсед, и към далечния съсед, и към другаря редом, и към пътника, и към владените от вашата десница! Аллах не обича горделивия, самохвалеца,
 4. които се скъпят и повеляват скъперничество на хората, и скриват онова, което Аллах им е дал от Своята благодат, ­ приготвихме Ние за неверниците унизително мъчение, ­
 5. и онези, които раздават своите имоти на показ пред хората и не вярват нито в Аллах, нито в Сетния ден; и онзи, на когото сатаната е приятел.Колко лош приятел е той!
 6. И каква загуба те биха имали, ако повярваха в Аллах и в Сетния ден, и раздаваха от онова, което Аллах им е дал за препитание? Аллах добре ги знае.
 7. Аллах не угнетява дори с тежестта на прашинка.А щом е добрина, Той я удвоява и дарява от Себе си огромна награда.
 8. И как ще бъдат, щом доведем от всяка общност свидетел, и теб доведем [о, Мухаммад] да свидетелстваш за тях?

(Всеки пророк ще бъде свидетел за своята общност.)

 1. В Деня тогава онези, които не повярваха и не се подчиниха на Пратеника, ще поискат да се изравнят със земята.И не ще потулят от Аллах и една случка.
 2. О, вярващи, не пристъпвайте към молитвата, когато сте пияни, додето вече знаете какво говорите; нито омърсени ­ освен ако сте пътници, ­ докато не се окъпете! И ако сте болни или на път, или някой от вас е дошъл от нужника, или сте обладавали жени, а не сте намерили вода, тогава потърсете чиста земя и натрийте лицата и ръцете си.Аллах е извиняващ, опрощаващ.
 3. Не видя ли ти, че дарените с дял от Писанието купуват заблудата и искат да се заблудите по пътя?
 4. Аллах най-добре знае враговете ви.Достатъчен е Аллах за покровител и достатъчен е Аллах за избавител.
 5. Някои от юдеите променят местата на думите и казват: “Чухме и не се подчинихме!” и “Чуй, глух да си!”, и: “Зачети ни!”, като кривят език и хулят религията.А ако кажеха: “Чухме и се покорихме!” и “Чуй”, и “Погледни ни!”, щеше да е по-добре за тях и по-право. Но Аллах ги прокле за тяхното неверие и не вярват освен малцина.
 6. О, дарени с Писанието, повярвайте в онова, което низпослахме, за да потвърдим наличното у вас, преди ликове да изтрием и образа в тил да обърнем, или да ги прокълнем, както проклехме хората на Съботата.Повелята на Аллах непременно се изпълнява.

(Хората на Съботата са юдеите.)

 1. Аллах не прощава да се съдружава с Него, но освен това прощава на когото пожелае.А който съдружава с Аллах, той измисля огромен грях.
 2. Не видя ли ти онези, които изкарват себе си за най-чистите? Не, Аллах пречиства когото пожелае и не ще бъдат угнетени дори колкото с влакънце от фурма.
 3. Виж как измислят лъжа за Аллах! Това стига за явен грях.
 4. Не видя ли ти дарените с дял от Писанието? Вярват в магията и в сатаната, и казват на неверниците: “Тези са по-напътени от вярващите.”
 5. Тези са, които Аллах е проклел.А за онзи, когото Аллах прокълне, ти не ще намериш закрилник.
 6. Нима притежават дял от властта! Тогава те не ще дадат на хората и браздица от костилка на фурма.
 7. Или завиждат на хората за онова, което Аллах им дари от Своята благодат? Ние дарихме вече рода на Ибрахим с Писанието и с мъдростта, и им дарихме огромна власт.
 8. Някои от тях повярваха в него, а други се отвърнаха.Достатъчни са пламъците на Ада.
 9. Онези, които не вярват в Нашите знамения, ще ги изгаряме в Огъня.Всякога, щом кожата им се опече, я сменяваме с друга кожа, за да вкусят мъчението.Аллах е всемогъщ, премъдър.

(Това знамение съдържа едно от научните чудеса на Корана.В него безупречно се разкрива, че сетивните центрове на човешкото тяло се намират в кожата. Съвременните медицински открития потвърждават това.)

 1. А онези, които вярват и вършат праведни дела, ще въведем в Градините, сред които реки текат и там ще пребивават вечно и завинаги.Ще имат там пречисти съпруги. И ще ги настаним под дебела сянка.
 2. Аллах ви повелява да връщате поверените имущества на техните собственици и когато съдите между хората, да съдите със справедливост.Как прекрасно е това, с което Аллах ви наставлява! Аллах е всечуващ, всезрящ.
 3. О, вярващи, покорявайте се на Аллах и се покорявайте на Пратеника и на удостоените с власт сред вас! И спорите ли за нещо, отнесете го към Аллах и към Пратеника, ако вярвате в Аллах и в Сетния ден! Това е най-доброто и най-похвалното за изход.
 4. Не видя ли ти онези, които твърдят, че са повярвали в низпосланото на теб и в низпосланото преди теб? Искат да се съдят при тирана, а им бе повелено да го отхвърлят.Сатаната иска да ги въведе в дълбока заблуда.
 5. И когато им се каже: “Елате при онова, което Аллах низпосла, и при Пратеника!”, виждаш лицемерите напълно да се отвръщат от теб.
 6. А как ще бъдат, щом ги сполети беда заради онова, което ръцете им са сторили отнапред? После ще дойдат при теб, кълнейки се в Аллах: “Искахме само добротворство и умиротворение.”
 7. Това са онези, за които Аллах знае какво имат в сърцата.Бъди въздържан с тях и ги поучавай, и им говори с красноречиви думи!
 8. Всеки пратеник изпращахме само да му се покоряват с позволението на Аллах.И ако те, когато угнетяваха себе си, дойдеха при теб [о, Мухаммад] и помолеха Аллах за опрощение, и Пратеника помолеше за опрощението им, щяха да видят, че Аллах е приемащ покаянието, милосърден.
 9. Но не ­ кълна се в твоя Господ! ­ те не ще станат вярващи, докато не те сторят съдник за всеки възникнал спор помежду им; после не намират затруднение у себе си относно онова, което си решил и напълно се подчиняват.
 10. И ако им предпишехме: “Убийте себе си!” или “Излезте от домовете си!”, не биха го сторили освен малцина от тях.А ако направеха това, за което са наставлявани, то щеше да е най-доброто за тях и най-силно да ги укрепи.
 11. Тогава щяхме да им дарим от Нас огромна награда
 12. и да ги насочим по правия път.
 13. Които се покоряват на Аллах и на Пратеника, те са с онези, които Аллах е дарил: пророците, всеправдивите, жертващите се за вярата и благочестивите.Колко добри са те за другари!
 14. Такава е благодатта от Аллах.Достатъчно Аллах знае.
 15. О, вярващи, бъдете предпазливи и настъпвайте на отреди или настъпвайте вкупом!

(Ислямът разрешава войната за законна защита, за премахване на насилието и гнета по земята, за осигуряване на истинска свобода на религията и изповеданията. Дълг на мюсюлманите е да бъдат винаги готови за война, но без законна причина те не воюват, а превръщат бойната си готовност в гаранция за мира.)

 1. Сред вас все някой изостава и щом ви сполети беда, казва: “Аллах ме дари с благодат, защото не бях с тях.”
 2. А щом ви достигне обилие от Аллах, той все казва, сякаш не е имало между вас приятелство: “Ех, и аз да бях с тях, та да спечеля огромна печалба!”
 3. И нека се сражават по пътя на Аллах онези, които продават земния живот за отвъдния.А на онзи, който се сражава по пътя на Аллах и бъде убит или надвие, Ние ще дадем огромна награда.
 4. И защо да не се сражавате по пътя на Аллах и заради слабите от мъжете, жените и децата, които казват: “Господи наш, изведи ни от това селище, обитателите на което са угнетители! И стани наш покровител, и стани наш избавител!”
 5. Вярващите се сражават по пътя на Аллах, а неверниците се сражават по пътя на идолите.Сражавайте се с приятелите на сатаните! Слабо е коварството на сатаната!

(“идолите” – тагут. Вж. 2256)

 1. Не видя ли ти онези, на които бе казано: “Възпирайте ръцете си [от сражение] и извършвайте молитвата, и давайте милостинята закат!” А когато им бе предписано сражение, ето че част от тях се уплаши от хората, колкото се плаши от Аллах, и дори повече.И рекоха: “Господи наш, защо ни предписа сражение? Защо не ни отсрочи за кратко време?” Кажи: “Насладата на земния живот е мимолетна, а отвъдният е най-доброто за богобоязливите. И не ще бъдете угнетени дори с влакънце от фурма.”
 2. Където и да сте, смъртта ще ви догони, дори да сте във въздигнати кули.И ако ги достигне добрина, казват: “Това е от Аллах.”, а ако ги сполети злина, казват: “Това е от теб [о, Мухаммад]!” Кажи: “Всичко е от Аллах.” Какво им е на тези хора, та почти не проумяват дума?
 3. Каквато и добрина да те достигне, тя е от Аллах, а каквато и злина да те сполети, тя е от самия теб.Пратеник те изпратихме при хората.Достатъчен е Аллах за свидетел.
 4. Който се покорява на Пратеника, вече се е покорил на Аллах.А отметнат ли се, Ние не те изпратихме за техен пазител.
 5. И казват: “Покоряваме се!”, а отделят ли се от теб, група от тях крои нощем противното на онова, което говори.Но Аллах записва какво кроят нощем. Бъди въздържан с тях и на Аллах се уповавай! Достатъчен е Аллах за довереник.
 6. Нима не размишляват над Корана? И ако бе от друг, а не от Аллах, щяха да открият в него много противоречия.

(Свещеният Коран е цялостно послание като съдържание, идейност и изказ. Думите, изречени от хората, са различни според положението и условията, в които се намират пишещият и говорещият. А Книгата на Аллах отначало докрай се отличава с неповторима красота и гладкост, със строга последователност, цялост, непоклатимост и хармония, въпреки че засяга времето отпреди сътворението до вечността. Това е достатъчно, за да се проумее, че Свещеният Коран не е човешко творение, а е низпослание от Аллах.)

 1. И щом дойде при тях известие за спокойствие или за страх, разгласяват го.А ако бяха го отнесли до Пратеника и удостоените с власт измежду им, щяха да го разберат онези от тях, които могат да го проумеят.И ако не бе благодатта на Аллах към вас, и Неговата милост, щяхте да последвате сатаната, освен малцина.
 2. И сражавай се [о, Мухаммад] по пътя на Аллах! Отговорен си единствено за себе си.И подбуждай вярващите! Дано Аллах възпре мощта на неверниците! Аллах е най-силен по мощ и най-силен по наказание.
 3. Който се застъпва за добро дело, ще има дял от него, а който се застъпва за лошо дело, ще има бреме от него.Аллах за всяко нещо въздава.
 4. И щом ви поздравят с поздрав, поздравете с по-хубав от него или отвърнете със същия! Аллах за всяко нещо държи сметка.
 5. Аллах ­ няма друг бог освен Него! Ще ви събере Той в Деня на възкресението, няма съмнение в това.А кой е по-правдив в словото си от Аллах?
 6. Какво ви е, та спрямо лицемерите сте две групи? Низвергна ги Аллах заради онова, което са придобили.Нима искате да напътите онзи, когото Аллах е оставил в заблуда? А когото Аллах остави в заблуда, ти не ще намериш път за него.
 7. Желаят и вие да сте неверници, както и те са неверници, за да бъдете равни.И не взимайте ближни от тях, докато не се преселят по пътя на Аллах! А отметнат ли се, хващайте и ги убивайте, където ги заварите ­ и не взимайте от тях нито ближен, нито помощник ­
 8. освен добралите се до народ, с който имате договор; или дошлите при вас със свити сърца, че са се сражавали срещу вас или че ще се сражават срещу своя народ.И ако Аллах бе пожелал, щеше да ги овласти над вас и да се сражават срещу вас. А отдръпнат ли се, без да се сражават, и ви предложат мир, Аллах не ще ви отвори път против тях.
 9. Ще откриете и други, които искат и с вас да са в безопасност, и със своя народ ­ в безопасност.Всякога, щом биваха връщани към изкушението, биваха низвергвани в него. И ако не се отдръпнат и не ви предложат мир, и не удържат ръцете си, хващайте и ги убивайте, където ги заварите! Дадохме ви явен довод срещу тези.
 10. И не трябва вярващ да убива вярващ, освен по погрешка.А онзи, който убие вярващ по погрешка ­ да освободи вярващ роб и да връчи откуп на семейството му, освен ако простят. А ако [убитият] е вярващ от враждебен вам народ ­ да се освободи вярващ роб. А ако е от народ с договор между вас ­ да се връчи откуп на семейството му и да се освободи вярващ роб. А онзи, който няма възможност ­ да говее два поредни месеца за покаяние пред Аллах. Аллах е всезнаещ, премъдър.
 11. А за онзи, който умишлено убие вярващ, възмездието му е Адът, там ще пребивава вечно.Аллах му се гневи и го проклина, и за него е приготвил огромно мъчение.
 12. О, вярващи, когато странствате по пътя на Аллах, изяснявайте си и не казвайте на онзи, който ви отправи поздрав: “Ти не си вярващ”, стремейки се към мимолетното на земния живот.При Аллах има обилни богатства. Такива бяхте преди, но Аллах ви облагодетелства. Изяснявайте си! Сведущ е Аллах за вашите дела.
 13. Не са равностойни онези от вярващите, които си седят вкъщи, без да им се навреди, и онези, които се борят по пътя на Аллах чрез своите имоти и души.Аллах отреди на борещите се чрез своите имоти и души да са с едно стъпало над седящите.На всеки Аллах обеща Най-прекрасното, но Аллах отличи борещите се пред седящите ­ с огромна награда:
 14. със степени от Него и с опрощение, и милост.Аллах е опрощаващ, милосърден.
 15. Когато ангелите приберат душите на угнетилите себе си, ще им рекат: “В какво положение бяхте?” Ще рекат: “Бяхме безсилни на земята.” Ще рекат: “Не беше ли просторна земята на Аллах, та да се преселите из нея?” На тези мястото им е Адът ­ и колко лоша участ е той,
 16. освен за слабите от мъжете, жените и децата, които са немощни и не намират път.
 17. Тези Аллах може и да извини.Аллах е извиняващ, опрощаващ.
 18. А който се пресели по пътя на Аллах, ще открие на земята много приют и обилие.А който напусне дома си, преселвайки се заради Аллах и Неговия Пратеник, и после го настигне смъртта, при Аллах му е отредена наградата. Аллах е опрощаващ, милосърден.

(Преди преселването в ал-Медина мюсюлманите преживели големи страдания, мъчения и беди, затова част от тях емигрирали в Етиопия. През 622 г. Пророка, мир нему, и неговите сподвижници се преселили в ал-Медина.)

 1. А когато странствате по земята, не е прегрешение за вас да съкращавате молитвата, ако се страхувате, че ще ви навредят онези, които не са повярвали.Неверниците са ваш явен враг.
 2. И когато си сред вярващите и им водиш молитвата, нека с теб стои група и да вземат своите оръжия.И щом се поклонят в суджуд, част от тях да застанат зад вас. После нека дойде друга група, която още не се е молила, и да извърши молитвата с теб, и да бъде предпазлива, и да вземе оръжията си. Онези, които не повярваха, желаят да нехаете за своите оръжия и вещи, та да се нахвърлят срещу вас отведнъж. И не е прегрешение за вас, ако дъжд ви напакости или сте болни, да положите оръжията си, но бъдете предпазливи. Аллах приготви за неверниците унизително мъчение.
 3. И когато завършите молитвата, споменавайте Аллах прави, седнали и на хълбок! А когато сте вън от опасност, отслужвайте молитвата в цялост! За вярващите молитвата е предписание в определено време.
 4. И не показвайте слабост в издирването на [вражески] народ! Ако ви боли ­ и тях ги боли, както и вас е боляло, но вие се надявате на Аллах за онова, за което те не се надяват.Аллах е всезнаещ, премъдър.
 5. Ние ти низпослахме Книгата с истината, за да отсъдиш между хората с онова, което Аллах ти показа.И не се препирай заради изменниците!
 6. И моли прошка от Аллах! Аллах е опрощаващ, милосърден.
 7. И недей да спориш за онези, които изменят на себе си! Аллах не обича никой изменник, грешник.
 8. Прикриват се от хората, но от Аллах не се прикриват.Той е с тях, когато нощем замислят думи, от които е недоволен. Аллах обхваща техните дела.
 9. Ето, вие спорехте заради тях в земния живот, но кой ще спори с Аллах заради тях в Деня на възкресението? Или кой ще им бъде покровител?
 10. Който стори зло или себе си угнети, а сетне помоли Аллах за прошка, ще открие, че Аллах е опрощаващ, милосърден.
 11. И който придобие грях, той го придобива само в свой ущърб.Аллах е всезнаещ, премъдър.
 12. И който придобие вина или грях, сетне набеди за това невинен, той се е нагърбил с клевета и явен грях.
 13. И ако не бе благодатта на Аллах, и Неговата милост към теб, група от тях щеше да те заблуди.Но единствено себе си заблуждават и с нищо не ще ти навредят. Аллах ти низпосла Книгата и мъдростта, и те научи на онова, което не си знаел. Огромна е благодатта на Аллах към теб.
 14. Няма добро в много от тайния им шепот, освен у онзи, който повелява подаяние или благодеяние, или помирение между хората.И който върши това в стремеж към благоволението на Аллах, Ние ще го дарим с огромна награда.
 15. А който противоречи на Пратеника, след като му се изясни напътствието, и следва друг, а не пътя на вярващите, него ще насочим накъдето сам се е обърнал и ще го изгаряме в Ада.Колко лоша участ е той!
 16. Аллах не прощава да се съдружава с Него, но освен това прощава на когото пожелае.А който съдружава с Аллах, той дълбоко се е заблудил.
 17. Те не зоват Него, а само женски божества, и зоват само сатана-непокорник.
 18. Прокле го Аллах и той рече: “Кълна се, ще отнема определена част от Твоите раби
 19. и ще ги заблуждавам, и ще ги подбуждам към копнежи, и ще им повелявам да срязват ушите на добитъка, и ще им повелявам да изменят творението на Аллах.” Който приема не Аллах, а сатаната за покровител, той ще понесе явна загуба.
 20. Обещава им и ги подбужда към копнежи.Ала сатаната им обещава само измамност.
 21. На тези мястото им е Адът и не ще намерят избавление от него.
 22. А които вярват и вършат праведни дела, ще ги въведем в Градините, сред които реки текат.Там ще пребивават вечно и завинаги ­ истинно обещание от Аллах. А кой е по-верен от Аллах в словата?
 23. Нито е във вашите копнежи, нито е в копнежите на хората на Писанието ­ който върши зло, ще му се въздаде същото и не ще си намери освен Аллах нито покровител, нито избавител.
 24. А който върши праведни дела, мъж или жена, и е вярващ, тези ще влязат в Рая и не ще бъдат угнететени дори с браздица по костилка на фурма.
 25. И кой е с по-добра религия от онзи, който се е отдал на Аллах с истинска преданост и е последвал вярата на Ибрахим Правоверния? Аллах прие Ибрахим за приятел.
 26. На Аллах е всичко на небесата и всичко на земята.Аллах обхваща всяко нещо.
 27. И те питат да постановиш за жените.Кажи [о, Мухаммад]: “За тях ви постановява Аллах, а и четеното вам в Книгата ­ за осиротелите жени, на които не давате, каквото им е предписано, желаейки да встъпите в брак с тях, и за невръстните сред децата, и да уреждате сираците със справедливост.Каквото и добро да извършите, Аллах го знае.
 28. И ако жена се страхува от своя съпруг, от неприязън или отдръпване, не е прегрешение за тях помежду им да се помирят.Най-добро е помирението.В душата е заложено скъперничеството. И ако благодетелствате и сте богобоязливи ­ сведущ е Аллах за вашите дела.
 29. И не ще съумеете да сте справедливи към жените [си], дори да се стремите.И не се увличайте всецяло по една, та да оставите друга ­ висяща. И ако помирявате и сте богобоязливи ­ Аллах е опрощаващ, милосърден.

(“Висяща” e жената, чийто съпруг не общува с нея, но не є дава развод.)

 1. А ако двамата се разделят, Аллах ще обогати всекиго от Своето изобилие.Аллах е всеобхватен, премъдър.
 2. На Аллах е всичко на небесата и всичко на земята.И повелихме на дарените с Писанието преди вас и на вас да се боите от Аллах. А ако сте неверници на Аллах е всичко на небесата и всичко на земята.Аллах е над всяка нужда, всеславен.
 3. На Аллах е всичко на небесата и всичко на земята.Достатъчен е Аллах за довереник.
 4. Ако пожелае, Той ще ви заличи, о, хора, и други ще доведе.Аллах има сила за това.
 5. Който е пожелал наградата на земния живот ­ при Аллах е наградата и на земния живот, и на отвъдния.Аллах е всечуващ, всевиждащ.
 6. О, вярващи, бъдете твърди в справедливостта, свидетели в името на Аллах, дори и срещу вас самите или срещу родителите и най-близките! Дали е богат или беден ­ Аллах е най-достоен за всеки от тях.И не следвайте страстта, за да не се отклоните! И ако изопачите или се откажете [от свидетелстване] ­ сведущ е Аллах за вашите дела.
 7. О, вярващи, вярвайте в Аллах и в Неговия Пратеник, и в Книгата, която е низпослал на Своя Пратеник, и в Писанието, което е низпослал преди! А който отрича вярата в Аллах и в Неговите ангели, и в Неговите писания, и в Неговите пратеници, и в Сетния ден, той дълбоко се е заблудил.
 8. Които повярваха, после станаха неверници, после повярваха, после пак станаха неверници, после неверието им се усили ­ Аллах не ще им прости, нито ще им посочи път.
 9. Извести лицемерите, че за тях има болезнено мъчение ­
 10. за онези, които взимат неверниците за ближни вместо вярващите.Нима у тях търсят мощта? На Аллах е цялата мощ.
 11. Той вече ви низпосла в Книгата: “Щом чуете да бъдат отричани знаменията на Аллах и да бъдат подигравани, не сядайте с неверниците, докато не встъпят в друг разговор.Иначе ще сте като тях.” Аллах ще събере в Ада всички лицемери и неверници,
 12. които ви дебнат и ако имахте победа от Аллах, казваха: “Не бяхме ли заедно с вас?” А ако неверниците надделееха, казваха: “Не ви ли завладяхме и ви защитихме от вярващите?” Аллах ще отсъди между вас в Деня на възкресението.Аллах не ще направи за неверниците път против вярващите.
 13. Лицемерите се стараят да измамят Аллах, но Той мами тях.Изправят ли се за молитва, се изправят мързеливи, за показ пред хората, и малко споменават Аллах,
 14. непостоянни са ­ ту към тези, ту към онези.А когото Аллах оставя в заблуда, ти не ще намериш път за него.
 15. О, вярващи, не взимайте неверници за ближни вместо вярващите! Нима искате да дадете на Аллах явен довод срещу вас?
 16. Лицемерите са най-ниско на дъното на Огъня и не ще намериш за тях избавител,
 17. освен които се разкаят и поправят, и се придържат към Аллах, и са искрени в своята религия пред Аллах.Тези са с вярващите. И ще дари Аллах вярващите с огромна награда.
 18. За какво Аллах да ви измъчва, ако сте признателни и вярващи? Аллах е признателен, всезнаещ.
 19. Аллах не обича да се прогласява за злото освен от угнетения.Аллах е всечуващ, всезнаещ.
 20. Ако показвате добро или го прикривате, или извинявате зло ­ Аллах е извиняващ, всесилен.
 21. Които не вярват в Аллах и в Неговите пратеници, и искат да отделят Аллах от Неговите пратеници, и казват: “Вярваме в едни и не вярваме в други”, и искат да поемат среден път,
 22. тези са истинските неверници.И приготвихме за неверниците унизително мъчение.
 23. На тези, които повярваха в Аллах и в Неговите пратеници, и не отделяха никого измежду тях, Той ще им даде наградите.Аллах е опрощаващ, милосърден.
 24. Хората на Писанието искат да им свалиш Писание от небето.И от Муса искаха дори повече от това. И рекоха: “Покажи ни Аллах наяве!” И ги порази мълнията заради техния гнет. Сетне приеха телеца, след като ясните знаци дойдоха при тях, и Ние ги извинихме за това, и дадохме на Муса явен довод.

(В надменността си юдеите поискали Писание, низпослано наведнъж от небето, както по времето на Муса, мир нему.)

 1. И въздигнахме отгоре им Планината поради техния обет, и им рекохме: “Влезте през вратата, кланяйки се доземи!” И им рекохме: “Не престъпвайте в Съботата!” И взехме от тях твърд обет.
 2. Защото нарушиха своя обет и не повярваха в знаменията на Аллах, и убиваха пророците без право, и изричаха: “Сърцата ни са в броня.” ­ да, Аллах ги запечата [сърцата] поради тяхното неверие и не вярват освен малцина ­
 3. и защото не повярваха и изричаха срещу Мариам огромна клевета,
 4. и изричаха: “Ние убихме Месията Иса, сина на Мариам, пратеника на Аллах.” ­ но не го убиха и не го разпнаха, а само им бе оприличен.И които бяха в разногласие за това, се съмняваха за него. Нямат знание за това, освен да следват предположението.Със сигурност не го убиха те.

(Всевишният Аллах избавил Нух от потопа, Ибрахим ­ от огъня, Муса ­ от Фараона, Мухаммад ­ от засадата на съдружаващите. Спасил и Иса от евреите – уподобил на него човека, който го предал и той бил убит вместо Иса.)

 1. Да, възнесе го Аллах при Себе си.Аллах е всемогъщ, премъдър.
 2. Сред хората на Писанието няма такъв, който да не повярва в него преди неговата смърт, а в Деня на възкресението той ще е свидетел против тях.
 3. И поради гнета на юдеите им възбранихме разрешени за тях блага, и защото възпираха много от пътя на Аллах,
 4. и защото взимаха лихвата, а им бе възбранена, и изяждаха имотите на хората с измама.И за неверниците сред тях приготвихме болезнено мъчение.
 5. Ако утвърдените в знанието сред тях и повярвалите вярват в низпосланото на теб и в низпосланото допреди теб, и извършващите молитвата, и даващите милостинята закат, и вярващите в Аллах и в Сетния ден ­ на тях ще въздадем огромна награда.
 6. Ние ти дадохме откровение, както дадохме на Нух и на пророците след него, и дадохме откровение на Ибрахим и Исмаил, и Исхак, и Якуб, и родовете, и Иса, и Айюб, и Юнус, и Харун, и Сулайман, и на Дауд дарихме Псалмите;
 7. пратеници, за които вече ти разказахме преди, и пратеници, за които не сме ти разказали, ­ и Аллах говори пряко на Муса, ­
 8. пратеници-благовестители и предупредители, за да нямат хората довод пред Аллах подир пратениците.Аллах е всемогъщ, премъдър.
 9. Аллах свидетелства, че онова, което низпосла на теб, го низпосла със Своето знание, и ангелите свидетелстват.И достатъчен е Аллах за свидетел.
 10. Които не вярват и възпират от пътя на Аллах, те дълбоко се заблуждават.
 11. Които не вярват и угнетяват, Аллах не ще им прости и не ще им посочи път,
 12. освен пътя към Ада, там ще пребивават вечно и завинаги.Това за Аллах е лесно.
 13. О, хора, Пратеника дойде при вас с истината от вашия Господ ­ и повярвайте! Това е най-доброто за вас.А ако не повярвате ­ на Аллах е всичко на небесата и на земята. Аллах е всезнаещ, премъдър.
 14. О, хора на Писанието, не прекалявайте в своята религия и говорете за Аллах само истината! Месията Иса, синът на Мариам, е само пратеник на Аллах и Негово Слово, което Той извести на Мариам, и дух от Него.И вярвайте в Аллах и в Неговите пратеници, и не казвайте: “Троица!” Престанете! Това е най-доброто за вас. Аллах е единственият Бог. Пречист е Той, за да има рожба! Негово е всичко на небесата и всичко на земята. И достатъчен е Аллах за довереник.
 15. Месията не ще презре да бъде раб на Аллах, нито приближените ангели.А който презре да Му служи и се възгордее ­ Той всички ще събере при Себе Си.
 16. А които вярват и вършат праведни дела ­ Той ще изплати напълно техните награди и ще им надбави от Своята благодат.А които презират и се възгордяват ­ Той ще ги накаже с болезнено мъчение. И освен Аллах, за себе си не ще намерят нито покровител, нито избавител.
 17. О, хора, при вас дойде довод от вашия Господ и ви низпослахме явна светлина.
 18. А които вярват в Аллах и се привържат към Него Той ще ги въведе в милост от Него и в благодат, и ще ги насочи към Себе Си по правия път.
 19. И те молят да постановиш.Кажи: “Аллах ви постановява за умрелите без деца и бащи. Почине ли мъж и не е имал дете, а е имал сестра, нейно е половината от онова, което е оставил, а и той я наследява, ако не е имала дете. А щом са две, за тях са две третини от онова, което е оставил. А щом са повече братя и сестри, за мъжкото е дял, колкото за две женски.” Аллах ви обяснява, за да не се заблудите.Аллах знае всяко нещо.