Quran translations in many languages

Bulgarian Quran

Al-Jâthiyah

Меканска, с изключение на знамение 13, което е мединско.Съдържа 37 знамения.

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

 

1. Ха. Мим.

2. Низпославането на Книгата е от Аллах, Всемогъщия, Премъдрия.

3. На небесата и на земята има знамения за вярващите.

4. И във вашето сътворяване, и в това на тварите, пръснати [по земята], има знамения за хора убедени.

5. И промяната на нощта и деня, и онова, което Аллах изсипва от небето за препитание, и съживява с него земята след нейната смърт, и смяната на ветровете, са знамения за хора проумяващи.

6. Това са знаменията на Аллах. Четем ти ги според истината. Тогава в кое слово след Словото на Аллах и Неговите знамения ще повярват?

7. Горко на всеки лъжец, грешник!

8. Чува той знаменията на Аллах да му се четат, после надменно упорства, сякаш че не ги е чул. Възвести го за болезнено мъчение!

9. И щом узнае нещо от Нашите знамения, той им се подиграва. За тези ще има унизително мъчение.

10. Пред тях е Адът. И не ще ги избави с нищо онова, което са придобили, нито онова, което са взели за покровител вместо Аллах. За тях има огромно мъчение.

11. Този [Коран] е напътствие. А за онези, които не вярват в знаменията на своя Господ, за тях има изтезание ­ болезнено мъчение.

12. Аллах е, Който подчини за вас морето, за да плават там корабите според Неговата повеля и за да търсите от Неговото обилие. И за да сте признателни.

13. И подчини Той за вас всичко на небесата и всичко на земята ­ всичко е от Него. В това има знамения за хора мислещи.

14. Кажи на вярващите да прощават на онези, които не очакват дните на Аллах, но Той ще въздаде на всички хора, каквото са придобили!

15. Който върши праведни дела, то е за самия него, а който върши злини, то е в негов ущърб. После при вашия Господ ще бъдете върнати.

16. И дадохме на синовете на Исраил Писанието и отсъждането, и пророчеството, и им дарихме от благата, и ги предпочетохме над народите [тогава].

17. И им дадохме ясни знаци за [съдбовната] повеля.Но те изпаднаха в разногласие от завист помежду им, щом при тях дойде знанието. В Деня на възкресението твоят Господ ще отсъди между тях за онова, по което са били в разногласие.

(На израилтяните било съобщено кое е позволено и кое ­ не, както и това, че Мухаммад е пророк, показани им били чудеса, но особено по въпроса за мисията на Пророка, мир нему,юдеите изпаднали във вражда и разногласие от завист.)

18. После ти отредихме [о, Мухаммад] да си на правия път в повелята. Следвай него, а не следвай страстите на онези, които не знаят!

(Първенците на Курайш непрекъснато призовавали Пророка, мир нему, да се върне към религията на дедите си. Горното свещено знамение напомня, че Ислямът е религията, която трябва да се следва, и че други пристрастия не бива да отклоняват човека от този път.)

19. Те не могат да те избавят от Аллах с нищо.Угнетителите са покровители един на друг. А Аллах е Покровителят на богобоязливите.

20. Този [Коран] е прозрение за хората и напътствие, и милост за убедените.

21. Нима онези, които вършат злини, смятат, че в живота им и в смъртта им ще ги сторим равни с онези, които вярват и вършат праведни дела? Колко лошо отсъждат!

22. И сътвори Аллах небесата и земята с мъдрост, и за да се въздаде на всяка душа, каквото е придобила, и не ще бъдат угнетени.

23. Не виждаш ли онзи, който взима за божество своите страсти? И го остави Аллах в заблуда, знаейки, и запечата слуха и сърцето му, и сложи преграда пред погледа му. Кой ще го напъти подир Аллах? Не ще ли се поучите?

24. И казват: “Съществува само земният ни живот.Умираме и живеем, и само времето ни погубва.” А те нямат знание за това и само предполагат.

25. И когато им бъдат четени ясните Ни знамения, техният довод е само да рекат: “Елате с предците ни, ако говорите истината!”

26. Кажи: “Аллах ви съживява, после ви умъртвява, после ще ви събере в Деня на възкресението, за който няма съмнение. Ала повечето хора не знаят.”

27. На Аллах принадлежи владението на небесата и на земята. И в Деня, когато Часът настъпи, в този Ден измамниците ще загубят.

28. И ще видиш всяка общност на колене. Всяка общност ще бъде призована към своята книга: “Днес ще ви се въздаде за вашите дела.

29. Това е Нашата Книга. Тя говори истината за вас.Ние сме записали вашите дела.”

(Привържениците на всички религии ще бъдат събрани пред Аллах, за да получат книгите, в които са записани техните дела и тогава ще им се въздаде за постъпките.)

30. Онези, които вярват и вършат праведни дела, техният Господ ще ги въведе в Своята милост. Това е явното спасение.

31. А на онези, които не вярват [ще се каже]: “Не ви ли бяха четени Моите знамения? Но се възгордяхте и бяхте хора-престъпници.

32. И когато се каза, че обещанието на Аллах е истинно, и че няма съмнение за Часа, рекохте: “Не знаем какво е Часът ­ само предполагаме, но не сме убедени.””

33. И ще се появят пред тях злините, които те извършиха, и ще ги обгради онова, на което се подиграваха.

34. И ще се рече: “Днес ще ви забравим, както и вие забравихте срещата в този свой Ден. Мястото ви е Огънят и не ще има за вас закрилници.

35. Това е, защото се подигравахте със знаменията на Аллах и ви изкуси земният живот.” А Днес не ще бъдат изведени оттук и не ще им бъде позволено покаяние.

36. Прославата е за Аллах ­ Господа на небесата и Господа на земята, Господа на световете.

37. Негово е величието на небесата и на земята. Той е Всемогъщия, Премъдрия.