Quran translations in many languages

Bulgarian Quran

Al-Jinn

Меканска. Съдържа 28 знамения.

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

 

1. Кажи [о, Мухаммад]: “Разкрито ми бе, че няколко джинове слушали и рекли: “Чухме удивителен Коран.

2. Насочва той към правия път. Затова повярвахме в него и никого не ще съдружим с нашия Господ.

3. Той ­ превисоко е величието на нашия Господ! ­ не се е сдобивал нито със съпруга, нито със син.

4. Глупците измежду нас говорят измислици за Аллах.

(Глупците са сатаната Иблис или съдружаващите измежду джиновете.)

5. А ние предполагахме, че хората и джиновете никога не ще изрекат лъжа за Аллах.

6. Някои хора търсеха убежище при някои джинове, а [хората] им надбавиха безразсъдство.

7. И [хората] предполагаха, както и вие предполагахте, че Аллах не ще възкреси никого.

8. И досегнахме небето, и открихме, че е пълно със силна стража и с изгарящи звезди.

9. А преди седяхме там на места, за да подслушваме. А който подслушва сега, дебне го изгаряща звезда.

10. И не знаем дали зло е поискано за онези, които са на земята, или техният Господ е поискал добро за тях.

11. Сред нас има правдиви, сред нас има и други освен това. Следваме различни пътища.

12. Вече сме убедени, че никога не ще обезсилим Аллах на земята и никога не ще Го обезсилим, дори да бягаме.

13. И когато чухме Напътствието, повярвахме в него.А който вярва в своя Господ, да не се страхува нито от ощетяване, нито от угнетяване.

14. Сред нас има отдали се на Аллах [мюсюлмани], но сред нас има и отклонили се [неверници]. Онези, които са се отдали на Аллах ­ те са избрали правия път.

15. А отклонилите се ­ те са горивото за Ада.”

16. И ако се бяха придържали към правия път, Ние щяхме да им дадем вода в изобилие,

17. за да ги изпитаме с това. А който се отдръпва от споменаването на своя Господ, Той ще го въведе в тежко мъчение.

18. Джамиите са само за Аллах и затова не зовете никой друг заедно с Аллах!

19. Когато рабът на Аллах [Мухаммад] се изправи да Го позове, те едва не се струпаха около него на пълчища.

(Когато Пророка ставал да отслужи молитва, джиновете се струпвали един връз друг около него в стремеж да слушат Корана. Това знамение се тълкува и по друг начин ­ че хората-идолопоклонници и джиновете се вкопчвали един в друг за противодействие срещу мисията на Пророка.)

20. Кажи: “Зова единствено моя Господ и никого не съдружавам с Него.”

21. Кажи: “Аз нито мога да ви навредя, нито да ви бъда от полза.”

22. Кажи: “Никой не може да ме защити от Аллах и не ще намеря убежище освен при Него.

23. Аз предавам само известие от Аллах и Негови послания. А които не се подчиняват на Аллах и на Неговия Пратеник, за тях е Огънят на Ада, там ще пребивават вечно.”

24. Когато видят обещаното им, ще научат кой има по-слаби и по-малобройни помощници.

25. Кажи: “Не знам близо ли е това, което ви е обещано, или е сторил за него предел моят Господ ­

26. Знаещия неведомото. Той на никого не разкрива Своите тайни,

27. освен на онзи пратеник, когото е избрал. И сторва Той пред него и зад него да има [ангели] пазители,

28. за да знае, че са съобщили посланията на своя Господ. Обгръща Той това, което е у тях, и пресмята всяко нещо.”

(Според преданието, когато Аллах разкрива на Пророка вести от неведомото, Той праща ангели-пазители, за да не бъдат подслушвани и обърквани вестите.)