Quran translations in many languages

Bulgarian Quran

Al-Jumuʽah

Мединска. Съдържа 11 знамения.

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

 

1. Всичко на небесата и всичко на земята прославя Аллах ­ Владетеля, Пресветия, Всемогъщия, Премъдрия.

2. Той е, Който проводи при неграмотните [араби] Пратеник измежду тях да им чете Неговите знамения и да ги пречисти, и да ги учи на Книгата и на мъдростта, а преди бяха в явна заблуда.

3. И при други освен тях, които още не са ги последвали… Той е Всемогъщия, Премъдрия.

(Мухаммад е изпратен не само за арабите, но и за другите народи, защото неговата мисия на Пророк и Пратеник на Аллах е универсална и непреходна. Той е вестител за всички хора до Съдния ден.)

4. Това е благодатта на Аллах. Дарява я Той комуто пожелае. Аллах е Владетелят на великата благодат.

5. Онези, които бяха натоварени с Тората, а после не понесоха товара, приличат на магаре, носещо книги.Колко лош е примерът на хората, които взимат за лъжа знаменията на Аллах! Аллах не напътва хората-угнетители.

6. Кажи: “О, юдеи, щом твърдите, че вие сте ближните на Аллах без другите хора, възжелайте смъртта, ако говорите истината!”

(От юдеите, които казвали, че са синове и възлюбени на Бога, било поискано мигом да възжелаят смъртта, защото тя е началото на отвъдния живот.)

7. Ала не ще я възжелаят никога заради онова, което със своите ръце са сторили отпреди. Аллах знае угнетителите.

8. Кажи: “Смъртта, от която бягате, непременно ще ви срещне. После ще бъдете върнати при Знаещия неведомото и явното, и Той ще ви извести какво сте вършили.”

9. О, вярващи, щом се призове за молитвата в петъчния ден, устремете се към споменаването на Аллах и оставете търговията! Това е най-доброто за вас, ако знаете.

10. И щом молитвата завърши, разпръснете се по земята и търсете благодат от Аллах, и често споменавайте Аллах, за да сполучите!

11. И щом видяха търговия или забавление, разотидоха се натам и те оставиха да стоиш. Кажи [о, Мухаммад]: “Това, което е при Аллах, е по-добро от забавлението и от търговията. Аллах е Най-добрият от даряващите препитание.”