Quran translations in many languages

Bulgarian Quran

Al-Mâʽûn

Меканска. Съдържа 7 знамения.

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

 

1. Видя ли ти онзи, който взима за лъжа Възмездието?

2. Това е онзи, който пъди сирака

3. и не подканва да бъде нахранен нуждаещият се.

4. Горко на отслужващите молитва,

5. които своята молитва [съзнателно] пренебрегват,

(Както разяснява Пратеника на Аллах, мир нему, нехайните, споменати тук, са онези, които отсрочват своята молитва.)

6. които лицемерят,

7. а отказват дори дребните услуги!