Quran translations in many languages

Bulgarian Quran

Al-Mujâdilah

Меканска. Съдържа 22 знамения.

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

 

1. Чу Аллах думите на онази, която спореше с теб за своя съпруг и се оплака на Аллах. Аллах чу вашия разговор.Аллах е всечуващ, всезрящ.

(Арабите имали обичай, наречен “зихар” ­ мъжът казвал на жена си:“Ти си като гърба (захр) на майка ми!” и това било достатъчно основание да я изостави завинаги. Един от сподвижниците на Пророка ­ Аус ибн ас-Самит ­ се бил разделил със съпругата си по този начин. Тя се оплакала на Пророка, че на младини е била от полза за семейството си, отгледала деца, грижела се за мъжа си, а сега, на стари години, вместо благодарност, е подложена на унижения.Жената помолила Пророка  да отсъди в нейна полза и да възстанови разтрогнатия брак. Въпреки че настоявала, Пратеника на Аллах не можел да вземе решение, което противоречи на съществуващите традиции и законни положения. По-късно било низпослано горното знамение, в което споменатият обичай се определя като погрешна практика и се подчертава, че съпругата не може да се превърне в майка на своя съпруг. Следващите знамения разясняват и утвърждават повелята на Аллах.)

2. На онези от вас, които изоставят жените си с думите: “Ти за мен си като майчиния ми гръб!” ­ те не са им майки. Майки са им само онези, които са ги родили. Те наистина изричат скверни думи и лъжа.Аллах е извиняващ, опрощаващ.

3. Онези, които [така] изоставят жените си, но после си върнат думите ­ да освободят роб, преди да са ги докоснали. С това бивате поучавани. Сведущ е Аллах за вашите дела.

4. А който не може ­ да говее два поредни месеца, преди да се докоснат. А който не е в състояние ­ да нахрани шестдесет нуждаещи се. Това е, за да вярвате в Аллах и в Неговия Пратеник. Тези са границите на Аллах. А за неверниците има болезнено мъчение.

5. Които се противят на Аллах и на Неговия Пратеник, ще бъдат сломени, както бяха сломени и онези преди тях. Вече низпослахме ясни знамения. А за неверниците има унизително мъчение.

6. Един Ден Аллах ще ги възкреси всички и ще ги извести за техните дела. Аллах пресметна, а те забравиха. Аллах на всяко нещо е свидетел.

7. Не виждаш ли, че Аллах знае всичко на небесата и всичко на земята? И няма таен разговор на трима, без Той да е четвъртият, нито на петима, без Той да е шестият, и нито по-малко от това, и нито повече, без Той да е с тях, където и да са. После, в Деня на възкресението, ще ги извести за делата им. Аллах всяко нещо знае.

8. Не виждаш ли онези, на които бе забранен тайният разговор? После се връщат към онова, което им бе забранено, и тайно разговарят за грях и вражда, и неподчинение на Пратеника. И когато идват при теб, те поздравяват с онова, с което Аллах не те поздравява, и си казват: “Защо Аллах не ни наказва за нашите думи?” Достатъчен им е Адът. Ще горят в него. Колко лоша е тази участ!

(Това били юдеите и лицемерите, които се опитвали да всеят смут сред мюсюлманите, да разколебаят надеждите им за избавление от бедите, да им внушат страха, че и оцелелите ще бъдат избити. Тук се осъжда тяхното поведение. Също така при среща с Пророка, мир нему, юдеите отправяли към него поздрав, който в действителност означавал “Смърт на теб!”. Пратеника на Аллах отвръщал: “И на вас!”, без да измени на обичайната си любезност.)

9. О, вярващи, ако разговаряте тайно, не разговаряйте за грях и вражда, и неподчинение на Пратеника, а разговаряйте за праведност и богобоязливост, и се бойте от Аллах, при Когото ще бъдете събрани!

10. Тайният [враждебен] разговор е само от сатаната, за да наскърбява вярващите. Но той не ще им навреди с нищо без позволението на Аллах. На Аллах да се уповават вярващите!

11. О, вярващи, когато ви се каже: “Направете място при събиранията!”, направете! И Аллах ще ви направи място. И щом се каже: “Станете!”, станете! Аллах ще въздигне по степени онези от вас, които вярват и са дарени със знание. Сведущ е Аллах за вашите дела.

12. О, вярващи, ако ще разговаряте насаме с Пратеника, раздайте преди вашия разговор милостиня! Това е най-доброто за вас и най-чистото.А ако не можете ­ Аллах е опрощаващ, милосърден.

(Тази повеля включва изисквания като засвидетелстване на почит към Пророка, подпомагане на бедните, въздържане от излишни въпроси и др. Знамението регламентира и реда за срещи и беседи с Пратеника на Аллах, който не намирал покой от безкрайните посещения.)

13. Нима ви е страх да раздавате милостиня преди разговора си насаме? Ако не го извършите, а Аллах вече ви позволи това, отслужвайте молитвата и давайте милостинята закат, и се покорявайте на Аллах и на Неговия Пратеник! Сведущ е Аллах за вашите дела.

(Тук се отменя повелята от предишното знамение ­ даването на милостиня, и се оповестява, че ако не се даде, това не се порицава.)

14. Не виждаш ли сближилите се с народ, комуто Аллах се е разгневил? Те не са нито от вас, нито от тях и се кълнат в лъжата, знаейки.

(Общността от хора, които трябва да бъдат разпознати, са лицемерите. Те се стремят към съдружие с юдеите, които си навлекли Божия гняв и в същото време се кълнат, че са вярващи и заявяват принадлежността си към мюсюлманската общност.)

15. Аллах е приготвил за тях сурово мъчение. Лошо е онова, което вършат!

16. Те сторват от своите клетви прикритие и възпират от пътя на Аллах. За тях има унизително мъчение.

17. С нищо не ще ги избавят от Аллах нито имотите, нито децата им. Тези са обитателите на Огъня, там ще пребивават вечно.

18. Един Ден Аллах ще ги възкреси всички и ще Му се кълнат, както се кълнат и на вас, и ще мислят, че имат полза. Ала те са лъжците!

(Клетвите им пред Аллах, че са мюсюлмани, не ще им бъдат от полза.)

19. Завладя ги сатаната и ги накара да забравят споменаването на Аллах. Тези са привържениците на сатаната. Ала привържениците на сатаната са губещите.

20. Онези, които се противят на Аллах и на Неговия Пратеник, те са сред най-унизените.

21. Аллах предписа: “Аз ще надвия, и Моите пратеници.” Аллах е всесилен, всемогъщ.

22. Не ще намериш хора, които вярват в Аллах и в Сетния ден, да обичат противящите се на Аллах и на Неговия Пратеник, дори да са бащите или синовете им, или братята, или роднините им. На тези Той вложи вярата в сърцата им и ги подкрепи с дух от Себе си. И ще ги въведе в Градините, сред които реки текат, там ще пребивават вечно. Аллах е доволен от тях и те са доволни от Него. Те са привържениците на Аллах. А привържениците на Аллах са сполучилите.