Quran translations in many languages

Bulgarian Quran

Al-Mulk

Меканска. Съдържа 30 знамения.

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

 

 1. Благословен е Онзи, в Чиято Ръка е Владението.Той над всяко нещо има сила.
 2. Той е, Който сътвори смъртта и живота, за да ви изпита кой от вас е по-добър в делата.Той е Всемогъщия, Опрощаващия,
 3. Който сътвори седем небеса на слоеве.Не ще видиш несъразмерност в творението на Всемилостивия. Пак обърни взор! Нима виждаш пукнатини?
 4. После пак обърни взор веднъж и още веднъж.Взорът ще се върне към теб безсилен и морен.
 5. И украсихме най-близкото небе със светилници, и ги сторихме да бъдат камъни за сатаните.И приготвихме за тях мъчението на Пламъците.
 6. За онези, които не вярват в своя Господ, е мъчението на Ада.И как лоша е тази участ!
 7. Когато бъдат хвърлени там, ще чуят неговия рев, както ври,
 8. едва не избухва от ярост.Всякога, щом в него бъде хвърлена тълпа, стражите му ги питат: “Не дойде ли при вас предупредител?”
 9. Ще казват: “Да, наистина, дойде при нас предупредител, но [го] взехме за лъжец и казахме: “Аллах нищо не е низпослал.Вие сте в голяма заблуда.””
 10. И ще кажат: “Ако се бяхме вслушали или размислили, нямаше да сме сред обитателите на Пламъците.”
 11. И така ще признаят своя грях.Гибел за обитателите на Пламъците!
 12. За онези, които и в уединение се боят от своя Господ, наистина има опрощение и голяма награда.
 13. Тайно или открито да изричате думите си, Той знае съкровеното в сърцата.
 14. Нима Онзи, Който е сътворил, не знае? Той е Всепроникващия, Сведущия.
 15. Той е, Който подчини за вас земята, затова ходете из нейните краища и яжте от Неговото препитание! Към Него е възкресението.
 16. Нима имате сигурност, че Онзи, Който е на небето, не ще накара земята да ви погълне? И ето я ­ тресе се!
 17. Или имате сигурност, че Онзи, Който е на небето, не ще изпрати срещу вас ураган от камъни, та да разберете какво е Моето предупреждение?
 18. И онези преди тях отричаха.А какво бе Моето наказание!
 19. Не виждат ли те птиците над тях, разтварящи и свиващи криле? Държи ги само Всемилостивия.Той съзира всяко нещо.
 20. И кое ваше войнство ще ви помогне без Всемилостивия? Неверниците само се мамят.
 21. Или кой може препитание да ви даде, ако Той задържи Своето препитание? Ала упорстват в надменността и отдалечаването [от истината].
 22. Нима онзи, който върви с наведена глава, е по-напътен от онзи, който върви изправен по правия път?
 23. Кажи [о, Мухаммад]: “Той е, Който ви сътвори и създаде за вас слуха и зрението, и сърцата.Колко малко сте признателни!”
 24. Кажи: “Той е, Който ви намножи по земята и при Него ще бъдете събрани.”
 25. И казват: “Кога [ще се сбъдне] това обещание, ако говорите истината?”
 26. Кажи: “Знанието е само приАллах, а аз съм само явен предупредител.”
 27. И когато го видят отблизо, лицата на неверниците ще помръкнат и ще им бъде казано: “Това е, което търсехте.”
 28. Кажи: “Виждате ли? Дори Аллах да погуби мен и тези с мен, или да ни пощади, кой ще защити неверниците от болезненото мъчение?”
 29. Кажи: “Той е Всемилостивия.Вярваме в Него и на Него се уповаваме. И ще узнаете кой е в явна заблуда.”
 30. Кажи: “Виждате ли? Ако водата ви потъне, кой ще ви даде изворна вода?”