Quran translations in many languages

Bulgarian Quran

Al-Munâfiqûn

Мединска. Съдържа 11 знамения.

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

 

 1. Когато идват при теб, лицемерите казват: “Свидетели сме, че ти си Пратеника на Аллах.” Аллах знае, че ти си Неговият Пратеник.Аллах е свидетел, че лицемерите са лъжци.
 2. Те превръщат клетвите си в прикритие и възпират от пътя на Аллах.Лоши са делата им!
 3. Така е, защото повярваха, после станаха неверници, затова бяха запечатани сърцата им, та не разбират.
 4. И като ги гледаш, видът им ти харесва, и като говорят, вслушваш се в думите им.Те са като подпрени дървета. Смятат, че всеки вик е против тях.Те са врагът. Пази се от тях! Да ги порази Аллах, как така се подлъгват!
 5. И когато им се каже: “Елате Пратеника на Аллах да моли за вас опрощение!”, те извръщат глави и ги виждаш как надменно се отказват.
 6. Все едно е дали ще молиш опрощение за тях, или не ще молиш.Аллах не ще им опрости. Аллах не напътва нечестивите хора.
 7. Те са, които казват: “Не харчете за онези, които са при Пратеника на Аллах, за да се разотидат!” Но на Аллах принадлежат съкровищниците на небесата и на земята.Ала лицемерите не проумяват.
 8. Казват: “Щом се върнем в ал-Медина, по-могъщият там непременно ще пропъди по-слабия.” А могъществото принадлежи на Аллах и на Неговия Пратеник, и на вярващите.Ала лицемерите не разбират.
 9. О, вярващи, да не ви отвличат от споменаването на Аллах нито вашите имоти, нито вашите деца! А които сторват това, те са губещите.
 10. И раздавайте от онова, което ви дарихме за препитание, преди да е дошла при някого от вас смъртта и той да каже: “Господи, да би ми дал малко време, щях да раздавам милостиня и да бъда от праведните!”
 11. Но Аллах на никого не ще даде отсрочка, щом му дойде времето.Сведущ е Аллах за вашите дела.