Quran translations in many languages

Bulgarian Quran

Al-Mutaffifin

Меканска. Съдържа 36 знамения.

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

 

1. Горко на ощетяващите,

2. които щом взимат от хората, изпълват мярката,

3. а щом им отмерват или им претеглят, причиняват загуба!

4. Не допускат ли тези, че ще бъдат възкресени

5. за великия Ден –

6. Деня, в който хората ще застанат пред Господа на световете?

7. Не! Книгата [за делата] на разпътниците е в Сиджжин.

8. Но откъде да знаеш ти какво е Сиджжин? ­

(“Книгата на разпътниците е в Сиджжин” означава, че те самите са в Сиджжин, затвора на Ада.)

9. Книга ясно записана.

10. Горко в този Ден за отричащите,

11. които взимат за лъжа Съдния ден!

12. Взима го за лъжа само всеки престъпник, грешник.

13. Когато му четат Нашите знамения, казва: “Легенди на предците!”

14. Ала не! Сърцата им с ръжда покрива онова, което са придобили.

15. Ала не! Тогава не ще бъдат допуснати до своя Господ.

(“Не ще бъдат допуснати” – между тях и Аллах ще има преграда. Повечето тълкуватели представят това знамение като доказателство, че в Съдния ден вярващите ще видят Всевишния Аллах.)

16. После ще горят в Ада.

17. После ще се каже: “Това е, което отричахте!”

18. Ала не! Книгата [за делата] на праведниците е в Иллийун.

(“Книгата на праведниците е в Иллийун” означава, че те самите са в Иллийун ­ въздигнати места в Рая.)

19. Но откъде да знаеш ти какво е Иллийун? ­

20. Книга ясно записана.

21. Свидетелстват за нея приближените.

22. Праведниците са в блаженство,

23. от престоли гледат [към техния Господ].

24. Ще узнаеш по лицата им сиянието на блаженството.

25. Ще им се поднесе запечатано, пребистро питие.

26. Дори утайката му е като [ухание на] мускус. Нека за това се надпреварват надпреварващите се!

27. Сместа му е от Тасним ­

28. извор, от който пият приближените.

29. Онези, които престъпиха, се смееха на онези, които повярваха.

30. И когато минаваха край тях, си смигваха.

31. И когато се завръщаха при своите хора, те се завръщаха развеселени.

32. И когато ги виждаха, казваха: “Тези са заблудени.”

33. А те не бяха пратени за техни надзиратели.

34. Но в този Ден вярващите се смеят на неверниците.

35. От престоли гледат.

36. Не се ли въздаде на неверниците за онова, което са вършили?