Quran translations in many languages

Bulgarian Quran

Al-Qamar

Меканска, с изключение на знамение 45, което е мединско.Съдържа 55 знамения.

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

 

1. Наближи Часът и се разцепи луната.

(Както разказват мнозина сподвижници на Пророка, Аллах да го благослови и с мир да го дари, меканците поискали от него да извърши чудо. Тогава той отправил зов към Аллах и луната се разцепила, а после възвърнала целостта си. Изумените съдружаващи не можели да отрекат чудото, но си го обяснили като магьосничество.)

2. Но и да видят знамение, те се отдръпват и казват: “Продължителна магия.”

3. И го взимат за лъжа, и следват своите страсти. Но за всяко дело има край.

4. Дойдоха вече при тях вести, които да ги възпират,

5. зряла мъдрост [­ Коранът] ­ ала безполезни са за тях предупредителите.

6. Затова се отвърни от тях [о, Мухаммад]! В Деня, когато зовящият призове към нещо ужасно,

7. те със сведен поглед ще излязат от гробовете като пръснати скакалци,

8. забързани към зовящия. Ще кажат неверниците: “Това е тежък Ден.”

9. Отричаше преди тях и народът на Нух. Отричаха Нашия раб и казваха: “Той е луд!”, и бе прогонен с крясъци.

10. Тогава призова той своя Господ: “Аз съм победен, помогни ми!”

11. И разтворихме Ние вратите на небето със струяща вода,

12. и сторихме да бликнат извори от земята, и водите се срещнаха за предопределена повеля.

13. А него понесохме върху [Ковчега от] дъски и гвоздеи,

14. плаващ пред Очите Ни ­ въздаяние за онзи, който бе отричан.

15. И оставихме това за знамение, но има ли кой да се поучи?

16. И какво бе Моето мъчение и Моето предупреждение!

17. И сторихме Корана лесен за поучение, но има ли кой да се поучи?

18. И адитите отричаха. И какво бе Моето мъчение и Моето предупреждение!

19. Изпратихме срещу тях вихър в ден на непрестанно злочестие,

20. изтръгващ хората, сякаш са стволове на изскубнати палми.

21. И какво бе Моето мъчение и Моето предупреждение!

22. И сторихме Корана лесен за поучение, но има ли кой да се поучи?

23. И самудяните отричаха предупредителите.

24. И рекоха: “Нима човек от нас ще последваме? Тогава ние ще изпаднем в заблуда и безумие.

25. Нима на него бе разкрито Поучението сред нас? Не, той е надменен лъжец.”

26. Утре ще научат кой е надменен лъжец.

(“Утре” е Съдният ден.)

27. Изпращаме Ние камилата като изпитание за тях.Наблюдавай ги и търпи!

28. И ги извести, че водата е поделена между [нея и] тях! И пиенето на всеки е разпределено.

(Вж. 26:141159)

29. Но извикаха техен другар и той се зае, и я закла.

30. И какво бе Моето мъчение и Моето предупреждение!

31. Изпратихме срещу тях само един Вик и станаха като сухите сламки на сеното.

32. И сторихме Корана лесен за поучение, но има ли кой да се поучи?

33. И народът на Лут отричаше предупредителите.

34. Изпратихме срещу тях ураган от камъни, освен за семейството на Лут. Спасихме ги на развиделяване ­

35. благодеяние от Нас. Така въздаваме на онзи, който е признателен.

36. Той ги предупреди за Нашето мъчение, но те се усъмниха в предупреждението.

37. И поискаха от него да ги допусне до гостите си, но ослепихме очите им. Вкусете Моето мъчение и Моето предупреждение!

(Вж 117783)

38. И рано сутринта ги сполетя трайно мъчение.

39. Вкусете Моето мъчение и Моето предупреждение!

40. И сторихме Корана лесен за поучение, но има ли кой да се поучи?

41. Предупредителите дойдоха и при хората на Фараона,

42. [но] те взеха за лъжа всичките Ни знамения.Затова ги сграбчихме, както подобава на всесилен, всемогъщ.

43. Нима вашите неверници са по-добри от онези, или за вас има оневиняване в Писанията?

(Взнамението се отправя въпрос към съдружаващите меканци, дали са получили гаранция, че ще се избавят от наказанието благодарение на превъзходството си над народите, живели от времето на Нух до епохата на Фараона.)

44. Или казват: “Не сме ли ние непобедимо множество?”

45. Ще бъде разгромено множеството и ще обърне то гръб в бяг.

46. Часът е обещаният им срок. Часът е най-злочестият и най-горчивият.

47. Престъпниците ще са в заблуда и безумие

48. в Деня, когато бъдат влачени по лице в Огъня: “Вкусете допира на Ада!”

49. Ние всяко нещо сътворихме с мяра.

50. Нашата повеля се изпълнява, докато мигне окото.

51. Вече погубихме подобните на вас. Но има ли кой да се поучи?

52. И всяко нещо, което са вършили, го има в писанията.

52. Всичко, малко или голямо, е записано.

54. Богобоязливите ще пребъдат сред градини и реки ­

55. истинно обещание при Владетеля, Всемогъщия.