Quran translations in many languages

Bulgarian Quran

An-Nahl

Меканска, с изключение на последните три знамения, които са медински. Съдържа 128 знамения.

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

 

 1. Повелята на Аллах непременно ще дойде, но не прибързвайте с това! Пречист е Той! Превисоко е над онова, с което Го съдружават!
 2. Той низпослава ангелите, разкривайки Своята повеля комуто пожелае от Своите раби: “Предупреждавайте, че няма друг бог освен Мен! И да се боят от Мен!”
 3. Той сътвори небесата и земята с мъдрост.Превисоко е над онова, с което Го съдружават!
 4. Той сътвори човека от частица сперма и ето го ­ явен противник!
 5. И сътвори Той добитъка.В него има топлина за вас и ползи, и от него ядете.
 6. В него има и хубост за вас, когато го прибирате вечер и когато го подкарвате на паша.
 7. И носи вашите товари към страни, които не бихте стигнали освен с тежък труд.Вашият Господ е състрадателен, милосърден.
 8. [Сътвори] и конете, и мулетата, и магаретата ­ за да ги яздите и за украса.И сътвори Той каквото не знаете.
 9. Аллах насочва по Правия път, а другите [пътища] отклоняват.И ако Той пожелаеше, би ви напътил всички.
 10. Той е, Който изсипва вода от небето.За вас от нея има за пиене и от нея [израстват] храсти, откъдето пасете [добитъка].
 11. С нея Той за вас изважда посевите и маслините, и палмите, и гроздето, и всички плодове.В това има знамение за хора премислящи.
 12. И подчини Той за вас нощта и деня, и слънцето, и луната, и звездите са подчинени на Неговата повеля.В това има знамения за хора проумяващи.
 13. И това, което създаде за вас по земята в различни цветове…В това има знамение за хора поучаващи се.
 14. Той е, Който подчини морето, за да ядете оттам прясно месо и да извличате оттам украшения, които носите.И виждаш корабите да го браздят, и за да търсите от Него благодат, и за да сте признателни.
 15. И положи на земята непоклатими планини, за да не се люлее с вас; и реки, и пътища, за да се напътите;
 16. и други знаци; и по звездите се насочват.
 17. И нима Онзи, Който сътворява, е като онзи, който не може да сътворява? Не ще ли се поучите?;
 18. И ако пресмятате благодеянията на Аллах, не ще ги изчислите.Аллах е опрощаващ, милосърден.
 19. Аллах знае какво спотайвате и какво разкривате.
 20. Онези, които [неверниците] ги зоват вместо Аллах, нищо не могат да сътворят, а и самите те са сътворени
 21. безжизнени мъртъвци.И не ще усетят кога ще бъдат възкресени.
 22. Вашият Бог е единственият Бог.А онези, които не вярват в отвъдния живот, сърцата им [Го] отричат и надменни са те.
 23. Без съмнение, Аллах знае какво спотайват и какво разкриват.Той не обича надменните.
 24. И когато им се казва: “Какво е низпослал вашият Господ?”, казват: “Легенди на предците!”,
 25. за да понесат в Деня на възкресението всички свои товари и някои товари на заблудените от тях хора в неведение.И колко лошо е онова, което ще понесат!
 26. И онези преди тях лукавстваха, но Аллах разруши тяхното здание из основи и рухна отгоре им таванът.И мъчението им дойде оттам, откъдето не им е хрумвало.
 27. После, в Деня на възкресението, Той ще ги опозори и ще каже: “Къде са Моите съдружници, заради които враждувахте?” Дарените със знанието ще кажат: “Позорът и злото Днес са за неверниците,
 28. на които ­ угнетили себе си ­ ангелите прибират душите.” Тогава ще се смирят: “Не сме вършили зло.” Да, Аллах знае какво сте вършили.
 29. Влезте през вратите на Ада, там ще пребивавате вечно! Колко лошо е обиталището на надменните!
 30. И ще се каже на богобоязливите: “Какво е низпослал вашият Господ?” Ще кажат: “Добро.” За благодетелните има добрина на този свят, а отвъдният дом е най-доброто.И колко прекрасен е Домът на богобоязливите! ­
 31. градините на Адн, в които ще влязат ­ сред тях реки текат. Там ще имат, каквото пожелаят. Така Аллах възнаграждава богобоязливите ­
 32. на които ­ пречисти ­ ангелите прибират душите.Ще им кажат: “Мир вам!” Влезте в Рая заради онова, което сте вършили!”
 33. Нима [неверниците] чакат друго освен да им се явят ангелите или да им се яви повелята на твоя Господ? Така постъпиха и онези преди тях.И не Аллах ги угнетява, а те себе си угнетяват.
 34. И ги сполетяха злините на онова, което извършиха.И ги обгради онова, на което се присмиваха.
 35. И рекоха съдружаващите: “Ако Аллах желаеше, нямаше да служим на нищо освен на Него, нито ние, нито бащите ни, и нямаше да възбраним без Него нищо.Така постъпваха и онези преди тях. А нима пратениците имат друг дълг освен ясното послание?
 36. И при всяка общност изпратихме пратеник: “Служете на Аллах и странете от сатаните!” Някои от тях Аллах напъти, а някои заслужиха заблудата.Вървете по земята и вижте какъв е краят на отричащите!
 37. Дори ако ти копнееш да ги напътиш [о Мухаммад], Аллах не напътва онзи, който избира заблудата.Те нямат помощници.
 38. И се заклеха в Аллах с най-усърдните си клетви: “Аллах не ще възкреси онзи, който умре.” Да, истинно е Неговото обещание.Ала повечето хора не знаят.
 39. [Аллах ще ги възкреси], за да им обясни онова, по което бяха в разногласие, и за да узнаят неверниците, че са лъжци.
 40. Нашето Слово към нещо, когато го пожелаем, е само да му кажем: “Бъди!”.И то става.
 41. А които се преселиха заради Аллах, след като бяха угнетени, ще ги настаним на добро място в земния живот, а наградата на отвъдния е още по-голяма, ако знаят ­
 42. онези, които търпят и на своя Господ се уповават.
 43. И преди теб изпращахме само мъже, на които давахме откровение ­ питайте хората на Писанието, ако вие не сте узнали ­
 44. с ясните знаци и писанията…И низпослахме на теб [о, Мухамад] Напомнянето, за да обясниш на хората какво им е низпослано и за да размислят.
 45. Нима онези, които кроят злините, имат сигурност, че Аллах не ще накара земята да ги погълне или че мъчението не ще дойде при тях, откъдето не им хрумва?
 46. Или че Той не ще ги накаже при тяхното странстване, а те не могат да Го възпрат?
 47. Или че Той не ще ги сграбчи в уплах? Вашият Господ е състрадателен, милосърден.
 48. Нима не видяха всяко нещо, което Аллах е сътворил? Свеждат се сенките му надясно и наляво, кланяйки се на Аллах със смирение.
 49. На Аллах се покланя в суджуд всичко на небесата и всяка твар по земята, и ангелите ­ без да се големеят.
 50. Страхуват се от своя Господ, Който е над тях, и вършат, каквото им се повелява.
 51. И отреди Аллах: “Не приемайте два бога! Един е Бог.От Мен се бойте, само от Мен!”
 52. И Негово е всичко на небесата и на земята, и неизменно за Него е служенето.И нима се боите от друг освен от Аллах?
 53. И каквато и благодат да имате, тя е от Аллах.После, щом ви засегне беда, Него умолявате.
 54. После, щом Той ви отмахне бедата, ето ­ някои от вас съдружават своя Господ,
 55. за да отрекат онова, което сме им дали.Наслаждавайте се и ще узнаете!
 56. И отреждат за онова, което не познават, дял от препитанието, което Ние сме им дали.Кълна се в Аллах, непременно ще бъдете питани за онова, което сте измисляли.

(Всевишният Аллах се кълне в Самия Себе Си, което изразява неотменността на Неговото наказание.)

 1. И отреждат за Аллах дъщерите ­ пречист е Той!, ­ а за себе си ­ онова, което възжелават.
 2. И щом известят някого от тях за женска рожба, лицето му помрачнява и спотайва той печал.
 3. Скрива се от хората заради лошото, което са му съобщили ­ дали да я пощади за унижение, или [жива] да я зарови в пръстта.Колко лошо отсъждат!
 4. Онези, които не вярват в отвъдния живот, имат най-лошите качества, а най-съвършените принадлежат на Аллах.Той е Всемогъщия, Премъдрия.
 5. И ако Аллах наказваше хората за техния гнет, Той не би оставил на земята дори една твар.Ала Той ги забавя за определен срок. И щом срокът им дойде, и с миг дори не ще го забавят, нито ще го изпреварят.
 6. И отреждат за Аллах онова, което мразят.И езиците им описват лъжата ­ че за тях е най-хубавото.Без съмнение, за тях е Огънят и там ще бъдат изоставени.
 7. Кълна се в Аллах, вече изпращахме пратеници и на общности преди теб [о, Мухаммад].Но сатаната разкраси за тях делата им. Днес той е техният покровител и за тях има болезнено мъчение.
 8. И низпослахме Книгата на теб, единствено за да им разясниш онова, по което са в разногласие ­ и с напътствие, и милост за хора вярващи.
 9. И изсипва Аллах вода от небето, и съживява с нея земята след нейната смърт.В това има знамение за хора чуващи.
 10. И в добитъка има поука за вас.Даваме ви да пиете от онова, което е в стомаха му помежду нечистотии и кръв ­ чисто мляко, приятно за пиещите.
 11. И от плодовете на палмите и гроздето взимате опияняваща напитка и хубава храна.В това има знамение за хора проумяващи.
 12. И внуши твоят Господ на пчелите: “Вземете си жилища сред планините и по дърветата, и в онова, което [хората] градят!
 13. После яжте от всички плодове и следвайте пътищата на вашия Господ, улеснени [за вас]!” Излиза от стомаха им питие с различен цвят.В него има изцеление за хората. В това има знамение за хора премислящи.
 14. Аллах ви сътворява, после ви прибира душите.А някой от вас бива довеждан до най-окаяната възраст и тогава не знае нищо, след като е знаел. Аллах е всезнаещ, всесилен.
 15. Аллах предпочете едни от вас пред други в препитанието.А онези, които са предпочетени, не споделят своето препитание с владените от техните десници, в него да са равни. Тогава благодатта на Аллах ли отричат?
 16. Аллах ви отреди съпруги от самите вас и ви отреди от съпругите ви деца и внуци, и ви дава препитание от благата.И нима в лъжата вярват, а щедростта на Аллах отхвърлят?
 17. И вместо на Аллах те служат на онези, които не владеят за тях никакво препитание от небесата и от земята, и са безсилни.
 18. И не сторвайте подобия на Аллах! Аллах знае, вие не знаете.
 19. Аллах дава пример с един притежаван роб, неспособен на нищо, и човек, на когото дарихме от Нас хубаво препитание, и той раздава от него тайно и явно.Нима двамата са равни? Слава на Аллах! Ала повечето от тях не знаят.
 20. И дава Аллах пример с двама мъже ­ единият е ням, неспособен на нищо, и е бреме за своя господар.Където и да го прати, той не донася добро.Нима са равни, той и онзи, който повелява справедливост и е на правия път?
 21. На Аллах принадлежи неведомото на небесата и на земята.По-велята за Часа е, само колкото да мигне око, или още по-бързо. Аллах над всяко нещо има сила.
 22. И ви извади Аллах от утробите на вашите майки, без да имате знание, и Той направи за вас слуха и зрението, и сърцата, за да сте признателни.
 23. Не виждат ли те птиците, покорни [да летят] в небесния простор? ­ Само Аллах ги крепи.В това има знамения за хора вярващи.
 24. Аллах стори за вас домовете ви за отдих и стори за вас от кожите на добитъка домове, които са ви леки в дните на вашето пътуване и в дните на вашето отсядане; и от вълната и козината, и косъма им ­ обзавеждане и ползване до време.
 25. И стори Аллах за вас сенки от онова, което е сътворил, и стори за вас в планините убежища, и стори за вас одежди, които ви пазят от жегата, и одежди, които ви пазят в битка.Така изпълнява Той Своята благодат за вас, за да се отдадете Нему.
 26. А отметнат ли се [о, Мухаммад], твой дълг е само ясното послание.
 27. Те узнават благодатта на Аллах, после я отричат.Повечето от тях са неверници.
 28. Един Ден ще възкресим от всяка общност по един свидетел.Тогава неверниците не ще бъдат чути и не ще бъде позволено покаяние.
 29. И когато угнетителите видят мъчението, не ще им се облекчи то и не ще бъдат изчакани.

(В Съдния ден всеки пророк ще бъде свидетел за своята общност, а Мухаммад, мир нему, ще свидетелства за цялото човечество.)

 1. И когато съдружаващите видят онези, които те са съдружавали с Аллах, ще кажат: “Господи, те са нашите идоли, които зовяхме освен Теб.” А те ще им отвърнат с думите: “Вие наистина сте лъжци.”
 2. И ще се отдадат на Аллах в този Ден със смирение, и ще изчезне от тях онова, което са измисляли.
 3. На онези, които отричат и възпират от пътя на Аллах, надбавяме мъчение върху мъчението, задето сеят развала.
 4. Един Ден ще възкресим от всяка общност по един свидетел за тях измежду техните редици.И теб [о, Мухаммад] ще доведем като свидетел за тези. И ти низпослахме Ние Книгата за разяснение на всяко нещо и с напътствие и милост, и с радостна вест за мюсюлманите.
 5. Аллах повелява справедливост и благодетелност, и поддържане на връзките с роднините, и възбранява покварата и порицаваното, и гнета.Наставлява ви Той, за да се поучите.
 6. И изпълнявайте обета към Аллах, щом сте обещали, и не нарушавайте клетвите, след като сте ги потвърдили и вече сте приели Аллах за ваш Свидетел! Аллах знае вашите дела.
 7. И не приличайте на жена, която си разкъсва преждата, след като я е изпрела ­ да превръщате своите клетви в измама помежду ви, задето една общност е по-многобройна от друга.С това Аллах ви изпитва и в Деня на възкресението непременно ще ви разкрие онова, по което бяхте в разногласие.
 8. И ако Аллах пожелаеше, Той щеше да ви стори една общност.Ала оставя Той в заблуда когото пожелае и напътва Той когото пожелае. И непременно ще бъдете питани за делата ви.
 9. И не превръщайте своите клетви в измама помежду ви, та да се подхлъзне крак, след като е бил устойчив, и да вкусите злото, задето сте възпирали от пътя на Аллах, и за вас да има огромно мъчение.
 10. И не продавайте обета на Аллах на никаква цена! Онова, което е при Аллах, е най-доброто за вас, ако знаете.
 11. Това, което е при вас, секва, а което е при Аллах, е вечно.Ще въздадем Ние на търпеливите награда по-хубава от онова, което са вършили.
 12. На всеки вярващ, мъж или жена, който извършва праведно дело, Ние ще отредим прелестен живот.И ще им въздадем награда по-хубава от онова, което са вършили.
 13. И когато четеш Корана, при Аллах търси убежище от прокудения сатана!
 14. Няма той власт над онези, които вярват и на своя Господ се уповават.
 15. Властта му е само над онези, които се сближават с него и които съдружават с Аллах.
 16. И когато подменяхме едно знамение с друго ­ а Аллах най-добре знае какво низпослава, ­ рекоха: “Ти само си измисляш.” Но повечето от тях не знаят.
 17. Кажи [о, Мухаммад]: “Светият Дух [Джибрил] го низпослава от твоя Господ с истината, за да укрепи вярващите, и за напътствие, и радостна вест за мюсюлманите.”
 18. И знаем Ние, че казват: “Някакъв човек го обучава.” Езикът на онзи, към когото клонят, е чуждоземен, а този [Коран] е на ясен, арабски език.

(Съдружаващите твърдели, че някакъв византиец научил Мухаммад на Корана. Но щом и тогавашните араби, известни със своето красноречие, били неспособни да създадат дори едно знамение, подобно на знаменията на Корана, как би могъл чужденец да стори това на арабски език?)

 1. Които не вярват в знаменията на Аллах, не ще ги напъти Аллах и за тях има болезнено мъчение.
 2. Лъжа измислят само онези, които не вярват в знаменията на Аллах.Те са лъжците.
 3. Който отрече Аллах, след като е повярвал ­ освен който е бил принуден, но сърцето му е спокойно с вярата…Ала които разтворят гръд за неверието, над тях е гневът на Аллах и за тях има огромно мъчение.

(Съдружаващите се опитали да принудят Аммар, баща му Ясир и майка му Сумайя да се отвърнат от своята религия.Родителите не се съгласили и пред очите  на сина им били убити по най-жесток начин. Така те станали първите мъченици в Исляма. След като не издържал на изтезанията, Аммар се отрекъл на думи от вярата. Когато известили Пратеника на Аллах за това, той казал: “Аммар е преизпълнен с вяра, и плътта, и кръвта му са пропити от вяра!” А на Аммар рекъл: “Ако те принудят пак, кажи това, което пожелаят!” Този факт доказва, че отричането от вярата на думи е допустимо при принуждение.)

 1. Това е, защото възлюбиха земния живот повече от отвъдния и защото Аллах не напътва невярващите хора.
 2. Тези са, на които Аллах запечата сърцата и слуха, и зрението, тези са нехайните.
 3. Без съмнение, в отвъдния живот те са губещите.
 4. После твоят Господ…­ за онези, които се преселят след своето изпитание, после се борят по пътя на Аллах и търпят ­ твоят Господ след това е опрощаващ, милосърден.
 5. Един Ден всеки ще дойде да защити себе си и на всеки докрай ще се изплати за онова, което е вършил.И не ще бъдат угнетени.
 6. И дава Аллах пример с едно селище.То бе мирно, спокойно. Получаваше препитанието си отвсякъде в изобилие. Но отрече то благата на Аллах, тогава Аллах го накара да изпита одеянието на глада и страха заради онова, което [жителите му] са сторили.
 7. Вече дойде при тях Пратеника измежду им, но го взеха за лъжец.Тогава ги обзе мъчението, както угнетяват.
 8. Яжте от онова, което Аллах ви даде за препитание разрешено, приятно ­ и бъдете признателни за щедростта на Аллах, ако само на Него служите!
 9. Възбрани ви Той мършата и кръвта, и свинското месо, и закланото за друг, а не за Аллах.А който е бил принуден, без да е потисник, нито престъпващ ­ Аллах е опрощаващ, милосърден.
 10. И не изричайте лъжата, която езиците ви описват: “Това е позволено, а това е възбранено”, за да не измисляте лъжа за Аллах.Които измислят лъжа за Аллах, те не ще сполучат.
 11. Кратко наслаждение ­ и за тях има болезнено мъчение.
 12. А на юдеите възбранихме онова, за което ти разказахме преди.И не Ние ги угнетихме, а те себе си угнетиха.
 13. А твоят Господ…­ за онези, които вършат зло в неведение и след това се разкаят, и поправят ­ твоят Господ е опрощаващ, милосърден.
 14. Наистина Ибрахим бе водител, покорен на Аллах, правоверен, и не бе от съдружаващите ­
 15. признателен бе за Неговите блага.Избра го Той и го насочи по правия път.
 16. И му отредихме добрина в земния живот, и в отвъдния е сред праведниците.
 17. После ти разкрихме [о, Мухаммад]: “Следвай религията на Ибрахим правоверния!” Той не бе от съдружаващите.
 18. Съботата бе сторена само за онези, които бяха в разногласие за нея.В Деня на възкресението твоят Господ ще отсъди между тях за онова, по което бяха в разногласие.

(Когато юдеите оспорили петъка като ден за седмично богослужение, Всевишният Аллах им отредил съботата.)

 1. Призовавай към пътя на твоя Господ с мъдрост и хубаво поучение, и спори с тях по най-хубавия начин! Твоят Господ най-добре знае кой се е отклонил от Неговия път и знае напътените.
 2. И ако наказвате [о, вярващи], накажете със същото, с което са ви наказали! А ако търпите, това е най-доброто за търпеливите.
 3. И търпи! Твоето търпение е само с подкрепата на Аллах.И не скърби за тях, и не се притеснявай от тяхното лукавство!
 4. Аллах е с богобоязливите и с благодетелните.