Quran translations in many languages

Bulgarian Quran

An-Najm

Меканска, с изключение на знамение 32, което е мединско.Съдържа 62 знамения.

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

 

1. Кълна се в звездата, когато залязва,

2. не се е заблудил вашият спътник [Мухаммад] и не се е отклонил,

3. и не говори той от себе си.

4. Това е само откровение, което [му] се разкрива.

5. Научи го [на него] многосилният [Джибрил],

6. който има мощ. Той се възправи,

7. когато бе на най-високия хоризонт,

8. после се приближи и се спусна,

9. и бе на разстояние два лъка или по-близо.

10. Тогава [Аллах посредством Джибрил] разкри на Своя раб [Мухаммад], каквото разкри.

11. Сърцето му не го излъга за онова, което видя.

12. Нима ще го оспорвате за онова, което видя?

13. И отново го видя при друго спускане

14. до лотосовото дърво на крайния предел,

(Мухаммад, мир нему, е видял Джибрил в истинския му образ два пъти ­ в началото на откровението и при възнесението до седмото небе, където се намира дървото Лотос  (Сидра) отдясно на божия Трон.)

15. където е Градината на обителта.

16. Когато дървото бе покрито с онова, което го покрива…

17. И не се отклони погледът [на Мухаммад], и не се откъсна.

18. Той видя някои от най-големите знамения на своя Господ.

19. А нима не виждате какво са ал-Лат и ал-Узза,

20. и също – третото [божество] Манат?

21. Нима за вас е мъжкото, а пък за Него ­ женското?

22. Това тогава е несправедлив дележ.

23. Те са само имена, които назовахте вие и предците ви.Аллах не им низпосла довод. [Неверниците] следват само догадката и онова, което душите обичат, въпреки че при тях дойде напътствието от техния Господ.

24. Или човек притежава всичко, което пожелае?

25. На Аллах принадлежи и отвъдното, и настоящето.

26. И колко ангели има на небесата, чието застъпничество не избавя от нищо, освен след като Аллах позволи комуто пожелае, и благоволи.

(След като и ангелите не могат да се застъпят без позволението на Аллах, как тогава неверниците се надяват техните божества да се застъпят за тях.)

27. Онези, които не вярват в отвъдното, назовават ангелите с женски имена,

28. без да имат знание за това. Те следват само догадката. Ала догадката с нищо не заменя истината.

29. И се отдръпни от онзи, който се отвръща от Нашето напомняне, и пожелава само земния живот!

30. Толкова са достигнали те от знанието. Твоят Господ най-добре знае кой се е отклонил от Неговия път и знае кой е напътеният.

31. На Аллах е всичко на небесата и всичко на земята, за да въздаде на злосторниците за деянията им и за да въздаде на благодетелните с Най-прекрасното ­

32. на онези, които се предпазват от големите грехове и скверностите, освен малките провинения. Твоят Господ е Щедрия в опрощението. Най-добре Той ви знае, и когато ви сътвори от земята, и когато бяхте зародиши в майчините си утроби. Тъй че не самохвалствайте! Най-добре Той знае богобоязливите.

33. Виждаш ли онзи, който се отвръща

34. и дава малко, и му се свиди?

(Разказват, че ал-Уалид ибн ал-Мугира седял с Пратеника, мир нему, и чул неговата проповед. Той бил силно впечатлен от нея и почти бил готов да приеме Исляма, но един съдружаващ го посрещнал с думите: “Ти изостави религията на предците ни и твърдиш, че ще горят в Огъня.” Ал-Уалид отговорил: “Аз се боя от мъчението на Аллах.” А мъжът отвърнал, че ако му даде част от имота си и се върне към езичеството, той ще поеме наказанието вместо него. Ал-Уалид му дал част от обещаното, но останалото му се досвидило.)

35. Нима той има знание за неведомото и го вижда?

36. Или не бе известйн за онова, което е в свитъците на Муса

37. и Ибрахим, който изпълни [повелята] ­

38. че никой прегрешил не ще носи греха на друг

39. и човек ще има само онова, за което се е постарал,

40. и старанието му ще бъде видяно,

41. после напълно ще му се въздаде,

42. и че при твоя Господ е завършекът,

43. и Той поражда смеха и плача,

44. и Той съживява и умъртвява,

45. и Той създава двойките ­ мъжко и женско, –

46. от капка сперма, когато се изхвърля [в утробата],

47. и от Него е повторното сътворяване,

48. и Той дарява богатство и удовлетворение,

49. и Той е Господът на Сириус,

(Ярката звезда Сириус била обожествявана от племето Хузаа.)

50. и Той погуби древните адити,

51. и самудяните, и не остави никого от тях,

52. и също ­ народа на Нух преди, те бяха още по-угнетяващи и престъпващи,

53. и Той опустоши сринатите [селища на Лут],

54. и ги покри, каквото ги покри.

55. Тогава в кои благодеяния на твоя Господ се съмняваш [о, човече]?

56. И този [Мухаммад] е предупредител, подобен на първите предупредители.

57. Близкият Час наближава.

58. Никой освен Аллах не ще го разкрие.

59. Нима на тази вест се чудите

60. и се смеете, а не плачете,

61. и нехайно се забавлявате?

62. Сведете чела до земята в суджуд пред Аллах и на Него служете!