Quran translations in many languages

Bulgarian Quran

An-Naml

Меканска. Съдържа 93 знамения.

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

 

 1. Та.Син. Тези са знаменията на Корана ­ ясната Книга ­
 2. напътствие и блага вест за вярващите,
 3. които отслужват молитвата и дават милостинята закат, и за отвъдния живот са убедени.
 4. На онези, които не вярват в отвъдния живот, разкрасихме делата им и те се лутат.
 5. За тези е лошото мъчение и те в отвъдния живот са най-губещите.
 6. Наистина Коранът ти се дава [о, Мухаммад] от премъдър, всезнаещ.
 7. Муса рече на семейството си: “Забелязах огън.Ще ви донеса оттам вест или ще ви донеса главня, за да се сгреете!”

(Вж. 2010)

 1. И когато стигна там, бе призован: “Благословен да бъде този при огъня и тези край него! Пречист е Аллах, Господът на световете!
 2. О, Муса, Аз съм Аллах, Всемогъщия, Премъдрия.
 3. Хвърли тоягата си!” И когато я видя да се вие като змия, той се обърна и побягна, без да поглежда назад.“О, Муса, не се страхувай! Не се страхуват при Мен пратениците,
 4. а ако някой е угнетил, после е заменил злото с добро ­ Аз съм опрощаващ, милосърден.
 5. И пъхни ръката си в джоба, ще я извадиш сияйнобяла, без да я е засегнала болест ­ от деветте знамения за Фараона и неговите хора.Те са нечестиви хора.”

(Тоягата и бялата ръка на Муса са две от деветте знамения, дадени му от Аллах.

Вж. 2022.)

 1. И когато Нашите знамения дойдоха при тях очевидни, рекоха: “Това е явна магия.”
 2. И ги отрекоха с гнет и надменност, въпреки че душите им се убедиха в тях.Виж какъв е краят на сеещите развала!
 3. И дадохме на Дауд и Сулайман знание, и рекоха: “Слава на Аллах, Който ни предпочете пред мнозина от Своите вярващи раби!”
 4. И Сулайман наследи [пророчеството от] Дауд, и рече: “О, хора, бяхме научени на говора на птиците и ни се даде от всяко нещо.Това е явната благодат.”
 5. И бяха събрани за Сулайман воините му от джинове, хора и птици под строй.
 6. Когато пристигнаха в Долината на мравките, една мравка рече: “О, мравки, влезте в жилищата си, за да не ви премажат Сулайман и воините му, без да усетят!”
 7. Той се засмя на словата є, рече: “Господи мой, отреди ми да бъда признателен за дара, който Ти дари на мен и на родителите ми, и да върша праведни дела, които Ти одобряваш, и ме въведи с Твоята милост сред праведните Си раби!”
 8. И направи той преглед на птиците, и рече: “Защо не виждам папуняка, или го няма?
 9. Ще го мъча със сурово мъчение или ще го заколя, ако не ми донесе явен довод.”
 10. Но [папунякът] не се забави дълго и рече: “Узнах нещо, което ти не си узнал.Донесох ти от Саба сигурна вест.

(Саба е древно йеменско княжество, назовано така по името на неговите основатели.)

 1. Намерих една жена, която ги управлява.Всичко є е дадено и има велик трон.
 2. Заварих нея и народа є да се покланят на слънцето, а не на Аллах, и сатаната е разкрасил за тях делата им, и така ги е заблудил, и те не са напътени
 3. да се покланят на Аллах, Който изважда скритото на небесата и на земята, и знае какво спотайвате и какво разкривате.
 4. Аллах! Няма друг бог освен Него ­ Господа на великия Трон!”
 5. Рече [Сулайман]: “Ще видим истина ли говориш или си лъжец.
 6. Върви с това мое послание и им го спусни, после се отдръпни от тях и виж какво ще отговорят!”
 7. Рече тя: “О, знатни, спуснато ми бе достопочтено послание.
 8. То е от Сулайман и е: “В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!
 9. Не се възгордявайте и елате при мен отдадени на Аллах!”
 10. Рече тя: “О, знатни, посъветвайте ме в делото ми! Не съм решила никое дело без ваше присъствие.”
 11. Рекоха: “Ние имаме сила и огромна мощ.А повелята е твоя, ти реши какво ще повелиш!”
 12. Рече тя: “Царете, когато нахлуят в някое селище, го разрушават и унизяват най-благородните му обитатели.И те така ще постъпят.
 13. Ще им изпратя подарък и ще видя с какво ще се върнат пратениците.”
 14. И когато дойдоха при Сулайман, той рече: “Нима ще ми помогнете с имот? Не, онова, което Аллах ми е дал, е по-добро от онова, което на вас е дал.А вие с вашия подарък ликувате.
 15. Върни се [водачо] при тях! И ще отидем там с войски, за които нямат сили, и ще ги прогоним оттам унизени и жалки.”
 16. И рече: “О, знатни, кой от вас ще ми донесе нейния трон, преди да дойдат при мен отдадени на Аллах?”
 17. Исполин от джиновете рече: “Аз ще ти го донеса, преди да станеш от мястото си.Имам сила за това и съм достоен за доверие.”
 18. Един, който имаше знание от Писанието, рече: “Аз ще ти го донеса, преди да мигнеш с око.” И когато [Сулайман] видя трона при себе си, рече: “Това е от благодатта на моя Господ, за да ме изпита дали съм признателен, или неблагодарен.Който е признателен, той е признателен за себе си. А който е неблагодарен, моят Господ е над всяка нужда, прещедър.”
 19. Рече: “Преобразете за нея трона є, да видим дали тя ще го познае, или не!”
 20. И когато тя дойде, бе казано: “Такъв ли е твоят трон?” Рече тя: “Прилича на него.” [Сулайман си каза:] “Знанието ни бе дарено преди нея и бяхме отдадени на Аллах.”
 21. А тя бе отклонена от онова, на което служеше вместо на Аллах.Тя наистина бе от хора-неверници.
 22. Рече є се: “Влез в двореца!” И когато го видя, помисли го за вир, и оголи глезените си.Рече [Сулайман]: “Това е гладък дворец от кристал.” Рече тя: “Господи мой, бях угнетила себе си, но заедно със Сулайман се отдавам на Аллах, Господа на световете.”
 23. При самудяните пратихме брат им Салих: “Служете на Аллах!” И ето ги ­ две групи, които враждуват!
 24. Рече: “О, народе мой, защо избързвате със злината преди добрината? Защо не помолите Аллах за опрощение, та да бъдете помилвани?”
 25. Рекоха: “Предчувстваме злочестие от теб и от онези, които са с теб.” Рече: “Вашето злочестие е при Аллах.Да, вие сте хора изпитвани.”
 26. И имаше в града деветима, които сееха развала по земята и не се поправяха.
 27. Рекоха: “Да се закълнем в Аллах, че през нощта ще нападнем Салих и неговите хора, после ще речем на ближните му: “Не присъствахме при гибелта на хората му.Ние говорим истината.”
 28. И лукавстваха те с умисъл, но провалихме Ние тяхното лукавство, без да усетят.
 29. И виж какъв бе краят на лукавството им ­ унищожихме тях и техния народ ­ всички!
 30. Ето домовете им ­ в руини, защото угнетяваха.В това има знамение за хора знаещи.
 31. И спасихме онези, които вярваха и се бояха.
 32. И рече Лут на своя народ: “Нима вършите скверността, въпреки че се виждате?
 33. Нима ходите със страст при мъжете вместо при жените? Да, вие сте хора невежи.”
 34. А отговорът на народа му бе само да кажат: “Прогонете рода на Лут от нашето селище.Те били хора, които се пазят чисти.”
 35. И спасихме него и неговото семейство освен жена му.Отредихме тя да бъде от оставащите.
 36. И изсипахме отгоре им дъжд [от нажежени камъни].И колко лош е дъждът за предупредените!
 37. Кажи [о, Мухаммад]: “Слава на Аллах и мир за Неговите раби, които Той е избрал! Аллах ли е по-добър, или онези, с които Го съдружават?

(Избраните раби на Аллах са пророците или сподвижниците и учениците на Пророка, или всички вярващи, които заслужават Божието благоволение.)

 1. Или Онзи, Който сътвори небесата и земята, и изсипва за вас вода от небето, и чрез нея сторваме да израстват прелестни градини? Вие не бихте сторили дърветата им да израстат.И така, има ли друг бог заедно с Аллах? Не, ала те са хора отклонени.
 2. Или Онзи, Който направи земята устойчива и прокара през нея реки, и направи там непоклатими планини, и направи между двете морета преграда? И така, има ли друг бог заедно с Аллах? Не, ала повечето от тях не знаят.
 3. Или Онзи, Който откликва на бедстващия, ако Го позове, и премахва злото, и ви сторва наследници на земята? И така, има ли друг бог заедно с Аллах? Ала вие рядко се поучавате!
 4. Или Онзи, Който ви напътва в тъмнините на сушата и на морето, и Който изпраща ветровете като блага вест преди Своята милост? И така, има ли друг бог заедно с Аллах? Превисоко е Аллах над онова, с което Го съдружават!”
 5. Или Онзи, Който начева творението, после го повтаря, и Който ви дава препитание от небето и от земята? И така, има ли друг бог заедно с Аллах? Кажи: “Дайте своя довод, ако говорите истината!”
 6. Кажи: “Никой на небесата и на земята не знае неведомото, освен Аллах.И не ще усетят те кога ще бъдат възкресени.
 7. Да, липсва им знание за отвъдния живот.Да, те се съмняват в него и за него са слепи.
 8. И казват неверниците: “Нима след като станем пръст, ние и бащите ни, нима наистина ще бъдем извадени [от гробовете]?
 9. Вече ни бе обещано това, на нас и на бащите ни, по-рано.Това са само легенди на предците.”
 10. Кажи: “Вървете по земята и вижте какъв е краят на престъпниците!”
 11. И не скърби заради тях, и не се притеснявай от тяхното коварство!
 12. И казват: “Кога [ще се сбъдне] това обещание, ако говорите истината?”
 13. Кажи: “Възможно е вече да е след вас нещо от онова [мъчение], за което избързвате.”

(Посочва се, че част от наказанието ще сполети неверниците още на земята и се подразбира, че истинското наказание е в отвъдния живот.)

 1. Твоят Господ е владетел на благодат за хората, ала повечето от тях са непризнателни.
 2. Твоят Господ знае какво потулват сърцата им и какво разкриват.
 3. И няма нищо, нито на небето, нито на земята, без да е в ясна книга.
 4. Този Коран разказва на синовете на Исраил за повечето от онова, по което са в разногласие.
 5. Той е напътствие и милост за вярващите.
 6. Твоят Господ ще отсъди помежду им със Своето решение.Той е Всемогъщия, Всезнаещия.
 7. И се уповавай на Аллах! Ти имаш явната истина.
 8. Ти не можеш да накараш мъртвите да чуят, нито глухите да чуят зова, щом обърнат гръб.
 9. И не можеш да изведеш слепите от заблудата им.Ще те чуят само тези, които вярват в Нашите знамения.Тези са отдадените на Аллах.
 10. И когато се сбъдне за тях словото, ще им извадим Ние от земята едно животно да им проговори, че хората не са се убедили в Нашите знамения.
 11. И един Ден ще съберем от всяка общност група от онези, които взимат за лъжа Нашите знамения, и ще бъдат водени вкупом.
 12. Щом пристигнат, Той ще каже: “Нима взехте за лъжа Моите знамения, въпреки че не ги проумявахте?” Или: “Какво сте извършили?”
 13. И ще се сбъдне срещу тях словото, защото угнетяваха, а те не ще проговорят.
 14. Не виждат ли, че Ние сторихме нощта, за да си почиват в нея, и деня ­ светъл? В това има знамения за хора вярващи.
 15. И един Ден ще се протръби с Рога, и ще се ужасят всички на небесата и всички на земята, освен онези, за които Аллах пожелае.И всички ще дойдат при Него покорни.
 16. И ще видиш планините ­ мислиш ги неподвижни, а те отминават, както облаците отминават.Сторено е от Аллах, Който всяко нещо прави съвършено… Той е сведущ за делата ви.
 17. Които дойдат с добрина, ще имат по-голяма от нея.И пред ужаса на този Ден ще имат сигурност.
 18. А които дойдат със злина, ще бъдат хвърлени в Огъня унизени.“Нима ви се въздава за друго освен за делата ви?”
 19. Повелено ми бе да служа единствено на Господа на този град [Мека], който Той обяви за свещен и Негово е всяко нещо, и бе ми повелено да съм от отдадените на Аллах,
 20. и да чета Корана.Който се напътва, за себе си се напътва. А на когото се заблуждава, кажи [о, Мухаммад]: “Аз съм само предупредител.”
 21. И кажи: “Слава на Аллах! Ще ви покаже Той Своите знамения и вие ще ги узнаете.Твоят Господ не подминава делата ви.”