Quran translations in many languages

Bulgarian Quran

Ar-Rʽad

Меканска, с изключение на знамения: “Неверниците ще продължи да ги сполетява” (до края на знамението) и: “И казват неверниците: “Не си изпратен” (до края на знамението), или мединска, с изключение на: “И да имаше такъв Коран” (двете знамения). Съдържа 43 знамения.

В името на Аллах, Всемилостивия Милосърдния!

 

 1. Алиф.Лам. Мим. Ра. Тези са знаменията на Книгата. Низпосланото на теб от твоя Господ е истината. Ала повечето хора не вярват.
 2. Аллах е, Който въздигна небесата без видима за вас опора.После се въздигна [безподобен] Той на Трона и покори слънцето и луната, всяко да се движи до определен срок. Той управлява делата, разяснява знаменията, за да се убедите в срещата със своя Господ!
 3. Той е, Който разпростря земята и стори по нея непоклатими планини и реки, и от всички плодове стори там по два вида.Той покрива деня с нощта. В това има знамения за хора мислещи.
 4. По земята има съседни участъци и градини с грозде, и посеви, и палми с общ корен и поотделно, поливани с една вода.Ние правим едни от тях по-вкусни от други. В това има знамения за хора проумяващи.
 5. И ако нещо те учудва, учудващи са думите им: “Дори ако станем на пръст, нима наистина ще бъдем сътворени отново?” Тези са, които отричат своя Господ.Тези ще имат окови на врата. Тези са обитателите на Огъня, там ще пребивават вечно.
 6. Искат от теб да ускориш злината преди добрината, а вече минаха преди тях примери за възмездие.Наистина твоят Господ дава опрощение на хората, въпреки че угнетяват.Твоят Господ е суров в наказанието.
 7. Неверниците казват: “Защо не му бе низпослано знамение от неговия Господ?” Но ти си само предупредител и за всеки народ има водител.
 8. Аллах знае какво носи всяка бременна и колко намаляват утробите, и колко се увеличават, и всяко нещо е с мярка при Него ­
 9. Знаещия и скритото, и явното, Превеликия, Всевишния.
 10. Едни и същи са [за Него] онези от вас, които потулват речта, и които я изявяват, и които се укриват през нощта, и които се показват през деня.
 11. [Ангели] следят всеки и отпред, и отзад.Пазят го по повелята на Аллах. Аллах не променя хората, докато те не променят себе си. И ако Аллах поиска зло за хората, то не може да бъде отклонено, и нямат покровител освен Него.
 12. Той е, Който ви показва мълнията за страх и надежда, и сътворява натежалите облаци.
 13. И гърмът възхвалява Неговата слава, и ангелите ­ страхувайки се от Него.И праща Той светкавиците, и поразява с тях когото пожелае. Спорят за Аллах [неверниците], а Той е Силният по мощ.
 14. Негов е Зовът на истината, а онези, които [съдружаващите] зоват вместо Него, не им отвръщат с нищо, подобно на човек, протягащ дланите си към водата, за да стигне до устата му, ала не стига тя до нея.Зовът на неверниците е само заблуда.
 15. На Аллах се покланя всичко на небесата и на земята, с послушание или по принуждение, и сенките им сутрин и привечер.
 16. Кажи: “Кой е Господът на небесата и на земята?” Кажи: “Аллах!” Кажи: “И нима приехте вместо Него покровители, които не допринасят за себе си нито полза, нито вреда?” Кажи: “Нима са равни слепият и зрящият? Или нима са равни тъмнините и светлината? Или отредиха на Аллах съдружници, които сътвориха творение като Неговото и се оприличи за тях творението?” Кажи: “Аллах е Творецът на всяко нещо.Той е Единствения, Всевластващия.”
 17. Изсипва Той вода от небето и се пълнят долини според отреденото за тях, и понася потокът висока пяна.И от онова, което разпалват в огъня, желаейки украшение или вещ, излиза подобна пяна. Така Аллах посочва истината и лъжата. И отива пяната напразно, а онова, което е полезно за хората, остава на земята.Така Аллах посочва примерите.
 18. За онези, които откликнаха на своя Господ, е Най-прекрасното.А онези, които не Му откликнаха, дори да е тяхно всичко на земята и още толкова отгоре, не ще се откупят с него. Тяхна е лошата равносметка и мястото им е Адът, и колко гнусна постеля е той!
 19. И нима онзи, който знае, че низпосланото на теб от твоя Господ е истината, е като онзи, който е сляп? Поучават се само разумните хора,
 20. които спазват обета пред Аллах и не нарушават договора,
 21. и които свързват онова, което Аллах повелява да се свърже, и се боят от своя Господ, и се страхуват от лошата равносметка,
 22. и които търпят, стремейки се към Лика на своя Господ, и отслужват молитвата, и раздават скрито или явно от онова, което Ние сме им дарили, и отблъскват с добрина злината, за тях е Последната обител ­
 23. градините на Адн.Ще влязат в тях и те, и който е праведник сред техните бащи и съпруги, и потомци. И ангелите ще влязат при тях от всички врати:

(Вж. 972)

 1. “Мир вам, че изтърпяхте! И колко прекрасна е Последната обител!”
 2. А които нарушават обета пред Аллах, след като са го потвърдили, и прекъсват онова, което Аллах повели да се свърже, и сеят по земята развала, за тези е проклятието и за тях е лошият завършек.
 3. Аллах увеличава препитанието за когото пожелае и Той го намалява.И радват се [неверниците] на земния живот, а земният живот пред отвъдния е само [кратко] наслаждение.
 4. И казват неверниците: “Защо не му бе низпослано знамение от неговия Господ?” Кажи: “Аллах оставя в заблуда когото пожелае и напътва към Себе Си онзи, който се покайва ­
 5. онези, които вярват и сърцата им се успокояват при споменаването на Аллах.О, да, при споменаването на Аллах сърцата се успокояват.
 6. За онези, които вярват и вършат праведни дела, ще има блаженство и прекрасно завръщане.
 7. Така те изпратихме сред общност, преди която минаха други общности, за да им четеш, каквото ти разкрихме, а те отричат Всемилостивия.Кажи: “Той е моят Господ. Няма друг бог освен Него! Нему се уповавам и към Него се обръщам.”
 8. И да имаше такъв Коран, с който да се раздвижат планините или да се прореже с него земята, или да се говори чрез него с мъртвите…Да, на Аллах е цялата повеля. И нима вярващите не знаят, че ако Аллах пожелае, Той ще напъти всички хора? Неверниците ще продължи да ги сполетява бедствие заради онова, което са сторили, или ти ще се настаниш близо до техния дом, докато не се яви обещаното от Аллах.Аллах не нарушава обета.
 9. И вече се присмиваха на пратеници преди теб.И дадох отсрочка на онези, които отричаха, после ги сграбчих. И какво бе Моето наказание!
 10. Нима Той, Който стои над всяка душа и знае какво придобива [е като вашите божества]? И отредиха съдружници на Аллах.Кажи: “Назовете ги! Или ще Го известите за нещо, което Той да не знае на земята, или са показни слова?” Да, разкрасено бе за онези, които отричаха, тяхното лукавство, и бяха възпрени от пътя на Аллах. А когото Аллах оставя в заблуда, той няма водител.
 11. За тях има мъчение в земния живот, а мъчението на отвъдния е още по-тежко.И нямат закрилник пред Аллах.
 12. Раят, обещан на богобоязливите, е такъв ­ сред него реки текат, препитанието там е постоянно, както и сянката.Това е въздаянието за онези, които се боят от Аллах. А въздаянието за неверниците е Огънят.
 13. Онези, на които дарихме Писанието, ликуват с низпосланото на теб.А някои от съюзените племена отричат част от него. Кажи: “Повелено ми бе да служа единствено на Аллах и да не съдружавам с Него. Към Него зова и моето завръщане е при Него.”
 14. Така го низпослахме ­ отсъждане на арабски.И ако последваш страстите им подир знанието, което ти се яви, не ще имаш пред Аллах нито покровител, нито закрилник.
 15. И изпратихме пратеници преди теб, и им отредихме съпруги и потомство.И не е било пратеник да донесе знамение, освен с позволението на Аллах.Всеки срок е записан.
 16. Аллах изличава и утвърждава, каквото пожелае, и у Него е Книгата-майка.
 17. И да ти покажем част от онова, с което ги заплашваме, или да те приберем преди това, твоя грижа е само посланието, а Наша грижа е равносметката.
 18. И нима не виждат, че Ние стесняваме [за неверниците] земята по нейните краища? Аллах отсъжда, никой не ще отклони Неговото отсъждане.Той бързо прави равносметка.
 19. Онези преди тях замисляха лукавство, но на Аллах е целият замисъл.Знае Той всяка душа какво придобива. И ще узнаят неверниците за кого е Последната обител.
 20. И казват неверниците: “Не си пратеник.” Кажи: “Достатъчен е Аллах за свидетел между мен и вас, и онези, у които е знанието на Писанието.”