Quran translations in many languages

Bulgarian Quran

At-Talâq

Мединска. Съдържа 12 знамения.

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

 

1. О, Пророче, ако се развеждате с жените, развеждайте се с тях в срока, затова и пресмятайте срока, и бойте се от Аллах, вашия Господ! Не ги пропъждайте от домовете им, а и те да не излизат, освен ако са сторили явна скверност. Това са границите на Аллах. А който престъпва границите на Аллах, той угнетява себе си.Откъде да знаеш, Аллах може да породи след това и нещо ново.

(Въпреки че това знамение съдържа обръщение към Пророка, разпореждането има универсален характер и се отнася за цялата ислямска общност. Според него жените, чиито съпрузи са пожелали развод, се освобождават от брачния съюз, като се вземе под внимание установеният за тях законен срок на изчакване. Преди да са изтекли три периода на неразположение и изчистване при жената, мъжът не може да се събере отново с нея и да встъпи в брак.Разведените жени не се прогонват, а им  се предоставя възможност да останат в дома до изтичането на срока за изчакване, освен ако възникне пречка. След развод може обстоятелствата да се променят ­ омразата да се превърне в любов, да дойде разкаяние и съпрузите отново да пожелаят съвместен живот. Всъщност разводът е акт, който не се нрави на Аллах и до него трябва да се прибягва в краен случай.)

2. И когато жените изпълнят своя срок, задръжте ги с добро или ги напуснете с добро! И вземете за свидетели двама справедливи мъже измежду вас! И свидетелствайте в името на Аллах! Това е наставление за онзи, който вярва в Аллах и в Сетния ден. За онзи, който се бои от Аллах, Той ще стори изход,

(Знамението посочва какво трябва да стори съпругът по отношение на съпругата, чийто срок на изчакване вече изтича ­ или повторна женитба с нея, или развод, без да є се причинява зло. При всеки един от тези два случая трябва да присъстват двама свидетели. Предписанията за развода в горните знамения могат да бъдат обобщени така: разводът да се извърши в съответствие със суната, да се зачита установеният срок, да не се принуждават жените да напускат дома, да присъстват свидетели и те да говорят истината.)

3. и ще му даде препитание оттам, откъдето не е предполагал. И който се уповава на Аллах, Той му е достатъчен. Аллах осъществява Своята повеля. Аллах направи мярка за всяко нещо.

4. А за онези от жените ви, които изгубят надежда за месечното кръвотечение, ако се съмнявате, срокът им е три месеца, [също] и за онези, които все още нямат кръвотечение. А за бременните срокът е, докато родят.За онзи, който се бои от Аллах, Той ще облекчи неговото дело.

5. Това е повелята на Аллах. Низпосла я Той на вас.От онзи, който се бои от Аллах, Той ще отмахне лошите му постъпки и ще увеличи неговата награда.

6. И ги настанявайте [жените в развод], където и вие живеете, според своите възможности, и не им навреждайте, за да ги притесните! А ако са бременни, харчете за тях, докато родят! А ако кърмят децата ви, дайте им тяхната отплата и се разберете с добро! А ако не се разберете ­ да кърми друга.

7. Заможният да даде [за жената и детето] според своите възможности! И комуто препитанието е ограничено, да даде от онова, което Аллах му е дарил! Аллах възлага на всяка душа само според онова, което є е дал. Аллах ще стори облекчение след трудността.

8. И колко селища се възпротивиха на повелята на своя Господ и на Неговите пратеници, и затова им подирихме строга сметка, и ги мъчихме с ужасно мъчение!

9. И вкусиха те пагубността на своето дело. И последицата на делото им бе загуба.

10. Аллах приготви за тях сурово мъчение. Затова се бойте от Аллах, о, разумни хора, които вярвате! Аллах ви низпосла напомняне ­

11. [чрез] Пратеник, който ви чете знаменията на Аллах ­ разясняващи, за да изведе от тъмнините към светлината онези, които вярват и вършат праведни дела. Онези, които вярват в Аллах и вършат праведни дела, Той ще ги въведе в Градините, сред които реки текат. Там ще пребивават вечно. Аллах е приготвил за тях хубаво препитание.

12. Аллах е, Който сътвори седем небеса, и от земята ­ също толкова. Повелята се спусна сред тях, за да узнаете, че Аллах за всяко нещо има сила и че Аллах обгражда със знание всяко нещо.