Quran translations in many languages

Bulgarian Quran

At-Tûr

Меканска. Съдържа 49 знамения.

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

 

1. Кълна се в Планината

2. и в Книгата, написана

3. на разгънат свитък,

4. и в посещавания Дом,

(Планината, в името на която се изрича клетвата, е Синай в Мадян, където Всевишният Аллах говорил на пророка Муса.Книгата е Петокнижието, Коранът или Книгата на съдбите. Посещаваният Дом е храмът Кааба или небесното място, което ангелите обхождат.)

5. и във въздигнатия [небесен] свод,

6. и в препълненото море ­

7. мъчението на твоя Господ ще настъпи!

8. Никой не ще го отблъсне

9. в Деня, когато небето бурно се завърти

10. и планините силно се разместят.

11. Горко в този Ден за отричащите,

12. които в празнословие се забавляват!

13. В Деня, когато ще бъдат подкарани към огъня на Ада:

14. “Това е Огънят, който взимахте за лъжа.

15. Магия ли е това, или не съзирате?

16. Горете там и да търпите, и да не търпите, все едно е за вас! Ще ви се въздаде само за вашите дела!”

17. Богобоязливите ще са в градини и в блаженство,

18. радостни с онова, което им е дарил техният Господ и ги е предпазил техният Господ от мъчението на Ада.

19. Яжте и пийте със здраве за онова, което сте вършили!

20. Облегнати на подредени престоли… И ще им дадем за съпруги хубавици с големи очи.

21. Към онези, които вярват и тяхното потомство ги последва с вяра ­ ще присъединим към тях потомството им и не ще отнемем нищо от делата им.Всеки човек ще отговаря за делата си.

22. И ще им дарим в изобилие плодове и месо, каквито пожелаят.

23. Ще си подават там един на друг чаша, от която не ще има нито празнословие, нито подбуда към грях.

24. И ще им прислужват юноши, които сякаш са скрити бисери.

25. И ще се обръщат един към друг, разпитвайки се.

26. Ще рекат: “Бояхме се [от Аллах] и преди, когато бяхме сред своите роднини.

27. Но Аллах ни облагодетелства и ни опази от изгарящото мъчение.

28. Ние Го зовяхме и преди. Той е Владетеля на доброто, Милосърдния.”

29. И поучавай [о, Мухаммад]! Ти не си ­ по милост от твоя Господ ­ нито гадател, нито луд.

30. Или казват: “Ти си поет! Изчакваме превратностите на съдбата.”

31. Кажи: “Чакайте! И аз чакам с вас.”

(Знамението посочва, че онези, които очакват смъртта на Пророка, мир нему, непременно ще ги сполети  беда.)

32. Нима умовете им повеляват това, или са престъпващи хора?

33. Или искат да кажат: “Сам си го е съчинил!” Не, те не вярват.

34. Нека донесат слово, подобно на него, ако казват истината!

35. Нима бяха сътворени от нищо, или те са творците?

36. Или те сътвориха небесата и земята? Не, ала не се убеждават.

37. Или при тях са съкровищниците на твоя Господ, или те са властващите?

38. Или имат стълба, от която подслушват? Тогава нека този от тях, който е чул нещо, да донесе явен довод!

39. Или за Него са дъщерите, а за вас ­ синовете?

40. Или искаш отплата от тях [о, Мухаммад], та са обременени от дълг?

41. Или при тях е неведомото и те записват?

42. Или кроят хитрина? Ала онези, които не вярват, те ще са надхитрените.

43. Или имат друг бог освен Аллах? Пречист е Аллах от онова, с което Го съдружават!

44. И дори да видят отломък, падащ от небето, казват: “Скупчени облаци.”

45. Остави ги, докато срещнат своя Ден, когато ще бъдат поразени от мълнията!

46. Деня, когато нито хитрината им ще ги избави, нито ще им се помогне.

47. А за угнетителите има и друго мъчение освен това, ала повечето от тях не знаят.

(Това е мъчението, което ще понесат преди смъртта или в гроба. Иначе в земния живот те са изпитали много други страдания, като бедност, поражения в битки и други нещастия.)

48. И бъди търпелив пред повелята на своя Господ! Ти наистина си пред Очите Ни. И прославяй своя Господ с възхвала, когато ставаш!

49. И нощем Го прославяй, и при скриването на звездите!