Quran translations in many languages

Bulgarian Quran

Fâtir

Меканска. Съдържа 45 знамения.

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

 

1. Слава на Аллах, Твореца на небесата и на земята, Който стори ангелите пратеници с по две, по три, по четири крила! Той надбавя в творението, каквото пожелае. Аллах над всяко нещо има сила.

2. Никой не ще възпре милостта на Аллах, ако Той реши да я дари на хората, и каквото Той задържи, никой после не може да го пусне. Той е Всемогъщия, Премъдрия.

3. О, хора, помнете благодатта на Аллах към вас! Има ли друг творец освен Аллах, който да ви дава препитание и от небето, и от земята? Няма друг бог освен Него! Как тогава бивате подлъгвани?

4. И ако теб [о, Мухаммад] взимат за лъжец, то и други пратеници преди теб бяха взимани за лъжци. При Аллах ще бъдат върнати делата.

5. О, хора, обещанието на Аллах е истинно. Никога да не ви подмамва земният живот и никога най-измамният да не ви подмами за Аллах!

6. Сатаната е ваш враг. Затова го приемете като враг! Той призовава своите последователи, само за да станат обитатели на Пламъците.

7. За неверниците има сурово мъчение, а за тези, които вярват и вършат праведни дела, има опрощение и голяма награда.

8. А нима [получават същото] онези, на които са разкрасени лошите им деяния и им се струват хубави? Аллах оставя в заблуда когото пожелае и напътва когото пожелае. Затова не се погубвай от скръб по тях! Аллах знае какво правят.

9. Аллах е, Който праща ветровете и те понасят облаци, и ги насочваме Ние към мъртва земя, и съживяваме с тях земята след нейната смърт. Така ще бъде и възкресението!

10. Който търси мощта ­ на Аллах принадлежи цялата мощ. Към Него се възнася хубавото слово и праведното дело го въздига. А които замислят злини, за тях ще има сурово мъчение. И лукавството им ще пропадне.

(Само Аллах приема хубавото слово, подкрепено с праведни дела в съответствие с Неговите повели.)

11. Аллах ви сътвори от пръст, после от частица сперма, после ви стори съпрузи. И никоя жена не забременява и не ражда без Неговото знание. И нито се дава дълголетие на дълголетник, нито се скъсява възрастта, без да е записано в книга. Това е лесно за Аллах.

(В началото от пръст е създаден човешкият прародител ­  пророкът Адам, а после се народили неговите потомци.Книгата, в която е описано всичко, е Книгата на съдбите (ал-лаух ал-махфуз) ­  тя съдържа знанията и делата на Аллах.)

12. И не са еднакви двете води [на реките и на моретата] ­ едната е сладка, утолява жаждата, приятна е за пиене, а другата е солена, горчива, и от всяка ядете прясно месо, и [от солената] извличате украшения, които носите. И виждаш корабите там да порят вълните, за да търсите от Неговата благодат. И за да сте признателни!

13. Той въвежда нощта в деня и въвежда деня в нощта, и Той подчини слънцето и луната ­ всяко да се движи до определен срок. Това е Аллах, вашият Господ. Негово е владението. А онези, които зовете освен Него, не владеят дори ципица от фурма.

14. Призовете ли ги, те не чуват вашия зов, а дори да са чули, не ви откликват. И в Деня на възкресението те ще отрекат съдружаването им от вас. И няма никой сведущ [като Него], който да ви извести.

15. О, хора, вие сте нуждаещите се от Аллах, а Аллах е Пребогатия, Всеславния.

16. Ако пожелае, Той ще ви погуби и ще ви замени с ново творение.

17. Това за Аллах не е трудно.

18. Никой съгрешил не ще носи греха на друг. И ако някой натоварен с бреме призове, нищо от него не ще бъде облекчено, дори и от роднина. Ти ще можеш да убедиш само онези, които и в уединение се боят от своя Господ, и отслужват молитвата. А който се пречисти, единствено за себе си се пречиства. Към Аллах е завръщането.

19. Не са равни слепият и зрящият,

20. нито тъмнините и светлината,

21. нито сянката и зноят.

22. И не са равни живите и мъртвите. Аллах прави чуващ когото пожелае. Но ти не можеш да направиш онези, които са в гробовете, да чуят.

(Последните четири знамения налагат извода, че никога не могат да бъдат равнопоставени нравствените и добродетелни хора, които притежават вяра, знание, мъдрост и разум, следват правия път и в отвъдния живот ще заслужат благодат, и онези, които са лишени от споменатите качества, вървят по пътя на заблудата и в отвъдния живот ги чака мъчение.)

23. Ти си само предупредител.

(Знаещите са онези, които са познали Аллах и хранят почит към Него, като Го възвеличават. Един хадис гласи: “Най-висшата степен е тази на знанието.” Най-ценно е знанието, което се слива с вярата в Аллах, защото тя е път към отвъдния живот.)

24. Ние те изпратихме с истината като благовестител и предупредител. И нямаше общност, сред която да не е минал предупредител.

25. И ако теб [о, Мухаммад] взимат за лъжец, то и онези преди тях взимаха за лъжци техните пратеници, които им донасяха ясните знаци, писанията и озаряващото Писание.

26. После Аз сграбчвах онези, които не повярваха. И какво бе Моето наказание!

27. Нима не виждаш, че Аллах изсипва вода от небето! Чрез нея вадим плодове с различни цветове и [прокарваме] сред планините пътища: бели и червени, с различни цветове, и гарвановочерни.

28. И [сътворяваме] също хората, животните и добитъка с различни цветове. Боят се от Аллах само знаещите сред Неговите раби. Аллах е всемогъщ, опрощаващ.

29. Онези, които четат Книгата на Аллах и отслужват молитвата, и дават скрито и явно от онова, което им дарихме, наистина се надяват на търговия, която не ще пропадне,

30. защото Той ще им изплати напълно техните награди и ще им надбави от Своята благодат. Той е опрощаващ, признателен.

31. Книгата, която Ние ти разкрихме, тя е истината, потвърждаваща онези [Писания], които са преди нея.За Своите раби Аллах е сведущ, всезрящ.

32. После оставихме Книгата в наследство на онези, които Ние избрахме сред Нашите раби. Някои от тях сами угнетяват себе си, други са умерени, а трети изпреварват в добрините с позволението на Аллах.Това е великата благодат.

(Избраните, на които е оставена в наследство Книгата, са сподвижниците на Мухаммад и техните последователи, т.е.избраниците сред общността – получилите знание. Да угнетяват себе си означава да пренебрегват извършването на делата, предписани от Корана. Умерени са онези, които постъпват съгласно Корана, а изпреварващите в добрините са онези, които следват напътствията на Корана и насочват и другите хора към тях.)

33. В градините на Адн ще влязат с украшения ­ гривни от злато и бисери, и дрехата им там ще е коприна.

34. И ще кажат: “Слава на Аллах, Който премахна от нас скръбта! Нашият Господ е опрощаващ, признателен.

(Да се премахне скръбта означава да изчезне страхът от Ада и от смъртта, както и земната печал.)

35. Със своята благодат Той ни настани в Дома на вечното пребивание. Не ни засяга тук трудност, нито ни засяга тук умора.”

36. А за неверниците е Огънят на Ада. Там не ще им бъде съдено да умрат, нито ще им бъде смекчено мъчението. Така Ние наказваме всеки неверник.

37. И ще крещят там за помощ: “Господи наш, изведи ни, за да правим добро, а не онова, което сме правили!” А нима не ви дадохме достатъчно дълъг живот, за да се поучи през него, който иска да се поучи! И предупредителят дойде при вас. Затова вкусете [мъчението]! За угнетителите няма закрилник.

38. Аллах знае неведомото на небесата и на земята.Той знае съкровеното в сърцата.

39. Той е, Който ви стори наместници на земята. А който не вярва, неверието му е в негова вреда.Неверието на неверниците само увеличава омерзението у техния Господ. Неверието на неверниците само увеличава тяхната загуба.

40. Кажи: “Виждате ли онези, които съдружавате и зовете вместо Аллах? Посочете ми какво са сътворили на земята!” Или имат дял на небесата? Или им дадохме писание, та от него имат ясен довод? Не, угнетителите си обещават един другиму само измама.

41. Аллах държи небесата и земята да не се разрушат, а ако се рушат, никой не може да ги държи освен Него.Той е всеблаг, опрощаващ.

42. И се вричаха в Аллах с най-усърдните си клетви, че ако дойде при тях предупредител, непременно ще следват неговото напътствие повече от всяка друга общност. А когато дойде при тях [Мухаммад като] предупредител, това само увеличи тяхното отвращение,

43. от надменност на земята и лукавство в злината. Но злото лукавство поразява само онези, които го кроят.И нима чакат друго освен обичая спрямо предците? И не ще откриеш ти промяна в обичая на Аллах, и не ще откриеш отклоняване в обичая на Аллах.

44. И не ходят ли по земята, за да видят какъв бе краят на онези преди тях? А те бяха по-силни от тях.Нищо не възпира Аллах нито на небесата, нито на земята. Той е всезнаещ, всеможещ.

45. И ако Аллах наказваше хората за онова, което са заслужили, Той не би оставил на земята дори една твар. Ала Той ги забавя за определен срок. И  щом срокът им дойде, Аллах и тогава ще е всезрящ за Своите раби.