Quran translations in many languages

Bulgarian Quran

Hûd

Меканска, с изключение на знамения 1217 и 114, които са медински. Съдържа 123 знамения.

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

 

 1. Алиф.Лам. Ра. Книга, знаменията на която бяха утвърдени, после разяснени от премъдър, сведущ,
 2. за да служите единствено на Аллах ­ аз съм за вас предупредител и благовестител от Него ­
 3. и да молите за опрощение своя Господ.Сетне се покайте пред Него, Той ще ви зарадва с хубава наслада за определен срок и ще даде на всеки, сторил благо, заслужената благодат. А ако се отвърнете ­ страх ме е за вас от мъчение в големия Ден.
 4. При Аллах е вашето завръщане.Той за всяко нещо има сила.
 5. Ето, свиват гръд, за да се потулят от Него.Ето, и когато се покриват с дрехите си, Той знае какво спотайват и какво показват. Той знае всичко скрито в гърдите.
 6. И няма по земята твар, препитанието на която да не е от Аллах.Той знае нейното обиталище и хранилище.Всичко е в ясна книга.
 7. Той е, Който сътвори небесата и земята в шест дни, и Неговият Престол бе върху водата, за да ви изпита кой от вас е по-добър по деяние.И ако кажеш: “Ще бъдете възкресени след смъртта”, онези, които не вярват, непременно ще рекат: “Това е само явна магия.”
 8. А ако забавим за тях мъчението до определено време, непременно ще рекат: “Какво го задържа?” В Деня, когато дойде при тях, то наистина не ще бъде отклонено и ще ги обгърне онова, на което са се присмивали.
 9. И ако дадем на човека да вкуси милост от Нас, а после му я отнемем, той е отчаян, непризнателен.
 10. И ако му дадем да вкуси благодат след беда, която го е засегнала, казва: “Отидоха си злините от мен” и е радостен, самохвалец,
 11. освен онези, които са търпеливи и вършат праведни дела.За тях има опрощение и голяма награда.
 12. Може и да си склонен към изоставяне на част от онова, което ти е разкрито и да се свива сърцето ти, че ще рекат: “Защо не му бе спуснато съкровище или не дойде заедно с него ангел?” ­ ти си само предупредител, Аллах се разпорежда с всяко нещо.
 13. Или казват: “Той си го е измислил.” Кажи: “Донесете десет сури подобни на неговите ­ измислени и позовете когото можете, освен Аллах, ако говорите истината!
 14. И ако не ви откликнат, знайте, че той бе низпослан само със знанието на Аллах и че няма друг бог освен Него! Няма ли да се отдадете Нему?”
 15. Които желаят земния живот и неговата украса, през него ще им изплатим за деянията.И не ще бъдат ощетени през него.
 16. Тези са, които в отвъдния живот ще имат само Огъня и ще се провали, каквото са сторили [на земята], и ще е напразно, каквото са вършили.
 17. Нима е такъв онзи, който има ясен знак от своя Господ и му го чете свидетел от Него? Предхождаше го Книгата на Муса ­ водител и милост.Тези вярват в него. А който от съюзените племена не вярва в него, обещан му е Огънят. Не се съмнявай в него [о, Мухаммад]! Той е истината от твоя Господ, ала повечето хора не вярват.
 18. И кой е по-голям угнетител от онзи, който измисля лъжа за Аллах? Тези ще бъдат доведени при техния Господ и свидетелите ще рекат: “Тези са, които лъжеха за своя Господ.” Да, проклятието на Аллах е над угнетителите,
 19. които възпират от пътя на Аллах, стремят се да изкривят пътя и отвъдния живот отричат.
 20. Те са безсилни на земята и нямат покровители, освен Аллах.На тях ще им се удвои мъчението. Те не са могли да чуят и не са видели.
 21. Тези са, които себе си погубиха и се скри от тях онова, което измисляха.
 22. Без съмнение, в отвъдния живот те са най-губещите.
 23. Но които вярват и вършат праведни дела, и се смиряват пред своя Господ, тези са обитателите на Рая ­ там ще пребивават вечно.
 24. Двете групи приличат на слепия и глухия, и на зрящия и чуващия.Нима те са еднакви при сравнение? И не ще ли се поучите?
 25. И изпратихме Нух при неговия народ: “Аз съм за вас явен предупредител,
 26. за да не служите на друг освен на Аллах.Страхувам се за вас от мъчение в болезнения Ден.”
 27. Знатните от народа му, които бяха неверници, казаха: “Виждаме, че си само човек като нас и виждаме, че сред нас те следват само най-презрените, с прибързано мнение.И не виждаме да ни превъзхождате. Дори ви мислим за лъжци.”
 28. Рече: “О, народе мой, ако имам ясен знак от моя Господ и ми е дал от Себе Си милост, скрита за вас, смятате ли, че ще ви я натрапим, щом є се противите?
 29. О, народе мой, не искам от вас богатство за това.Моята награда е единствено от Аллах.И не ще прогоня онези, които вярват. Наистина те ще срещнат своя Господ. Ала виждам, че сте хора невежи.

(Някои хора от народа на Нух не проявявали милост към бедните, които повярвали, и не желаели да бъдат заедно с тях. Затова поискали от Нух да ги прогони.)

 1. О, народе мой, кой ще ме защити от [наказанието на] Аллах, ако ги прогоня? И не ще ли се поучите?
 2. И не ви казвам: “При мен са съкровищниците на Аллах.”, нито: “Зная неведомото”; и не казвам: “Аз съм ангел”; и не казвам на онези, които са презрени във вашите очи, че Аллах не ще им даде благо.Аллах най-добре знае какво имат в душите си. Иначе да съм от угнетителите.”
 3. Казаха: “О, Нух, ти спореше с нас и все повече ни оспорваш, донеси ни онова, с което ни заплашваш, ако говориш истината!”
 4. Каза: “Само Аллах може да ви го донесе, ако пожелае.А вие сте безсилни.
 5. И не ще ви помогне моят съвет, ако искам да ви посъветвам, ако Аллах иска да ви унищожи.Той е вашият Господ и при Него ще бъдете върнати.”
 6. Или казват: “Той го е измислил.” Кажи: “Ако аз съм го измислил, над мен е моят грях и съм невинен за онова, в което вие престъпвате.”
 7. И бе разкрито на Нух: “Ще вярва измежду твоя народ само онзи, който вече е повярвал.Не се опечалявай заради онова, което са извършили!
 8. И направи Ковчега пред Нашите Очи и с Нашето откровение, и не Ми говори за угнетителите! Те ще бъдат издавени.”
 9. И правеше той Ковчега, и всякога, щом край него минаваха знатни от неговия народ, подиграваха го.Рече: “Щом се подигравате с нас, и ние ще ви се подиграваме, както и вие се подигравате.
 10. И ще узнаете при кого ще дойде позорящо го мъчение, и ще го сполети постоянно мъчение.”
 11. Когато дойде Нашата повеля и кипна пещта, рекохме: “Натовари в него от всичко по чифт, и своето семейство, освен онези, за които имаше слово отпреди, и всеки, който е вярвал.” А вярваха заедно с него само малцина.
 12. И рече: “Качете се в него! В името на Аллах той ще плава и ще се закотви.Моят Господ е опрощаващ, милосърден.”
 13. И заплава с тях по вълни като планини, и призова Нух своя син, който се бе отлъчил: “Сине мой, качи се с нас и не бъди с неверниците!”
 14. Рече [синът]: “Ще се приютя на планина, която ще ме защити от водата.” Рече: “Няма днес защитник от повелята на Аллах, освен за онзи, когото Той помилва.” И ги разделиха вълните, и бе от удавените.
 15. И бе речено: “О, земя, погълни своята вода!” и “О, небе, престани!” И спадна водата.И се изпълни повелята. И [Ковчегът] заседна върху [планината] ал-Джуди. И бе речено: “Гибел за хората-угнетители!”
 16. И позова Нух своя Господ, и рече: “Господи, синът ми е от моето семейство.Твоето обещание винаги е истина. Ти си Най-мъдрият Съдник.”
 17. Рече [Аллах]: “О, Нух, той [вече] не е от твоето семейство.Неговото деяние не е праведно. И не Ме питай за това, за което нямаш знание! Поучавам те да не бъдеш от невежите.”
 18. Рече: “Господи, моля Те, опази ме да не Те питам за нещо, за което нямам знание! И ако не ме опростиш, и не ме помилваш, ще съм от губещите.”
 19. Речено бе: “О, Нух, слез [от Ковчега] с мир от Нас и с благослов над теб, и над общности от онези, които са с теб! А на други общности ще дадем да се понаслаждават, после ще ги сполети болезнено мъчение от Нас.
 20. Тези са от вестите на неведомото, които Ние ти разкриваме.Дотогава не ги знаеше нито ти, нито твоят народ. Затова търпи! Краят принадлежи на богобоязливите.”
 21. И при адитите ­ брат им Худ…Рече: “О, народе мой, служете на Аллах! Нямате друг бог освен Него. Вие сте само клеветници.
 22. О, народе мой, не искам от вас отплата за това.Моята отплата е единствено от Онзи, Който ме е сътворил.Нима не проумявате?
 23. О, народе мой, молете за опрощение вашия Господ и се покайте пред Него, и ще ви изпрати Той обилен дъжд от небето, и ще ви надбави сила към вашата сила! И не се отмятайте, престъпвайки!”
 24. Рекоха: “О, Худ, ти не ни донесе ясен знак и не ще изоставим нашите божества заради твоите слова.И не ти вярваме.
 25. Ще кажем само, че те е поразило със зло някое от нашите божества.” Рече: “Призовавам за свидетел Аллах и вие свидетелствайте, че съм невинен за онова, което съдружавате
 26. с Него.И лукавствайте срещу мен всички, и не ме изчаквайте!
 27. Аз се уповавам на Аллах, моя Господ и вашия Господ.Няма твар, която Той да не държи под Своя власт. Моят Господ е на Правия път.

(В оригинала се споменава “държи за кичура”, което се схваща като “държи под Своя власт”. Съдбата на всяка твар е в ръцете на Аллах и Той на всекиго отдава заслуженото, затова Неговият път е Правият път.)

 1. А отметнете ли се ­ вече ви съобщих онова, с което бях пратен при вас.И ще ви подмени моят Господ с други хора. И никак не ще Му навредите. Моят Господ пази всяко нещо.”
 2. И когато Нашата повеля дойде, с милост от Нас спасихме Худ и онези, които вярваха с него.И ги спасихме от сурово мъчение.
 3. Такива бяха адитите.Отрекоха знаменията на своя Господ и се възпротивиха на Неговите пратеници, и следваха повелята на всеки упорит деспот.
 4. И ги следва проклятие на този свят и в Деня на възкресението.Да, адитите отрекоха своя Господ. Да, гибел за адитите, народа на Худ!

(Вж. 6968)

 1. И при самудяните [изпратихме] брат им Салих.Рече: “О, народе мой, служете на Аллах! Нямате друг бог освен Него.Той ви сътвори от земята и ви засели на нея. Затова Го молете за опрощение и се покайте пред Него! Моят Господ е наблизо и откликва.”
 2. Рекоха: “О, Салих, преди това ти възлагахме надежди.Нима ни забраняваш да служим на онова, на което служеха нашите предци? Съмняваме се в онова, към което ни призоваваш.”
 3. Рече: “О, народе мой, как мислите, ако имам ясен знак от моя Господ и ми е дал от Себе Си милост, кой ще ме защити от Аллах, ако Му се възпротивя? Ще ми надбавите само загуба.
 4. О, народе мой, това е камилата на Аллах ­ знамение за вас.Оставете я да пасе по земята на Аллах и не я докосвайте със зло, иначе ще ви обхване близко мъчение!”
 5. Но я заклаха и той каза: “Наслаждавайте се в своя дом три дена! Това не е лъжливо обещание.”
 6. И когато Нашата повеля дойде с милост от Нас, спасихме Салих и онези, които вярваха с него, от позора на този ден.Твоят Господ е Всесилния, Всемогъщия.
 7. И Викът обхвана онези, които угнетяваха, и осъмнаха безжизнени в домовете си,
 8. сякаш не бяха пребивавали там.Да, самудяните отрекоха своя Господ. Да, гибел за самудяните!
 9. И дойдоха Нашите пратеници с радостната вест при Ибрахим.Казаха: “Мир!” Каза: “Мир!” И не се забави да поднесе печено теле.
 10. И когато видя, че ръцете им не посягат към него, това не му хареса и спотаи страх от тях.Рекоха: “Не се страхувай! Ние сме пратени при народа на Лут.”
 11. А жена му стоеше и се смееше.И я благовестихме за Исхак, а отподир Исхак ­ Якуб.
 12. Тя рече: “О, горко ми! Аз ли ще родя, след като съм престаряла, а моят съпруг е този старец? Наистина това е някакво чудо.

(Тълкувателите съобщават, че Ибрахим бил на 120 години, а съпругата му ­ на 90.)

 1. Рекоха: “Нима те учудва повелята на Аллах? Милостта на Аллах и Неговите благослови са над вас, стопани на дома.Наистина Той е всеславен, предостоен.”
 2. И когато уплахата напусна Ибрахим, и радостната вест дойде при него, той настоя пред Нас за народа на Лут.
 3. Ибрахим бе състрадателен, умоляващ, каещ се.
 4. “О, Ибрахим, откажи се от това! Вече дойде повелята на твоя Господ.Необратимо мъчение ще ги връхлети.”
 5. И когато Нашите пратеници отидоха при Лут, той се натъжи за тях и отмаля [от страх] за тях, и рече: “Това е тежък ден.”

(Пророкът Лут, мир нему, се страхува от посегателство над ангелите, дошли като красиви младежи, защото сънародниците му били мъжелюбци.)

 1. И дойде при него народът му, втурнат натам.И преди бяха вършили злини. Рече: “О, народе мой, ето ви моите щерки. Те са по-чисти за вас. Бойте се от Аллах и не ме опозорявайте пред гостите ми! Няма ли сред вас разумен мъж?”

(За общността нейният пророк е като баща, затова Лут, мир нему, казва: “моите щерки”, т.е. жените от племето.)

 1. Рекоха: “Вече си узнал, че нямаме нужда от твоите щерки.Знаеш какво искаме.”
 2. Рече: “Ех, да имах сила над вас или да се осланях на здрава опора!…”
 3. Рекоха [гостите]: “О, Лут, ние сме пратеници на твоя Господ.Не ще те докоснат. Тръгни със своето семейство в част от нощта и никой от вас да не се обърне, освен жена ти ­ нея ще я порази, каквото порази и тях. Срокът им е утрото. Не е ли близо утрото?”
 4. И когато Нашата повеля дойде, преобърнахме [селището] надолу и изсипахме над тях порой камъни от глина,
 5. белязани при твоя Господ.Те не са далеч от угнетителите.
 6. И при мадянитите ­ брат им Шуайб…Рече: “О, народе мой, служете на Аллах! Нямате друг бог освен Него. И не занижавайте мярката и везната! Виждам ви в благоденствие, но се страхувам за вас от мъчение в Деня, който [всичко] обхваща.
 7. О, народе мой, изпълвайте мярката и везната със справедливост, и не смалявайте от нещата на хората, и не сейте развала по земята, рушейки!
 8. Това, което Аллах ви оставя, е по-добро за вас, ако сте вярващи.Аз не съм ви пазител.”
 9. Рекоха: “О, Шуайб, нима твоята молитва ти повелява да оставим онова, на което служеха предците ни, или да не постъпваме със своите имоти, както пожелаем? Наистина ти си състрадателният, разумният!”
 10. Рече: “О, народе мой, как мислите, ако имам ясен знак от моя Господ и Той ме е дарил с добро препитание от Него, и не искам да се отличавам от вас в онова, което ви забранявам? Искам само подобрение, колкото мога.Моят успех е само от Аллах. На Него се уповавам и към Него се обръщам.
 11. О, народе мой, да не ви вкара в грях враждата [ви] към мен, та да ви порази същото като онова, което порази народа на Нух или народа на Худ, или народа на Салих.А народът на Лут не е далеч от вас.
 12. И молете за опрощение вашия Господ, и се покайте пред Него! Моят Господ е милосърден, любещ.”
 13. Рекоха: “О, Шуайб, не проумяваме много от онова, което казваш.Виждаме, че си много слаб сред нас.Ако не бе твоят род, щяхме да те пребием с камъни.Не си на почит при нас.”
 14. Рече: “О, народе мой, нима моят род е по-достоен за вас от Аллах? Вие Го загърбихте.Наистина моят Господ обхваща делата ви.
 15. О, народе мой, работете, както можете! И аз ще работя.Ще узнаете при кого ще дойде позорящо го мъчение и кой е лъжец. И чакайте! И аз очаквам с вас.”
 16. И когато Нашата повеля дойде с милост от Нас, спасихме Шуайб и онези, които вярваха с него.И Викът обхвана онези, които угнетяваха, и осъмнаха безжизнени в домовете си,
 17. сякаш не бяха пребивавали там.Да, гибел за мадянитите, както погинаха и самудяните!
 18. Вече изпратихме Муса с Нашите знамения и с явен довод
 19. при Фараона и знатните му хора.Те следваха повелята на Фараона, а повелята на Фараона не бе разумна.
 20. Ще предвожда той народа си в Деня на възкресението и ще ги въведе в Огъня.И колко лошо е мястото, където ще бъдат въведени!
 21. И бяха следвани от проклятие на този свят, и в Деня на възкресението.Колко лошо е дарението, което ще им бъде дадено!
 22. Тези са от вестите на селищата.Разказваме ги на теб. Има сред тях руини, има и покосени.
 23. Не Ние ги угнетихме, а те себе си угнетиха.И не ги избавиха от нищо боговете им, които те зовяха, освен Аллах, щом дойде повелята на твоя Господ. И им надбавиха само загуба.
 24. Така сграбчва твоят Господ, щом сграбчи селищата, когато угнетяват.Той сграбчва болезнено, силно.
 25. Наистина в това има знамение за всеки, който се страхува от мъчението на отвъдния живот.Това е Денят, за който хората ще бъдат насъбрани. Това е знаменателният Ден.
 26. Не ще го забавим Ние освен за определен срок.
 27. Когато Денят настъпи, никой не ще проговори освен с Неговото позволение.Сред тях ще има и злочести, и щастливи.
 28. Онези, които са злочести, ще бъдат в Огъня.В него ще вдишват и издишват,
 29. там ще пребивават вечно, докато съществуват небесата и земята, освен ако не пожелае [друго] твоят Господ.Твоят Господ прави, каквото пожелае.
 30. А онези, които са ощастливени, ще бъдат в Рая, там ще пребивават вечно, докато съществуват небесата и земята, освен ако не пожелае друго твоят Господ ­ дар неизчерпаем.

(Както се разбира от сура 1448, небесата и земята, споменати в това знамение, се различават от съществуващите днес.)

 1. И не се съмнявай в [лъжовността на] онова, на което те служат! Те служат само както и бащите им служеха преди.И ще изплатим Ние техния дял [от възмездието] ненакърнен.
 2. Вече дадохме на Муса Писанието и настана разногласие за него.И ако нямаше предишно Слово от твоя Господ, щеше да е отсъдено между тях. И се съмняваха в него с подозрение.
 3. И на всички твоят Господ ще изплати за деянията им.Сведущ е Той за онова, което вършат.
 4. И бъди на правия път, както ти бе повелено, ти и всеки покаял се с теб, и не престъпвайте! Зрящ е Той за онова, което вършите.
 5. И не клонете към онези, които угнетяват, за да не ви засегне Огънят! Нямате освен Аллах покровители.После не ще ви се помогне.
 6. И отслужвай молитвата в двата края на деня, и в началото на нощта! Наистина добрините премахват злините.Това е напомняне за поучаващите се.
 7. И бъди търпелив! Аллах не погубва наградата на благодетелните.
 8. Имаше ли сред поколенията преди вас праведни, възбраняващи развалата по земята, освен малцината от тях, които спасихме? Угнетителите последваха разкоша, в който живееха.И бяха престъпващи.
 9. Твоят Господ не погубва селищата с гнет, когато жителите им вършат праведни дела.
 10. И ако твоят Господ бе пожелал, щеше да стори хората една общност.Ала те не престават да са в разногласие,
 11. освен които [заслужават] твоят Господ да ги помилва и Той [така] ги е сътворил.И се сбъдна Словото на твоя Господ: “Непременно ще напълня Ада с джинове и хора заедно.”
 12. И всичко ти разказваме от вестите за пратениците, за да укрепим с него сърцето ти.С тях при теб дойде истината и поучение, и напомняне за вярващите.
 13. И кажи на онези, които не вярват: “Работете както можете! И ние ще работим.
 14. И чакайте! И ние чакаме.”
 15. На Аллах е неведомото на небесата и на земята, и към Него ще бъдат върнати всички дела.Затова на Него служи и на Него се уповавай! Твоят Господ не подминава делата ви.