Quran translations in many languages

Bulgarian Quran

Ibrâhim

Меканска, с изключение на знамения 28 и 29, които са медински. Съдържа 52 знамения.

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

 

 1. Алиф.Лам. Ра. Тази Книга ти низпослахме Ние, за да изведеш хората от тъмнините към светлината с позволението на техния Господ ­ към пътя на Всемогъщия, Всеславния ­
 2. Аллах, Комуто е всичко на небесата и всичко на земята.И горко на неверниците от сурово мъчение!
 3. Които предпочитат земния живот пред отвъдния и възпират от пътя на Аллах, стремейки се да изкривят пътя, тези са в дълбока заблуда.
 4. Не изпращахме пратеник, освен с езика на неговия народ, за да им обясни.Аллах оставя в заблуда когото пожелае и напътва когото пожелае. Той е Всемогъщия, Премъдрия.
 5. Вече изпратихме Муса с Нашите знамения: “Изведи народа си от тъмнините към светлината и му припомняй за дните на Аллах!” В това има знамения за всеки многотърпелив, признателен.
 6. Рече Муса на своя народ: “Помнете благодатта на Аллах към вас, когато ви избави от хората на Фараона! Те ви причиняваха най-лошото мъчение ­ убиваха синовете ви и пощадяваха жените ви.В това има велико изпитание за вас от вашия Господ.”
 7. И прогласи вашият Господ: “Ако сте признателни, Аз непременно ще ви надбавя.А ако сте неблагодарни, мъчението Ми е сурово.”
 8. И рече Муса: “Дори вие и всички по земята да сте неблагодарни, Аллах е пребогат, всеславен.
 9. Нима не получихте вестта за онези преди вас ­ народа на Нух и адитите, и самудяните, и онези след тях? Знае ги само Аллах.При тях идваха техните пратеници с ясните знаци, а те тикваха ръце в устата си и казваха: “Не вярваме на това, с което сте изпратени, и се съмняваме с подозрение в това, към което ни зовете.”
 10. Казваха техните пратеници: “Нима има съмнение спрямо Аллах ­ Твореца на небесата и на земята? Зове ви Той, за да ви опрости греховете и да ви даде отсрочка до определен срок.” Казваха: “Вие сте само човеци, подобни на нас.Искате да ни възпрете от онова, на което са служели предците ни. Донесете ни явен довод!”
 11. Казваха им техните пратеници: “Ние сме само човеци, подобни на вас.Но Аллах облагодетелства когото пожелае от Своите раби. И не можем да ви донесем довод освен с позволението на Аллах. На Аллах да се уповават вярващите!
 12. И защо да не се уповаваме на Аллах, след като Той ни насочи по нашите пътища? И непременно ще изтърпим онова, с което ще ни мъчите.На Аллах да се уповават уповаващите се!”
 13. Неверниците казваха на своите пратеници: “Или ще ви прогоним от земята си, или ще се върнете към нашата вяра.” А техният Господ им разкри: “Непременно ще погубим угнетителите
 14. и ще ви заселим на земята след тях.Това е за онзи, който се бои да застане пред Мен и се бои от Моята заплаха.”
 15. И молеха [пророците] за помощ, и се проваляше всеки упорит деспот.
 16. Пред него е Адът и ще бъде поен с гнойна вода,
 17. от която отпива и едва я преглъща, и смъртта го настига от всички страни, ала не е мъртъв и му предстои жестоко мъчение.
 18. Делата на онези, които отричат своя Господ, приличат на пепел, която вятърът отвява в бурен ден.Нямат власт над нищо от онова, което са придобили.Такава е дълбоката заблуда.
 19. Не видя ли ти, че Аллах е създал небесата и земята с мъдрост? Ако пожелае, Той ще ви премахне и ще доведе нови творения.
 20. И това за Аллах не е трудно.
 21. Всички ще излязат пред Аллах, тогава слабите ще рекат на онези, които се големееха: “Ние ви следвахме ще ни избавите ли с нещо от мъчението на Аллах?” Ще отвърнат: “Ако Аллах ни беше напътил, и ние щяхме да ви напътим.Все едно е дали ще тъжим или ще търпим. Няма за нас спасение.”
 22. И ще рече сатаната, щом делото бъде отсъдено: “Аллах ви даде истинното обещание.И аз ви обещах, но ви измамих. И нямах власт над вас, освен да ви зова, а вие ми откликвахте. Тъй че не упреквайте мен, а упреквайте себе си! Нито аз ще ви помогна, нито вие ще ми помогнете. Аз отхвърлях това, че ме съдружавахте с Аллах преди.” За угнетителите има болезнено мъчение.
 23. А онези, които вярват и вършат праведни дела, ще бъдат въведени в Градините, сред които реки текат ­ там ще пребивават вечно с позволението на своя Господ.Поздравът им там ще бъде: “Мир!”
 24. Не видя ли ти какъв пример дава Аллах? ­ Добрата дума е като доброто дърво.Коренът му е як, а клоните му са в небето.
 25. То дарява плодовете си по всяко време с позволението на своя Господ.Аллах дава примерите за хората, за да се поучат.
 26. А лошата дума е като лошото дърво.Изтръгнато е от земята и няма то устойчивост.
 27. Аллах укрепва вярващите с непоколебимо слово и в земния живот, и в отвъдния.И оставя Аллах угнетителите в заблуда. Аллах прави, каквото пожелае.
 28. Не видя ли ти онези, които подменят благодатта на Аллах с неверие и заселват своя народ в Дома на гибелта –
 29. Ада, в който ще горят.Колко лош за пребиваване е той!
 30. И сториха подобия на Аллах, за да отклоняват от Неговия път.Кажи: “Понаслаждавайте се! Вашето завръщане е в Огъня.”
 31. Кажи [о, Мухаммад] на Моите вярващи раби да отслужват молитвата и да раздават и скрито, и явно от онова, което сме им дарили, преди да дойде Денят, в който не ще има нито откуп, нито приятелство.
 32. Аллах е, Който сътвори небесата и земята, и изсипа вода от небето, и извади с нея от плодовете препитание за вас, и подчини за вас корабите да плават по морето според Неговата повеля, и подчини за вас реките,
 33. и подчини за вас слънцето и луната ­ усърдни [в движението си], и подчини за вас нощта и деня,
 34. и ви дава от всичко, за което Го молите.И ако пресмятате благодеянията на Аллах, не ще ги изчислите. Човек е голям угнетител, голям неблагодарник.
 35. И рече Ибрахим: “Господи мой, стори този град [Мека] защитен и предпази мен и синовете ми, да не служим на идолите!
 36. Господи мой, те заблудиха мнозина от хората.Който ме последва, той е с мен, а който ми се възпротиви ­ Ти си опрощаващ, милосърден.
 37. Господи наш, аз заселих едни от потомците си в долина без насаждения при Твоя Свещен дом.Господи наш, за да отслужват молитвата, благосклони сърцата на някои хора към тях, и им дай от плодовете препитание, за да са признателни!
 38. Господи наш, Ти знаеш какво спотайваме и какво разгласяваме.Нищо не е скрито за Аллах нито на земята, нито на небето.
 39. Слава на Аллах, Който въпреки моята старост ме дари с Исмаил и Исхак.Наистина моят Господ е Чуващият зова.
 40. Господи мой, стори мен и потомството ми да отслужваме молитвата! Господи наш! И приеми зова ми!
 41. Господи наш, опрости мен и родителите ми, и вярващите в Деня, когато ще настане равносметката!”
 42. И не мисли [о, Мухаммад], че Аллах е нехаен към онова, което угнетителите вършат! Той само ги забавя за Деня, в който погледите ще се вцепенят ­
 43. забързани, вдигнали глави ­ погледът им е неподвижен, а сърцата им са пусти.
 44. И предупреди хората за Деня, в който ще дойде при тях мъчението! Тогава угнетителите ще кажат: “Господи наш, забави ни за кратък срок, та да отвърнем на Твоя зов и да последваме пратениците.” Нима и по-рано не се клехте, че не ще има край за вас?
 45. И се настанихте в обиталищата на онези, които угнетяваха себе си, и ви се обясни как Ние постъпихме с тях, и ви дадохме примери.
 46. И замисляха лукавство, ала при Аллах е замисълът им, дори техният замисъл да бе такъв, че да се разрушат от него планините.
 47. И никога не смятай, че Аллах нарушава обещанието Си към Своите пратеници! Аллах е всемогъщ, въздаващ отмъщение
 48. в Деня, когато земята ще бъде сменена с друга земя, както и небесата.И ще излязат [от гробовете си] пред Аллах, Единствения, Всевластващия.
 49. В този Ден ще видиш престъпниците заедно, оковани във вериги.
 50. Одеждите им ­ от нажежен катран и лицата им покрива Огънят,
 51. за да въздаде Аллах на всяка душа, каквото е придобила.Аллах бързо прави равносметка.
 52. Това е [Послание] за хората и за да бъдат увещавани с него, и за да знаят, че Аллах е Единственият Бог, и за да се поучат разумните хора.