Quran translations in many languages

Bulgarian Quran

Maryam

Меканска, с изключение на знамения 58 и 71, които са медински. Съдържа 98 знамения.

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

 

 1. Каф.Ха. Йа. Айн. Сад.
 2. [Това е] споменаване за милостта на твоя Господ към Неговия раб Закария.

(Закария е един от пророците, изпратен от Всевишния Аллах при рода на Исраил.)

 1. Когато призова той своя Господ с таен зов,
 2. рече: “Господи мой, отслабнаха костите ми и пламнаха бели коси по главата, и никога не останах без отговор в своя зов към Теб, Господи.
 3. И се опасявам от роднините след мен, а жена ми е бездетна.Дари ме с приемник от Теб,
 4. който да ме наследи и да наследи рода на Якуб! И го стори богоугоден, Господи!”
 5. “О, Закария, благовестваме те Ние за момче.Името му е Яхя. Не сме сторвали негов съименник преди.”
 6. Рече: “Господи мой, как ще имам момче, когато жена ми е бездетна, пък аз вече грохнах от старост?”
 7. Рече [ангелът]: “Тъй каза твоят Господ: “Това за Мен е лесно.Сътворих те Аз преди, а ти бе нищо.”
 8. Рече: “Господи, дай ми знак!” Рече: “Знакът за теб е три нощи да не говориш с хората, без [да имаш] недостатък.”
 9. И излезе при своя народ от светилището, и посочи към тях да възславят Аллах и в зори, и вечер.
 10. “О, Яхя, твърдо се придържай към Писанието!” И дадохме му Ние мъдростта още като дете,
 11. и състрадание от Нас, и чистота.И бе богобоязлив,
 12. и нежен с родителите си.И не бе насилник, непокорник.
 13. Мир нему в деня, когато бе роден и в деня, когато ще умре, и в Деня, когато ще бъде възкресен!
 14. И спомени [о, Мухаммад] в Книгата Мариам, когато се уедини от своето семейство на едно място на изток.

(Вж. сура 3 след знамение 35.)

 1. И се прикри от тях със завеса.И пратихме при нея Нашия Дух, който є се представи като съвършен човек.

(Духът е Джибрил.)

 1. Рече тя: “Всемилостивия да ме опази от теб! Ако си богобоязлив…”
 2. Рече [Джибрил]: “Аз съм само пратеник на твоя Господ, за да те даря с пречисто момче.”
 3. Рече: “Как ще имам момче, щом не ме е докосвал мъж и не съм блудница?”
 4. Рече [ангелът]: “Тъй каза твоят Господ: “Това за Мен е лесно.И за да го сторим знамение за хората, и милост от Нас. Това е предрешено дело.”
 5. И зачена го тя, и се уедини с него в отдалечено място.
 6. И родилните болки я доведоха при ствола на палмата.Рече: “О, да бях умряла преди това и да бях напълно забравена!”
 7. И бе призована изпод нея: “Да не тъжиш! Твоят Господ стори под теб ручей.

(Едни от тълкувателите смятат, че Мариам била призована от току-що родения Иса, а други са на мнение, че гласът бил на ангела.)

 1. И разклати към себе си ствола на палмата, за да се посипят свежи зрели фурми!
 2. И яж, и пий, и се радвай! И ако видиш някого от хората, направи знак: “Дадох на Всемилостивия обет да се въздържам, затова днес с никого не ще говоря.”
 3. И отиде с него при своя народ, носейки го.Рекоха: “О, Мариам, ти стори нещо осъдително.
 4. О, сестро на Харун, баща ти не беше лош човек и майка ти не беше блудница.”

(“О, сестро на Харун” ­ тя прилича на Харун по праведност и сякаш е негова сестра. Споменатият Харун не е братът на Муса, а друг благочестив мъж.)

 1. И посочи тя към него.Рекоха: “Как ще беседваме с дете в люлка?”
 2. Рече то: “Раб съм на Аллах.Даде ми Той Писанието и ме стори пророк.
 3. И ме стори благословен, където и да се намирам, и ми повели да отслужвам молитвата, и да давам милостинята закат, докато съм жив.
 4. И да бъда нежен към своята майка.И не ме стори Той горделив, непокорен.
 5. И мир на мен в деня, в който съм роден, и в деня, когато ще умра, и в Деня, когато ще бъда възкресен!”
 6. Това е Иса, синът на Мариам ­ словото на истината, в която се съмняват.
 7. Не подобава на Аллах да се сдобива със син.Пречист е Той! Щом реши нещо, Той само му казва: “Бъди!” И то става.
 8. [И добави Иса:] “Аллах е моят Господ и вашият Господ.Служете Нему! Това е правият път.”
 9. Но изпаднаха в разногласие групите помежду си.Горко на онези, които не вярват, от зрелище във великия Ден!

(Тълкувателите посочват, че групите, изпаднали в разногласие, са юдеите и християните, или християнските секти, и че те са се противопоставяли едни на други, защото някои от тях наричали пророка Иса “син Божи”, други ­ “самия Бог”, трети ­ “един от Троицата”, а някои ­ “раб Божи и пророк”.)

 1. Как ще чуват и виждат в Деня, когато дойдат при Нас! Ала угнетителите днес са в явна заблуда.
 2. И предупреди ги ти [о, Мухаммад] за Деня на горестта, когато ще бъде отсъдено делото, но те нехаят и не вярват!
 3. Ние ще наследим земята и всички, които са по нея, и при Нас ще бъдат върнати.
 4. И спомени в Книгата Ибрахим.Той бе всеправдив, пророк.
 5. Когато каза на баща си: “О, татко мой, защо служиш на онова, което нито чува, нито вижда, и не може да те избави от нищо?
 6. О, татко мой, на мен наистина ми се яви от знанието онова, което не дойде при теб.Последвай ме, и аз ще те изведа на правия път!
 7. О, татко мой, не служи на сатаната! Сатаната е непокорен пред Всемилостивия.
 8. О, татко мой, страхувам се да не те засегне мъчение от Всемилостивия и да не станеш приближен на сатаната.”
 9. Рече [бащата]: “Нима се отвръщаш от моите богове, о, Ибрахим? Ако не престанеш, ще те пребия с камъни.И ме напусни завинаги!”
 10. Рече: “Мир на теб! Ще моля да те опрости моят Господ.Към мен Той е благосклонен.
 11. Оттеглям се от вас и от онова, което зовете вместо Аллах.Аз ще зова своя Господ. Няма да се разочаровам, зовейки своя Господ.”
 12. И щом се оттегли от тях и от онова, на което служат вместо на Аллах, Ние го дарихме с Исхак и Якуб, и всеки от тях сторихме пророк.
 13. И им дарихме милост от Нас, и им отредихме голяма прослава.
 14. И спомени в Книгата Муса! Той бе избраник и бе пратеник-пророк.

(Пратениците са изпратени от Всевишния Аллах с писание, а пророците – да наставляват хората, но без писание.)

 1. И призовахме го Ние от дясната страна на Планината, и го приближихме за тайна беседа.
 2. И му дарихме от Своята милост брат му Харун да стане пророк.
 3. И спомени в Книгата Исмаил! Той бе верен в обещанието и бе пратеник-пророк.
 4. И повеляваше той на своя народ да отслужва молитвата и да дава милостинята закат, и получи благоволение при своя Господ.
 5. И спомени в Книгата Идрис! Той бе всеправдив, пророк.
 6. И го въздигнахме Ние на извисено място.
 7. Те са от онези пророци, които Аллах дари със Своята благодат, от потомството на Адам и от онези, които пренесохме заедно с Нух, и от потомството на Ибрахим и Исраил, и от онези, които напътихме и избрахме.Когато им бъдат четени знаменията на Всемилостивия, те свеждат чела до земята в суджуд, плачейки.
 8. Но ги последваха поколения, които изоставиха молитвата и последваха страстите.Тях ще ги постигне изтребление,

(Употребената тук дума “поколения” (халф) се схваща предимно в негативен смисъл ­ “скверни поколения”. Наред с нея съществува и позитивен вариант на думата ­ “добри поколения”(халаф).)

 1. освен онези, които се покаят и вярват, и вършат праведни дела.Те ще влязат в Рая и с нищо не ще бъдат угнетени, ­
 2. в Градините на Адн, които Всемилостивия обеща на Своите раби от неведомото.Неговото обещание винаги се изпълнява.
 3. Не слушат там празнословия, а само “Мир!”, и имат там препитание и сутрин, и вечер.
 4. Това е Раят, който оставяме в наследство на всеки от Нашите богобоязливи раби.

(Пратеника на Аллах, мир нему, поискал Джибрил да го посещава по-често. По този повод е низпослано следващото знамение.)

 1. [Каза Джибрил:] “Слизаме ние само по повелята на твоя Господ.Негово е всичко пред нас и зад нас, и всичко по средата на това. Твоят Господ никога не забравя ­
 2. Господът на небесата и на земята, и на всичко между тях.На Него служи и търпелив бъди в служенето на Него! Нима знаеш подобен Нему?”
 3. И казва човекът: “Дали като умра, наистина ще бъда съживен?”
 4. А нима човекът не помни, че Ние го сътворихме и преди, когато бе нищо?
 5. Кълна се в твоя Господ, Ние ще съберем и тях, и сатаните, после ще ги наредим на колене около Ада.
 6. После ще извадим от всяка общност най-непокорните пред Всемилостивия.
 7. Най-добре Ние знаем кои заслужават да горят там.
 8. И всеки от вас ще мине през Ада.Това е окончателна присъда от твоя Господ.

(Всички ще минат през Ада, т.е. ­ ще минат по моста Сират, който се намира над Ада и грешниците, натежали от бремето на своите товари, ще изпаднат в Огъня.)

 1. После Ние ще спасим богобоязливите и ще оставим там на колене угнетителите.
 2. И когато им бяха четени Нашите ясни знамения, неверниците казваха на вярващите: “Коя от двете ни групи има по-хубаво положение и по-добро общество?”
 3. И колко поколения преди тях Ние погубихме ­ по-богати и по-хубави наглед!
 4. Кажи [о, Мухаммад]: “Който е в заблуда, Всемилостивия ще му даде отсрочка.И щом видят онова, което им е обещано ­ мъчението или Часа, ще узнаят кой има най-лошото място и най-слабото войнство.”

(Това е отговор на въпроса от знамение 73.)

 1. И надбавя Аллах напътствие за напътените.Но непреходните праведни дела са най-доброто въздаяние при твоя Господ и най-добрата отплата.

(Вж. тълкуването към 1846.)

 1. Не видя ли ти онзи, който отхвърли Нашите знамения и рече: “Непременно ще ми бъдат дадени имот и деца.”
 2. Нима надникна той в неведомото, или взе обет от Всемилостивия?
 3. Ала не! Ще запишем Ние какво казва и непременно ще му удължим мъчението.
 4. И ще наследим от него онова, за което говори, и ще дойде той при Нас сам-самичък.
 5. И приеха вместо Аллах други богове, за да им бъдат сила.
 6. Ала не! Ще отрекат служенето на тях и ще им станат противници.
 7. Не виждаш ли ти, че изпращаме сатаните срещу неверниците, за да ги подстрекават непрестанно?
 8. И не бързай против тях! Ние им отброяваме дните.
 9. В Деня, когато съберем богобоязливите на групи при Всемилостивия
 10. и поведем престъпниците към Ада като на водопой,
 11. за никого не ще има застъпничество, освен за онези, които получиха обещание от Всемилостивия.
 12. И рекоха [неверниците]: “Всемилостивия се сдоби със син.”
 13. Вие изрекохте нещо ужасно,
 14. от което небесата биха се разкъсали и земята ­ разцепила, и планините ­ сгромолясали в руини ­
 15. да приписват син на Всемилостивия!
 16. Не подобава на Всемилостивия да има син.
 17. Всеки на небесата и на земята ще дойде като раб при Всемилостивия.
 18. Той добре ги знае и всички ги отброява.
 19. И всеки от тях сам-самичък ще се яви при Него в Деня на възкресението.
 20. На онези, които вярват и вършат праведни дела, Всемилостивия ще отреди любов.
 21. Улеснихме го [като го низпослахме] на твоя език [о, Мухаммад], само за да благовестваш с него богобоязливите и да предупредиш с него непокорни хора.
 22. И колко поколения преди тях погубихме! Нима усещаш някого от тях или чуваш от тях дори шумолене?