Quran translations in many languages

Bulgarian Quran

Qâf

Меканска, с изключение на знамение 38, което е мединско.Съдържа 45 знамения.

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

 

1. Каф. Кълна се в славния Коран.

2. Да, учудиха се, че им се яви предупредител измежду тях. И рекоха неверниците: “Това е чудно нещо.

3. Нима след като умрем и станем на пръст [ще бъдем възкресени]? Такова завръщане е невероятно.”

4. Знаем Ние какво земята отнема от тях и имаме съхраняваща Книга.

5. Ала те взеха за лъжа истината, когато дойде при тях и са в недоумение.

6. Нима не виждат небето над тях, как Ние го изградихме и го украсихме, и е без процепи?

7. И земята разпростряхме, и положихме по нея непоклатими планини, и сторихме от нея да поникнат всякакви прекрасни видове ­

8. поука и напомняне за всеки покайващ се раб.

9. И изсипваме от небето благословена вода, и сторваме да израстват чрез нея градини и зърно за жътва,

10. и високи палми с гроздове, скупчени един връз друг ­

11. препитание за рабите. И съживяваме с нея мъртва земя. Така ще бъде и възкресението.

12. Преди тях смятаха, че е лъжа и народът на Нух, и обитателите на ар-Рас, и самудяните,

(Вж. 2538)

13. и адитите, и Фараонът, и братята на Лут,

14. и обитателите на Горичката, и народът на Туббаа.Всички смятаха за лъжци пратениците и се изпълни Моето обещание.

(Вж. 1578 и 4437)

15. Нима Ни затрудни първото сътворяване? Ала се съмняват те в новото сътворяване.

16. Сътворихме Ние човека и знаем какво му нашепва неговата душа. Ние сме по-близо до него, отколкото вената на шията [му].

17. Отдясно и отляво на него стоят два записващи ангела,

18. не изрича и една дума, без да има готов надзорник при него.

19. И смъртната агония ще донесе истината: “Това е, което си избягвал.”

20. И ще се протръби с Рога. “Това е Денят на обещанието!”

21. И с всеки човек ще дойде водач и свидетел [от ангелите].

22. [И ще му се каже:] “Ти нехаеше за това. Но снехме от теб покривалото и твоят поглед Днес е проницателен.”

23. А съпътствалият го [ангел] ще каже: “Готово е това, което е у мен.”

(Всевишният Аллах ще каже:)

24. “Хвърлете в Ада всеки упорстващ неверник,

25. възпиращ доброто, престъпващ, съмняващ се,

26. който прие за бог друг заедно с Аллах! Затова го хвърлете в суровото мъчение!”

27. Съпътствалият го [сатана] ще каже: “Господи наш, не аз го накарах да престъпва, а сам той бе в дълбока заблуда.”

28. Ще каже [Аллах]: “Не се карайте пред Мен! Аз ви предупреждавах.

29. Не се променя Моето Слово. И не съм угнетител на рабите.”

30. В този Ден ще кажем на Ада: “Напълни ли се?” А той ще рече: “Има ли още?”

31. И не след дълго Раят ще бъде приближен за богобоязливите.

32. Това е, което ви бе обещано ­ за всеки покайващ се, спазващ [повелите],

33. който и в уединение се бои от Всемилостивия, и идва със сърце, молещо за прошка.

34. “Влезте тук в мир! Това е Денят на вечността!”

35. Ще имат там, каквото пожелаят, а при Нас има повече.

36. И колко поколения преди тях погубихме, а бяха по-силни от тях и обикаляха по земята! Но има ли избавление?

37. Наистина в това се съдържа поука за всеки, който има сърце или се вслушва и е свидетел.

38. Сътворихме Ние небесата и земята, и всичко между тях в шест дни, без да Ни засегне умора.

(С това знамение се отхвърлят думите на юдеите: “Бог се оттегли за почивка в Съботата и поседна на земята.” Според някои тълкуватели под “шест дни” трябва да се разбират “шест периода”.)

39. Бъди търпелив към това, което казват, и прославяй с възхвала своя Господ преди изгрева на слънцето и преди залеза!

40. И през нощта Го прославяй, и след поклоните!

41. И вслушвай се в Деня, когато прогласяващият ще прогласи от близко място!

(Припомня се на хората да не забравят за зова на Исрафил, който ще протръби с Рога от небесата и ще протръби за Часа на равносметката.)

42. В този Ден ще чуят Вика с истината. Това е Денят на възкресението.

(Оттук се разбира, че хората ще чуят и втората тръба на Исрафил, след което ще възкръснат и ще излязат от гробовете.)

43. Ние съживяваме и Ние умъртвяваме, и при Нас е завръщането.

44. В този Ден земята ще се разцепи над тях ­ забързани. Това е събиране, лесно за Нас.

45. Най-добре Ние знаем какво изричат. А ти не си за тях принудител. И поучавай с Корана всеки, който се страхува от Моето предупреждение!