Quran translations in many languages

Bulgarian Quran

Ya-Sîn

Меканска, с изключение на знамение 45, което е мединско.Съдържа 83 знамения.

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

 

1. Йа. Син.

2. Кълна се в мъдрия Коран!

3. [О, Мухаммад] ти наистина си от пратениците

4. по правия път ­

5. низпослан от Всемогъщия, Милосърдния,

6. за да предупредиш хора, чиито бащи не бяха предупредени, затова са нехайни.

7. Сбъдна се словото за повечето от тях ­ те не са вярващи,

8. и сложихме на врата им окови до брадата, и са държани с вдигната глава.

9. И сложихме пред тях ограда, и зад тях ­ ограда, и ги затулихме, та не виждат.

(Пътищата на вярата са затворени за тях, затова истината е недостъпна.)

10. И е все едно дали ги предупреждаваш или не ги предупреждаваш, те не вярват.

11. Ти убеждаваш само онзи, който следва Напомнянето и в уединение се страхува от Всемилостивия. Благовествай го за опрощение и щедра награда!

12. Ние съживяваме мъртвите. И записваме какво са направили отнапред, и следите им подир тях, и отбелязваме всичко в ясна книга.

(Съживяването на мъртвите се тълкува и като извеждане на невежите към правия път, и като обръщане на съдружаващите от многобожието към истинската вяра.)

13. И им дай пример с жителите на селището, при което дойдоха пратениците!

14. Изпратихме им двама, а те ги взеха за лъжци.Тогава ги подкрепихме с трети и рекоха: “Наистина сме изпратени при вас.”

15. Рекоха: “Вие сте само хора като нас.Всемилостивия не е низпослал нищо. Вие само лъжете.”

16. Рекоха [пратениците]: “Нашият Господ знае, че наистина сме изпратени при вас.

17. Наш дълг е само ясното послание.”

18. Рекоха: “Предчувстваме злочестие от вас. Ако не престанете, ще ви пребием с камъни и ще ви сполети от нас болезнено мъчение.”

19. Рекоха: “Злочестието ви е от самите вас. Нима да ви се напомня [е злочестие]? Вие сте престъпващи хора.”

20. И дойде мъж от другия край на града ­ устремен.Рече: “О, народе мой, последвайте пратениците!

21. Последвайте онези, които не търсят отплата от вас и са на правия път!

22. И защо да не служа на Онзи, Който ме е сътворил и при Когото ще бъдете върнати?

23. Нима ще приема други богове, а не Него? Ако Всемилостивия поиска да ме сполети беда, тяхното застъпничество не ще ме избави от нищо и не ще ме спасят.

24. Тогава ще съм в явна заблуда.

25. Аз повярвах във вашия Господ [о, пратеници], чуйте ме!”

(След тези думи хората, пред които проповядвал, го убили с камъни и, умирайки, той чул цитираните по-долу слова.)

26. Речено му бе: “Влез в Рая!” Рече: “Ах, да знаеше моят народ

27. как ме опрости моят Господ и ме стори от удостоените!”

28. И не изпратихме срещу народа му след него войнство от небето. Нямаше [нужда] да изпратим.

29. Бе само един Вик и ето ги ­ изпепелени!

30. О, горко на рабите! Не идва при тях пратеник, без да се подиграят с него.

31. Не виждат ли колко поколения преди тях погубихме? Те не ще се завърнат при тях.

32. А всички при Нас ще бъдат доведени.

33. И мъртвата земя е знамение за тях. Ние я съживяваме и изваждаме от нея зърно, от което ядат.

34. И създаваме там градини с палми и грозде, и сторваме там да бликнат извори,

35. за да ядат от техните плодове и от онова, което със своите ръце придобиват. Не ще ли бъдат признателни?

36. Пречист е Онзи, Който сътвори  по двойки всичко от онова, което земята ражда, и от тях самите, и от онова, което не знаят!

37. И нощта е знамение за тях. Ние отделяме от нея деня и ето ги ­ в мрак!

38. И слънцето е устремено към своето местопребивание. Така е отредил Всемогъщия, Всезнаещия.

39. И на луната отредихме фази, докато заприлича на изсъхнала палмова клонка.

40. Нито слънцето може да настигне луната, нито нощта да изпревари деня. Всички по своя орбита плават.

41. И знамение за тях е, че пренесохме бащите им [с Нух] в натоварения Ковчег.

42. И създадохме за тях негови подобия, на които се возят.

43. И ако пожелаем, ще ги издавим и нито ще имат избавител, нито ще бъдат спасени,

44. освен по милост от Нас и за временна наслада.

45. И когато им се рече: “Бойте се от онова, което е било преди вас и от онова, което ще бъде след вас [в Съдния ден], за да бъдете помилвани!”,

46. и всякога, щом дойде при тях знамение от знаменията на техния Господ, те се отдръпват.

47. И когато им се рече: “Раздавайте от онова, което Аллах ви е дал!”, неверниците казват на вярващите: “Нима да храним онзи, когото, ако Аллах пожелае, би го нахранил? Вие сте в явна заблуда.”

48. И казват: “Кога [ще се сбъдне] това обещание, ако говорите истината?”

49. Очаква ги само един Вик, който ще ги сграбчи, както спорят.

50. И не ще съумеят нито да се разпоредят, нито при семействата си да се завърнат.

51. И ще се протръби с Рога, и ето ги ­ от гробовете към своя Господ се втурват!

52. Ще рекат: “О, горко ни! Кой ни възкреси от нашите гробове?” [Ще им се каже:] “Това е, което Всемилостивия обеща, и пратениците говореха истината.”

53. Ще е само един Вик и ето ги ­ всички при Нас доведени!

54. Днес никой не ще бъде угнетен с нищо и ще ви се въздаде само за онова, което сте вършили.

55. Обитателите на Рая Днес ще са заети с наслади.

56. Те и съпругите им ще са на сянка, облегнати на престоли.

57. Там ще имат плодове и ще имат, каквото пожелаят.

58. [И ще им се каже:] “Мир!” ­ Слово от милосърдния Господ.

59. Отделете се Днес, о, престъпници!

60. Не ви ли повелих, о, синове на Адам, да не служите на сатаната? Той е ваш явен враг.

61. А на Мен да служите! Това е правият път.

62. Заблуди той много народи сред вас. Не сте ли проумели?

63. Това е Адът, който ви бе обещан.

64. Горете Днес в него, защото бяхте неверници!

65. Днес ще запечатаме устата им и ще Ни говорят ръцете им, и ще свидетелстват краката им какво са придобили.

66. И ако пожелаехме, щяхме да ги ослепим и щяха да се блъскат по пътя. Как тогава биха виждали?

67. И ако пожелаехме, на място щяхме да променим вида им и нямаше да могат нито да вървят напред, нито да се връщат.

68. И на когото дадем дълголетие, преобръщаме неговата природа. Нима не проумяват?

69. [Мухаммад] нито го научихме на поезия, нито му подобава. Това [на което го научихме] е само напомняне и ясен Коран,

70. за да предупреди онзи, който е жив, и да се сбъдне Словото спрямо неверниците.

71. Нима не виждат, че измежду онова, което Ние сътворихме за тях, създадохме добитък, а те го владеят?

72. И им го подчинихме ­ от него са ездитните им животни и от него ядат.

73. И от него имат други облаги, и за пиене. Не ще ли бъдат признателни?

74. И вместо Аллах приеха други богове, за да им се помогне.

75. Не могат те да им помогнат и срещу тях ще бъдат войнство, което ще бъде доведено [в Съдния ден].

76. И да не те наскърбяват словата им! Ние най-добре знаем какво спотайват и какво разкриват.

77. Не вижда ли човекът, че Ние го сътворихме от частица сперма? А ето го ­ явен противник!

78. И дава той пример на Нас, а своето сътворяване забравя. И казва: “Кой ще съживи костите, след като станат на пръст?”

79. Кажи: “Ще ги съживи Онзи, Който ги сътвори първия път. Той знае всичко как се сътворява.

80. Онзи, Който стори за вас огън от зеленото дърво и ето ви ­ от него палите!”

81. А нима Онзи, Който сътвори небесата и земята, не е способен да сътвори подобни [хора]? Да! Той е Всетворящия, Всезнаещия.

82. Повелята Му, когато желае нещо, е само да му каже: “Бъди!” И то става.

83. Пречист е Онзи, в Чиито Ръце е владението на всяко нещо и при Когото ще бъдете върнати!