Quran translations in many languages

Bulgarian Quran

Al-ʽAnkabût

Меканска, с изключение на знамения от 1 до 14, които са медински. Съдържа 69 знамения.

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

 

 1. Алиф.Лам. Мим.
 2. Нима хората смятат, че ще бъдат оставени да казват: “Повярвахме!”, без да бъдат изпитвани?
 3. Вече изпитахме онези преди тях.Аллах знае кои говорят истината и знае лъжците.
 4. Или онези, които вършат злини, смятат да ни убягнат? Колко лошо отсъждат!
 5. За който се надява да срещне Аллах ­ срокът от Аллах непременно ще настъпи.Той е Всечуващия, Всезнаещия.
 6. А който се бори, единствено за себе си се бори.Аллах не се нуждае от световете.
 7. А които вярват и вършат праведни дела, ще отмахнем от тях лошите им постъпки и ще им въздадем според най-хубавото от онова, което са извършили.
 8. И повелихме на човека да се отнася добре с родителите си.А ако те принуждават да съдружаваш с Мен онова, за което нямаш знание, не им се покорявай! Към Мен е вашето завръщане и Аз ще ви известя какво сте вършили.
 9. А които вярват и вършат праведни дела, непременно ще ги въведем сред праведните.
 10. Някои хора казват: “Повярвахме в Аллах!”, но ако пострадат в името на Аллах, приемат изпитанието от хората като наказание от Аллах.А когато дойде подкрепа от твоя Господ, казват: “Ние бяхме заедно с вас!” Нима Аллах не знае най-добре това, което е в гърдите на създанията?
 11. Наистина Аллах знае вярващите и знае лицемерите.
 12. Неверниците казват на вярващите: “Следвайте нашия път и ние ще понесем прегрешенията ви!” Ала не ще понесат нищо от прегрешенията им.Те са лъжци.
 13. Наистина те ще носят своето бреме и друго бреме заедно със своето, и ще бъдат питани в Деня на възкресението за това, което са измисляли.

(В предходното знамение се казва, че неверниците не ще понесат възмездието за чужд грях, а сега се добавя, че ще понесат и греховете на отклонилите се от правия път. Тук не съществува противоречие. Когато двете знамения се разглеждат като цялост, става ясно, че на никого не е по силите да опрости чужд грях, дори ако реши да отговаря за делата на друг човек. Онези, които отклоняват от правия път, ще понесат многократно по-голямо наказание, но и онези, които са се заблудили, не ще бъдат освободени от отговорност.)

 1. И изпратихме Нух при неговия народ, и той прекара сред тях хиляда години без петдесет.И ги грабна потопът, както угнетяваха.
 2. И спасихме него и обитателите на Ковчега, и го сторихме знамение за световете.
 3. И [изпратихме] Ибрахим, който рече на своя народ: “Служете на Аллах и бойте се от Него! Това е най-доброто за вас, ако проумявате.
 4. Служите не на Аллах, а само на идоли, и измисляте лъжа.Тези, на които служите вместо на Аллах, не могат да ви дадат препитание, затова от Аллах търсете препитанието, на Него служете и Му бъдете признателни! При Него ще бъдете върнати.”
 5. И ако взимате за лъжа, то и други общности преди вас взимаха за лъжа.Дълг за Пратеника е само ясното послание.
 6. Не виждат ли как Аллах начева творението, после го повтаря? За Аллах това е лесно.
 7. Кажи: “Вървете по земята и вижте как Той начева творението! Така Аллах ще го пресъздаде в отвъдния живот.Аллах за всяко нещо има сила.
 8. Наказва Той когото пожелае и помилва когото пожелае, и при Него ще бъдете върнати.
 9. И не можете да възпирате нито на земята, нито на небето.И освен Аллах нямате нито покровител, нито избавител.”
 10. А които не вярват в знаменията на Аллах и в срещата с Него, тези ще изгубят надежда за Моето милосърдие и за тях ще има болезнено мъчение.
 11. И отговорът на народа му бе само да кажат: “Убийте го или го изгорете!” А Аллах го спаси от Огъня.В това има знамения за хора вярващи.
 12. И рече: “Вместо Аллах приехте идоли само заради приятелството между вас в земния живот.После, в Деня на възкресението, ще се отречете един от друг и ще се проклинате един друг. И Огънят ще е вашето място, и не ще имате избавители.”
 13. И му повярва Лут, и рече: “Аз ще се преселя при своя Господ.Той е Всемогъщия, Премъдрия.”

(Лут е братов син на пророка Ибрахим и тъй като сам е пророк, не можем да допуснем, че е бил неверник, а после е повярвал. В знамението се посочва, че първият, който признал Ибрахим за пророк, е Лут, мир нему. Казват, че Ибрахим тръгнал от село Куса, вероятно ­  родното му място, придружен от съпругата си Сара и пророка Лут. Запътил се към Харан, оттам отишъл в Дамаск и накрая ­ в Палестина.Лут се спуснал на юг към място, наречено Содом. Знамението се тълкува според това предание, но може да се схване и в смисъл, че той намерил подслон при своя Господ.)

 1. И го дарихме с Исхак и Якуб, и отредихме за потомците му пророчеството и Писанието, и го възнаградихме в земния живот.И в отвъдния е сред праведниците.
 2. И [изпратихме] Лут, който рече на своя народ: “Вие вършите скверността.Не ви изпревари в това никой народ.
 3. Нима при мъжете ходите и дебнете по пътищата, и вършите порицаваното, където се събирате?” А отговорът на народа му бе само да кажат: “Донеси ни мъчението на Аллах, ако говориш истината!”
 4. Каза: “Господи, подкрепи ме срещу хората, сеещи развала!”
 5. И когато Нашите пратеници [-ангели] отидоха с радостната вест при Ибрахим, казаха: “Ние ще погубим обитателите на това селище.Неговите обитатели са угнетители.”
 6. Каза: “Но сред тях е Лут.” Казаха: “Ние най-добре знаем кой е сред тях.Ще спасим него и семейството му без неговата жена. Тя ще бъде от оставащите.”
 7. И когато Нашите пратеници дойдоха при Лут, домъчня му заради тях и му прималя за тях.Казаха: “Не се страхувай и не тъгувай! Ние ще спасим теб и твоето семейство без жена ти. Тя ще бъде от оставащите.

(Вж. 1177. Пратениците дошли, преобразени като хора.Пророкът Лут не могъл да разбере, че това са ангели. Имали вид на нежни юноши и той се разтревожил, да не би неговите сънародници да се държат непристойно с тях. Тогава ангелите се намесили.)

 1. Ще стоварим върху обитателите на това селище напаст от небето, защото са нечестивци.”
 2. И оставихме от това ясен знак за хора проумяващи.
 3. И при мадйанитите ­ брат им Шуайб…И каза: “О, народе мой, служете на Аллах и се надявайте на Сетния ден, и не сейте по земята развала!”
 4. Но го взеха за лъжец и ги обхвана сътресението, и осъмнаха безжизнени в домовете си.
 5. И [погубихме също] адитите, и самудяните…Това ви се изясни от [руините на] жилищата им… И сатаната разкраси за тях делата им, и ги възпря от пътя, въпреки че бяха прозорливи.
 6. И Карун, и Фараона, и Хаман…Муса дойде при тях с ясните знаци, но те се възгордяха на земята. Ала не ни убягнаха.
 7. И всекиго сграбчихме заради неговия грях.Срещу някои пратихме ураган, а някои обзе Викът, а някои сторихме земята да ги погълне, а някои удавихме. Не Аллах ги угнетява, а те сами себе си угнетяват.
 8. Онези, които взимат за покровители други освен Аллах, приличат на паяка.Той си прави дом, но най-слабият от домовете е домът на паяка, ако проумяват.
 9. Каквото и да зовете вместо Него, Аллах го знае.Той е Всемогъщия, Премъдрия.
 10. Даваме Ние тези примери на хората, но ги проумяват само знаещите.
 11. Аллах сътвори небесата и земята с мъдрост.В това има знамение за вярващите.
 12. Чети онова, което ти бе разкрито от Книгата! И отслужвай молитвата! Молитвата предпазва от покварата и порицаваното.Най-великото е споменаването на Аллах. Аллах знае какво правите.
 13. И спорете с хората на Писанието само по най-хубавия начин, но не и с онези от тях, които угнетяват, и кажете: “Вярваме в низпосланото на нас и в низпосланото на вас.Нашият Бог и вашият Бог е един и същ. Ние сме Нему отдадени.”
 14. И така низпослахме на теб Книгата.Онези, на които дадохме Писанието, вярват в нея, а и някои от тези вярват в нея. Само неверниците отричат Нашите знамения.
 15. Преди нея ти нито книга можеше да четеш, нито да пишеш с десницата си.Иначе празнодумците щяха да се усъмнят.

(Тук се разкрива истината за “неграмотността” на Пророка в буквалния смисъл ­ това, че не владее четмото и писмото.След като дори за неграмотния Пророк твърдят, че си е съчинил Корана и отричат очевидни чудеса, съдружаващите биха имали повече основания за своите клевети, ако Пратеника на Аллах, мир нему, можеше да чете и пише.)

 1. Да, това са ясни знамения, запечатани в сърцата на дарените със знание.Само угнетителите отричат Нашите знамения.
 2. И рекоха [неверниците]: “Защо не му бяха низпослани и други знамения от неговия Господ?” Кажи: “Знаменията са само от Аллах, а аз съм само явен предупредител.”
 3. Не им ли бе достатъчно, че ти низпослахме Книгата, която се чете пред тях? В това има милост и поучение за хора вярващи.
 4. Кажи: “Достатъченe Аллах за свидетел между мен и вас. Той знае всичко на небесата и на земята.” А които вярват в лъжата и не вярват в Аллах, те са губещите.
 5. И искат от теб [о, Мухаммад] да ускориш мъчението.И ако нямаше определен срок, мъчението щеше да ги сполети. А то ще ги връхлети внезапно, без да усетят.
 6. И искат от теб да ускориш мъчението.А Адът обгръща неверниците
 7. в Деня, когато мъчението ще ги обхване отгоре и изпод краката им.И ще каже Той: “Вкусете онова, което сте вършили!”
 8. О, Мои вярващи раби, обширна е земята Ми, затова където и да сте, единствено на Мен служете!

(Смята се, че това знамение било низпослано за подложените на мъчения мекански мюсюлмани. То призовава към преселване там, където служенето на Аллах може да се извършва в безопасност и на спокойствие. Пратеника на Аллах, Аллах да го благослови и с мир да го дари, е казал: “Който се пресели от едно място на друго в името на религията, той е заслужил Рая.”)

 1. Всяка душа ще вкуси смъртта.После при Нас ще бъдете върнати.
 2. Които вярват и вършат праведни дела, ще ги настаним във висините на Рая, сред който реки текат.Там ще пребивават вечно.Как прекрасна е наградата за дейните,
 3. които са търпеливи и на своя Господ се уповават!
 4. И колко твари има, които не си набавят препитанието ­ Аллах дава препитание и на тях, и на вас.Той е Всечуващия, Всезнаещия.
 5. А ако ги попиташ кой е сътворил небесата и земята, и е подчинил слънцето и луната, ще рекат: “Аллах!” Тогава защо биват подлъгвани?
 6. Аллах увеличава препитанието комуто пожелае от Своите раби и Той му го намалява.Аллах всяко нещо знае.
 7. И ако ги попиташ кой изсипва вода от небето и с нея съживява земята след нейната смърт, ще кажат: “Аллах!” Кажи: “Слава на Аллах!” Ала повечето от тях не проумяват.
 8. Този, земният живот, е само забава и игра.А Сетният дом е вечният, ако знаят.
 9. И когато се качат на кораб, те зоват Аллах, предани Нему в религията.А щом Той ги спаси към сушата, ето ги ­ пак съдружават,
 10. за да отрекат онова, което сме им дали, и за да се наслаждават, но ще узнаят…
 11. Не виждат ли, че Ние сторихме [Мека] свещено, сигурно място, а хората около тях биват похищавани? Нима в измамата вярват, а благодатта на Аллах отричат?
 12. И кой е по-голям угнетител от онзи, който измисля лъжа за Аллах и взима за лъжа истината, когато дойде при него? Нима не е в Ада мястото на неверниците?
 13. А които се борят в Наше име, непременно ще ги водим по Нашите пътища.Аллах е с благодетелните.