Quran translations in many languages

Quran in Croatian

Al-ʽAnkabût

EL-’ANKEBUT * PAUK
1. Alif. Lam. Mim.
2. Računaju li ljudi da će biti ostavljeni, ako kažu: “Vjerujemo”, i da
neće biti iskušavani?
3. A doista smo iskušavali one prije njih. Pa sigurno Allah zna one
koji su istiniti i sigurno zna lašce.
4. Zar računaju oni koji rade zlodjela, da će Nas preduhitriti? Zlo je
to što prosuđuju!
5. Ko se nada susretu s Allahom, pa uistinu, rok Allahov je
nastupajući; a On je Onaj koji čuje, Znalac.
6. A ko se bori, pa samo se bori za dušu svoju. Uistinu! Allah je
Neovisan od svjetova.
7. A oni koji vjeruju i čine dobra djela, – sigurno ćemo im pokriti zla
djela njihova, i sigurno ćemo ih nagraditi najbolje za ono šta su
radili.
8. I naredili smo čovjeku prema roditeljima njegovim dobro. A ako se
budu s tobom borili, da bi ti Meni pridružio ono o čemu ti nemaš
znanje, tad ih ne poslušaj. Meni je povratak vaš, pa ću vas
obavijestiti o onom šta ste radili.
9. A oni koji vjeruju i čine dobra djela, sigurno ćemo ih uvesti među
pravedne.
10. I od ljudi je ko kaže: “Vjerujemo u Allaha” – pa kad bude mučen
radi Allaha, smatra kušnju ljudi kao kaznu Allahovu. A ako dođe pomoć
od Gospodara tvog, sigurno će reći: “Uistinu, mi smo bili s vama.” Zar
nije Allah Najbolji znalac o onom što je u grudima svjetova?
11. A Allah sigurno zna one koji vjeruju i sigurno zna munafike.
12. I govore oni koji ne vjeruju, onima koji vjeruju: “Slijedite put
naš i ponijećemo greške vaše!” A neće oni biti nosioci grešaka njihovih
nimalo. Uistinu, oni su lažljivci.
13. A sigurno će nositi terete svoje i terete uz terete svoje, i
sigurno će biti pitani na Dan kijameta o onom šta su izmišljali.
14. I doista smo poslali Nuha narodu njegovom, pa je ostao među njima
hiljadu, izuzev pedeset godina. Pa ih je zadesio potop, a oni su bili
zalimi.
15. Pa smo spasili njega i putnike lađe i učinili je znakom svjetovima.
16. I Ibrahima, kad reče narodu svom: “Obožavajte Allaha i bojte se
Njega. To je bolje za vas, kad biste znali!
17. Obožavate mimo Allaha jedino idole i izmišljate laž. Uistinu, oni
koje obožavate mimo Allaha, ne vladaju vašom opskrbom. Zato kod Allaha
tražite opskrbu i obožavajte Njega i zahvaljujte Mu. Njemu ćete biti
vraćeni.”
18. A ako budete poricali, pa doista su poricale zajednice prije vas. A
na Poslaniku je jedino dostava jasna.
19. Zar ne vide kako Allah počinje stvaranje, potom ga ponavlja?
Uistinu! To je Allahu lahko.
20. Reci: “Putujte po Zemlji pa vidite kako je počeo stvaranje, zatim
Allah stvora stvaranjem drugim. Uistinu! Allah je nad svakom stvari
Posjednik moći.
21. Kažnjava koga hoće, a smiluje se kome hoće; a Njemu ćete biti
vraćeni.”
22. I niste vi ti koji će umaći u Zemlji, niti u nebesima. A nemate vi
mimo Allaha nikakva zaštitnika, niti pomagača.
23. A oni koji ne vjeruju u ajete Allahove i susret s Njim, takvi se u
očaju spram milosti Moje, a ti takvi će imati kaznu bolnu.
24. Pa je bio odgovor naroda njegovog, jedino što su rekli: “Ubijte ga
ili ga spalite.” Tad ga je Allah spasio od vatre. Uistinu, u tome su
znaci za ljude koji vjeruju.
25. I reče: “Mimo Allaha ste uzeli jedino idole ljubavlju među vama u
životu Dunjaa, potom ćete na Dan kijameta poricati jedni druge i
proklinjati jedni druge; a sklonište vaše biće vatra, i nećete vi imati
nikakvih pomagača.”
26. Tad njemu povjerova Lut, i reče: “Uistinu! Ja sam muhadžir
Gospodaru svom. Uistinu, On, On je Moćni, Mudri.”
27. I podarili smo njemu Ishaka i Jakuba, i dali potomstvu njegovom
poslanstvo i Knjigu, i dali mu nagradu njegovu na Dunjau, a uistinu, on
će na Ahiretu biti od pravednih.
28. I Luta, kad reče narodu svom: “Uistinu, vi činite razvrat u kojem
vas nije pretekao niko od svjetova.
29. Zar vi uistinu pristupate ljudima i presjecate put, i činite u
zborištu svom ružno? Tad je bio odgovor naroda njegovog samo što su
rekli: “Daj nam kaznu Allahovu, ako si od istinitih!”
30. Reče: “Gospodaru moj! Pomozi me protiv naroda mufsida.”
31. I pošto Naši izaslanici dođoše Ibrahimu s radosnom viješću, rekoše:
“Uistinu, Mi ćemo uništiti stanovnike ovog grada; doista su zalimi
stanovnici njegovi.”
32. (Ibrahim) reče: “Uistinu, u njemu je Lut.” Rekoše: “Mi smo Najbolji
znalac onog ko je u njemu. Sigurno ćemo spasiti njega i porodicu
njegovu, izuzev žene njegove, biće od onih koji ostaju.”
33. I pošto poslanici Naši dođoše Lutu, sneveseli se zbog njih i bi
pritješnjen zbog njih, nemoćan, i rekoše: “Ne boj se i ne žalosti se!
Uistinu, Mi smo Spasitelji tvoji i porodice tvoje, izuzev žene tvoje,
biće od onih koji ostaju.
34. Uistinu, Mi smo ti koji će spustiti na stanovnike ovog grada kaznu
s neba, zbog toga što su griješili.”
35. I doista smo od njega ostavili znak jasan za ljude koji
razmišljaju.
36. A Medjenu, brata njihovog [uajba, pa reče: “O narode moj!
Obožavajte Allaha i nadajte se Danu posljednjem, i ne pravite zlo na
Zemlji, čineći fesad.”
37. Tad su ga porekli, pa ih je zahvatio potres, i osvanuše u kući
svojoj povaljani.
38. I Ada i Semuda! A doista vam je jasno iz nastamba njihovih. I
uljepšao im je šejtan djela njihova, te ih odvratio s puta, a bili su
pronicljivi.
39. I Karuna i faraona i Hamana! A doista im je došao Musa sa dokazima
jasnim, pa su se uzoholili na Zemlji, a nisu (Nas) mogli preteći.
40. Pa smo svakog dograbili zbog grijeha njegovog. Pa od njih je onaj
na koga smo poslali pješčanu oluju, i od njih je onaj kojeg je pogodio
krik, i od njih je onaj kojeg smo dali da zemlja proguta, i od njih je
onaj kojeg smo potopili. A nije im Allah zulm učinio, nego su dušama
svojim zulm činili.
41. Primjer onih koji uzimaju mimo Allaha zaštitnike, je kao primjer
pauka koji isplete kuću. A uistinu – od najslabijih kuća je kuća
paukova – kad bi znali!
42. Uistinu! Allah zna šta od stvari prizivaju mimo Njega. A On je
Moćni, Mudri.
43. A to su primjeri, navodimo ih ljudima, i ne shvataju ih, izuzev
učeni.
44. Stvorio je Allah nebesa i Zemlju s Istinom. Uistinu, u tome je znak
za vjernike.
45. Recitiraj šta ti se objavljuje od Knjige i obavljaj salat. Uistinu,
salat odvraća od razvrata i ružnog. A sigurno je spominjanje Allaha
najveće. A Allah zna šta radite.
46. I ne raspravljajte sa sljedbenicima Knjige osim s onim šta je
najbolje, izuzev onih od njih koji čine zulm, i recite: “Vjerujemo u
ono šta je objavljeno nama i šta je objavljeno vama; a Bog naš i Bog
vaš je Jedini, i mi smo Njemu predani.”
47. I tako smo ti objavili Knjigu. Pa oni kojima smo dali Knjigu,
vjeruju u nju; i od ovih ima ko u nju vjeruje. A negiraju ajete Naše
samo nevjernici.
48. I nisi prije nje recitirao nikakvu knjigu, niti si je pisao
desnicom svojom. Tad bi posumnjala blebetala.
49. Naprotiv, to su znaci jasni u grudima onih kojima je dato znanje. A
ajete Naše negiraju samo zalimi.
50. I govore: “Zašto mu se ne spuste znaci od Gospodara njegovog?”
Reci: “Jedino su znaci kod Allaha, a ja sam samo opominjač jasni.”
51. Zar im nije dovoljno što smo ti Mi objavili Knjigu – uči im se?
Uistinu, u tome je milost i opomena za narod koji vjeruje.
52. Reci: “Dovoljan je Allah između mene i između vas Svjedok. Zna šta
je na nebesima i Zemlji. A oni koji vjeruju u neistinu, a ne vjeruju u
Allaha, ti takvi su gubitnici.”
53. I požuruju te s kaznom. A da nije roka određenog, sigurno bi im
došla kazna. I sigurno će im doći iznenadno, a oni neće opaziti.
54. Požuruju te s kaznom, a uistinu, Džehennem će biti okružilac
nevjernika.
55. Na Dan kad ih prekrije kazna iznad njih i ispod nogu njihovih i
bude rečeno: “Kušajte ono šta ste radili!”
56. O robovi Moji koji vjerujete! Uistinu, Zemlja Moja je prostrana,
zato Mene – ta Mene obožavajte!
57. Svaka duša biće kušalac smrti, zatim ćete Nama biti povraćeni.
58. A oni koji vjeruju i rade dobra djela, sigurno ćemo ih smjestiti u
džennetske odaje ispod kojih teku rijeke, vječno će biti u njima. Divna
je nagrada radnika,
59. Onih koji se strpe i u Gospodara svog pouzdaju!
60. A koliko je živine koja opskrbu ne snosi? Allah opskrbljuje nju i
vas. A On je Onaj koji čuje, Znalac.
61. A ako ih upitaš: “Ko je stvorio nebesa i Zemlju i potčinio Sunce i
Mjesec?” – sigurno će reći: “Allah!” Pa kud se odvraćaju?
62. Allah pruža opskrbu kome hoće od robova Svojih, i uskraćuje mu.
Uistinu! Allah je o svakoj stvari Znalac.
63. I ako ih upitaš: “Ko spušta s neba vodu, pa oživljava njome zemlju
nakon mrtvila njenog?” – sigurno će reći: “Allah!” Reci: “Hvala
Allahu!” Naprotiv, većina njih ne razumije.
64. A ovaj život Dunjaa je samo igra i zabava. A uistinu, kuća Ahireta
– ona je život, kad bi znali!
65. Pa kad se ukrcaju na plovilo, zazivaju Allaha, odani Njegovom dinu.
Pa pošto ih izbavi na kopno, gle! oni (Mu) pridružuju,
66. Da bi nezahvalni bili na onom šta smo im dali, i da bi uživali. Pa
saznaće!
67. Zar nisu vidjeli da smo Mi učinili Harem sigurnim, a kidnapuju se
ljudi oko njih? Pa zar u neistinu vjeruju, a u blagodat Allahovu ne
vjeruju?
68. A ko je nepravedniji od onog ko izmišlja laž protiv Allaha ili
poriče Istinu, pošto mu dođe? Zar nije u Džehennemu boravište za
nevjernike!
69. A oni koji se bore za Nas, sigurno ćemo ih uputiti putevima Našim.
A uistinu, Allah je sa dobročiniteljima.