Quran translations in many languages

Quran in Croatian

Al-Ahzâb

EL-AHZAB * SAVEZNICI
1. O vjerovjesniče! Boj se Allaha i ne poslušaj nevjernike i munafike.
Uistinu! Allah je Znalac, Mudri.
2. I slijedi šta ti se objavljuje od Gospodara tvog. Uistinu, Allah je
o onom šta radite Obaviješteni;
3. I pouzdaj se u Allaha, a dovoljan je Allah Zaštitnik.
4. Nije načinio Allah nikakva dva srca čovjeku u njedrima njegovim. I
nije učinio žene vaše od kojih se razvodite ziharom, majkama vašim,
niti je učinio posinke vaše, sinovima vašim. To su riječi vaše – usta
vaših. A Allah govori Istinu i On upućuje putu.
5. Zovite ih po očevima njihovim, to je pravednije kod Allaha. Pa ako
ne znate očeve njihove, pa braća su vaša u vjeri i štićenici vaši. I
nije vam grijeh u onom u čemu pogriješite, već šta namjerno učine srca
vaša. A Allah je Oprosnik, Milosrdni.
6. Vjerovjesnik je bliži vjernicima od duša njihovih, a žene njegove su
(kao) majke njihove. A srodnici su bliži jedni drugima u Knjizi
Allahovoj, od vjernika i muhadžira, izuzev da učinite prijateljima
svojim dobro. To je u Knjizi zapisano.
7. I kad smo od vjerovjesnika uzeli zavjet njihov, i od tebe, i od Nuha
i Ibrahima i Musaa i Isaa, sina Merjeminog. A uzeli smo od njih zavjet
čvrst;
8. Da bi upitao istinite o istinitosti njihovoj, a pripremio je za
nevjernike kaznu bolnu.
9. O vi koji vjerujete! Sjetite se blagodati Allahove prema vama, kad
vam dođoše vojske, pa poslasmo na njih vjetar i vojske koje niste
vidjeli! A Allah je onog šta radite Vidilac.
10. Kad vam dođoše iznad vas i ispod vas, i kad skrenuše pogledi, i
dospješe srca grlima – a mislili ste o Allahu misli (različite) –
11. Tu su iskušani vjernici i potreseni potresom žestokim.
12. I kad rekoše munafici i oni u srcima čijim je bolest: “Obećao nam
je Allah i Poslanik Njegov jedino obmanu”,
13. I kad skupina njih reče: “O stanovnici Jesriba! Nema prebivališta
za vas, zato se vratite.” A grupa njih je tražila dozvolu od
Vjerovjesnika, govorili su: “Uistinu, kuće naše su izložene.” A nisu
one bile izložene. Željeli su jedino bježanje.
14. A da se ušlo na njih sa strana njenih, zatim bio od njih zatražen
fitneluk, sigurno bi ga počinili, a ostali bi u njoj samo kratko.
15. I već su se bili obavezali Allahu od ranije da neće okretati leđa.
A biće se za obavezu Allahu pitano.
16. Reci: “Neće vam koristiti bježanje, ako bježite od smrti ili
pogibije, i tad nećete uživati, izuzev malo.”
17. Reci: “Ko je taj ko će vas zaštititi od Allaha, ako vam želi zlo,
ili vam želi milost?” A neće oni naći sebi mimo Allaha zaštitnika, niti
pomagača.
18. Doista Allah zna među vama sprečavatelje, i one koji su govorili
braći svojoj: “Hodite k nama!” A nisu išli sili, izuzev malo,
19. Škrti prema vama. Pa kad dođe strah, vidiš ih gledaju prema tebi,
okreću oči njihove kao onaj koji se onesvijesti od smrti. Pa kad strah
ode, peckaju vas jezicima oštrim, pohlepni prema dobru. Takvi ne
vjeruju, zato će Allah poništiti djela njihova. A to je Allahu lahko.
20. Računaju da saveznici nisu otišli; a ako bi došli saveznici voljeli
bi oni da su u pustinji među beduinima, raspitujući se za vijesti o
vama. A da su s vama, ne bi se borili, izuzev malo.
21. Doista vi u Poslaniku Allahovom imate uzor lijep – za onog ko se
nada Allahu i Danu posljednjem, i spominje Allaha mnogo.
22. I pošto su vjernici vidjeli saveznike, rekoše: “Ovo je ono šta nam
je obećao Allah i Poslanik Njegov; a Istinu je govorio Allah i Poslanik
Njegov.” A povećalo im je jedino vjerovanje i predanost.
23. Između vjernika su ljudi (koji) su obistinili ono na što su se
zavjetovali Allahu. Pa od njih je ko je ispunio zavjet svoj, i od njih
je ko očekuje, i nisu učinili promjenu,
24. Da bi Allah nagradio istinite za istinitost njihovu, i kaznio
munafike ako hoće, ili im oprostio. Uistinu! Allah je Oprosnik,
Milosrdni.
25. I vratio je Allah one koji nisu vjerovali u srdžbi njihovoj; nisu
postigli dobro. A dovoljan je Allah vjernicima u borbi, i Allah je
Silni, Moćni;
26. I spustio je one od sljedbenika Knjige koji su ih pomagali, iz
utvrda njihovih, i ubacio u srca njihova strah. Skupinu ste pobili, a
skupinu zarobili.
27. I dao vam je da naslijedite zemlju njihovu i kuće njihove i imetke
njihove i zemlju koju niste gazili. A Allah je nad svakom stvari
Posjednik moći.
28. O Vjerovjesniče! Reci ženama svojim: “Ako želite život Dunjaa i
sjaj njegov, tad dođite! Daću vam zadovoljštinu i pustiti vas puštanjem
lijepim.”
29. A ako želite Allaha i Poslanika Njegovog i kuću Ahireta – pa
uistinu, Allah je za dobročiniteljke od vas pripremio nagradu
veličanstvenu.
30. O žene Vjerovjesnikove! Ko od vas počini razvrat otvoren, uvećaće
joj se kazna dvostruko. A to je Allahu lahko.
31. A koja se od vas pokori Allahu i Poslaniku Njegovom i čini dobro,
daćemo joj nagradu njenu dva puta, a pripremili smo joj opskrbu
plemenitu.
32. O žene Vjerovjesnikove! Niste kao neke od žena. Ako ste
bogobojazne, onda ne ublažujte govor, pa da imadne želju onaj u srcu
čijem je bolest, i govorite riječ pristojnu.
33. I ostajte u kućama svojim, i ne pokazujte draži pokazivanjem
džahilijjeta pređašnjeg; i obavljajte salat i dajite zekat, i
poslušajte Allaha i Poslanika Njegovog. Doista Allah želi da odstrani
od vas nečistoću Ehlul-bejte, i očisti vas (potpunim) čišćenjem.
34. I pamtite šta se uči u kućama vašim od ajeta Allahovih i mudrosti.
Uistinu! Allah je Fini, Obaviješteni.
35. Uistinu, muslimani i muslimanke, i vjernici i vjernice, i poslušni
i poslušne, i istiniti i istiniti, i strpljivi i strpljive, i ponizni i
ponizne, i davaoci sadake i davateljke sadake, i postači i postačice, i
čuvari furudža svojih i čuvarke, i koji spominju Allaha mnogo i koje
spominju – pripremio je Allah njima oprost i nagradu veličanstvenu.
36. I nije za vjernika niti za vjernicu, kad odluči Allah i Poslanik
Njegov stvar, da oni imaju izbor iz stvari svoje. A ko ne posluša
Allaha i Poslanika Njegovog – pa zaista je zalutao zabludom očitom.
37. I kad si rekao onome koga je obdario Allah, i koga si obdario:
“Zadrži sebi ženu svoju i boj se Allaha!” I krio si u duši svojoj ono
šta je Allah pokazao i bojao se ljudi, a Allah je dostojniji da se
Njega bojiš. Pa pošto je izvršio Zejd prema njoj želju, udali smo je za
te, da ne bude za vjernike grijeh u ženama posinaka njihovih, kad
izvrše za njih želju. A Allahova naredba je izvršna.
38. Nema Vjerovjesniku nikakvog prijekora u onom čim ga je obavezao
Allah. (To) je sunnet Allahov onih koji su minuli ranije. A naredba
Allahova je sudbina predodređena –
39. Onih koji su dostavljali poslanice Allahove i Njega se bojali, i
nebojali se nikog izuzev Allaha. A dovoljan je Allah Obračunac.
40. Nije Muhammed otac nikom od ljudi vaših, nego je poslanik Allahov i
Pečat vjerovjesnika! A Allah je o svakoj stvari Znalac.
41. O vi koji vjerujete! Spominjite Allaha zikrom mnogim,
42. I slavite Ga jutrom i navečer.
43. On je Taj koji vas blagosilja i meleci Njegovi – da bi vas izveo iz
tmina na svjetlo; a vjernicima je Milosrdan.
44. Pozdrav njihov, na Dan kad Ga sretnu, biće: “Selam!” A pripremio im
je nagradu plemenitu.
45. O Vjerovjesniče! Uistinu, Mi smo te poslali kao svjedoka i
donosioca radosnih vijesti i opominjača,
46. I pozivača Allahu s dozvolom Njegovom i kao svjetiljku
rasvjetljavajuću.
47. I obraduj vjernike, da će oni imati od Allaha blagodat veliku.
48. I ne poslušaj nevjernike i munafike i pusti vrijeđanje njihovo, a
pouzdaj se u Allaha. A Allah je dovoljan Zaštitnik.
49. O vi koji vjerujete! Kad se oženite vjernicama, zatim ih razvedete
prije nego ih dotaknete, tad vi nemate prema njima nikakva iddeta kojeg
biste računali. Tad im dajte zadovoljštinu i pustite ih puštanjem
lijepim.
50. O Vjerovjesniče! Uistinu, Mi smo ti dozvolili žene tvoje kojima si
dao darove njihove, i one kojima vlada desnica tvoja – od onog šta ti
je kao plijen dao Allah, i kćeri amidže tvog i kćeri tetaka tvojih (po
ocu), i kćeri daidže tvoga i kćeri tetaka tvojih (po materi) koje su
izbjegle s tobom; i ženu vjernicu ako dušu svoju daruje Vjerovjesniku,
ukoliko Vjerovjesnik želi da se oženi njome – posebno za tebe, mimo
vjernika. Doista znamo šta smo im stavili u obavezu o ženama njihovim i
onom šta posjeduju desnice njihove, da tebi ne bude grijeh. A Allah je
Oprosnik, Milosrdni.
51. Odstranjuješ koga hoćeš od njih, a uzimaš sebi koga hoćeš, a koga
zatražiš od onih koje si udaljio – pa nema ti grijeha. To je
najpodesnije da budu hladne oči njihove i da se ne žaloste, i zadovolje
onim šta si im dao, svakoj od njih. A Allah zna šta je u srcima vašim,
i Allah je Znalac, Blagi.
52. Nisu ti dozvoljene žene od sada, niti da ih mijenjaš ikakvim
ženama, makar te zadivila ljepota njihova, izuzev onog što posjeduje
desnica tvoja. A Allah je nad svakom stvari Nadzornik.
53. O vi koji vjerujete! Ne ulazite u kuće Vjerovjesnika, izuzev kad
vam se dozvoli radi jela, ne čekajući spremanje njegovo. Međutim, kad
se pozovete, tad uđite; pa kad jedete tad se raziđite bez iščekivanja
razgovora. Uistinu, to smeta Vjerovjesniku, pa vas se stidi; a Allah se
ne stidi Istine. I kad od njih tražite predmet, tad ih pitajte iza
zavjese. To je čišće za srca vaša i srca njihova. I nije za vas da
uznemiravate Poslanika Allahovog niti da poslije njega oženite žene
njegove nikada. Uistinu, to je kod Allaha krupno.
54. Ako otkrijete stvar ili je sakrijete – pa uistinu, Allah je o
svakoj stvari Znalac.
55. Nije im grijeh pred očevima njihovim i sinovima njihovim, niti
braćom njihovom, niti sinovima braće njihove, niti sinovima sestara
njihovih, niti ženama njihovim, niti onim šta posjeduju desnice
njihove. I bojte se Allaha (o žene). Uistinu, Allah je nad svakom
stvari Svjedok!
56. Uistinu! Allah i meleci Njegovi donose salawat na Vjerovjesnika. O
vi koji vjerujete! Donosite salawat na njega i selamite predano.
57. Uistinu, one koji vrijeđaju Allaha i Poslanika Njegovog, prokleo ih
je Allah na Dunjau i Ahiretu i pripremio za njih kaznu prezrenu.
58. A oni koji vrijeđaju vjernike i vjernice bez ikakve zasluge, pa
doista se opterećuju klevetom i grijehom očitim.
59. O vjerovjesniče! Reci ženama svojim i kćerima svojim i ženama
vjernika, da spuste na se džilbabe svoje. To je najpodesnije da se
prepoznaju, te ne uznemiravaju. A Allah je Oprosnik, Milosrdni.
60. Ako se ne okanu munafici i oni u srcima čijim je bolest, i
agitatori u Medini, sigurno ćemo te podstaći protiv njih, zatim neće
biti tvoje komšije u njoj, izuzev malo.
61. Prokletnici! Gdje god se nađu biće ščepani i skroz pobijeni.
62. Sunnet je (to) Allahov kod onih koji su nestali ranije. A nećeš
naći u sunnetu Allahovom promjenu.
63. Pitaju te ljudi o Času. Reci: “Znanje o njemu je jedino kod
Allaha.” A šta znaš ti? Možda je Čas blizu!
64. Uistinu! Allah je prokleo nevjernike i pripremio za njih seir.
65. Vječno će biti u njemu, zauvijek; neće naći zaštitnika, niti
pomagača.
66. Na Dan kad se lica njihova budu prevrtala u vatri, govoriće: “O da
smo poslušali Allaha i poslušali Poslanika!”
67. I govoriće: “Gospodaru naš! Uistinu, mi smo poslušali poglavare
naše i velikane naše, pa su nas zaveli s puta.
68. Gospodaru naš! Daj im dvostruku kaznu i prokuni ih prokletstvom
velikim.”
69. O vi koji vjerujete! Ne budite kao oni koji su uznemiravali Musaa,
pa ga je Allah oslobodio onog šta su govorili. A kod Allaha je ugledan.
70. O vi koji vjerujete! Bojte se Allaha i govorite riječ pravu;
71. Popraviće vam djela vaša i oprostiti vam grijehe vaše. A ko posluša
Allaha i Poslanika Njegovog – pa zaista je postigao uspjeh
veličanstven.
72. Uistinu! Mi smo ponudili emanet nebesima i Zemlji i planinama, pa
su se sustegli da ga ponesu i pobojali su ga se, a ponio ga je čovjek.
Uistinu, on je uveliko zalim, neznalica –
73. Da bi kaznio Allah munafike i munafikinje i mušrike i mušrikinje; a
oprostio Allah vjernicima i vjernicama. A Allah je Oprosnik, Milosrdni!