Quran translations in many languages

Quran in Croatian

Al-Anfâl

EL-ENFAL * PLIJEN
1. Pitaju te o (ratnom) plijenu. Reci: “Plijen pripada Allahu i
Poslaniku.” Zato se bojte Allaha i sređujte (stvari) među sobom i
poslušajte Allaha i Poslanika Njegovog, ako ste vjernici.
2. Vjernici su samo oni čija se srca, kad se spomene Allah, poboje, i
kad im se uče ajeti Njegovi, povećavaju njihovo vjerovanje, i na
Gospodara svog se oslanaju,
3. Oni koji obavljaju salat i iz onog čim smo ih opskrbili udjeljuju:
4. Ti takvi su vjernici istinski. Imaju oni stupnjeve kod Gospodara
svog, i oprost i opskrbu plemenitu.
5. Kao što te je izveo Gospodar tvoj iz tvoje kuće s Istinom, a
uistinu, skupina vjernika je bila nerada (tome).
6. Raspravljaju s tobom o Istini nakon što je postala jasna, kao da se
gone ka smrti, a oni gledaju.
7. I kad vam je Allah obećao jednu od dvije skupine, da će ona biti
vaša, a voljeli ste da ona bez bodlje bude vaša; i želio je Allah da
utvrdi Istinu Riječima Svojim i odsiječe korijen nevjernika,
8. Da utvrdi Istinu i uništi neistinu, makar mrzili zločinci.
9. Kad ste tražili pomoć Gospodara vašeg, pa vam se odazvao: “Uistinu,
Ja sam Pomagač vaš sa hiljadu meleka uzastopnih.”
10. A učinio je to Allah jedino radosnom viješću i da se umire time
srca vaša. A nema pomoći, izuzev od Allaha. Uistinu! Allah je Moćni,
Mudri.
11. Kad je učinio da vas obuzme pospanost sigurnosti od Njega, i
spustio na vas vodu s neba, da vas očisti njome i otkloni od vas
prljavštinu šejtana i da učvrsti srca vaša i osnaži njome stopala.
12. Kad objavi Gospodar tvoj melecima: “Ja sam sa vama, zato učvrstite
one koji vjeruju! Ubaciću strah u srca onih koji ne vjeruju; pa udrite
iznad vratova i udrite sve njihove jagodice.
13. To zato što su se oni opirali Allahu i Poslaniku Njegovom. A ko se
suprotstavi Allahu i Poslaniku Njegovom – pa uistinu, Allah je žestok
kaznom.
14. To, zato je iskusite – i da nevjernicima pripada kazna vatrom.
15. O vi koji vjerujete! Kad sretnete one koji ne vjeruju u nastupanju,
tad im ne okrećite leđa.
16. A ko im okrene tog dana leđa svoja – izuzev povratnika u borbu ili
onog ko se priključi formaciji – tad je doista navukao srdžbu od
Allaha, a sklonište njegovo biće Džehennem; a loše je dolazište!
17. Tad ih niste ubijali, nego ih je Allah ubijao. I nisi bacio kad si
bacio, nego je Allah bacio – i da bi iskušao vjernike od Sebe kušnjom
lijepom. Uistinu! Allah je Onaj koji čuje, Znalac.
18. To; i da je Allah Oslabljivač spletke nevjernika.
19. Ako ste tražili pobjedu, pa već vam je došla pobjeda. A ako
prestanete, pa to je bolje za vas. A ako se povratite, povratićemo se,
i neće vam koristiti grupa vaša ništa, ma kako brojna bila; i (znajte)
da je Allah uz vjernike.
20. O vi koji vjerujete! Poslušajte Allaha i Poslanika Njegovog, i ne
okrećite se od njega, a vi čujete.
21. I ne budite kao oni koji kažu: “Čuli smo”, a oni ne slušaju.
22. Uistinu! Najgore životinje kod Allaha su gluhi i nijemi – oni koji
ne koriste razum.
23. A da zna Allah u njima dobro, sigurno bi ih pročuo. A da ih
pročuje, sigurno bi se okrenuli i oni bi bili odvraćeni.
24. O vi koji vjerujete! Odazovite se Allahu i Poslaniku kad vas pozove
onom šta vas oživljava, i znajte da Allah djeluje između čovjeka i srca
njegovog, i da je On Taj kojem ćete biti sabrani.
25. I bojte se kušnje – ne pogađa isključivo one od vas koji čine zulm
– i znajte da je Allah žestok kaznom.
26. I sjetite se kad ste vi bili mali (brojno), slabi na Zemlji, bojali
ste se da vas ne pohvataju ljudi, pa vas je sklonuo i ojačao vas pomoći
Svojom, i opskrbio vas dobrim stvarima, da biste vi zahvaljivali.
27. O vi koji vjerujete! Ne iznevjerite Allaha i Poslanika, i ne
iznevjerite emanete svoje, a vi znate.
28. I znajte da su imeci vaši i djeca vaša iskušenje, i da je Allah Taj
kod kojeg je nagrada veličanstvena.
29. O vi koji vjerujete! Ako se budete bojali Allaha, načiniće vam
furkan i odstraniće od vas loša djela vaša, i oprostiće vam. A Allah je
Posjednik dobrote velike.
30. I kad su se zavjerili protiv tebe oni koji ne vjeruju, da te
zatvore ili te ubiju, ili te protjeraju. A spletkarili su i planirao je
Allah; a Allah je Najbolji od planera.
31. I kad im se uče ajeti Naši, govore: “Već smo čuli. Da hoćemo,
sigurno bismo govorili slično ovom. Ovo su samo priče ranijih.”
32. I kad kažu: “O Allahu! Ako je ovo to, Istina od Tebe, onda izlij na
nas kamenu kišu s neba ili nam daj kaznu bolnu!”
33. A neće ih Allah kazniti, budeš li ti među njima; i neće biti Allah
mučitelj njihov, budu li oni tražili oprost.
34. I šta je njihovo da ih ne kazni Allah, a oni odbijaju od Mesdžidulharama i nisu čuvari njegovi? Čuvari njegovi su samo bogobojazni, ali,
većina njih ne zna.
35. A salat njihov kod Kuće je samo zviždanje i pljeskanje. Zato
iskusite kaznu što ne vjerujete!
36. Uistinu, oni koji ne vjeruju, troše imetke svoje da odvraćaju od
puta Allahovog. Pa potrošiće ih, potom će biti na njima žalost, zatim
će biti poraženi. A oni koji ne vjeruju, ka Džehennemu će biti
prikupljeni,
37. Da Allah razdvoji nevaljalog od dobrog, i stavi nevaljalog jednog
na drugog, te to sve nagomila pa to stavi u Džehennem. Ti takvi su
gubitnici.
38. Reci onima koji ne vjeruju, ako prestanu, oprostiće im se šta je
već prošlo; a ako se povrate – pa već je prošao sunnet ranijih.
39. I borite se protiv njih, dok (više) ne bude fitneluka i ne bude sve
vjera Allahova. Pa ako se okanu – pa uistinu, Allah je onog šta rade
Vidilac.
40. A ako se okrenu – tad znajte da je Allah Zaštitnik vaš. Divan li je
Zaštitnik i divan Pomagač!
41. I znajte, ono što zaplijenite od stvari – da tad petina pripada
Allahu i Poslaniku i onom ko je bližnji, i siročadi i siromasima i sinu
puta, ako vjerujete u Allaha i ono šta smo objavili robu Našem na Dan
razlikovanja, dan (kad) su se susrele dvije skupine. A Allah je nad
svakom stvari Posjednik moći.
42. Kad ste vi bili na bližoj strani (doline), a oni na daljoj strani i
karavan niže vas. I da ste se dogovarali, ne biste se podudarili u
vremenu. Međutim (susreli ste se) da bi izvršio Allah odredbu izvršnu;
da bi poginuo ko gine s dokazom jasnim i preživio ko živi s dokazom
jasnim. A uistinu! Allah je Onaj koji čuje, Znalac.
43. Kad ti ih je pokazao Allah u tvom snu malobrojnim, a da ti ih je
pokazao mnogobrojnim, sigurno biste klonuli i sigurno biste se
prepirali o naredbi. Međutim, Allah je spasio. Uistinu! On je Znalac
onog u grudima.
44. I kad vam ih je prikazao u vašim očima, kad ste se sreli,
malobrojnima, i smanjio vas u očima njihovim – da bi izvršio Allah
odredbu izvršnu; a Allahu se vraćaju stvari.
45. O vi koji vjerujete! Kad sretnete (neprijateljsku) grupu, tad
budite čvrsti i spominjite Allaha mnogo, da biste vi uspjeli.
46. I poslušajte Allaha i Poslanika Njegovog, i ne prepirite se, pa da
klonete i izgubi se borbenost vaša; i izdržite! Uistinu! Allah je uz
izdržljive.
47. I ne budite kao oni koji su izašli iz kuća svojih nadmeno i da vide
ljudi, i odvraćaju od puta Allahovog. A Allah je Onaj koji obuhvata ono
što rade.
48. I kad im uljepša šejtan poslove njihove i reče: “Nemate vi danas
pobjednika od (strane) ljudi, a uistinu, ja sam susjed vaš.” Pa pošto
se ugledaše grupe dvije, ustuknu na petama svojim i reče: “Uistinu, ja
sam slobodan od vas. Uistinu, ja vidim šta ne vidite! Uistinu, ja se
bojim Allaha, a Allah je žestok kaznom.”
49. Kad rekoše munafici i oni u srcima čijim je bolest: “Obmanula je
ove vjera njihova.” A ko se pouzda u Allaha – pa uistinu, Allah je
Moćni, Mudri.
50. A da si vidio kad su meleci usmrćivali one koji ne vjeruju,
udarajući lica njihova i leđa njihova i: “Kušajte kaznu gorenjem!”
51. To zbog onog šta su pripravile ruke vaše i što Allah nije nikako
zalim robovima.
52. Kao stanje naroda faraonovog i onih prije njih: Nisu vjerovali u
ajete Allahove, pa ih je Allah ščepao zbog grijeha njihovih. Uistinu!
Allah je Silan, žestok kaznom.
53. To zato što Allah neće biti Izmjenitelj blagodati kojom je obasuo
narod, dok ne izmijenu ono šta je u dušama njihovim, i što je Allah
Onaj koji čuje, Znalac.
54. Kao stanje naroda faraonovog i onih prije njih: Poricali su ajete
Gospodara svog, pa smo ih uništili zbog grijeha njihovih i potopili
ljudstvo faraonovo, a svi su bili zalimi.
55. Uistinu, najgore životinje kod Allaha su oni koji prikrivaju – ta
oni ne vjeruju;
56. Oni s kojima si sporazum sklopio, zatim su svaki put kršili
sporazum svoj, i oni se ne boje.
57. Pa ako ih zarobiš u ratu, tad rasturi s njima onog ko je iza njih –
da bi se oni poučili.
58. I ako se od naroda doista bojiš izdaje, onda im baci istovjetno.
Uistinu! Allah ne voli izdajnike.
59. I neka nikako ne misle oni koji ne vjeruju, da će preteći; uistinu,
oni neće umaći.
60. I pripremite protiv njih šta možete od sile i konja vezanih.
Preplašićete time neprijatelja Allahovog i neprijatelja vašeg i druge
pored njih koje ne znate, Allah ih zna. A šta potrošite od stvari na
putu Allahovom, biće vam nadoknađeno i vama se zulm neće učiniti.
61. A ako budu skloni miru, onda mu budi sklon, i pouzdaj se u Allaha.
Uistinu! On, On je Onaj koji čuje, Znalac.
62. A ako zažele da te prevare, pa uistinu, dovoljan ti je Allah. On je
Taj koji te pojačava pomoći Svojom i vjernicima.
63. I sjedinio je srca njihova. Da si potrošio sve što je na Zemlji, ne
bi ujedinio srca njihova, međutim, Allah ih je ujedinio. Uistinu! On je
Moćni, Mudri.
64. O vjerovjesniče! Dovoljan je Allah tebi i onom ko te slijedi od
vjernika.
65. O Vjerovjesniče! Podstiči vjernike na borbu. Ako od vas bude
dvadeset izdržljivih, pobijediće dvije stotine. A ako od vas bude
stotinu izdržljivih, pobijediće hiljadu onih koji ne vjeruju, zato što
su oni ljudi koji ne shvataju.
66. Sad vam je olakšao Allah i zna da je u vama slabost. Zato, ako od
vas bude stotina izdržljiva, pobijediće dvije stotine. Pa ako od vas
bude hiljada, pobijediće dvije hiljade s dozvolom Allahovom. A Allah je
uz izdržljive.
67. Nije za Vjerovjesnika da on imadne zarobljenike, dok ne pobijedi na
Zemlji. Želite prolazno dobro Dunjaa, a Allah želi Ahiret. A Allah je
Moćni, Mudri.
68. Da nije Knjiga od Allaha prethodila, sigurno bi vas dotakla u onom
šta ste uzeli, kazna strahovita.
69. Pa jedite od onog šta ste zaplijenili (kao) dozvoljeno, dobro, i
bojte se Allaha. Uistinu! Allah je Oprosnik, Milosrdni.
70. O Vjerovjesniče! Reci onom od zarobljenika ko je u vašim rukama:
“Ako zna Allah u srcima vašim (ikakvo) dobro, daće vam bolje od onog
šta je uzeto od vas, i oprostiće vam.” A Allah je Oprosnik, Milosrdni.
71. A ako zažele izdaju tebi – pa već su izdali Allaha prije, zato je
dao moć nad njima; a Allah je Znalac, Mudri.
72. Uistinu, oni koji vjeruju i isele se i bore imecima svojim i dušama
svojim na putu Allahovom, i koji daju utočište i pomažu – takvi su
zaštitnici jedni drugih. A koji vjeruju i ne isele se, nemate vi sa
zaštitom njihovom ništa, dok se ne isele. A ako zatraže od vas pomoć u
vjeri, tad je na vama pomaganje, izuzev protiv ljudi s kojima imate
sporazum. A Allah je onog šta radite Vidilac.
73. A oni koji ne vjeruju, zaštitnici su jedni drugima. Ako to ne
učinite, biće fitneluk na Zemlji i fesad veliki.
74. A oni koji vjeruju i isele se i bore na putu Allahovom, i koji daju
utočište i pomažu – takvi su vjernici istinski. Imaće oni oprost i
opskrbu plemenitu.
75. A oni koji povjeruju kasnije i isele se i bore s vama – pa takvi su
od vas. A srodnici – oni su bliži jedni drugima u Knjizi Allahovoj.
Uistinu! Allah je o svakoj stvari Znalac.