Quran translations in many languages

Quran in Croatian

Al-Furqân

EL-FURKAN * KRITERIJ
1. Blagoslovljen neka je Onaj koji objavljuje furkan robu Svom, da bude
svjetovima opominjač:
2. Onaj čija je vlast nebesa i Zemlje; a nije uzeo djete, niti On ima
druga u vlasti. A stvorio je svaku stvar, te joj odmjerio mjeru.
3. I uzimaju mimo Njega bogove, ne stvaraju ništa, a oni su stvoreni, i
ne vladaju za duše svoje štetom niti korišću, i ne vladaju smrću niti
životom, a ni proživljenjem.
4. I govore oni koji ne vjeruju: “Ovo je samo laž koju je izmislio, a
pomogli su mu u tome drugi ljudi.” Pa doista donose zulm i potvoru,
5. I kažu: “Priče ranijih, dao je da se one zapišu, pa mu se diktiraju
jutrom i navečer.”
6. Reci: “Objavio ga je Onaj koji zna tajnu na nebesima i Zemlji.
Uistinu, On je Oprosnik, Milosrdni.”
7. I govore: “Šta je ovom Poslaniku? Jede hranu i hoda po trgovima. Što
mu se ne spusti melek, pa da bude s njim opominjač?
8. Ili spusti njemu riznica, ili imadne on bašču (da) jede iz nje?” I
govore zalimi: “Slijedite samo čovjeka opčinjenog.”
9. Pogledaj kako navode za tebe primjere pa lutaju, te ne mogu (da
nađu) put!
10. Blagoslovljen je Onaj koji će, ako hoće, načiniti tebi bolje od
tog: bašče ispod kojih teku rijeke, i načiniti ti palače.
11. Naprotiv, poriču Čas, a onom ko poriče Čas, pripremili smo seir.
12. Kad ih ugleda iz mjesta dalekog, čuće ga pobješnjelog i zahuktalog.
13. A kad budu bačeni u tijesno mjesto njegovo povezani, prizivaće tamo
propast.
14. Ne prizivajte Danas propast jednu, nego prizivajte propast mnogu!
15. Reci: “Da li je to bolje ili Džennet vječnosti koji je obećan
bogobojaznima? Bit će za njih plaćom i (konačnim) dolazištem!
16. Imaće oni u njemu šta htjednu, vječito.” Do Gospodara tvog je
obećanje traženo.
17. A na Dan kad skupi njih i ono šta su obožavali mimo Allaha, pa
rekne: “Jeste li vi zaveli robove Moje ove, ili su oni zalutali s
puta?”
18. Reći će: “Slavljen neka si Ti! Nije nam priličilo da mimo Tebe
uzimamo ikakve zaštitnike. Međutim, dao si da uživaju oni i očevi
njihovi, dok nisu zaboravili Opomenu i bili narod propalih.”
19. Tad će vas doista poreći u onom šta ćete govoriti, zato nećete moći
(postići) otklon, niti pomoć. A ko od vas učini zulm, daćemo da on
iskusi kaznu veliku.
20. I nismo poslali prije tebe nijednog od izaslanika, a da nisu
uistinu oni jeli hranu i hodali po trgovima. A učinili smo vas jedne
drugima iskušenjem. Izdržavate li? A Gospodar tvoj je Onaj koji vidi.
21. I govore oni koji se ne nadaju susretu Našem: “Zašto se ne spuste
na nas meleci ili vidimo Gospodara svog?” Doista se uznose u dušama
svojim i ohole ohološću velikom.
22. Na Dan kad vide meleke, neće Tog dana biti radosne vijesti za
zločince, a govoriće: “Barijera zabranjena!”
23. I pristupićemo onom šta su uradili od posla, pa ga učiniti prašinom
raspršenom.
24. Stanovnici Dženneta će Tog dana biti boljeg boravišta i ljepšeg
odmorišta.
25. Na Dan kad se rascijepi nebo oblacima, i meleci spuste (velikim)
spuštanjem,
26. Vlast će Tog dana istinski Milostivog biti i biće Dan nevjernicima
težak.
27. I na Dan kad zalim bude grizao ruke svoje, govoriće: “O da sam ja
uzeo s Poslanikom put!
28. O teško meni! Da ja nisam uzeo tog i tog prijateljem!
29. Doista me je zaveo od Opomene, nakon što mi je došla.” A šejtan je
prema čovjeku dezerter.
30. I reći će Poslanik: “O Gospodaru moj! Uistinu, moj narod je držao
ovaj Kur’an napuštenim!”
31. A tako smo svakom vjerovjesniku načinili neprijatelja između
zločinaca. A dovoljan je Gospodar tvoj Vodič i Pomagač.
32. A oni koji ne vjeruju, govore: “Zašto mu se ne objavi cio Kur’an
odjednom?” Tako, da bismo njime osnažili srce tvoje, a učimo ga
tertilom.
33. I neće ti donijeti primjer, a da ti ne donesemo Istinu i bolje
tumačenje.
34. Oni koji će biti sabrani na licima svojim Džehennemu; takvi će biti
goreg položaja i najodlutaliji s puta.
35. I doista smo dali Musau Knjigu i učinili mu uz njega brata njegovog
Haruna pomoćnikom,
36. Pa rekli: “Idite narodu onih koji poriču ajete Naše.” Pa smo ih
uništili (potpunim) uništenjem.
37. I narod Nuhov – pošto su porekli poslanike – potopili smo ih i
učinili ih ljudima znakom. A pripremili smo za zalime kaznu bolnu.
38. I Ada i Semuda i stanovnike Ressa i pokoljenja mnoga između toga.
39. I svakom tom smo navodili primjere, i svakojeg potpuno razbili.
40. A doista prolaze pored grada na koji je izlivena kiša kobna. Pa zar
ga ne vide? Naprotiv! Ne nadaju se proživljenju.
41. A kad te vide, samo te uzimaju ruglom. “Je li ovo onaj kojeg je
Allah podigao Poslanikom?
42. Skoro bi nas zaveo od bogova naših da nismo s njima ustrajali.” A
saznaće, kad vide kaznu, ko je odlutaliji s puta.
43. Jesi li vidio ko je uzeo bogom svojim, strast svoju? Pa zar ti da
budeš nad njim čuvar?
44. Zar računaš da većina njih čuje ili razumije? Oni su jedino kao
stoka – naprotiv, oni su odlutaliji s puta!
45. Zar ne vidiš – Gospodar tvoj, kako izdužuje sjenu? A da hoće,
sigurno bi je učinio nepomičnom; potom činimo nad njom Sunce
pokazivačem;
46. Zatim je privlačimo Sebi privlačenjem lagahnim.
47. I On je Taj koji čini za vas noć pokrivkom, a san odmorom, i čini
dan proživljenjem.
48. I On je Taj koji šalje vjetrove radosnom viješću ispred milosti
Svoje; i spuštamo s neba vodu čistu,
49. Da oživimo njome zamrlu zemlju i napojimo njome onog koga smo
stvorili: životinje i ljude mnoge.
50. I doista smo to raspodijelili među njih, da bi se poučili; pa
odbija većina ljudi – izuzev nevjerstvo.
51. A da smo htjeli, sigurno bismo u svakom gradu podigli opominjača.
52. Zato ne slušaj nevjernike, i bori se protiv njih njime – džihadom
velikim.
53. I On je Taj koji je pustio dva mora: ovo pitko, slatko, a ovo
slano, gorko; i načinio je između njih dvoje berzeh i prepreku
nesavladivu.
54. I On je Taj koji je od vode stvorio čovjeka, te mu načinio srodstvo
i tazbinstvo. A Gospodar tvoj je Moćni.
55. I obožavaju mimo Allaha ono šta im ne koristi, niti im šteti. A
nevjernik je protiv Gospodara svog pomagač.
56. I poslali smo tebe samo kao donosioca radosnih vijesti i
opominjača.
57. Reci: “Ne tražim od vas za njega nikakvu nagradu, izuzev ko hoće da
uzme ka Gospodaru svome put.”
58. I pouzdaj se u Živog, Onog koji ne umire, i slavi sa hvalom
Njegovom. A dovoljno je (što je) On o grijesima robova Svojih
Obaviješten,
59. Onaj koji je stvorio nebesa i Zemlju i šta je između njih, u šest
dana, zatim se postavio na Arš. Milostivi! Pa pitaj o Njemu
obaviještenog!
60. I kad im se kaže: “Padnite na sedždu Milostivom!” – govore: “A šta
je Milostivi? Zar da na sedždu padamo što nam naređuješ?” I povećava im
izbjegavanje.
61. Blagoslovljen neka je Onaj koji je načinio u nebu galaksije, i
načinio u njemu svjetiljku i Mjesec osvjetljavajućim!
62. I On je Taj koji je učinio dan i noć uzastopnim, za onog ko želi da
se pouči ili želi zahvalnost.
63. A robovi Milostivog su oni koji hodaju po Zemlji ponizno, i kad im
se obrate neznalice, kažu: “Selam!”
64. I oni koji provode noć pred Gospodarom svojim, čineći sedždu i
stojeći,
65. I oni koji govore: “Gospodaru naš! Okreni od nas kaznu Džehennema;
uistinu, kazna njegova je stalna;
66. Uistinu, on je loše boravište i stanište.”
67. I oni koji, kad troše, ne rasipaju niti škrtare, i budu između ta
(dva) stava;
68. I oni koji ne prizivaju uz Allaha boga drugog, niti ubijaju dušu
koju je zabranio Allah – izuzev po pravdi – niti bludniče. A ko to
čini, srest će kaznu,
69. Udvostručiće mu se kazna na Dan kijameta i boravit će u njoj
prezren;
70. Izuzev ko se pokaje i vjeruje i bude činio djelo dobro; pa takvima
će Allah zamijeniti loša djela njihova, dobrim djelima. A Allah je
Oprosnik, Milosrdni.
71. A ko se pokaje i čini dobro, pa uistinu on se obratio Allahu
obraćenjem;
72. I oni koji ne svjedoče neistinu, i kad prođu pored besmislice,
prođu dostojanstveno;
73. I oni koji – kad budu opomenuti znakovima Gospodara svog – ne
padaju pred njima gluhi i slijepi.
74. I oni koji govore: “Gospodaru naš! Podari nam od žena naših i
potomstva našeg radost očiju, i učini nas za bogobojazne imamima.”
75. Takvi će biti nagrađeni visokom odajom, što su bili strpljivi, i
biće susretani u njoj pozdravom i selamom.
76. Vječno će biti u njoj. Divno je boravište i stanište!
77. Reci: “Ne bi na vas obratio pažnju Gospodar moj, da nije dowe
vaše.” Pa doista, porekli ste, zato će biti nužna (kazna).