Quran translations in many languages

Quran in Croatian

Al-Hadîd

EL-HADID * GVOŽĐE
1. Allaha slavi ono što je na nebesima i Zemlji, a On je Moćni, Mudri.
2. Njegova je vlast nebesa i Zemlje; oživljava i usmrćuje i On je nad
svakom stvari Posjednik moći.
3. On je Prvi i Posljednji, i Vanjski i Unutarnji; i On je o svakoj
stvari Znalac.
4. On je Taj koji je stvorio nebesa i Zemlju u šest dana, zatim se
postavio na Arš. Zna šta prodire u Zemlju i šta izlazi iz nje, i šta se
spušta iz neba, a šta uzlazi u njega. I On je sa vama ma gdje bili. A
Allah je onog šta radite Vidilac.
5. Njegova je vlast nebesa i Zemlje. A Allahu se vraćaju stvari.
6. Daje da noć uđe u dan i daje da dan uđe u noć; a On je Znalac onog u
grudima.
7. Vjerujte u Allaha i Poslanika Njegovog i trošite od onog čemu vas je
učinio nasljednicima. Pa oni od vas koji budu vjerovali i udjeljivali,
imaće oni nagradu veliku.
8. I šta vam je? Ne vjerujete u Allaha, a Poslanik vas poziva da
vjerujete u Gospodara vašeg – i već je uzeo zavjet vaš – ako ste
vjernici.
9. On je Taj koji objavljuje robu Svom ajete jasne, da vas izvede iz
tmina na svjetlost. A uistinu, Allah je vama Samilosni, Milosrdni.
10. I šta vam je pa ne trošite na putu Allahovom? A Allahovo je
naslijeđe nebesa i Zemlje. Nije jednak od vas ko je trošio prije
pobjede i borio se. Takvi su veći stepenom od onih koji su trošili
poslije i borili se. A svakojem je Allah obećao dobro. A Allah je o
onom šta radite Obaviješteni.
11. Ko je taj ko će uzajmiti Allahu zajam lijep, pa da mu ga
umnogostruči, a imaće on nagradu plemenitu?
12. Na Dan kad budeš vidio vjernike i vjernice – kretaće se svjetlo
njihovo ispred njih i s desnih strana njihovih: “Radosna vijest vama
Danas! Bašče ispod kojih teku rijeke, bićete vječno u njima.” To je to,
uspjeh veličanstven!
13. Na Dan kad budu munafici i munafikinje govorili onima koji su
vjerovali: “Čekajte nas (da) pozajmimo od svjetla vašeg!” Biće rečeno:
“Vratite se vi nazad, pa tražite svjetlo.” Tad će između njih biti
postavljen bedem, koji će imati kapiju. Unutrašnjost njegova u njemu,
biće milost, a vanjština njegova, ispred njega – kazna.
14. Dozivaće ih: “Zar nismo bili s vama?” Reći će (vjernici): “Da,
međutim, vi ste iskušavali duše svoje i iščekivali i sumnjali, i
zavarale su vas želje – dok nije došla naredba Allahova. A o Allahu vas
je obmanuo garur.
15. Zato se Danas od vas neće uzeti fidja, niti od onih koji nisu
vjerovali. Sklonište vaše je vatra. Ona je zaštitnik vaš, a loše je
dolazište!”
16. Zar nije vrijeme onima koji vjeruju, da se srca njihova ponize
spominjanju Allaha i onom šta je objavljeno od Istine; i ne budu kao
oni kojima je data Knjiga prije, pa im se odužio rok, te otvrdla srca
njihova, a mnogi od njih su grješnici.
17. Znajte da Allah oživljava zemlju nakon mrtvila njenog! Doista smo
vam objasnili ajete, da biste vi shvatili.
18. Uistinu! Oni koji daju sadaku i koje daju sadaku i uzajmljuju
Allahu zajam lijep, udvostručiće im, a imaće oni nagradu plemenitu.
19. A oni koji vjeruju u Allaha i poslanike Njegove, ti takvi su
istiniti, i šehidi kod Gospodara svog. Imaće oni nagradu svoju i
svjetlo svoje. A oni koji ne vjeruju i poriču ajete Naše – takvi će
biti stanovnici džehima.
20. Znajte da je život Dunjaa samo zabava i igra i dekor i hvalisanje
među vama, i povećavanje imetaka i djece! Kao primjer kiše:
zemljoradnike zadivljuje bilje njeno – zatim svehne, pa ga vidiš
požutjelog, potom bude pljeva. A na Ahiretu je kazna žestoka i oprost
od Allaha i zadovoljstvo. A život Dunjaa je samo stvar varljiva.
21. Utrkujte se prema oprostu Gospodara svog i Džennetu čija je širina
kao širina neba i Zemlje – pripremljen je za one koji vjeruju u Allaha
i poslanike Njegove. To je blagodat Allahova, daje je kome hoće. A
Allah je Posjednik blagodati veličanstvene!
22. Nikakva nesreća se ne dogodi na Zemlji, niti u dušama vašim, a da
nije u Knjizi prije nego je stvorimo. Uistinu, to je Allahu lahko,
23. Da ne biste očajavali za onim šta vam je izmaklo, niti likovali
zbog onog šta vam je dao. A Allah ne voli nikojeg razmetljivog
hvalisavca,
24. One koji škrtare i naređuju svijetu tvrdičluk. A ko se okrene, pa
uistinu, Allah, On je Neovisni, Hvaljeni.
25. Zaista smo slali poslanike Naše sa dokazima jasnim i objavljivali s
njima Knjigu i mjerilo, da svijet postupa po pravdi. I spustili smo
gvožđe – u njemu je sila žestoka i koristi za ljude – i da Allah zna ko
pomaže Njega i poslanike Njegove u nevidljivom. Uistinu! Allah je
Silni, Svemoćni.
26. I doista smo poslali Nuha i Ibrahima, i načinili u potomstvu
njihovom vjerovjesništvo i Knjigu; pa je od njih onaj ko je upućen, a
mnogi od njih su grješnici.
27. Zatim smo stopama njihovim slali poslanike Naše, i poslali Isaa,
sina Merjeminog i dali mu Indžil. I načinili smo blagost i milost u
srcima onih koji su ga slijedili. A monaštvo – izmislili su ga, nismo
im ga propisali – izuzev traženja zadovoljstva Allahovog. Pa ne paze ga
istinskom pažnjom njegovom. Zato ćemo onima od njih koji vjeruju dati
nagradu njihovu, a mnogi od njih su grješnici.
28. O vi koji vjerujete! Bojte se Allaha i vjerujte u Poslanika
Njegovog: dat će vam dvostruko od milosti Svoje, i načiniće vam svjetlo
s kojim ćete ići, i oprostiće vam. A Allah je Oprosnik, Milosrdni;
29. Da bi znali sljedbenici Knjige da ne upravljaju ničim od blagodati
Allahove, i da je blagodat u ruci Allahovoj; daje je kome hoće. A Allah
je Posjednik blagodati veličanstvene!