Quran translations in many languages

Quran in Croatian

Al-Hajj

EL-HADŽDŽ * HADŽDŽ
1. O ljudi! Bojte se Gospodara svog. Uistinu, potres Časa (sudnjeg) bit
će stvar strahovita!
2. Na Dan kad ga vidite, zaboraviće svaka dojilja šta je zadojila i
pobaciće svaka trudnica plod svoj; i vidjećeš ljude pijane, ali neće
oni biti pijani, nego će kazna Allahova biti žestoka.
3. A između ljudi je ko raspravlja o Allahu bez znanja, i slijedi
svakog šejtana buntovnika.
4. Njemu je propisano – da će onaj ko ga uzme za prijatelja – ta da će
ga on zavesti i uputiti ga kazni seira.
5. O ljudi! Ako ste u sumnji o podizanju (mrtvih), pa uistinu, Mi smo
vas stvorili od prašine, zatim od kaplje sjemena, zatim od zakvačka,
zatim od grude mesa oblikovane i neoblikovane, da bismo vam objasnili.
A dajemo da u matericama ostane šta hoćemo, do roka određenog. Zatim
vas izvodimo kao dojenče, potom da dostignete svoju punu snagu. I
između vas je ko umre (mlad), i od vas je ko bude vraćen najgorem
životu, da ne zna – nakon znanja – ništa. I vidiš zemlju beživotnu, pa
kad spustimo na nju vodu, ustreperi i uzbuja, i iznikne svaki par
prekrasni.
6. To zato što je Allah, On Istina, i što On oživljava mrtve i što je
On nad svakom stvari Posjednik moći.
7. I što će Čas doći – nema sumnje u to – i što će Allah podići onog ko
je u kaburima.
8. I od ljudi je ko raspravlja o Allahu bez znanja i bez Upute i bez
Knjige rasvjetljavajuće,
9. Savijajući bok svoj, da zavede s puta Allahovog. Imaće on na Dunjau
poniženje, a daćemo da on na Dan kijameta iskusi kaznu gorenjem.
10. To za ono što su pripravile ruke tvoje i što Allah nije nikako
zalim robovima.
11. I od ljudi je ko obožava Allaha na ivici; pa ako ga zadesi dobro,
smiri se u njemu, a ako ga zadesi iskušenje, okreće lice svoje. Gubi
Dunja i Ahiret. To je taj gubitak očiti.
12. Priziva mimo Allaha ono šta mu ne šteti, niti mu koristi. To je to,
zabluda daleka.
13. Priziva onog čija je šteta bliža od koristi njegove. Zaista je loš
zaštitnik i zaista loš drug!
14. Uistinu! Allah će uvesti one koji vjeruju i rade dobra djela u
bašče ispod kojih teku rijeke. Uistinu! Allah čini šta želi.
15. Ko misli da ga neće pomoći Allah na Dunjau i Ahiretu, pa neka
rastegne uže ka nebu, zatim neka presječe, pa nek vidi hoće li doista
varka njegova otkloniti ono šta (ga) rasrđuje.
16. I tako ga objavljujemo kao ajete jasne, i da Allah upućuje koga
želi.
17. Uistinu, oni koji vjeruju i oni koji su jevreji i Sabijci i kršćani
i vatropoklonici i oni koji pridružuju – Uistinu! Allah će presuditi
među njima na Dan kijameta. Uistinu, Allah je nad svakom stvari
Svjedok.
18. Zar ne vidiš da se Allahu – Njemu potčinjava ko je na nebesima i ko
je na Zemlji, i Sunce i Mjesec i zvijezde i planine, i drveće i
životinje i mnoštvo ljudi? A mnoštvo – obistiniće se na njemu kazna. A
koga ponizi Allah, tad mu nema nikoga ko bi mu čast ukazao. Uistinu!
Allah čini što hoće!
19. Ova dvojica protivnika, spore se o Gospodaru svom. Pa onima koji ne
vjeruju – odsjeći će im se odjeća od vatre. Izlivaće se nad glavama
njihovim ključala voda.
20. Rastapat će se njome ono šta je u trbusima njihovim, i kože;
21. A za njih su maljevi od gvožđa.
22. Kad god zažele da iz nje izađu zbog jada, biće u nju vraćeni:
“Kušajte kaznu gorenjem!”
23. Uistinu! Allah će dati da oni koji vjeruju i rade dobra djela uđu u
bašče ispod kojih teku rijeke; kitiće se u njima narukvicama od zlata i
bisera, a odjeća njihova će u njima biti svila.
24. I upućeni su lijepoj riječi, i upućeni su putu Hvaljenog.
25. Uistinu! Oni koji ne vjeruju i odvraćaju od puta Allahovog i
Mesdžidul-harama – onog kojeg smo ljudima učinili jednakog, mještaninu
u njemu i posjetiocu. A ko u njemu zaželi ateizam zulmom – daćemo da on
kuša od kazne bolne.
26. I kad smo Ibrahimu odredili mjesto Kuće: “Ne pridružuj Meni ništa,
i očisti Kuću Moju za činitelje tawafa i one na kijamu i one koji se
pregibaju i čine sedždu;
27. I proglasi među ljudima hadždž: dolaziće ti pješke i na svakoj
mršavoj devi; dolaziće sa svakog širokog puta dubokog,
28. Da svjedoče dobit za sebe, i spominju ime Allahovo u danima
poznatim, nad onim čim ih je opskrbio od životinje – stoke. Pa jedite
od nje i nahranite jadnu fukaru;
29. Zatim da okončaju zaprljanost svoju, i ispune zavjete svoje, i
tawafe Kuću drevnu.
30. To; a ko uvećava svetosti Allahove – pa to mu je bolje kod
Gospodara njegovog. A dozvoljena vam je stoka, izuzev šta vam je
recitirano; zato se klonite prljavštine idola, i klonite se govora
lažnog,
31. Hanife budite Allahu, ne budite Mu mušrici. A ko pridružuje Allahu
– pa kao da je pao s neba te ga zgrabila ptica ili ga vjetar otpuhao u
mjesto daleko.
32. To. A ko veliča znakove Allahove, pa uistinu, to je od
bogobojaznosti srca.
33. Vi u njima imate koristi do roka određenog; zatim je mjesto njihovo
ka Kući drevnoj.
34. A svakom ummetu smo načinili obrede, da spominju ime Allahovo nad
onim čim ih je opskrbio od životinje – stoke. Ta Bog vaš je Bog Jedini,
zato se Njemu predajte. I obraduj ponizne,
35. One čija se – kad se Allah spomene – srca uplaše, i strpljive nad
onim šta ih zadesi, i one koji obavljaju salat i iz onog čim smo ih
opskrbili udjeljuju.
36. I budn: učinili smo vam ih od simbola Allahovih, imate vi u njima
dobro. Zato spominjite ime Allahovo nad njima poredanim. Pa kad padnu
bokovi njihovi, pa jedite od njih i nahranite zadovoljnog i prosjaka.
Tako smo vam ih potčinili, da biste vi zahvaljivali.
37. Neće Allahu stići mesa njihova, niti krvi njihove, nego će Mu stići
bogobojaznost vaša. Tako vam ih je potčinio, da biste veličali Allaha
što vas je uputio; a obraduj dobročinitelje!
38. Uistinu! Allah odbija od onih koji vjeruju. Uistinu! Allah ne voli
nijednog izdajnika, nezahvalnika.
39. Dozvoljeno je onima protiv kojih se bori, jer im je učinjen zulm. A
uistinu je Allah za pomoć njima Kadar;
40. Onima koji su protjerani iz kuća njihovih bez prava, samo što su
govorili: “Gospodar naš je Allah.” I da nije Allahovog suzbijanja ljudi
– njih jednih drugima – sigurno bi bili porušeni manastiri i crkve i
sinagoge i mesdžidi – u kojima se mnogo spominje ime Allahovo. A Allah
će sigurno pomoći onog ko Njega pomaže. Uistinu, Allah je Silni,
Svemoćni,
41. One koji, ako ih učvrstimo na Zemlji, obavljaju salat i daju zekat,
i naređuju dobro, a odvraćaju od nevaljalog. A Allahov je konac stvari.
42. A ako te poriču – pa doista je prije njih poricao narod Nuhov, i Ad
i Semud;
43. I narod Ibrahimov i narod Lutov;
44. I stanovnici Medjena. I porečen je Musa. Tad bih puštao
nevjernicima, potom ih ščepavao. Pa kakvo je bilo odbijanje Moje!
45. Pa koliko je bilo gradova koje smo uništili, a oni su bili
zulumčarski, pa su bili pusti na krovovima svojim, i bunarom napuštenim
i dvorcem podignutim!
46. Pa zar ne bi putovali po Zemlji, te oni imali srca da njima shvate,
ili uši da njima čuju? Pa uistinu, to nisu slijepi vidovi, nego su
slijepa srca koja su u grudima.
47. I požuruju te s kaznom. A neće Allah prekršiti obećanje Svoje. I
uistinu, dan je kod Gospodara tvog kao hiljadu godina od onog što
računate.
48. A koliko je gradova kojima sam pustio, a oni su bili zulumčarski,
zatim bih ih dograbio, a Meni je dolazište!
49. Reci: “O ljudi, ja sam vam samo opominjač jasni.”
50. Pa koji vjeruju i rade dobra djela, imaće oni oprost i opskrbu
plemenitu.
51. A oni koji nastoje da ajete Naše osujete, takvi će biti stanovnici
džehima.
52. I nismo prije tebe poslali nijednog poslanika niti vjerovjesnika, a
da nije – kad imadne želju – ubacio šejtan u želju njegovu. Tad Allah
ukine šta šejtan ubaci, zatim učvrsti Allah ajete Svoje. A Allah je
Znalac, Mudri,
53. Da bi ono što je ubacio šejtan učinio iskušenjem za one u srcima
čijim je bolest i one čija su srca tvrda. A uistinu, zalimi su u
razdoru dalekom,
54. I da znaju oni kojima je dato znanje, da je on Istina od Gospodara
tvog, te da vjeruju u njega, te da mu se skruše srca njihova. A
uistinu, Allah je Vodič onih koji vjeruju, putu pravom.
55. A oni koji ne vjeruju, ne prestaju sa sumnjom u njega dok im Čas ne
dođe iznenada, ili im dođe kazna Dana jalovog.
56. Vlast će Tog dana biti Allahova. Sudit će među njima. Tad će oni
koji su vjerovali i radili dobra djela biti u baščama uživanja.
57. A oni koji nisu vjerovali i poricali ajete Naše, pa ti takvi će
imati kaznu prezrenu.
58. A oni koji su izbjegli na putu Allahovom, zatim bili ubijeni ili
umrli, sigurno će ih opskrbiti Allah opskrbom dobrom. A uistinu! Allah,
On je Najbolji od opskrbilaca.
59. Sigurno će ih uvesti ulazom kojim će zadovoljni biti. A uistinu,
Allah je Znalac, Blagi.
60. To! A ko se osveti sličnim onom čim je kažnjen, zatim se njemu
učini nasilje, sigurno će ga Allah pomoći. Uistinu! Allah je Brisalac
(grijeha), Oprosnik.
61. To zato što Allah daje da noć uđe u dan, i daje da dan uđe u noć, i
što je Allah Onaj koji čuje, Onaj koji vidi.
62. To zato što je Allah – On Istina, a ono šta prizivaju mimo Njega,
to neistina, i što je Allah – On Uzvišeni, Veliki.
63. Zar ne vidiš da Allah spušta s neba vodu, pa postane zemlja zelena.
Uistinu! Allah je Fini, Obaviješteni.
64. Njegovo je šta je na nebesima i šta je na Zemlji. A uistinu, Allah,
On je Neovisni, Hvaljeni.
65. Zar ne vidiš da vam je Allah potčinio (sve) što je na Zemlji i
plovilo (koje) plovi morem po odredbi Njegovoj? I zadržava nebo da ne
padne na Zemlju, osim s dozvolom Njegovom. Uistinu! Allah je ljudima
Samilosni, Milosrdni.
66. I On je Taj koji vas je oživio, zatim će vas umrtviti, potom će vas
oživiti. Uistinu, čovjek je nezahvalnik.
67. Svakom ummetu smo načinili obred kojeg oni obavljaju, zato neka oni
nikako ne raspravljaju s tobom o odredbi, a pozivaj Gospodaru svom.
Uistinu, ti si na Uputi pravoj.
68. A ako se budu s tobom prepirali, tad reci: “Allah je Najbolji
znalac onog šta radite.”
69. Allah će presuditi među vama na Dan kijameta o onome u čemu se
razilazite.
70. Zar ne znaš da Allah zna šta je na nebu i Zemlji? Uistinu, to je u
Knjizi. Uistinu, to je Allahu lahko.
71. I obožavaju mimo Allaha ono za što nije objavio autoritet, i ono o
čemu oni nemaju znanje. A neće zalimi imati nikakva pomagača.
72. A kad im se uče ajeti Naši jasni, raspoznaćeš na licima onih koji
ne vjeruju, negiranje. Skoro da nasrnu na one koji im uče ajete Naše.
Reci: “Pa hoćete li da vas obavijestim o gorem od toga? Vatra! Obećao
ju je Allah onima koji ne vjeruju, a loše je dolazište!”
73. O ljudi! Navodi se primjer, zato ga poslušajte. Uistinu! Oni koje
prizivate mimo Allaha, neće stvoriti mušicu, makar se skupili radi nje.
A ako bi im mušica nešto ugrabila, ne bi to od nje izbavili. Slab je
tražilac, i traženo!
74. Ne cijene Allaha istinskim cijenjenjem Njegovim. Uistinu! Allah je
Silni, Svemoćni.
75. Allah odabire poslanike od meleka i od ljudi. Uistinu, Allah je
Onaj koji čuje, Onaj koji vidi.
76. Zna šta je ispred njih i šta je iza njih. A Allahu se vraćaju
stvari.
77. O vi koji vjerujete! Činite ruku’ i padajte na sedždu i obožavajte
Gospodara svog i činite dobro, da biste vi uspjeli.
78. I borite se radi Allaha, istinskim džihadom Njegovim. On vas je
odabrao i nije vam u vjeri načinio nikakvu teškoću, milletu oca vašeg
Ibrahima. On vas je nazvao muslimanima od ranije, i u ovom, da bi
Poslanik bio svjedok protiv vas, i (vi) bili svjedoci protiv ljudi.
Zato obavljajte salat i dajite zekat. I držite se Allaha! On je
Zaštitnik vaš; pa divan li je Zaštitnik i divan Pomagač!