Quran translations in many languages

Quran in Croatian

Al-Jinn

EL-DŽINN * DŽINN
1. Reci: “Objavljeno mi je da je prisluškivala grupa džinna, pa su
rekli: ’Uistinu, mi smo čuli Kur’an zadivljujući,
2. Upućuje ispravnosti – pa smo povjerovali u njega. I nećemo
pridruživati Gospodaru našem nikoga.
3. I da On – uzvišeno neka je dostojanstvo Gospodara našeg – nije uzeo
ženu, niti dijete,
4. I da je budala između nas govorila o Allahu pretjeranost,
5. I da smo mi mislili da ljudi i džinni neće o Allahu laž govoriti,
6. I da su pojedinci između ljudi tražili zaštitu pojedinaca od džinna,
pa su im povećali obijest.
7. I da su oni mislili – kao što mislite – da neće Allah podići nikoga;
8. I da smo mi dotakli nebo, pa ga našli ispunjenog čuvarima žestokim i
svjetlicama;
9. I da smo mi sjedili na njegovim mjestima za prisluškivanje. Pa ko
sad prisluškuje, nalazi sebi svjetlicu vrebajuću;
10. I da mi ne znamo da li se zlo želi onom ko je na Zemlji ili im želi
Gospodar njihov ispravnost;
11. I da od nas (ima) pravednih, i od nas mimo toga – različitih
tarikata –
12. I da mi mislimo da nećemo umaći Allahu u Zemlji, niti Mu umaći
bježanjem;
13. I da mi, pošto smo čuli Uputu, vjerujemo u nju. Pa ko vjeruje u
Gospodara svog, tad se ne boji gubitka, niti nasilja;
14. I da od nas (ima) muslimana i od nas nepravičnih. Pa ko se predao,
pa takvi su se upravili ispravnosti.
15. A što se tiče nepravičnih – pa biće za Džehennem drvo”,
16. A kad bi ustrajali na tarikatu – sigurno bismo ih napojili vodom
obilnom,
17. Da ih kušamo u tome. A ko se odvraća od sjećanja Gospodara svog,
uvući će ga kazni strogoj;
18. I da su mesdžidi za Allaha, zato ne prizivajte uz Allaha nikoga;
19. I da su – pošto je ustao rob Allahov prizivajući Ga – bili gotovo
stiskani nad njim.
20. Reci: “Samo prizivam Gospodara svog i ne pridružujem Mu nikoga.”
21. Reci: “Uistinu, ja ne vladam za vas štetom, niti ispravnošću.”
22. Reci: “Uistinu, mene od Allaha neće zaštititi niko, niti ću naći
mimo Njega utočište,
23. Sem dostave od Allaha i poslanica Njegovih. A ko ne posluša Allaha
i Poslanika Njegovog – pa uistinu će on imati vatru Džehennema, vječno
će biti u njoj, zauvijek.”
24. Dok, kad vide ono čime im se prijetilo, tad će saznati ko je
slabiji pomagačem i manji brojčano.
25. Reci: “Ne znam da li je blisko ono čime vam se prijeti ili će za
njega Gospodar moj načiniti rok”,
26. Znalac nevidljivog – pa ne otkriva nevidljivo Svoje nikome,
27. Osim poslaniku s kojim je zadovoljan, pa uistinu On daje da idu
ispred njega i iza njega motritelji,
28. Da bi znao da su zaista dostavili poslanice Gospodara svog, i
obuhvatio šta je kod njih i utvrdio svaku stvar brojčano.