Quran translations in many languages

Quran in Croatian

Al-Mujâdilah

EL-MUDŽADELA * RASPRAVA
1. Doista je Allah čuo riječi one koja se s tobom raspravljala o mužu
svom i jadala se Allahu. A Allah čuje razgovor vas dvoje. Uistinu,
Allah je Onaj koji čuje, Onaj koji vidi.
2. Oni od vas koji se razvedu od žena njihovih ziharom – nisu one majke
njihove. Majke njihove su samo one koje su ih rodile. A uistinu, oni
govore ružne riječi i laž. I uistinu, Allah je Brisalac (grijeha),
Oprosnik.
3. A oni koji se razvedu od žena svojih ziharom, zatim povuku šta su
rekli, pa (kazna) je oslobođenje roba, prije nego se dodirnu. To je ono
šta vam se savjetuje. A Allah je o onom što radite Obaviješteni.
4. Pa ko ne nađe, tad je post dva mjeseca uzastopno prije nego se
dotaknu. Pa ko ne mogne, tad je hranjenje šezdeset siromaha. To da
vjerujete u Allaha i Poslanika Njegovog, a to su granice Allahove. A
nevjernici će imati kaznu bolnu.
5. Uistinu! Oni koji se suprotstavljaju Allahu i Poslaniku Njegovom,
biće oboreni kao što su oboreni oni prije njih. I doista smo spustili
znakove jasne; a imaće nevjernici kaznu prezrenu.
6. Na Dan kad ih Allah sve podigne, tad će ih obavijestiti o onom šta
su radili: Allah je to zbrojao, a oni su to zaboravili. A Allah je nad
svakom stvari Svjedok.
7. Zar ne vidiš da Allah zna šta je na nebesima i šta je na Zemlji? Ne
biva nikakav tajni razgovor troje, a da On nije četvrti njihov; niti
petero, a da On nije šesti njihov; ni manje od tog, ni više, a da On
nije sa njima ma gdje bili. Zatim će ih obavijestiti o onom šta su
radili, na Dan kijameta. Uistinu! Allah je o svakoj stvari Znalac.
8. Zar ne vidiš one kojima je zabranjeno tajno dogovaranje? Potom se
vraćaju onom što im je zabranjeno i tajno se dogovaraju o grijehu i
neprijateljstvu i neposlušnosti Poslaniku. A kad ti dođu pozdravljaju
te onim čim te ne pozdravlja Allah. I kažu među dušama svojim: “Da nas
ne kazni Allah zbog onog što govorimo?” Dovoljan je njima Džehennem,
pržiće se njime – ta loše je dolazište!
9. O vi koji vjerujete! Kad se budete tajno dogovarali, tad se ne
dogovarajte o grijehu i neprijateljstvu i neposlušnosti Poslaniku – a
dogovarajte se o pravednosti i bogobojaznosti; i bojte se Allaha, Onog
kojem ćete biti sabrani.
10. Doista je tajno dogovaranje od šejtana, da bi ražalostio one koji
vjeruju. A neće im ništa štetiti, izuzev s dozvolom Allahovom. I u
Allaha zato neka se pouzdaju vjernici.
11. O vi koji vjerujete! Kad vam se kaže: “Načinite mjesta pri
sjedenjima”, tad načinite mjesta – načiniće Allah mjesta vama. A kad se
kaže: “Dignite se”, tad se podignite. Allah uzdiže one od vas koji
vjeruju i one kojima je dato znanje, stepenima. A Allah je o onom šta
radite Obaviješteni.
12. O vi koji vjerujete! Kad se budete savjetovali s Poslanikom, tad
prethodite savjetovanje vaše sadakom. To je za vas bolje i čišće. Pa
ako ne nađete – pa uistinu, Allah je Oprosnik, Milosrdni.
13. Zar se plašite da prethodite savjetovanje vaše sadakama? Pa ako ne
učinite – a oprosti vam Allah – tad obavljajte salat i dajite zekat i
poslušajte Allaha i Poslanika Njegovog. A Allah je o onom šta radite
Obaviješteni.
14. Zar ne vidiš one koji prijateljuju sa narodom onih na koje se Allah
rasrdio? Nisu oni od vas, niti od njih; a kunu se na laž i oni znaju.
15. Allah je za njih pripremio kaznu žestoku. Uistinu, zlo je ono šta
oni rade.
16. Uzeli su zakletve svoje štitom, te odvraćaju s puta Allahovog. Pa
imaće oni kaznu prezrenu.
17. Neće im koristiti imeci njihovi, niti djeca njihova protiv Allaha,
nimalo. Takvi će biti stanovnici vatre, oni će u njoj biti vječito.
18. Na Dan kad ih Allah sve podigne, tad će se zakleti Njemu kao što se
zaklinju vama – i misliće da su oni na nečemu. Zar nisu uistinu oni,
oni poricatelji!?
19. Ovladao je njima šejtan pa učinio da oni zaborave sjećanje Allaha.
Takvi su partija šejtanova. Zar ne, uistinu, partija šejtanova – oni su
gubitnici!?
20.Uistinu, oni koji se suprotstavljaju Allahu i Poslaniku Njegovom,
takvi će biti među najnižima.
21. Propisao je Allah: “Sigurno ću pobijediti Ja i poslanici Moji!”
Uistinu! Allah je Silni, Svemoćni.
22. Nećeš naći ljude koji vjeruju u Allaha i Dan posljednji, a da vole
onog ko se suprotstavlja Allahu i Poslaniku Njegovom, makar bili očevi
njihovi ili sinovi njihovi ili braća njihova ili rod njihov. Takvima je
upisao u srca njihova iman i ojačao ih Duhom od Sebe. A uvešće ih u
bašče ispod kojih teku rijeke, vječno će biti u njima. Zadovoljan je
Allah njima i zadovoljni su Njime. Takvi su stranka Allahova! Zar ne,
uistinu, stranka Allahova – oni su uspješni!?