Quran translations in many languages

Quran in Croatian

Al-Mulk

EL-MULK * VLAST
1. Blagoslovljen je Onaj u ruci čijoj je vlast – a On je nad svakom
stvari Posjednik moći –
2. Koji je stvorio smrt i život, da vas iskuša – koji od vas je bolji
djelom. A On je Moćni, Oprosnik –
3. Koji je stvorio sedam nebesa slojevito. Ne vidiš u stvaranju
Milostivog nikakvog nesklada. Pa povrati pogled, da li vidiš ikakve
pukotine?
4. Zatim vrati pogled drugi put, povratiće ti se pogled oslabljen i on
će zamoren biti.
5. I zaista smo ukrasili nebo najbliže svjetiljkama i učinili ih
projektilima za šejtane, a pripremili smo im kaznu seira.
6. A oni koji ne vjeruju u Gospodara svog, imaće kaznu Džehennema. A
loše je dolazište!
7. Kad budu bačeni u njega, ćut će ga, hroptaće i on će vriti.
8. Skoro da prsne od srdžbe. Kad god se u njega baci skupina, upitaće
ih čuvari njegovi: “Zar vam nije dolazio opominjač?”
9. Reći će: “Svakako; diosta nam je dolazio opominjač, pa smo porekli i
rekli: ’Nije Allah objavio ništa; vi ste samo u zabludi velikoj!”
10. I reći će: “Da smo slušali ili razum koristili, ne bismo bili među
stanovnicima seira.”
11. Tad će priznati grijeh svoj. Pa daleko bili stanovnici seira!
12. Uistinu! Oni koji se boje Gospodara svog nevidljivo, imaće oni
oprost i nagradu veliku.
13. I tajili vi govor vaš ili ga razglašavali, uistinu, On je Znalac
onog u grudima.
14. Zar ne zna Onaj koji je stvorio? A On je Fini, Obaviješteni.
15. On je Taj koji vam je Zemlju učinio podložnom, pa hodajte
predjelima njenim i jedite od opskrbe Njegove. A na Njemu je
proživljenje.
16. Jeste li sigurni od Onog ko je na nebu, da neće dati da vas proguta
zemlja, tad kad se ona zaljulja?
17. Ili ste sigurni od Onog ko je na nebu, da ne pošalje na vas
pješčanu oluju? Pa saznaćete kakva je opomena Moja!
18. I zaista su poricali oni prije njih, pa kakvo je bilo odbijanje
Moje!
19. Zar ne vide ptice iznad sebe – šire krila i skupljaju ih? Drži ih
jedino Milostivi. Uistinu, On je svake stvari Vidilac.
20. Ili, ko je taj ko je vojska vaša, da vam pomogne mimo Milostivog?
Nevjernici su samo u iluziji.
21. Ili, ko je taj ko će vas opskrbiti, ako zadrži opskrbu Svoju?
Naprotiv, ustrajavaju u prevršivanju i izbjegavanju.
22. Pa da li je ko ide ničice na licu svom upućeniji, ili ko ide pravo
na putu pravom?
23. Reci: “On je Taj koji vas je stvorio, i načinio vam sluh i vidove i
srca. Malo što zahvaljujete.”
24. Reci: “On je Taj koji vas je rasijao po Zemlji, a Njemu ćete biti
sabrani.”
25. I govore: “Kad će ova prijetnja, ako ste istiniti?”
26. Reci: “Znanje je jedino kod Allaha, a ja sam samo opominjač jasni.”
27. Pa pošto ga ugledaju blizu, rastužiće se lica onih koji ne vjeruju,
i biće rečeno: “Ovo je ono šta ste prizivali.”
28. Reci: “Vidite li? Ako Allah uništi mene i onog ko je sa mnom, ili
nam se smiluje – pa ko će zaštititi nevjernike od kazne bolne?”
29. Reci: “On je Milostivi. U Njega vjerujemo i u Njega se pouzdavamo.
Pa saznaćete ko je taj ko je u zabludi očitoj.”
30. Reci: “Vidite li? Ako voda vaša osvane porinuta, pa ko će vam
donijeti vodu tekuću?”