Quran translations in many languages

Quran in Croatian

Al-Mutaffifin

EL-MUTAFFIFIN * ZAKIDATELJI
1. Teško zakidateljima,
2. Koji, kad od svijeta uzimaju, traže potpuno,
3. A kad njima mjere ili im vagaju, zakidaju!
4. Zar ne misle takvi da će oni biti podignuti,
5. Za Dan strašni,
6. Dan kad će stati ljudi pred Gospodara svjetova!
7. Nikako! Zaista je knjiga razvratnika u Sidždžinu!
8. A šta znaš ti šta je Sidždžin?
9. Knjiga ispisana!
10. Teško Tog dana poricateljima,
11. Koji niječu Dan sudnji!
12. A ne niječe ga, izuzev svaki prestupnik, grješnik.
13. Kad mu se uče ajeti Naši, rekne: “Priče ranijih!”
14. Nikako! Naprotiv! Ono što su stekli hrđa je na srcima njihovim.
15. Nikako! Zaista će oni od Gospodara svoga Tog dana biti zaklonjeni,
16. Zatim će se uistinu oni pržiti džehimom,
17. Potom će biti rečeno: “Ovo je to što ste poricali.”
18. Nikako! Uistinu! Knjiga čestitih je u Illijjunu!
19. A šta znaš ti šta je Illijjun?
20. Knjiga ispisana!
21. Svjedočiće je približeni.
22. Uistinu će čestiti u zadovoljstvu biti,
23. Na divanima, gledat će,
24. Spoznaćeš na licima njihovim sjaj zadovoljstva,
25. Napajani nektarom zapečaćenim će biti.
26. Pečat njegov biće misk – a za to neka se natječu takmaci –
27. A mješavina njegova od Tesnima –
28. Izvora s kojeg će približeni piti.
29. Uistinu! Oni koji su skrivili, ismijavali su se onima koji su
vjerovali,
30. I kad su pored njih prolazili, namigivali,
31. A kad su se vraćali porodici svojoj, vraćali su se šaleći se,
32. I kad bi ih vidjeli, rekli bi: “Zaista su ovi zalutali.”
33. A nisu poslani nad njima čuvarima.
34. Zato će se Danas oni koji su vjerovali, nevjernicima ismijavati,
35. Na divanima, gledat će!
36. Zar nisu nevjernici nagrađeni kako su radili!?