Quran translations in many languages

Quran in Croatian

An-Nahl

EN-NAHL * PČELA
1. Doći će naredba Allahova, zato je ne požurujte. Slavljen neka je On
i uzvišen nad onim šta pridružuju!
2. Spušta meleke s Duhom po naredbi Svojoj, na koga hoće od robova
Svojih: “Upozorite da nema boga osim Mene, zato se Mene bojte.”
3. Stvorio je nebesa i Zemlju s Istinom. Uzvišen neka je nad onim šta
pridružuju!
4. Stvorio je čovjeka od kaplje sjemena, pa gle! on protivnik otvoreni.
5. I stoku – stvorio je nju; imate vi od nje toplotu i koristi, i od
nje jedete,
6. I vama je u njoj ljepota kad dogonite i kad izgonite na pašu;
7. I nose terete vaše do zemlje kojoj ćete stići samo naporom duša.
Uistinu, Gospodar vaš je Samilosni, Milosrdni;
8. I konja i mazge i magarce – da ih jašete i (za) ukras, a stvara šta
ne znate.
9. I na Allahu je usmjeravanje putu, a od njih (puteva) ima
zastranjujući. A da je htio, sigurno bi vas sve uputio!
10. On je Taj koji spušta s neba vodu – imate vi od nje piće, i od nje
drvlje u kojem napasate.
11. Uzgaja za vas njome usjev i masline i palme i grožđe, i svakovrsne
plodove. Uistinu, u tome je znak za ljude koji razmišljaju.
12. I potčinio je za vas noć i dan, i Sunce i Mjesec. I zvijezde su
potčinjene naredbi Njegovoj. Uistinu! U tome su znaci za ljude koji
razumiju.
13. A ono što je stvorio za vas na Zemlji, različitih je boja svojih.
Uistinu! U tome je znak za ljude koji pouku primaju.
14. I On je Taj koji je potčinio more: da jedete iz njega meso svježe i
vadite iz njega ukras kojeg nosite. I vidiš plovila brazdaju po njemu –
i da tražite iz blagodati Njegove, i da biste vi zahvaljivali.
15. I razbacao je po Zemlji stabilne planine, da vas ne trese, i rijeke
i puteve, da biste se vi uputili,
16. I oznake; i po zvijezdi se oni vode.
17. Pa da li je Onaj ko stvara, kao ko ne stvara? Pa zar se nećete
poučiti?
18. I ako budete brojali blagodati Allahove, nećete ih izračunati.
Uistinu! Allah je Oprosnik, Milosrdni.
19. A Allah zna šta tajite i šta obznanjujete.
20. A oni kojima se (oni) mole mimo Allaha, ne stvaraju ništa, a oni
bivaju stvarani;
21. Mrtvi su, nisu živi, i ne opažaju kad će biti podignuti.
22. Bog vaš je Bog Jedini! Pa oni koji ne vjeruju u Ahiret – srca
njihova su ta koja odbijaju, i oni su oholi.
23. Nema sumnje da Allah zna šta skrivaju i šta obznanjuju. Uistinu! On
ne voli ohole.
24. I kad im se kaže: “[ta to objavljuje Gospodar vaš?” – kažu: “Priče
ranijih”,
25. Da bi nosili terete svoje sve na Dan kijameta i nešto od tereta
onih koje su zaveli bez znanja. Zar nije loše šta će nositi?
26. Doista su spletkarili oni prije njih, pa je došao Allah građevini
njihovoj od temelja, te je pao na njih krov nad njima, i došla im je
kazna otkud nisu zapazili.
27. Zatim će ih na Dan kijameta posramiti i reći: “Gdje su ortaci Moji,
oni radi kojih ste uzrokovali rascjep?” Reći će oni kojima je dato
znanje: “Uistinu, sramota je Danas i zlo nad nevjernicima,
28. Onima koje su usmrćivali meleci (dok) su činili zulm dušama
svojim.” Tad će iskazati pokornost: “Nismo uradili nikakvo zlo.”
“Jeste! Doista je Allah Znalac onog šta ste radili.
29. Zato uđite na kapije Džehennema, vječno ćete biti u njemu. Pa
sigurno je loše boravište oholih.”
30. I biće rečeno onima koji su se bojali: “[ta je to objavio Gospodar
vaš?” Reći će: “Dobro!” Za one koji čine dobro na ovom Dunjau, biće
dobro. A sigurno je dom Ahireta bolji. A doista je divan dom
bogobojaznih,
31. Bašče Adna u koje će ući, teku ispod njih rijeke, imaće oni u njima
šta budu htjeli. Tako nagrađuje Allah bogobojazne,
32. One koje će uzimati meleci – a koji su dobri, govoriće: “Selamun
’alejkum! Uđite u Džennet zbog onog šta ste radili.”
33. Čekaju li samo da im dođu meleci ili dođe naredba Gospodara tvog?
Isto tako su činili oni prije njih. I nije im Allah učinio zulm, nego
su dušama svojim zulm učinili,
34. Pa su ih pogodila zla onog šta su radili, i spopalo ih je ono čemu
su se izrugivali.
35. A oni koji pridružuju, govore: “Da hoće Allah ne bismo obožavali
mimo Njega nijednu stvar, mi, niti očevi naši, i ne bismo mimo Njega
zabranjivali nikakvu stvar.” Tako su činili oni prije njih. Pa da li je
na poslanicima (išta drugo) osim dostava jasna?
36. I doista, podizali smo u svakoj zajednici poslanika: “Obožavajte
Allaha, a klonite se taguta!” Pa je bio od njih onaj koga je uputio
Allah i od njih onaj na kom se obistinila zabluda. Zato putujte po
Zemlji, pa vidite kakav je bio kraj poricatelja!
37. Ako želiš njihovu uputu – pa uistinu, Allah ne upućuje onog koga
zabluđuje, a neće oni imati nikakvih pomagača.
38. I zaklinju se Allahom, najjačom od zakletvi svojih: “Neće podići
Allah onog ko je umro.” Svakako! Obećanje Njegovo je istinito, međutim,
većina svijeta ne zna –
39. Da bi im objasnio ono o čemu su se razilazili, i da bi oni koji
nisu vjerovali znali, da su oni bili lašci.
40. Naša je riječ nečemu – kad to želimo – samo što mu kažemo: “Budi”,
tad biva.
41. A koji se isele radi Allaha, nakon što im je učinjen zulm, sigurno
ćemo ih smjestiti na Dunjau dobro. A nagrada Ahireta je sigurno veća –
kad bi znali!
42. Oni koji se strpe i u Gospodara svog pouzdaju.
43. A slali smo prije tebe samo ljude kojima smo objavljivali – ta
pitajte sljedbenike Opomene, ako ne znate –
44. Sa jasnim dokazima i zeburima. I objavljujemo tebi Opomenu, da
objasniš ljudima ono šta im se objavljuje, i da bi oni razmišljali.
45. Pa zar su sigurni oni koji planiraju zlodjela, da neće učiniti
Allah da ih proguta Zemlja, ili im doći kazna otkud neće opaziti,
46. Ili ih dograbiti u kretanju njihovom, pa oni neće umaći?
47. Ili ih dograbiti u strahovanju? Pa uistinu, Gospodar vaš je
Samilosni, Milosrdni.
48. Zar nisu vidjeli da ono što je Allah stvorio od stvari baca sjene
svoje zdesna i slijeva, pokorno Allahu, i oni su ponizni?
49. A Allahu čini sedždu (sve) što je na nebesima i šta je na Zemlji od
živog, i meleci, a oni se ne ohole,
50. Boje se Gospodara svog nad sobom i čine šta im se naređuje.
51. A rekao je Allah: “Ne uzimajte dva boga! Samo je On Bog, Jedini!
Zato se Mene – Mene se zato bojte.”
52. A Njegovo je šta je na nebesima i Zemlji, i Njemu pripada vjera
trajna. Pa zar ćete se drugog (a ne) Allaha bojati?
53. A ono što je u vas od blagodati – pa, od Allaha je. Zatim, kad vas
dotakne nevolja, tad Njega preklinjete.
54. Potom, kad otkloni nevolju od vas, gle! Skupina vas Gospodaru svom
pridružuje,
55. Da ne bi vjerovali u ono što smo im dali. Pa uživajte, ta
saznaćete!
56. I dodjeljuju onom šta ne znaju, dio onog čim smo ih opskrbili! Tako
mi Allaha, sigurno ćete biti pitani za ono što izmišljate.
57. I pripisuju Allahu kćeri – slavljen neka je On – a sebi šta žele!
58. I kad se neko od njih obavijesti o žensku, postane lice njegovo
tamno i on bude gnjevan.
59. Skriva se od naroda zbog zla koje je javljeno: Hoće li je zadržati
s prezirom ili je zakopati u prašinu. Zar nije loše kako presuđuju?
60. Za one koji ne vjeruju u Ahiret, primjer je zla, a Allahov primjer
je najuzvišeniji. A On je Moćni, Mudri.
61. A da Allah ščepava ljude zbog zulma njihovog, ne bi na njoj ostalo
ništa živo, ali, ostavlja ih do roka određenog. Pa kad dođe rok njihov,
neće (ga) odložiti čas, niti ubrzati.
62. I čine Allahu ono što mrze, a opisuju jezici njihovi laž, da će
njihovo biti bolje. Nema sumnje je da će njihova biti vatra, i da će
oni prednjačiti.
63. Tako nam Allaha, doista smo slali (poslanike) zajednicama prije
tebe, pa im je šejtan uljepšao djela njihova – zato je on danas
zaštitnik njihov, a imaće oni kaznu bolnu.
64. I objavljujemo tebi Knjigu – samo da im objasniš ono o čemu se
razilaze – i Uputu i milost, za narod koji vjeruje.
65. A Allah spušta s neba vodu i oživljava njome zemlju nakon mrtvila
njenog. Uistinu, u tome je znak za ljude koji čuju.
66. I uistinu, vama je u stoci ibret. Napajamo vas od onog šta je u
trbusima njenim između probave i krvi, mlijeko čisto, pitko pijačima.
67. I od plodova palmi i grožđa – uzimate iz toga opojno sredstvo i
opskrbu lijepu. Uistinu, u tome je znak za ljude koji razumiju.
68. I objavio je Gospodar tvoj pčeli: “Pravi u brdima kuće i u drveću i
u onom šta usprave,
69. Zatim jedi od svih plodova, i slijedi puteve Gospodara svog
ponizno. Iz trbuha njihovih izlazi napitak različitih boja njegovih, u
njemu je lijek za ljude. Uistinu, u tome je znak za ljude koji
razmišljaju.
70. A Allah vas stvara, potom vam smrt daje. I od vas je ko biva vraćen
najgorem životu, da nakon znanja, ne zna ništa. Uistinu! Allah je
Znalac, Moćni.
71. I odlikovao vas je Allah jedne nad drugima u opskrbi. Pa oni koji
su povlašteni, ne povraćaju opskrbu svoju onom šta posjeduju desnice
njihove: ta oni su u (potrebi) za tim isti. Pa zar blagodat Allahovu
niječu?
72. I Allah vam je načinio od duša vaših parice, i načinio vam je od
parica vaših sinove i unuke, i opskrbio vas od dobrih stvari. Pa zar u
neistinu vjeruju, a blagodati Allahove oni niječu?
73. I obožavaju mimo Allaha ono šta ne vlada opskrbom njihovom iz
nebesa i Zemlje nimalo, niti mogu.
74. Zato ne navodite Allahu sličnosti! Uistinu! Allah zna, a vi ne
znate.
75. Allah navodi primjer roba posjedovanog (koji) ne upravlja ničim, i
onog kog smo od Nas opskrbili opskrbom lijepom, pa on od nje udjeljuje
tajno i javno – jesu li isti? Hvala Allahu! Naprotiv! Većina njih ne
zna.
76. I navodi Allah primjer dva čovjeka: jedan od njih nijem, ne
upravlja ničim i on je zamor gospodaru svom; kud god ga uputi, ne
donese dobrog. Da li je jednak on i onaj ko naređuje pravdu, a on je na
putu pravom?
77. A Allahovo je nevidljivo nebesa i Zemlje. I stvar Časa je samo kao
tren oka, ili je on bliži. Uistinu! Allah je nad svakom stvari
Posjednik moći.
78. I Allah vas izvodi iz trbuha majki vaših (kad) ne znate ništa. I
načinio vam je sluh i vidove i srca, da biste vi zahvaljivali.
79. Zar ne vide ptice potčinjene u sferi neba? Drži ih samo Allah.
Uistinu, u tome su znaci za ljude koji vjeruju.
80. I načinio vam je Allah od kuća vaših prebivalište, i načinio vam je
od koža stoke kuće lahke, na dan selidbe vaše i na dan stajanja vašeg;
a od vune njihove i kostrijeti njihove i od krzna njihovih, prostirku i
opremu za neko vrijeme.
81. I načinio vam je Allah od onog šta je stvorio, hladove, i načinio
vam od brda zaklone, i načinio vam je odijela – čuvaju vas od žege – i
odijela (koja) vas čuvaju od sile vaše. Tako upotpunjava blagodat Svoju
na vama, da biste se vi predali.
82. Pa ako se okrenu – pa samo je na tebi dostava jasna.
83. Spoznaju blagodat Allahovu, potom je niječu, a većina njih su
nevjernici.
84. A na Dan kad iz svakog ummeta podignemo svjedoka, zatim se neće
dopustiti onima koji nisu vjerovali, niti će im se dopustiti da mole za
naklonost.
85. I kad oni koji su činili zulm, vide kaznu, tad im se neće olakšati,
niti će im se odložiti.
86. I kad oni koji su pridruživali, vide ortake svoje, reći će:
“Gospodaru naš! Ovo su ortaci naši koje smo prizivali mimo Tebe.” Tad
će im dobaciti riječi: “Uistinu, vi ste lažljivci!”
87. I iskazaće Tog dana Allahu pokornost, a iščeznuće od njih ono šta
su izmišljali.
88. Oni koji nisu vjerovali i odvraćali od puta Allahovog – dodaćemo im
kaznu na kaznu, zbog toga što su pravili fesad.
89. A na Dan kad u svakom ummetu podignemo svjedoka protiv njih, između
duša njihovih, i dovedemo tebe svjedokom nad tima… A objavili smo ti
Knjigu (kao) objašnjenje za svaku stvar, i Uputu i milost, i radosnu
vijest muslimanima.
90. Uistinu! Allah naređuje pravdu i dobročinstvo i davanje rodbini, a
zabranjuje razvrat i ružno i tiraniju. Savjetuje vas da biste se vi
poučili.
91. I ispunjavajte obavezu Allahu kad se obavežete. I ne kršite
zakletve nakon potvrde njihove – a doista ste Allaha učinili nad sobom
Jamcem. Uistinu! Allah zna šta činite.
92. I ne budite kao ona koja je rasplela pređu svoju, nakon čvrste
ispletenosti. Uzimate zakletve vaše prevarom među vama – da bi
zajednica bila veća od zajednice. Allah vas samo iskušava time. A
sigurno će vam na Dan kijameta objasniti ono o čemu ste se razilazili.
93. A da hoće Allah, sigurno bi vas učinio ummom jednom. Međutim,
zabluđuje koga hoće, a upućuje koga hoće. A sigurno ćete biti pitani za
ono šta ste radili.
94. I ne uzimajte zakletve vaše prevarom među vama, pa da ne poklizne
noga nakon čvrstine svoje i iskusite zlo što ste odvraćali od puta
Allahovog, i imadnete vi kaznu strahovitu.
95. I ne prodajite zavjet Allahu za cijenu malu. Uistinu, ono šta je
kod Allaha, to je bolje za vas, kad biste znali!
96. Ono što je kod vas iscrpljuje se, a što je kod Allaha, trajno je. A
sigurno ćemo platiti onima koji su bili strpljivi – njihova nagrada će
biti prema najboljem šta su uradili.
97. Ko čini dobro – bio muškarac ili žena – a on je vjernik, pa sigurno
ćemo ga poživiti životom dobrim, i sigurno ćemo ih platiti nagradom
njihovom prema najboljem šta su uradili.
98. Pa kad učiš Kur’an, tad zatraži zaštitu u Allaha od šejtana
prokletog.
99. Uistinu, on, nema on vlasti nad onima koji vjeruju i u Gospodara
svog se pouzdavaju.
100. Njegova vlast je samo nad onima koji ga uzimaju prijateljem, i
onima koji Njemu pridružuju.
101. I kad zamijenimo ajet umjesto ajeta – a Allah je Najbolji znalac
onog šta spušta – kažu: “Samo si ti izmišljač.” Naprotiv, većina njih
ne zna.
102. Reci: “Spušta ga Ruhul-kudus od Gospodara tvog s Istinom, da
učvrsti one koji vjeruju, i (kao) uputu i radosnu vijest muslimanima.”
103. A doista znamo da oni govore: “Samo ga smrtnik uči.” Jezik onog
kome streme – je strani, a ovo je jezik arapski, jasni.
104. Uistinu, oni koji ne vjeruju u ajete Allahove – neće ih uputiti
Allah, a imaće oni kaznu bolnu.
105. Laž izmišljaju jedino oni koji ne vjeruju u ajete Allahove, a ti
takvi su lašci.
106. A ko ne vjeruje u Allaha, nakon vjerovanja svog – izuzev ko bude
prisiljen, a srce njegovo bude smireno u vjerovanju – međutim, ko
otvori nevjerovanju grudi: pa na njima će biti srdžba od Allaha, a
imaće oni kaznu užasnu.
107. To zato što oni više vole život Dunjaa od Ahireta i što Allah ne
upućuje narod nevjernika.
108. Takvi su oni čija je srca Allah zapečatio, i sluh njihov i vidove
njihove, a ti takvi su nemarni.
109. Nema sumnje da će oni na Ahiretu, (baš) oni biti gubitnici.
110. Zatim, uistinu, Gospodar tvoj će onima koji se isele nakon što su
proganjani, potom se bore i budu strpljivi – uistinu, Gospodar tvoj će
nakon toga biti Oprosnik, Milosrdni.
111. Na Dan kad dođe svaka duša, argumentiraće samo o sebi, i biće
svakoj duši plaćeno šta je radila, a njima se neće učiniti zulm.
112. I navodi Allah primjer grada bezbjednog i zadovoljnog, dolazila mu
je opskrba njegova obilno sa svakog mjesta, pa je bio nezahvalan na
blagodatima Allahovim – te je Allah dao da on iskusi odjeću gladi i
straha, zbog onog šta su radili.
113. I doista, došao im je poslanik između njih, pa su ga porekli – te
ih je spopala kazna, a oni su bili zalimi.
114. Pa jedite od onog čim vas je opskrbio Allah, dozvoljeno, dobro. I
zahvaljujte na blagodati Allahovoj, ako Njega obožavate.
115. Samo vam je zabranio lešinu i krv i meso svinje i ono nad čim je
zazvan drugi, a ne Allah. Pa ko bude prisiljen, bez želje i bez
pretjerivanja – pa uistinu, Allah je Oprosnik, Milosrdni.
116. I ne recite za ono šta opisuju jezici vaši lažno: “Ovo je halal, a
ovo haram”, da biste izmišljali protiv Allaha laž. Uistinu, oni koji
protiv Allaha laž izmišljaju, neće uspjeti.
117. Uživanje je malo, a imaće oni kaznu bolnu.
118. A onima koji su jevreji, zabranili smo šta smo ti kazivali ranije.
I nismo im učinili zulm, nego su učinili zulm dušama svojim.
119. Zatim uistinu, Gospodar tvoj će za one koji su uradili zlo iz
neznanja, potom se pokajali nakon toga i popravili – uistinu će
Gospodar tvoj nakon toga biti Oprosnik, Milosrdni.
120. Uistinu! Ibrahim je bio uzor, pokoran Allahu, pravovjeran, i nije
bio od mušrika.
121. Zahvalan je bio na blagodatima Njegovim. Odabrao ga je i uputio
putu pravom.
122. I dali smo mu na Dunjau dobro, a uistinu, on će na Ahiretu biti od
pravednih.
123. Zatim smo tebi objavili: “Slijedi millet Ibrahima hanife”; a nije
bio od mušrika.
124. Sebt je određen samo onima koji su se razilazili o njemu. A
uistinu, Gospodar tvoj će presuditi među njima na Dan kijameta o onome
u čemu su se razilazili.
125. Pozivaj putu Gospodara svog mudrošću i savjetom dobrim, i s njima
raspravljaj onako kako je najbolje. Uistinu, Gospodar tvoj – On je
Najbolji znalac onog ko skreće s puta Njegovog, i on je Najbolji znalac
upućenih.
126. A ako kažnjavate, tad kažnjavajte sličnim čime ste bili kažnjeni.
A ako se strpite, to je sigurno bolje za strpljive.
127. I strpi se! A strpljenje tvoje je samo s (pomoći) Allaha, i ne
žalosti se nad njima, i ne budi u brizi zbog onog šta spletkare.
128. Uistinu! Allah je uz one koji se boje i one koji su
dobročinitelji.