Quran translations in many languages

Quran in Croatian

Ar-Rʽad

ER-RA’D * GROM
1. Alif. Lam. Mim. Ra. To su znaci Kitaba. A ono što ti se objavljuje
od Gospodara tvog, Istina je, ali većina ljudi ne vjeruje.
2. Allah je Taj koji je podigao nebesa bez stubova koje vidite, zatim
se postavio na Arš. I potčinio je Sunce i Mjesec; svakoje plovi do roka
određenog. Upravlja stvar; razlaže znakove, da biste vi u susret
Gospodara svog bili sigurni.
3. I On je Taj koji je rasprostro Zemlju i načinio na njoj planine
stabilne i rijeke. I od svakog od plodova na njoj načinio je par,
dvoje. Prekriva dan noću. Uistinu! U tome su znaci za ljude koji
razmišljaju.
4. I na Zemlji su predjeli susjedni, i bašče grožđa i usjevi i palme u
parovima i koje nisu parnjaci, a napajane vodom jednom. I istakli smo
ih jedne nad drugima po ukusu. Uistinu! U tome su znaci za ljude koji
razumiju.
5. A ako se čudiš, pa čudo su riječi njihove: “Zar ćemo kad budemo
prašina, uistinu mi u stvaranje novo?” Takvi su oni koji ne vjeruju u
Gospodara svog, a to su oni na čijim vratovima su okovi i takvi će
stanovnici vatre biti. U njoj će vječno biti.
6. I požuruju te zlu prije dobra, a već su prije njih prošli primjeri
(kazne). A uistinu, Gospodar tvoj je Vlasnik oprosta prema ljudima,
uprkos zulma njihovog. A uistinu, Gospodar tvoj je žestok kaznom.
7. I govore oni koji ne vjeruju: “Zašto mu se ne spusti znak od
Gospodara njegovog?” Ti si samo opominjač, a svaki narod imao je
vodiča.
8. Allah zna šta svaka žena nosi i šta umanjuju materice i šta
uvećavaju. A svaka je stvar kod Njega po mjeri.
9. Znalac nevidljivog i vidljivog; Veliki, Preuzvišeni!
10. Isti je onaj od vas ko skriva govor i ko ga oglašava, i onaj ko se
skriva noću i onaj ko hodi danju.
11. Ima on uzastopne (meleke) ispred sebe i iza sebe, čuvaju ga po
naredbi Allahovoj. Uistinu! Allah ne mijenja šta je s narodom, dok ne
promijenu šta je s dušama njihovim. A kad Allah želi narodu zlo, tad
tome nema odbijanja, a nemaju oni mimo Njega nikakva zaštitnika.
12. On je Taj koji vam pokazuje munju, strah i nadu, i stvara oblake
teške.
13. I slavi (Ga) grmljavina sa hvalom Njegovom, i meleci iz
strahopoštovanja Njegovog; i šalje gromove, te pogađa njima koga hoće;
a oni se prepiru o Allahu, a On je žestoke sile.
14. Njemu je priziv istinski. A oni koje prizivaju mimo Njega, ne
odgovaraju im ništa, sem kao onaj ko ispruži dlanove svoje prema vodi,
da bi stigla ustima njegovim – a neće mu ona stići; a dowa nevjernika
samo je zaludu.
15. I Allahu pada na sedždu ko je na nebesima i Zemlji, milom i silom,
i sjenke njihove, ranim jutrima i predvečerjima.
16. Reci: “Ko je Gospodar nebesa i Zemlje?” Reci: “Allah!” Reci: “Pa
zar uzimate mimo Njega zaštitnike, (koji) neće vladati za duše svoje
korišću, niti štetom?” Reci: “Da li je jednak slijepac i onaj koji
vidi? Ili, da li su jednake tmine i svjetlost?” Zar su načinili Allahu
ortake (koji) stvaraju slično stvaranju Njegovom, pa im stvaranje
izgleda nalik?” Reci: “Allah je Stvoritelj svake stvari, a On je
Jedini, Onaj koji potčinjava.”
17. Spušta s neba vodu pa teče koritima s mjerom njihovom, te bujica
nosi pjenu narastajuću. A od onog šta pale u vatri, tražeći ukrase ili
izrađevine (ima) troska je slična toj. Tako Allah navodi za primjer
Istinu i laž. Pa što se tiče troske, tad odlazi (kao) naplavina; a što
se tiče onog što koristi ljudima, pa ostaje na Zemlji. Tako Allah
navodi primjere.
18. Onima koji se odazovu Gospodaru svom, biće najbolje. A koji Mu se
ne odazovu, da je njihovo sve što je na Zemlji i slično tome uz to,
sigurno bi se time iskupljivali. Ti takvi će imati zao obračun i
njihovo sklonište biće Džehennem, a loše je odmorište!
19. Pa zar je onaj ko zna da je ono što ti se objavljuje od Gospodara
tvog Istina, kao onaj ko je slijep? Jedino se poučavaju imaoci razuma;
20. Oni koji ispunjavaju zavjet Allahu i ne krše ugovor;
21. I oni koji sastavljaju ono šta je Allah naredio da se sjedini, i
plaše se Gospodara svog i boje zlog obračuna;
22. I oni koji se strpe tražeći lice Gospodara svog, i obavljaju salat
i udjeljuju od onog čim smo ih opskrbili, tajno i javno, i uzvraćaju
zlo dobrim. Ti takvi će (kao) ishod imati dom:
23. Bašče Adna u koje će ući, i onaj ko je činio dobro od očeva
njihovih i žena njihovih i potomaka njihovih; a meleci će im ulaziti sa
svake kapije,
24. “Selamun alejkum, zato što ste se strpili. Pa divna je kuća
(Ahireta kao) rezultat.”
25. A oni koji krše zavjet Allahu nakon ugovaranja njegovog i kidaju
šta je Allah naredio da se sjedini, i čine fesad na Zemlji – ti takvi
će imati prokletstvo i imaće oni zao dom.
26. Allah pruža opskrbu kome hoće i uskraćuje. I raduju se u životu
Dunjaa, a život Dunjaa je samo užitak u (odnosu) na Ahiret.
27. A oni koji ne vjeruju, govore: “Što mu se ne spusti znak od
Gospodara njegovog?” Reci: “Uistinu! Allah zabluđuje koga hoće, a Sebi
upućuje onog ko se obrati,
28. One koji vjeruju, i one čija se srca spomenom Allaha smiruju. Zar
se spomenom Allaha srca ne smiruju?
29. Oni koji vjeruju i čine dobra djela: ugodnost će oni imati i lijepo
povratište.”
30. Tako smo tebe poslali u zajednicu prije koje su već prošle
zajednice, da im učiš ono šta ti objavljujemo, a oni ne vjeruju u
Milostivog. Reci: “On je Gospodar moj; nema boga osim Njega. U Njega se
pouzdavam i Njemu je povratak moj.”
31. A da je da se Kur’anom pokrenu planine ili njime rasječe Zemlja ili
njime progovore mrtvi! Naprotiv, Allahova je odredba svaka! Pa zar nisu
upoznati oni koji vjeruju – da hoće Allah – sigurno bi sve ljude
uputio? I neće prestati da pogađa udar one koji ne vjeruju zbog onog
šta rade, ili padati blizu boravišta njihovog, dok ne dođe obećanje
Allahovo. Uistinu! Allah ne krši obećanje.
32. I doista su poslanici prije tebe bili ismijavani, pa sam puštao one
koji nisu vjerovali, zatim bih ih dograbio. Pa kakva je bila kazna
Moja!
33. Pa da li je On Taj koji stoji nad svakom dušom – onim šta zaradi? I
načinili su Allahu ortake. Reci: “Imenujte ih.” Zar ćete Njega
obavijestiti o onom šta ne zna na Zemlji, ili je (to) vanjština govora?
Naprotiv, uljepšana je onima koji ne vjeruju, spletka njihova i
odvraćaju se od puta. A koga Allah zabludi, tad za njega nema nikakva
upućivača.
34. Imaće oni kaznu u životu Dunjaa, a sigurno je kazna Ahireta
mučnija; i neće oni imati od Allaha nikakva spasitelja.
35. Primjer Dženneta koji je obećan bogobojaznima: teku ispod njega
rijeke; plodovi njegovi su stalni i hladovina njegova. To je rezultat
onih koji se boje, a rezultat nevjernika je vatra.
36. A oni kojima smo dali Knjigu, raduju se onom šta ti je objavljeno,
a od stranaka je onaj ko poriče dio toga. Reci: “Samo mi je naređeno da
obožavam Allaha i da Mu ne pridružujem. Njemu pozivam i Njemu je
povratak moj.”
37. I tako smo ga objavili kao Sud na arapskom. A ako bi slijedio
strasti njihove, nakon što ti je došlo nešto znanja, ne bi ti imao od
Allaha nikakva zaštitnika, niti spasitelja.
38. I doista, slali smo poslanike prije tebe i davali im žene i
potomstvo. I nije bilo za poslanika da donese znak, izuzev s
dopuštenjem Allahovim. Za svaki rok ima Knjiga.
39. Allah briše šta hoće i utvrđuje, a kod Njega je Majka knjiga.
40. I ako ti pokažemo dio onog čime im prijetimo ili damo da ti umreš,
pa samo je na tebi dostava, a na Nama je obračun.
41. Zar ne vide da Mi dolazimo Zemlji umanjujući je s krajeva njenih? A
Allah presuđuje – nema tog ko će suzbiti presudu Njegovu. A On je brz
obračunom.
42. I doista su spletkarili oni prije njih; pa Allahovo je svo
planiranje. Zna šta svaka duša zarađuje, a saznaće nevjernici ko će za
rezultat imati kuću (Ahireta).
43. I govore oni koji ne vjeruju: “Nisi izaslanik!” Reci: “Dovoljan je
Allah svjedok između mene i između vas i onaj kod kog je znanje
Knjige.”