Quran translations in many languages

Quran in Croatian

As-Saff

ES-SAFF * RED
1. Allaha slavi šta je na nebesima i šta je na Zemlji, a On je Moćni,
Mudri.
2. O vi koji vjerujete! Zašto govorite ono što ne činite?
3. Velika je odvratnost kod Allaha što govorite ono što ne činite.
4. Uistinu! Allah voli one koji se bore na putu Njegovom u saffu, kao
da su oni bedem zbijeni.
5. I kad reče Musa narodu svom: “O narode moj! Zašto me patite, a
sigurno znate da sam vam ja poslanik Allahov?” Pa pošto skrenuše, Allah
skrenu srca njihova. A Allah ne upućuje narod grješnika.
6. I kad reče Isa, sin Merjemin: “O sinovi Israilovi! Uistinu, ja sam
vam poslanik Allahov, potvrđujući ono šta je bilo prije mene od Tewrata
i donosilac radosne vijesti o Poslaniku (koji) dolazi poslije mene,
njegovo ime je Ahmed.” Pa pošto im je došao s dokazima jasnim, rekoše:
“Ovo je sihr očiti.”
7. A ko je nepravedniji od onog ko izmišlja protiv Allaha laž, a on se
poziva Islamu? A Allah ne upućuje narod zalima.
8. Žele da ugase svjetlo Allahovo ustima svojim, a Allah je Taj koji
usavršava svjetlo Svoje, makar mrzili nevjernici.
9. On je Taj koji je poslao Poslanika Svog s Uputom i Vjerom Istine, da
bi učinio da ona nadvlada vjeru svaku, makar mrzili mušrici.
10. O vi koji vjerujete! Hoćete li da vam ukažem na trgovinu (koja) će
vas spasiti od kazne bolne?
11. Vjerujte u Allaha i Poslanika Njegovog, i borite se na putu
Allahovom imecima svojim i dušama svojim. To je bolje za vas, kad biste
znali!
12. Oprostiće vam grijehe vaše i uvešće vas u bašče ispod kojih teku
rijeke, i stanove ugodne u baščama Adna. To je uspjeh veličanstven!
13. I drugi kojeg volite: pomoć od Allaha i pobjedu blisku. A radosnom
viješću obraduj vjernike!
14. O vi koji vjerujete! Budite pomagači Allahu, kao što je rekao Isa,
sin Merjemin, hawarijjunima: “Ko su pomagači moji Allahu?” Hawarijjuni
rekoše: “Mi smo pomagači Allahovi.” Pa je vjerovala skupina sinova
Israilovih, a nije vjerovala skupina. Pa smo ojačali one koji vjeruju,
protiv neprijatelja njihovih, te su postali nadmoćni.