Quran translations in many languages

Quran in Croatian

As-Sajdah

ES-SEDŽDA * SEDŽDA
1. Alif. Lam. Mim.
2. Objava Knjige je – nema sumnje u to – od Gospodara svjetova.
3. Zar govore: “Izmislio ju je?” Naprotiv, ona je Istina od Gospodara
tvog, da opominješ narod kojem nije došao nikakav opominjač prije tebe,
da bi se oni uputili.
4. Allah je Taj koji je stvorio nebesa i Zemlju i ono što je između
njih u šest dana, zatim se postavio na Arš. Nemate vi mimo Njega
nikakva zaštitnika, niti posrednika. Pa zar se nećete poučiti?
5. Upravlja stvar od neba ka Zemlji, zatim se uspinje Njemu u danu čija
je mjera hiljadu godina od onog šta računate.
6. To je Znalac nevidljivog i vidljivog, Moćni, Milosrdni,
7. Koji je uljepšao svaku stvar koju je stvorio i počeo stvaranje
čovjeka od ilovače;
8. Zatim je načinio potomstvo njegovo od ekstrakta tekućine prezrene,
9. Potom ga uredio i udahnuo u njega od Duha Svog; i načinio vam sluh i
vidove i srca. Malo što zahvaljujete!
10. I govore: “Zar ćemo kad se izgubimo u zemlji, uistinu mi biti u
stvaranju novom?” Naprotiv, oni su u susret Gospodara svog nevjernici!
11. Reci: “Uzeće vas melek smrti koji vam je određen, zatim ćete
Gospodaru svome biti vraćeni.”
12. A da vidiš kad zločinci objese glave svoje kod Gospodara svog:
“Gospodaru naš! Vidjeli smo i čuli, zato nas povrati: radićemo dobro.
Uistinu, mi smo uvjereni.”
13. A da hoćemo, dali bismo sigurno svakoj duši uputu njenu; ali,
obistinila se Riječ od Mene: “Sigurno ću napuniti Džehennem džinnima i
ljudima zajedno.”
14. Zato kušajte što ste zaboravili na susret ovog dana svog. Uistinu,
Mi smo vas zaboravili; i iskusite kaznu vječnosti zbog onog šta ste
radili.
15. U Naše znakove vjeruju jedino oni koji – kad se opomenu njima,
padaju na sedždu i slave sa hvalom Gospodara svog, a oni se ne ohole.
16. Lišavaju se bokovi njihovi postelja, zazivaju Gospodara svog iz
straha i nade, i od onog čim smo ih opskrbili, udjeljuju.
17. Pa ne zna duša šta je od osvježenja očiju za njih skriveno – plaća
za ono šta su radili.
18. Pa zar je ko je vjernik, kao onaj ko je grješnik? Nisu isti!
19. [to se tiče onih koji vjeruju i čine dobra djela, ta imaće oni
bašče skloništem. Ugošćenje za ono šta su radili.
20. A što se tiče onih koji su griješili, pa sklonište njihovo biće
vatra. Kad god zažele da izađu iz nje, biće vraćeni u nju, i biće im
rečeno: “Iskusite kaznu vatrom, onu koju ste poricali.”
21. I sigurno ćemo dati da oni kušaju kaznu manju, pred kaznu veću, da
bi se oni povratili.
22. A ko je nepravedniji od onog ko se opomene ajetima Gospodara svog,
potom se od njih odvrati? Uistinu! Mi smo zločincima Osvetnici.
23. I doista, dali smo Musau Knjigu. Zato ne budi u sumnji o susretu
njegovom, i učinili je Uputom sinovima Israilovim.
24. I učinili smo od njih imame; upućivali su po naredbi Našoj, pošto
su bili strpljivi i u ajete Naše uvjereni.
25. Uistinu, Gospodar tvoj – On će presuditi među njima na Dan kijameta
o onom u čemu su se razilazili.
26. Zar ih ne upućuje (to) koliko smo prije njih uništili naraštaja po
čijim nastambama hodaju? Uistinu! U tome su znaci! Pa zar neće
oslušnuti?
27. Zar ne vide da Mi tjeramo vodu ka zemlji jalovoj, pa izvodimo njome
usjev od kojeg jede stoka njihova i duše njihove? Pa zar neće
osmotriti?
28. I govore: “Kad će ova pobjeda, ako ste istiniti?”
29. Reci: “Na Dan pobjede neće koristiti onima koji nisu vjerovali,
vjerovanje njihovo, niti će im se odgoditi.
30. Zato se okreni od njih i iščekuj; uistinu, oni su čekaoci.