Quran translations in many languages

Quran in Croatian

At-Tawbah

SURA 9. ET-TEWBA * POKAJANJE
1. Sloboda je od Allaha i Poslanika Njegovog onima od mušrika s kojima
ste sklopili sporazum:
2. Zato putujte po Zemlji četiri mjeseca i znajte da vi niste ti koji
će umaći Allahu i da je Allah Taj koji će postiditi nevjernike.
3. A obznana od Allaha i Poslanika Njegovog ljudima na dan hadždža
velikog, je da je Allah slobodan od mušrika i Poslanik Njegov. Pa ako
se pokajete, pa to je bolje za vas. A ako se okrenete, tad znajte da vi
niste ti koji će umaći Allahu. A obraduj one koji ne vjeruju kaznom
bolnom:
4. Izuzev onih mušrika s kojima ste sklopili sporazum, potom vam nisu
umanjili ništa i nisu pomagali protiv vas nikoga – onda im ispunite
sporazum njihov do roka njihovog. Uistinu! Allah voli bogobojazne.
5. Pa kad izmaknu sveti mjeseci, tad ubijajte mušrike gdje god ih
nađete, i ščepajte ih i opsjedajte ih i postavljajte im se u svaku
zasjedu. Pa ako se pokaju i budu obavljali salat i davali zekat, onda
oslobodite put njihov. Uistinu! Allah je Oprosnik, Milosrdni.
6. A ako neko od mušrika zatraži od tebe zaštitu, tad ga zaštiti dok ne
čuje Riječ Allahovu, potom ga sprovedi sigurnom mjestu njegovom; to
zato što su oni ljudi koji ne znaju.
7. Kako da bude za mušrike sporazum kod Allaha i kod Poslanika
Njegovog, izuzev onih s kojima ste sklopili sporazum kod Mesdžidul-
harama? Pa dok (oni) budu pravi vama, to budite (i vi) pravi njima.
Uistinu! Allah voli bogobojazne.
8. Kako – a ako bi vas nadvladali, ne bi cijenili među vama srodstvo
niti ugovor? Zadovoljavali bi vas ustima svojim, a odbijala bi srca
njihova, a većina njih su grješnici.
9. Prodaju ajete Allahove za vrijednost malu te odvraćaju od puta
Njegovog. Uistinu je loše ono što oni rade.
10. Ne cijene kod vjernika srodstvo, niti ugovor. Ti takvi su
prekršitelji.
11. Pa ako se pokaju i budu obavljali salat i davali zekat, tad su
braća vaša u vjeri; a razjašnjavamo znakove ljudima koji znaju.
12. A ako prekrše zakletve svoje nakon sporazuma njihovog, i budu li
vrijeđali vjeru vašu, onda se borite protiv vođa nevjerovanja. Uistinu,
nema zakletvi za njih – da bi se oni okanili.
13. Zar se nećete boriti protiv ljudi koji su prekršili zakletve svoje
i namjeravali protjerivanje Poslanika, i počeli (protiv) vas prvi put?
Zar ih se plašite? Pa Allah je dostojniji da se plašite Njega, ako ste
vjernici.
14. Borite se protiv njih! Kazniće ih Allah rukama vašim i poniziti ih,
i pomoći vas protiv njih i izliječiti grudi naroda vjernika,
15. I odstraniće srdžbu srca njihovih, i oprostiće Allah kome hoće. A
Allah je Znalac, Mudri.
16. Zar računate da ćete biti ostavljeni a (da) ne zna Allah one od vas
koji su se borili i nisu uzimali bliskog prijatelja mimo Allaha ni
Poslanika Njegovog niti vjernika? A Allah je o onom šta radite
Obaviješteni.
17. Nije za mušrike da održavaju mesdžide Allahove, svjedoke protiv
duša njihovih u nevjerovanju. Takvima će propasti djela njihova i u
vatri će oni biti vječito.
18. Jedino će održavati mesdžide Allahove onaj ko vjeruje u Allaha i
Dan posljednji i obavlja salat i daje zekat, i ne boji se, izuzev
Allaha. Pa možda takvi budu od upućenih.
19. Zar držite napajanje hadžije i održavanje Mesdžidul-harama, (istim)
kao onog ko vjeruje u Allaha i Dan posljednji i bori se na putu
Allahovom? Nisu isti kod Allaha; a Allah ne upućuje narod zalima.
20. Oni koji vjeruju i isele se, i bore na putu Allahovom imecima
svojim i dušama svojim, većeg su stepena kod Allaha; a takvi su oni
uspješni.
21. Obradovaće ih Gospodar njihov milošću od Sebe i zadovoljstvom i
baščama; imaće oni u njima uživanje trajno.
22. Vječno će biti u njima, zauvijek. Uistinu, Allah – kod Njega je
nagrada veličanstvena.
23. O vi koji vjerujete! Ne uzimajte očeve svoje i braću svoju
prijateljima, ako više vole nevjerstvo od vjerovanja. A ko od vas s
njima prijateljuje – pa ti takvi su zalimi.
24. Reci: “Ako su očevi vaši i sinovi vaši, i braća vaša i žene vaše, i
rod vaš i imeci koje ste stekli, i trgovina čije se stagnacije plašite
i stanovi s kojima ste zadovoljni – draži vama od Allaha i Poslanika
Njegovog i džihada na putu Njegovom: Onda sačekajte dok Allah ne donese
naredbu Svoju.” A Allah ne upućuje narod grješnika.
25. Doista vas je pomogao Allah na poljima mnogim, i na dan Hunejna,
kad vas je zanijela brojnost vaša, pa vam nije ništa koristila i
otješnjala vam Zemlja ma kako prostrana bila, zatim ste se okrenuli
vraćajući se;
26. Potom je spustio Allah smirenost Svoju na Poslanika Svog i na
vjernike, i spustio vojske koje niste vidjeli, i kaznio one koji nisu
vjerovali. A to je plaća nevjernika.
27. Zatim je Allah oprostio nakon toga kome je htio; a Allah je
Oprosnik, Milosrdni.
28. O vi koji vjerujete! Samo su mušrici nečist. Zato nek se ne
približuju Mesdžidul-haramu nakon ove njihove godine. A ako se bojite
oskudice, pa učiniće vas Allah imućnim iz blagodati Svoje, ako htjedne.
Uistinu! Allah je Znalac, Mudri.
29. Borite se protiv onih koji ne vjeruju u Allaha niti u Dan
posljednji i ne zabranjuju šta je zabranio Allah i Poslanik Njegov, i
ne ispovijedaju Vjeru Istine – između onih kojima je data Knjiga – dok
ne dadnu džizju iz ruke i oni budu potčinjeni.
30. A govore jevreji: “Uzejr je sin Allahov”; i govore kršćani: “Mesih
je sin Allahov.” To je govor njihov – usta njihovih, oponašaju govor
onih koji nisu vjerovali ranije. Ubio ih Allah! Kuda se odvraćaju!
31. Uzimaju rabine svoje i monahe svoje gospodima mimo Allaha, i
Mesiha, sina Merjemina. A naređeno im je samo da obožavaju Boga
Jedinog. Nema boga osim Njega! Slava neka je Njemu nad onim šta
pridružuju!
32. Žele da ugase Allahovu svjetlost ustima svojim, a odbija Allah –
izuzev da usavrši svjetlo Svoje, makar mrzili nevjernici.
33. On je Taj koji je poslao Poslanika Svog s Uputom i Vjerom Istine,
da ona prevlada nad vjerom svakom, makar mrzili mušrici.
34. O vi koji vjerujete! Uistinu, mnogi od rabina i monaha jedu imanja
ljudi zaludno i odvraćaju od puta Allahovog. A oni koji gomilaju zlato
i srebro i ne troše ga na putu Allahovom – pa obraduj ih kaznom bolnom.
35. Na Dan (kad) se ono bude užarilo u vatri Džehennema, tad će biti
žigosana njime čela njihova i bokovi njihovi i leđa njihova: “Ovo je to
šta ste gomilali dušama svojim, pa kušajte šta ste gomilali.”
36. Uistinu! Broj mjeseci kod Allaha je dvanaest mjeseci u Knjizi
Allahovoj, na Dan kad je stvorio nebesa i Zemlju. Od njih su četiri
sveta: to je vjera prava. Zato ne činite u njima zulm dušama svojim; i
borite se protiv mušrika svi, kao što se bore protiv vas svi. A znajte
da je Allah sa bogobojaznima.
37. Zaista je odlaganje (svetog mjeseca) povećanje nevjerovanja, zavode
se time oni koji ne vjeruju. Dozvoljavaju ga godinu, a zabranjuju ga
godinu, da udese broj koji je Allah učinio svetim, te dozvoljavaju šta
je Allah učinio svetim. Uljepšano im je zlo poslova njihovih, a Allah
ne upućuje narod nevjernika.
38. O vi koji vjerujete! Šta vam je kad vam se kaže: “Nastupajte na
putu Allahovom”, priklonite se zemlji? Jeste li zadovoljniji životom
Dunjaa od Ahireta? Pa užitak života Dunjaa spram Ahireta samo je mali.
39. Ako ne nastupite, kazniće vas kaznom bolnom i zamijeniti vas
narodom drugačijim od vas, a nećete Ga oštetiti nimalo. A Allah je nad
svakom stvari Posjednik moći.
40. Ako ga ne pomognete, pa doista ga je pomogao Allah kad su ga
protjerali oni koji ne vjeruju, drugog od dvojice – kad su njih dvojica
bili u pećini, kad reče drugu svom: “Ne žalosti se! Uistinu, Allah je s
nama.” Tad je spustio Allah smirenost Svoju na njega i pojačao ga
vojskama koje niste vidjeli. I učinio je riječ onih koji ne vjeruju,
najdonjom, a Riječ Allahova – ona je gornja. A Allah je Moćni, Mudri.
41. Nastupajte lahki i teški i borite se imecima svojim i dušama svojim
na putu Allahovom! To je bolje za vas, kad biste znali.
42. Da je bio dobitak blizak i pohod kratak, sigurno bi te slijedili,
međutim, bio im je dalek, težak. I zaklet će se Allahom: “Da smo mogli,
sigurno bismo izašli s vama.” Uništavaju duše svoje, a Allah zna da su
oni sigurno lašci.
43. Allah ti oprostio! Zašto si im dozvolio dok ti ne bude jasno koji
govore Istinu i ne saznaš lažljivce?
44. Neće tražiti dozvolu od tebe oni koji vjeruju u Allaha i Dan
posljednji, da se bore imecima svojim i dušama svojim. A Allah je
Znalac bogobojaznih.
45. Od tebe će jedino tražiti dozvolu oni koji ne vjeruju u Allaha i
Dan posljednji, a sumnjaju srca njihova, pa se u sumnji svojoj
kolebaju.
46. A da su željeli izlazak, sigurno bi za to spremili opremu. Međutim,
Allah je mrzio dizanje njihovo, pa ih je zadržao, i rečeno je: “Sjedite
sa onima koji sjede!”
47. Da su izašli s vama, povećali bi vam samo metež i sigurno bi hitali
između vas tražeći vam fitneluk; a među vama su oni koji njih slušaju.
A Allah je Znalac zalima.
48. Doista su tražili fitneluk ranije i rovarili ti stvari, dok nije
došla Istina i prevladala odredba Allahova, a oni su ti koji mrze.
49. A između njih je ko govori: “Dopusti mi i ne iskušavaj me.” Zar
nisu u iskušenje pali? A uistinu, Džehennem će biti okružilac
nevjernika.
50. Ako te zadesi dobro, žao im je; a ako te pogodi nesreća, govore:
“Već smo uzeli stvar našu ranije”, i okreću se i oni se raduju.
51. Reci: “Pogodiće nas samo ono šta nam je Allah propisao.” On je
Zaštitnik naš, i u Allaha zato neka se pouzdavaju vjernici!
52. Reci: “Očekujete li nam (išta) sem jednu od dvije dobre stvari? A
mi očekujemo za vas, da vas pogodi Allah kaznom od Sebe ili rukama
našim. Zato čekajte. Uistinu, mi smo oni koji sa vama čekaju.”
53. Reci: “Trošili milom ili silom, neće se primiti od vas. Uistinu, vi
ste narod grješnika.”
54. A sprječava da davanja njihova od njih budu primljena jedino što
oni ne vjeruju u Allaha i Poslanika Njegovog, i ne pristupaju salatu
osim kao lijenčine, niti udjeljuju, osim neradi.
55. Zato nek te ne oduševljavaju imeci njihovi, niti djeca njihova.
Allah samo želi da ih kazni time u životu Dunjaa, i da nestanu duše
njihove, a oni budu nevjernici.
56. I zaklinju se Allahom (da) su uistinu od vas. A nisu oni od vas,
nego su oni narod koji strahuje.
57. Ako bi našli utočište ili pećine ili skrovište, sigurno bi mu se
okrenuli i oni bi odjurili.
58. I od njih je ko te kori zbog sadaka. Pa ako im se da od tog,
zadovoljni su, a ako im se ne da od tog, gle! oni se ljute.
59. A da su se oni zadovoljili onim šta im je dao Allah i Poslanik
Njegov i rekli: “Dosta nam je Allah. Daće nam Allah iz blagodati Svoje
i Poslanik Njegov. Uistinu, mi smo oni koji žude Allahu…”
60. Sadake su jedino za fukare i siromahe i one koji rade na njima i
one čija srca treba pridobiti, i za zarobljenike i zadužene, i za put
Allahov i sina puta, odredbom od Allaha. A Allah je Znalac, Mudri.
61. I između njih su oni koji vrijeđaju Vjerovjesnika i govore: “On je
uho.” Reci: “Uho je dobro za vas, vjeruje u Allaha i vjeruje
vjernicima, i milost je onima od vas koji vjeruju.” A koji vrijeđaju
Poslanika Allahovog, imaće oni kaznu bolnu.
62. Zaklinju vam se Allahom da bi vas zadovoljili, a Allah i Poslanik
Njegov su dostojniji da Njega zadovolje, ako su vjernici.
63. Zar ne znaju da onaj ko se suprotstavlja Allahu i Poslaniku
Njegovom – ta da će on imati vatru Džehennema, vječno će biti u njoj?
To je poniženje užasno!
64. Plaše se munafici da će im se objaviti sura obavještavajući šta je
u srcima njihovim. Reci: “Izrugujte se. Uistinu, Allah je Taj koji će
iznijeti ono čega se bojite.”
65. A ako ih upitaš, sigurno će reći: “Samo smo pričali i igrali se.”
Reci: “Zar ste se Allahom i ajetima Njegovim i Poslanikom Njegovim
izrugivali?”
66. Ne pravdajte se! Doista niste vjerovali nakon vjerovanja vašeg. Ako
izbrišemo (grijehe) grupi vas, kaznićemo grupu, zato što su zločinci.
67. Munafici i munafikinje – oni su jedni od drugih. Naređuju
nevaljalo, a zabranjuju dobro i stišću ruke svoje. Zaboravili su
Allaha, zato je zaboravio njih. Uistinu, licemjeri – oni su grješnici.
68. Allah je obećao munaficima i munafikinjama i nevjernicima vatru
Džehennema, vječno će biti u njoj. Ona im je dovoljna; a prokleo ih je
Allah, i imaće oni kaznu trajnu.
69. Kao oni prije vas; bili su žešći od vas u sili, i veći imecima i
djecom. Pa, uživali su u udjelu njihovom – pa uživajte u udjelu vašem,
kao što su uživali oni prije vas u udjelu njihovom – i raspravljate kao
što su oni raspravljali. Tim takvima će propasti djela njihova na
Dunjau i Ahiretu; a ti takvi su gubitnici.
70. Zar im nije stigla vijest onih prije njih: naroda Nuhovog, i Ada i
Semuda, i naroda Ibrahimovog, i stanovnika Medjena i Mu’tefikata?
Dolazili su im poslanici njihovi sa dokazima jasnim. Pa nije Allah bio
za činjenje zulma njima, nego su (oni) dušama svojim zulm činili.
71. A vjernici i vjernice – oni su zaštitnici jedni drugima. Naređuju
dobro, a zabranjuju nevaljalo, i obavljaju salat i daju zekat, i
slušaju Allaha i Poslanika Njegovog. Tim takvima će se Allah smilovati.
Uistinu! Allah je Moćni, Mudri.
72. Allah obećava vjernicima i vjernicama bašče ispod kojih teku
rijeke, vječno će biti u njima, i stanove divne u baščama Adna. A
zadovoljstvo od Allaha biće najveće. To je to, uspjeh veličanstven!
73. O Vjerovjesniče! Bori se protiv nevjernika i munafika, i budi strog
prema njima. A sklonište njihovo biće Džehennem, a loše je dolazište!
74. Kunu se Allahom da nisu govorili, a doista su rekli riječ
nevjerstva i nisu vjerovali nakon Islama njihovog i namjeravali ono šta
nisu postigli. A svetili su se samo što ih je obogatio Allah i Poslanik
Njegov iz blagodati Svoje. Pa ako se pokaju, bolje je za njih. A ako se
okrenu, kazniće ih Allah kaznom bolnom na Dunjau i Ahiretu, i neće oni
na Zemlji imati nikakva zaštitnika niti pomagača.
75. I između njih je ko se obavezao Allahu: “Ako nam da iz blagodati
Svoje, sigurno ćemo davati sadaku i sigurno ćemo biti od dobrih.”
76. Pa pošto im je dao iz blagodati Svoje, škrtarili su u tom i
okrenuli se, a oni su odvraćeni;
77. Pa im je u srcima njihovim prouzrokovao licemjerstvo do Dana kad će
Ga sresti, zato što su Allahu iznevjerili ono što su Mu obećali, i što
su lagali.
78. Zar ne znaju da Allah zna tajnu njihovu i sašaptavanje njihovo, i
da je Allah Znalac nevidljivih?
79. One koji kleveću dobrovoljce od vjernika u sadakama, i one koji
(ih) ne nalaze, izuzev truda svog, pa ih ismijavaju – ismijavaće Allah
njih, a imaće oni kaznu bolnu.
80. Tražio oprost za njih ili ne tražio… Ako tražiš oprost za njih
sedamdeset puta, pa neće im oprostiti Allah. To zato što ne vjeruju u
Allaha i Poslanika njegovog. A Allah ne upućuje narod grješnika.
81. Radovali su se ostavljeni u počivaljkama svojim, iza Poslanika
Allahovog, i mrzili da se bore imecima svojim i dušama svojim na putu
Allahovom, i govorili: “Ne nastupajte po žezi!” Reci: “Vatra Džehennema
je žešća žegom.” Kad bi razumjeli!
82. Zato nek se smiju malo, a neka plaču mnogo; plaća za ono šta su
zaradili.
83. Pa ako te vrati Allah skupini njih, te zatraže dozvolu za izlazak
od tebe, tad reci: “Nećete izaći sa mnom nikada, i nećete se boriti sa
mnom (protiv) neprijatelja. Uistinu, vi ste bili zadovoljni sjedenjem
prvi put, zato sjedite sa onima koji ostaju.”
84. I ne obavi salat ni nad jednim od njih (koji) umre, nikada, i ne
stoj nad kabrom njegovim. Uistinu, oni nisu vjerovali u Allaha i
Poslanika Njegovog, i umrli su, a oni su bili grješnici.
85. I neka te ne zadivljuju imanja njihova i djeca njihova! Allah samo
želi da ih kazni time na Dunjau, i da nestanu duše njihove, a oni budu
nevjernici.
86. A kad se objavi sura: “Vjerujte u Allaha i borite se uz Poslanika
Njegovog!”, traže posjednici obilja između njih, dozvolu od tebe, i
govore: “Ostavi nas, bićemo sa onima koji sjede.”
87. Zadovoljni su da budu sa onima koje ostaju, a zapečaćena su srca
njihova, pa oni ne shvataju.
88. Međutim, Poslanik i oni koji vjeruju s njim, bore se imecima svojim
i dušama svojim. A ti takvi će imati dobre stvari i ti takvi će biti
uspješni.
89. Pripremio je Allah za njih bašče ispod kojih teku rijeke, vječno će
biti u njima. To je postignuće veličanstveno.
90. I dolazili su oni koji se pravdaju od beduina, da im se dozvoli, i
sjedili su oni koji su lagali Allahu i Poslaniku Njegovom. Pogodiće one
od njih, koji nisu vjerovali, kazna bolna.
91. Nema ukora slabima, niti bolesnima, ni onima koji ne nalaze šta bi
utrošili, kad su iskreni Allahu i Poslaniku Njegovom. Nema protiv
dobročinitelja nikakva puta. A Allah je Oprosnik, Milosrdni.
92. Niti onima kojima, kad ti dođu da ih prebaciš, kažeš: “Ne nalazim
ono na čemu bih vas prevezao.” Okreću se, a oči njihove oblivene
suzama, tužni što ne nalaze šta bi utrošili.
93. Samo je put protiv onih koji traže dozvolu od tebe, a oni su
bogati. Zadovoljavaju se da budu sa onima koje ostaju, a zapečatio je
Allah srca njihova, pa oni ne znaju.
94. Pravdaju vam se kad im se vratite. Reci: “Ne pravdajte se, nećemo
vam vjerovati. Već nas je obavijestio Allah o novostima vašim. A
vidjeće Allah rad vaš i Poslanik Njegov, zatim ćete se vratiti Znalcu
nevidljivog i vidljivog, pa će vas obavijestiti o onom šta ste radili.”
95. Zaklinjaće vam se Allahom kad im se vratite, da biste ih se
okanili. Zato ih se okanite. Uistinu, oni su prljavština; a sklonište
njihovo biće Džehennem; plaća za ono šta su zaradili.
96. Kunu vam se da budete s njima zadovoljni, pa ako budete s
zadovoljni njima – pa uistinu, Allah nije zadovoljan s narodom
grješnika.
97. Beduini su žešći nevjerovanjem i licemjerstvom i priličniji da ne
znaju granice onog šta je objavio Allah Poslaniku Svom; a Allah je
Znalac, Mudri.
98. A od beduina je ko uzima ono šta utroši, globom, i očekuje vama
daire. Na njima je daira zla. A Allah je Onaj koji čuje, Znalac.
99. I od beduina (ima) ko vjeruje u Allaha i Dan posljednji, i uzima
ono šta troši blizinama kod Allaha i salatima Poslanika. Zer to uistinu
nije za njih približenje? Daće Allah da oni uđu u milost Njegovu.
Uistinu, Allah je Oprosnik, Milosrdni.
100. A prethodnici, prvi od muhadžira i ensarija, i oni koji su ih
slijedili u dobročinstvu – zadovoljan je Allah njima i zadovoljni su
Njime, a pripremio im je bašče ispod kojih teku rijeke, vječno će biti
u njima, zauvijek. To je postignuće veličanstveno!
101. A između onog ko je oko vas od beduina, (ima) munafika, i od
stanovnika Medine (ima) ustrajnih u munafikluku. Ne znate ih; Mi ih
znamo. Kaznićemo ih dva puta, potom će biti vraćeni kazni užasnoj.
102. A drugi su priznali grijehe svoje; pomiješali su dobro djelo i
drugo loše. Možda će Allah da im oprosti. Uistinu, Allah je Oprosnik,
Milosrdni.
103. Uzmi iz imetaka njihovih sadaku, čisteći ih i oplemenjujući ih
njome, i obavi salat za njih. Uistinu, tvoj salat je smirenje za njih.
A Allah je Onaj koji čuje, Znalac.
104. Zar ne znaju da Allah – On prima pokajanje od robova Svojih i
uzima sadake, i da je Allah – On Primalac pokajanja, Milosrdni.
105. I reci: “Radite! Ta vidjeće Allah rad vaš i Poslanik Njegov i
vjernici; a vratićete se Znalcu nevidljivog i vidljivog, pa će vas
obavijestiti o onom šta ste radili.”
106. I drugi – oni koji iščekuju naredbu Allahovu, da li će ih kazniti
ili im oprostiti; a Allah je Znalac, Mudri.
107. A oni koji su uzeli mesdžid nesrećom i nevjerovanjem i
razdvajanjem među vjernicima, i osmatračnicom za onog ko je ratovao
(protiv) Allaha i Poslanika Njegovog ranije, sigurno će se zakleti:
“Željeli smo samo dobro.” A Allah svjedoči da su oni uistinu lašci.
108. Ne stani u njega nikada! Sigurno je mesdžid utemeljen na
bogobojaznosti od prvog dana dostojniji da staneš u njega. U njemu su
ljudi (koji) vole da se čiste; a Allah voli one koji se čiste.
109. Pa da li je onaj koji utemelji građevinu svoju na bogobojaznosti
od Allaha i zadovoljstvu – bolji, ili onaj ko utemelji građevinu svoju
na rubu podlokane obale rušeće, pa da se surva s njim u vatru
Džehennema? A Allah ne upućuje narod zalima.
110. Neće prestati građevina njihova koju su podigli biti (izvor)
sumnje u srcima njihovim, izuzev da se sasjeku srca njihova. A Allah je
Znalac, Mudri.
111. Uistinu! Allah je kupio od vjernika duše njihove i imetke njihove,
što će oni imati Džennet. Bore se na putu Allahovom, pa ubijaju i budu
ubijeni. Obećanje Njegovo je istinito u Tewratu i Indžilu i Kur’anu. A
ko je vjerniji zavjetu svom od Allaha? Zato se radujte pogodbi svojoj
koju ste ugovorili s Njim – a to je to, uspjeh veličanstven –
112. Pokajanici, obožavatelji, hvalitelji, postači, oni koji čine
ruku’, koji padaju na sedždu, naređivači dobrog i sprečavatelji
nevaljalog i čuvari granica Allahovih. A obraduj vjernike!
113. Nije za Vjerovjesnika i one koji vjeruju da traže oprost
mušricima, makar bili rodbina, nakon što im bude jasno da su oni
stanovnici džehima.
114. A Ibrahimovo traženje oprosta za oca svog je samo zbog obećanja
kojeg mu je dao. Pa pošto mu je bilo jasno da je on neprijatelj
Allahov, oslobodio ga se. Uistinu! Ibrahim je bio osjećajan, blag.
115. A neće Allah pustiti zabludi ljude, nakon što ih je uputio, dok im
ne objasni čega se (trebaju) bojati. Uistinu! Allah je o svakoj stvari
Znalac.
116. Uistinu! Allah! Njegova je vlast nebesa i Zemlje. Oživljava i
usmrćuje. A nemate vi mimo Njega nikakva zaštitnika, niti pomagača.
117. Doista je Allah oprostio Vjerovjesniku i muhadžirima i ensarijama
koji su ga slijedili u času nevolje, nakon što zamalo nisu skrenula
srca skupine njih, zatim im je oprostio – Uistinu! On je njima
Samilosni, Milosrdni.
118. I trojici koji su izostali. Dok, kad im je otješnjala Zemlja, ma
kako prostrana bila, i stislo im se u dušama njihovim – a znali su da
nema utočišta od Allaha, osim kod Njega. Potom im je oprostio, da bi se
kajali. Uistinu! Allah! On je Primalac pokajanja, Milosrdni.
119. O vi koji vjerujete! Bojte se Allaha i budite sa istinitima!
120. Nije za stanovništvo Medine i onog ko je oko njih od beduina, da
izostaju iza Poslanika Allahovog i da cijene duše svoje više od duše
njegove. To zato što njih nije pogodila žeđ, niti umor, niti glad na
putu Allahovom, niti će nagaziti gazište (koje) će naljutiti
nevjernike, i neće doseći od neprijatelja stečevinu, a da im to neće
biti upisano dobrim djelom. Uistinu! Allah neće dati da propadne
nagrada dobročinitelja.
121. I neće utrošiti izdatak mali niti veliki, niti će presjeći dolinu,
a da im neće biti upisano, da bi im platio Allah najboljim, za ono šta
su radili.
122. A ne treba da svi vjernici nastupaju. Pa zašto iz svake jedinice
od njih ne istupi skupina, da se obrazuje u vjeri, i da opominju narod
svoj kad im se vrate, da bi se oni pazili?
123. O vi koji vjerujete! Borite se protiv onih nevjernika koji su vam
blizu, i neka u vama nađu grubost: a znajte da je Allah sa
bogobojaznima.
124. I kad god bude objavljena sura, tad između njih bude onaj ko kaže:
“Kojem od vas je ovo povećalo vjerovanje?” Pa što se tiče onih koji
vjeruju, ta njima će povećati vjerovanje i oni se raduju.
125. A što se tiče onih u srcima čijim je bolest – pa dodaće im
prljavštinu prljavštini njihovoj, i umrijet će, a oni će biti
nevjernici.
126. Zar ne vide da oni bivaju iskušavani u svakoj godini jednom ili
dva puta?, zatim se ne kaju, niti se oni poučavaju.
127. I kad god se objavi sura, gledaju oni jedni u druge: “Da li vas je
vidio iko?” Zatim se okrenu. Okrenuo je Allah srca njihova, zato što su
oni narod koji ne razumije.
128. Doista vam je došao Poslanik između duša vaših. Teško mu je što
zapadate u nepriliku, brižan je za vas, vjernicima je samilostan,
milosrdan.
129. Pa ako se okrenu, tad reci: “Dovoljan mi je Allah, samo je On Bog.
U Njega se pouzdavam, a On je Gospodar Arša veličanstvenog.”