Quran translations in many languages

Quran in Croatian

At-Tûr

ET-TUR * GORA
1. Tako mi Gore,
2. I Knjige napisane –
3. Na pergamentu razvijenom –
4. I Kuće posjećivane,
5. I svoda uzdignutog,
6. I mora naloženog,
7. Uistinu, kazna Gospodara tvog će se zbiti;
8. Nema tog ko će je odbiti;
9. Na Dan kad se zaljulja nebo talasanjem,
10. I pokrenu brda kretanjem!
11. Pa teško Tog dana poricateljima,
12. Onima koji se u upuštanju (u rasprave) zabavljaju,
13. Na Dan kad budu gurnuti ka vatri Džehennema, (žestokim) guranjem.
14. “Ovo je ta vatra koju ste poricali,
15. Pa je li ovo sihr, ili vi ne vidite?
16. Pržićete se njome, pa strpili se ili ne strpili, isto vam je.
Bićete plaćeni samo za ono što ste radili.”
17. Uistinu, bogobojazni će biti u baščama i uživanju,
18. Radovaće se u onom šta im je dao Gospodar njihov, a sačuvaće ih
Gospodar njihov kazne džehima.
19. “Jedite i pijte prijatno, zbog onog što ste radili.”
20. Biće naslonjeni na sofama poredanim; a oženićemo ih hurijama
lijepih krupnih očiju.
21. A oni koji su vjerovali – i slijedilo ih potomstvo njihovo u
vjerovanju – priključićemo im potomstvo njihovo, i nećemo im zakinuti
od djela njihovih ništa. Svaki čovjek je zalog onog šta je zaradio.
22. I pružit ćemo im voće i meso od čega žele.
23. Dodavat će u njemu čašu, neće u njoj biti nepromišljenosti, niti
grijeha.
24. I obilaziće oko njih mladići njihovi, kao da su oni biser skriveni.
25. I neki od njih će prilaziti nekima, pitat će,
26. Reći će: “Uistinu, mi smo prije u porodicama našim brižni bili,
27. Pa nam je Allah dobar bio i sačuvao nas kazne vrelog vjetra.
28. Uistinu, mi smo Njega od prije prizivali. Uistinu, On, On je
Dobrostivi, Milosrdni.”
29. Zato opominji – pa nisi ti milošću Gospodara tvog prorok, niti
luđak.
30. Zar govore: “Pjesnik! Sačekaćemo mu sudbinu sumnjivu!”
31. Reci: “Iščekujte! Pa zaista sam ja sa vama od čekalaca.”
32. Zar im umovi njihovi ovo naređuju ili su oni ljudi koji pregone?
33. Zar govore: “Izmislio ga je.” Šta više! Ne vjeruju!
34. Pa neka donesu hadis sličan njemu, ako istinu govore!
35. Zar su stvoreni bez ičeg, ili su oni stvoritelji?
36. Zar su stvorili nebesa i Zemlju? Naprotiv, nisu uvjereni!
37. Zar su kod njih riznice Gospodara tvog, ili su oni vladari?
38. Zar imaju ljestve na kojima prisluškuju? Pa neka prisluškivač
njihov donese dokaz jasan!
39. Zar su Njegove kćeri, a vaši sinovi?
40. Zar ih pitaš za nagradu, pa su oni nametom opterećeni?
41. Zar je kod njih nevidljivo, pa oni pišu?
42. Zar žele spletku? Pa oni koji ne vjeruju – oni su zapleteni!
43. Zar imaju boga sem Allaha? Slavljen neka je Allah nad onim šta
pridružuju!
44. I ako bi vidjeli da komad neba pada, rekli bi: “Oblaci nagomilani!”
45. Zato ih pusti dok ne sretnu Dan svoj – onaj u kojem će biti
zgromljeni,
46. Dan kad im neće koristiti spletka njihova nimalo, niti će oni biti
pomognuti.
47. A uistinu, oni koji čine zulm, imaće kaznu mimo toga, ali većina
njih ne zna.
48. I strpi se radi presude Gospodara tvog: ta doista si ti pred očima
Našim. I slavi sa hvalom Gospodara svog u vrijeme kad ustaješ,
49. I noću – pa slavi Ga i s odstupanjem zvijezda.