Quran translations in many languages

Quran in Croatian

Az-Zukhruf

EZ-ZUHRUF * UKRAS
1. Ha. Mim.
2. Tako mi Kitaba jasnog!
3. Uistinu, Mi smo ga učinili Kur’anom na arapskom, da biste vi
razumjeli.
4. A uistinu, on je u Majci-knjizi kod Nas uzvišen, mudar.
5. Pa zar da potpuno okrenemo od vas Opomenu jer ste narod
pretjerujućih?
6. A koliko smo vjerovjesnika poslali ranijima!
7. I nije im došao nijedan vjerovjesnik, a da mu se nisu rugali.
8. Zato smo uništavali (one) žešće od ovih u sili, i prošao bi primjer
ranijih.
9. A ako ih upitaš: “Ko je stvorio nebesa i Zemlju?” – sigurno će reći:
“Stvorio ih je Moćni, Znalac”,
10. Onaj koji je za vas Zemlju učinio ležajem, i načinio vam na njoj
puteve, da biste se vi uputili;
11. I Koji s neba spušta vodu po mjeri, pa njome proživljujemo predio
mrtvi – tako ćete biti izvedeni –
12. I Koji je stvorio parove svega, i načinio vam plovila i stoku što
jašete,
13. Da se smjestite na leđa njena, potom sjetite blagodati Gospodara
svog kad se na njoj uspravite, i reknete: “Slava Onom koji nam je ovo
potčinio, a ne bismo mi bili njeni ukrotitelji.”
14. A uistinu, mi smo Gospodaru našem povratnici!
15. I pripisuju Mu od robova Njegovih dio! Uistinu, čovjek je
nezahvalnik očiti.
16. Zar uzima od onog šta stvara, kćeri, a vas odlikuje sinovima?
17. A kad se neki od njih obraduje onim šta je Milostivom navodio kao
primjer, zasjeni lice njegovo crnilom, i on je potišten.
18. Zar onaj ko se podiže u nakitu, a koji nije u prepirci jasan?
19. I tretiraju meleke – one koji su robovi Milostivog – ženskima. Jesu
li bili svjedoci stvaranja njihovog? Zapisaće se svjedočenje njihovo i
biće pitani.
20. I govore: “Da je htio Milostivi, ne bismo ih obožavali.” Nemaju oni
o tome nikakvo znanje, oni samo nagađaju.
21. Zar smo im dali Knjigu prije njega, pa je se oni pridržavaju?
22. Naprotiv, govore: “Uistinu, mi smo našli očeve naše u ummetu i
uistinu, mi smo na tragove njihove upućeni.”
23. I isto tako, nismo u grad poslali nijednog od opominjača prije
tebe, a da nisu rekli raskošnici njegovi: “Uistinu, mi smo našli očeve
naše u ummetu, i uistinu, mi smo tragova njihovih sljedbenici.”
24. Rekao bi: “Zar iako sam vam donio bolju Uputu od onog na čemu ste
našli očeve svoje?” Rekli bi: “Uistinu, mi smo u ono s čim ste poslati,
nevjernici.”
25. Zato bismo im se osvetili, pa pogledaj kakav je bio kraj
poricatelja!
26. I kad reče Ibrahim ocu svom i narodu svom: “Uistinu, ja sam
slobodan od onog šta obožavate,
27. Izuzev Onog koji me je stvorio, pa uistinu, On će me uputiti.”
28. I učinio je to riječju trajnom u potomstvu svom, da bi se oni
povratili.
29. Naprotiv, dao sam da uživaju ovi i očevi njihovi, dok im nije došla
Istina i Poslanik jasni.
30. I pošto im je došla Istina, rekoše: “Ovo je sihr, i uistinu, mi smo
u njega nevjernici.”
31. I rekoše: “Što ovaj Kur’an nije objavljen velikom čovjeku iz dva
grada?”
32. Dijele li oni milost Gospodara tvog? Mi raspodjeljujemo između njih
njihova sredstva za izdržavanje u životu Dunjaa, a uzdigli smo ih jedne
nad drugima stepenima, da jedni druge uzimaju u službu. A milost
Gospodara tvog je bolja od onog šta skupljaju.
33. A da ljudi ne bi postali jedna zajednica, sigurno bismo onom ko ne
vjeruje u Milostivog, za kuće njihove načinili krovove od srebra i
stepeništa uz koja se penju,
34. I za kuće njihove vrata i sofe na koje se naslanjaju,
35. I zlatne ukrase. A sve je to samo užitak života Dunjaa. A Ahiret je
kod Gospodara tvog za bogobojazne.
36. A ko bude slijep na sjećanje Milostivog, dodijelit ćemo mu šejtana,
pa će mu on biti drug.
37. I uistinu, oni će ih odvraćati od puta, a računaju da su oni
upućeni!
38. Dok, kad Nam dođe, reći će: “O da je između mene i između tebe
rastojanje dvaju istoka. Pa loš si drug!”
39. I neće vam koristiti (ovaj) Dan – kad ste zulm činili – što ste vi
u kazni saučesnici.
40. Pa zar ti da pročuješ gluhe ili uputiš slijepce i onog ko je u
zabludi očitoj?
41. Pa ako uklonimo tebe, pa uistinu, Mi ćemo njima biti Osvetnici,
42. Ili ti pokažemo ono čime im prijetimo; pa uistinu, Mi smo nad njima
Svemoćni.
43. Zato se drži onoga šta ti je objavljeno. Uistinu, ti si na putu
pravom.
44. I uistinu, on je Opomena tebi i narodu tvom; a bićete pitani.
45. I pitaj onog koga smo poslali prije tebe od poslanika Naših, jesmo
li učinili mimo Milostivog bogove da budu obožavani?
46. I doista smo poslali Musaa sa znakovima Našim faraonu i uglednicima
njegovim, pa je rekao: “Uistinu, ja sam poslanik Gospodara svjetova.”
47. Pa pošto im dođe sa znakovima Našim, gle – oni su im se ismijavali.
48. I nismo im pokazali nijedan znak, a da on nije bio veći od sestre
svoje, i dograbili smo ih kaznom, da bi se oni povratili.
49. I rekoše: “O čarobnjače! Zovi nam Gospodara svog s onim što je s
tobom sklopio. Uistinu, mi ćemo biti upućeni.”
50. Pa pošto smo otklonili od njih kaznu, gle – oni prekršiše.
51. I objavi faraon u narodu svom, reče: “O narode moj! Zar nije moja
vlast Egipta, i ovih rijeka (što) teku ispod mene? Pa zar ne vidite?
52. Zar (nisam) ja bolji od ovog – njega koji je prezren i jedva jasan?
53. Pa zašto na njega nisu stavljene narukvice od zlata ili s njim
došli meleci pratioci?”
54. Tad učini lahkim narod svoj, te ga poslušaše. Uistinu, oni su bili
narod grješnika.
55. Pa pošto su Nas rasrdili, osvetili smo im se, te ih sve potopili,
56. Pa ih učinili (stvari) prošlom, i primjerom kasnijima.
57. I pošto je naveden sin Merjemin kao primjer – gle! narod tvoj na to
zagalami.
58. I rekoše: “Jesu li bogovi naši bolji ili on?” Naveli su ti ga samo
radi rasprave. Šta više, oni su narod svađalački.
59. On je samo rob kojeg smo obdarili i učinili ga primjerom sinovima
Israilovim.
60. A da smo htjeli, sigurno bismo od vas načinili meleke na Zemlji, da
naslijede.
61. I uistinu, to je znanje o Času, zato nikako ne sumnjajte u to, i
slijedite Mene. Ovo je put pravi.
62. I neka vas nikako ne odvrati šejtan; uistinu, on vam je neprijatelj
otvoreni.
63. I pošto Isa dođe sa dokazima jasnim, reče: “Doista sam vam došao s
mudrošću i da vam objasnim dio onog o čemu se razilazite. Zato se bojte
Allaha i mene poslušajte.
64. Uistinu, Allah! On je Gospodar moj i Gospodar vaš, zato Njega
obožavajte. Ovo je put pravi.”
65. Tad su se razišle stranke među njima. Pa teško onima koji čine
zulm, od kazne Dana bolnog.
66. Čekuju li samo Čas da im dođe iznenada, a oni ne opaze?
67. Prijatelji će Tog dana jedni drugima neprijatelji biti – izuzev
bogobojaznih.
68. “O robovi Moji! Nema za vas straha Danas, niti ćete vi tugovati;
69. Oni koji su vjerovali u ajate Naše i bili muslimani.
70. Uđite u Džennet vi i žene vaše, veseleći se.”
71. Obilaziće se oko njih sa posudama od zlata i peharima; a u njima će
biti ono šta zažele duše i naslađuju oči; a u njemu ćete vi vječito
biti.
72. A to je Džennet koji vam je dat u naslijeđe zbog onog šta ste
radili.
73. Imaćete u njemu mnogo voća koje ćete jesti.
74. Uistinu, zločinci će u kazni Džehennema vječito biti.
75. Neće im se ublažiti, a oni će u njoj biti očajnici.
76. I nismo im učinili zulm, nego su oni bili zalimi.
77. I dozivat će: “O Malik! Nek svrši s nama Gospodar tvoj.” Reći će:
“Uistinu, vi ste ti koji ostajete!”
78. Doista, donijeli smo vam Istinu, međutim, većina vas ste mrzitelji
Istine.
79. Zar oni sređuju stvar? Pa uistinu, Mi smo Sređivatelji!
80. Zar računaju da Mi ne čujemo tajnu njihovu i sašaptavanje njihovo?
Svakako! A izaslanici Naši su kod njih – zapisuju.
81. Reci: “Kad bi Milostivi imao dijete, pa ja bih bio prvi od
obožavatelja.”
82. Slava neka je Gospodaru nebesa i Zemlje, Gospodaru Arša, nad onim
šta pripisuju.
83. Zato ih ostavi – upuštaju se i zabavljaju, dok ne sretnu Dan njihov
kojim im se prijeti.
84. A On je Taj koji je na nebu Bog i na Zemlji Bog, i On je Mudri,
Znalac.
85. I neka je blagoslovljen Onaj čija je vlast nebesa i Zemlje i onog
što je između njih. A kod Njega je znanje Časa i Njemu ćete biti
vraćeni.
86. I oni koje mimo Njega prizivaju, ne vladaju posredništvom – izuzev
ko svjedoči Istinu – a oni znaju.
87. A ako ih upitaš ko ih je stvorio, sigurno će reći: “Allah!” Pa kud
se odvraćaju?
88. I govor njegov je: “O Gospodaru moj! Uistinu, ovo su ljudi koji ne
vjeruju.”
89. Pa okreni se od njih i reci: “Selam!” Pa saznat će.