Quran translations in many languages

Quran in Croatian

Az-Zumar

EZ-ZUMER * SKUPINE
1. Objava Knjige je od Allaha, Moćnog, Mudrog.
2. Uistinu! Mi smo ti objavili Knjigu s Istinom, zato obožavaj Allaha,
odan Njegovoj vjeri.
3. Zar nije vjera čista za Allaha? A oni koji mimo Njega uzimaju
zaštitnike (kažu): “Obožavamo ih samo da nas približe Allahu
bliskošću.” Doista će Allah presuditi među njima o onom u čemu se oni
razilaze. Uistinu, Allah ne upućuje onog ko je lažac, nevjernik.
4. Da je Allah želio da uzme dijete, sigurno bi od onog šta stvara
izabrao šta hoće. Slava neka je Njemu! On, Allah, je Jedini,
Nesavladivi!
5. Stvorio je nebesa i Zemlju s Istinom. Zavija noću dan, i zavija
danom noć. I potčinio je Sunce i Mjesec. Svakoje plovi roku određenom.
Zar nije On Moćni, Oprosnik?
6. Stvorio vas je od duše jedne, zatim je od nje načinio paricu njenu.
I spustio vam je od stoke osam parova. Stvara vas u utrobama majki
vaših, stvaranjem iza stvaranja, u tri tmine. To je Allah, Gospodar
vaš!, Njegova je vlast. Nema boga osim Njega, pa kud se odvraćate?
7. Ako ne vjerujete – pa uistinu, Allah je od vas Neovisan, a nije
zadovoljan nevjerovanjem robova Svojih. A ako zahvaljujete, zadovoljan
je On s vama. I neće se teretiti opterećeni teretom drugog. Zatim je
Gospodaru vašem povratak vaš, pa će vas obavijestiti o onom šta ste
radili. Uistinu! On je Znalac onog u grudima.
8. I kad čovjeka dotakne nevolja, priziva Gospodara svog, obraćajući se
Njemu. Potom, kad mu podari blagodat od Sebe, zaboravi ono za što Ga je
prizivao ranije, i postavlja Allahu suparnike da bi zavodio s puta
Njegovog. Reci: “Uživaj malo u nevjerovanju svom, uistinu si ti od
stanovnika vatre.”
9. Da li je onaj ko je pokoran za vrijeme noći, padajući na sedždu i
stojeći, pazeći na Ahiret i nadajući se milosti Gospodara svog…?
Reci: “Da li su isti oni koji znaju i koji ne znaju?” Jedino se
poučavaju posjednici razuma!
10. Reci: “O robovi Moji koji vjerujete! Bojte se Gospodara svog. Onima
koji rade dobro na ovom Dunjau, biće dobro. A Allahova Zemlja je
prostrana. Samo će strpljivima biti isplaćena nagrada njihova bez
računa.”
11. Reci: “Uistinu! Meni je naređeno da obožavam Allaha, odan Njegovoj
vjeri,
12. I naređeno mi je da budem prvi od muslimana.”
13. Reci: “Uistinu, ja se plašim ako ne poslušam Gospodara svog, kazne
Dana strašnog.”
14. Reci: “Allaha obožavam – odan Njegovoj vjeri.
15. Pa obožavajte šta hoćete mimo Njega.” Reci: “Gubitnici će biti oni
koji izgube duše svoje i porodice svoje na Dan kijameta. Zar to nije
taj gubitak očiti?”
16. Imaće oni iznad sebe nadstrešice od vatre i ispod sebe (vatreni)
podijum. To je ono čime Allah zastrašuje robove Svoje: “O robovi Moji,
ta bojte se Mene!”
17. A koji se klonu taguta – da ga ne obožavaju i obrate se Allahu – za
njih je radosna vijest. Zato obraduj robove Moje,
18. One koji slušaju Riječ i slijede najbolje njeno. Takvi su oni koje
je uputio Allah, a ti takvi su posjednici razuma.
19. Pa zar onog na kom se ispunila riječ kazne – pa zar ti spasavaš
onog ko će u vatri biti?
20. Međutim, oni koji se boje Gospodara svog, imaće oni prostorije
iznad kojih su prostorije izgrađene, ispod kojih teku rijeke. Obećanje
je Allahovo. Ne krši Allah obećanje!
21. Zar ne vidiš da Allah spušta s neba vodu, pa je provlači izvorima
na Zemlji, zatim njome izvodi usjev raznolikih boja njegovih; potom
svehne, pa ga vidiš požutjelog, zatim ga učini izlomljenim? Uistinu, u
tome je opomena za imaoce razuma.
22. Pa da li je onaj kome je Allah proširio grudi njegove za Islam, pa
je on na svjetlu Gospodara svog…? Pa teško tvrdim srcima njihovim od
Opomene Allahove. Takvi su u zabludi očitoj.
23. Allah je objavio Najbolji hadis, Knjigu jednoobraznu, ponavljajuću.
Ježe se od nje kože onih koji se boje Gospodara svog. Zatim se
smekšavaju kože njihove i srca njihova na spomen Allaha. To je Uputa
Allahova, upućuje njome koga hoće. A koga zavede Allah, tad on nema
nikakvog upućivača.
24. Pa da li je onaj ko će se štititi licem svojim od zla kazne Dana
kijameta…? I reći će se zalimima: “Iskusite šta ste zaradili!”
25. Poricali su oni prije njih, pa im je došla kazna odakle nisu
zapazili.
26. Zato je Allah dao da oni iskuse poniženje u životu Dunjaa, a
sigurno je kazna Ahireta veća – kad bi znali!
27. I zaista smo ljudima naveli u ovom Kur’anu od svega primjer, da bi
se oni poučili;
28. Kur’an na arapskom, bez ikakve iskrivljenosti, da bi se oni
pobojali.
29. Allah navodi primjer čovjeka: on pod ortacima svađalicama, i
čovjeka potčinjenog čovjeku. Jesu li isti primjerom? Hvala neka je
Allahu! Naprotiv, većina njih ne zna!
30. Uistinu, ti ćeš biti mrtav, i uistinu, oni će biti mrtvi,
31. Zatim ćete se uistinu vi, na Dan kijameta kod Gospodara svog
prepirati.
32. Pa ko je nepravedniji od onog ko laže na Allaha i poriče Istinu kad
mu dođe? Zar nije u Džehennemu boravište za nevjernike?
33. A onaj ko donosi Istinu, i potvrđuje je, ti takvi su bogobojazni.
34. Imaće oni šta htjednu kod Gospodara svog. To je plaća
dobročiniteljima,
35. Da bi im oprostio Allah najgore šta su uradili, i podmirio ih
nagradom njihovom najboljim šta su uradili.
36. Zar nije Allah dovoljan robu Svom? A plaše te onima mimo Njega. A
koga zavede Allah – pa nema njemu nikakvog upućivača.
37. A koga upućuje Allah – pa nema za njega nikakva zabluđivača. Zar
nije Allah Moćni, Vlasnik osvete?
38. A ako ih upitaš: “Ko je stvorio nebesa i Zemlju?” – sigurno će
reći: “Allah.” Reci: “Pa vidite li ono što prizivate mimo Allaha – ako
mi Allah želi štetu – jesu li oni otklonitelji nevolje Njegove? Ili mi
želi milost – jesu li oni ti koji će zadržati milost Njegovu?” Reci:
“Dovoljan mi je Allah. U Njega se pouzdavaju pouzdavatelji.”
39. Reci: “O narode moj! Radite u poziciji svojoj, uistinu, ja sam
radnik; pa saznaćete,
40. Ko je taj kome će doći kazna – poniziće ga, i na njega će se
obarati kazna neprestana.”
41. Uistinu! Mi smo ti objavili Knjigu za (sve) ljude, s Istinom. Pa ko
se uputi, pa za dušu je njegovu; a ko zaluta, pa samo luta protiv nje.
A nisi ti nad njima čuvar.
42. Allah uzima duše u vrijeme smrti njihove – a koja nije umrla – u
snu njenom. Tad zadržava onu kojoj je odredio smrt, a šalje drugu do
roka određenog. Uistinu, u tome su znaci za ljude koji razmišljaju.
43. Zar uzimaju mimo Allaha posrednike? Reci: “Zar iako ne vladaju
ničim, niti razumiju?”
44. Reci: “Allahovo je posredovanje svako. Njegova je vlast nebesa i
Zemlje; zatim se Njemu vraćate.”
45. I kad se spomene Allah – Jedini On, zgrče se srca onih koji ne
vjeruju u Ahiret; a kad se spomenu oni mimo Njega, gle! – oni se
raduju.
46. Reci: “O Allahu, Stvoritelju nebesa i Zemlje, Znalče nevidljivog i
vidljivog! Ti ćeš presuditi među robovima Svojim o onom u čemu su se
razilazili.”
47. I kad bi oni koji čine zulm imali sve šta je na Zemlji i slično
tome uz to, sigurno bi se time iskupljivali od zla kazne Dana kijameta.
A pojaviće im se od Allaha ono šta nisu računali.
48. I pojaviće im se zla onog šta su zaradili, i snaći će ih ono čemu
su se ismijavali.
49. Pa kad čovjeka dotakne nesreća, priziva Nas, zatim kad mu podarimo
blagodat od Nas, kaže: “To mi je dato samo zbog znanja.” Naprotiv, to
je iskušenje, ali većina njih ne zna!
50. Već su to govorili oni prije njih, pa im nije koristilo ono šta su
stekli.
51. Tad su ih pogodila zla koja su zaradili. A oni od takvih koji čine
zulm – pogodiće ih zla koja stiču; a nisu oni ti koji će umaći.
52. Zar ne znaju da Allah pruža opskrbu kome hoće i uskraćuje? Uistinu,
u tome su znaci za ljude koji vjeruju.
53. Reci: “O robovi Moji koji ste pretjerali protiv duša svojih! Ne
očajavajte spram milosti Allahove. Uistinu, Allah oprašta grijehe sve.
Uistinu, On, On je Oprosnik, Milosrdni.
54. I obratite se Gospodaru svom i Njemu se predajte, prije nego vam
dođe kazna – poslije nećete biti pomognuti.
55. I slijedite najbolje šta vam se objavljuje od Gospodara vašeg,
prije nego vam dođe kazna iznenada, a vi ne opazite.
56. Da ne kaže duša: ’O tugo moja zbog onog što sam zanemario spram
Allaha i doista bio od izrugivača.”
57. Ili rekne: “Da me je Allah uputio, sigurno bih bio od
bogobojaznih!”
58. Ili kaže kad vidi kaznu: “Da mi je povratak, pa da budem od
dobročinitelja!”
59. Da! Doista su ti dolazili ajeti Moji, pa si ih poricao, i oholio se
i bio od nevjernika.
60. A na Dan kijameta vidjećeš one koji su lagali na Allaha, lica
njihova biće pocrnjela. Zar nije u Džehennemu boravište oholih?
61. I spasit će Allah one koji su se bojali, zbog postignuća njihovog,
neće ih dotaći zlo, niti će oni tugovati.
62. Allah je Stvoritelj svake stvari, i On je nad svakom stvari
Zaštitnik!
63. Njegovi su ključevi nebesa i Zemlje! A oni koji ne vjeruju u ajete
Allahove – ti takvi su gubitnici.
64. Reci: “Pa zar mi naređujete da drugog, a ne Allaha obožavam? O
neznalice!”
65. A doista je objavljeno tebi i onima prije tebe: “Ako pridružiš –
sigurno će propasti rad tvoj i sigurno ćeš biti od gubitnika.
66. Naprotiv! Allaha zato obožavaj i budi od zahvalnih!”
67. I ne cijene Allaha pravim cijenjenjem Njegovim; a Zemlja sva biće u
šaci Njegovoj na Dan kijameta, i nebesa će smotana biti u desnici
Njegovoj! Slavljen neka je On i uzvišen nad onim šta pridružuju!
68. I puhnuće se u sur , pa će se onesvijestiti ko je u nebesima i ko
je na Zemlji, izuzev koga htjedne (zaštititi) Allah. Zatim će se u
njega puhnuti drugi put, tad gle! – oni stoje, gledaju,
69. I zablistaće Zemlja svjetlošću Gospodara svog, i postaviće se
Knjiga, i dovešće se vjerovjesnici i svjedoci, i presudiće se među
njima s Istinom, i neće im biti učinjen zulm.
70. I biće plaćeno svakoj duši šta je radila; a On je Najbolji znalac
onog šta čine.
71. I biće sprovođeni oni koji ne vjeruju ka Džehennemu u skupinama;
dok – kad mu dođu, otvorit će se kapije njegove, i reći će im čuvari
njegovi: “Zar vam nisu dolazili poslanici između vas – učili vam ajete
Gospodara vašeg i opominjali vas na vaš susret ovog dana vašeg?” Reći
će: “Da, ali obistinila se riječ kazne nad nevjernicima.”
72. Biće rečeno: “Uđite na kapije Džehennema, vječno ćete biti u
njemu.” Pa lošeg li boravišta oholih.
73. I biće sprovođeni oni koji su se bojali Gospodara svog ka Džennetu
u skupinama; dok – kad mu dođu i otvorene budu kapije njegove i reknu
im čuvari njegovi: “Selamun alejkum! Bili ste dobri, zato uđite u njega
da vječno boravite!”
74. A (oni) će reći: “Hvala Allahu koji nam je ispunio obećanje Svoje i
dao nam da naslijedimo Zemlju, nastanjujemo se u Džennetu gdje hoćemo!”
Pa divna je nagrada radnika!
75. I vidjećeš meleke, okružitelje okolo Arša, slave sa hvalom
Gospodara svog. I presudiće se među njima s Istinom, i biće rečeno:
“Hvala neka je Allahu, Gospodaru svjetova!”