Quran translations in many languages

Quran in Croatian

Fâtir

FATIR * STVORITELJ
1. Hvala Allahu, Stvoritelju nebesa i Zemlje, Onom koji je meleke
učinio poslanicima sa krilima: dva i tri i četiri. Dodaje u stvaranju
šta hoće. Uistinu! Allah je nad svakom stvari Posjednik moći.
2. Ono što Allah otvori ljudima od milosti – pa nema tog ko će je
zadržati; a šta zadrži – pa nema joj pošiljaoca poslije Njega. A On je
Moćni, Mudri.
3. O ljudi! Sjetite se blagodati Allahove prema vama! Ima li ikakav
stvoritelj pored Allaha, (da) vas opskrbljuje s neba i Zemlje? Nema
boga osim Njega, pa kud se odvraćate?
4. A ako te poreknu, pa već su poricani poslanici prije tebe. A Allahu
se vraćaju stvari.
5. O ljudi! Zaista je obećanje Allahovo Istina! Zato neka vas nikako ne
zavara život Dunjaa, i neka vas nikako ne zavara o Allahu garur.
6. Uistinu, šejtan vam je neprijatelj, zato ga uzmite neprijateljem.
Poziva jedino partiju svoju, da budu od stanovnika seira.
7. Oni koji ne vjeruju – imaće oni kaznu žestoku. A oni koji vjeruju i
rade dobra djela – imaće oni oprost i nagradu veliku.
8. Pa da li je onaj kome je uljepšano zlo djela njegovog, pa ga vidi
lijepim …? Pa uistinu, Allah zabluđuje koga hoće, a upućuje koga
hoće. Zato nek ne ide duša tvoja zbog žalosti nad njima. Uistinu, Allah
je Znalac o onom što rade.
9. A Allah je Taj koji šalje vjetrove, pa dižu oblak, te ga tjeramo ka
zemlji mrtvoj, pa oživljavamo njime zemlju nakon mrtvila njenog. Takvo
će biti proživljenje!
10. Ko želi moć – pa Allahova je moć sva. Njemu se uzdiže riječ lijepa;
a dobro djelo – uzvisuje ga. A oni koji planiraju zla djela, imaće oni
kaznu žestoku; a spletkarenje takvih – ono će propasti.
11. A Allah vas je stvorio od prašine, zatim od kapi sperme, potom vas
učinio parovima. I ne zatrudni nijedna žena i ne rodi osim sa znanjem
Njegovim. I ne produži se nijednom dugovječnom, niti umanji od života
njegovog, a da nije u Knjizi. Uistinu, to je Allahu lahko.
12. I nisu jednaka dva mora: ovo svježe, slatkovodno, pitko je piće
njegovo, a ovo slano, gorko. A iz svakog jedete svježe meso i vadite
nakit kojeg nosite. I vidiš plovila po njemu brazdaju, da tražite iz
blagodati Njegove i da biste vi zahvaljivali.
13. Daje da noć uđe u dan i daje da dan uđe u noć; i potčinio je Sunce
i Mjesec; svakoje plovi roku određenom. To je Allah, Gospodar vaš!;
Njegova je vlast. A oni koje prizivate mimo Njega, ne vladaju opnom na
hurminoj košpici.
14. Ako ih prizivate, ne čuju dowu vašu; a da čuju – ne bi vam se
odazvali. A na Dan kijameta će poreći širk vaš. I (niko) te neće
obavijestiti slično Obaviještenom.
15. O ljudi! Vi ste fukare prema Allahu; a Allah – On je Bogati,
Hvaljeni.
16. Ako hoće, ukloniće vas i dovesti stvorenje novo;
17. A nije to Allahu teško.
18. I neće se opterećeni teretiti teretom drugog. A ako pretovareni
pozove teretu svom, neće se ponijeti od njega nimalo, makar bio rod.
Samo ćeš opomenuti one koji se boje Gospodara svog u nevidljivosti i
obavljaju salat. A ko se čisti, pa doista se čisti za dušu svoju. A
Allahu je dolazište!
19. I nisu isti slijepac i onaj koji vidi,
20. Niti tmine, niti svjetlo,
21. Ni hlad, niti žega,
22. I nisu isti živi i mrtvi. Uistinu! Allah daje da čuje kome hoće. I
nisi ti taj koji će pročuti onog ko je u kaburima.
23. Ti si samo opominjač.
24. Uistinu, Mi smo te poslali s Istinom, donosiocem radosnih vijesti i
opominjačem. A nema umme, a da nije (kroz) nju prošao opominjač.
25. A ako te poreknu, pa već su poricali oni prije njih. Dolazili su im
poslanici njihovi sa dokazima jasnim i zeburima i Knjigom svjetiljom.
26. Zatim bih dograbio one koji nisu vjerovali; pa kakvo je bilo
odbijanje Moje!
27. Zar ne vidiš da Allah spušta s neba vodu, pa izvodimo njome plodove
različitih boja njihovih. A planine su pruga bijelih i crvenih –
različitih boja njihovih – i jako crnih.
28. A ljudi i životinje i stoka su također različitih boja svojih.
Allaha se boje između robova Njegovih, samo učeni. Uistinu! Allah je
Moćni, Oprosnik.
29. Uistinu, oni koji uče Knjigu Allahovu i obavljaju salat i udjeljuju
od onog čim smo ih opskrbili, javno i tajno, nadaju se trgovini (koja)
neće propasti,
30. Da bi im ispunio nagrade njihove i povećao im iz dobrote Svoje.
Uistinu, On je Oprosnik, Zahvalni.
31. A ono što smo ti objavili od Knjige, to je Istina, potvrđujući ono
ispred nje. Uistinu! Allah je o robovima Svojim Obaviješteni, Vidilac.
32. Zatim smo Knjigu dali u naslijeđe onima koje smo odabrali od robova
naših, pa je od njih zalim duši svojoj, a (neki) od njih je osrednji, a
(neki) od njih je prednjak u dobrim djelima s dozvolom Allahovom. To je
to, blagodat velika!
33. Bašče Adna u koje će ući, nosiće u njima narukvice od zlata i
biser, a odjeća njihova u njima će biti svila.
34. I reći će: “Hvala Allahu koji je odstranio od nas tugu. Uistinu!
Gospodar naš je Oprosnik, Zahvalni,
35. Koji nas je nastanio u kući boravka, iz dobrote Svoje. Neće nas
dotaći u njoj umor, niti će nas u njoj dotaći klonulost.”
36. A oni koji ne vjeruju, imaće oni vatru Džehennema. Neće se s njima
svršiti pa da umru, i neće im se olakšati (ništa) od kazne njegove.
Tako ćemo platiti svakog nezahvalnika.
37. I oni će u njemu zvati u pomoć: “Gospodaru naš! Izbavi nas;
radićemo dobro, ne ono šta smo radili.” “Zar vam nismo dali dug život,
da se pouči u njemu ko se poučava? – i došao vam je opominjač. Zato
kušajte!” Pa nemaju zalimi nikakva pomagača.
38. Uistinu, Allah je Znalac nevidljivog nebesa i Zemlje. Uistinu! On
je Znalac onog u grudima.
39. On je Taj koji vas je učinio halifama na Zemlji. Pa ko ne vjeruje,
ta protiv njega je nevjerstvo njegovo. A povećava nevjernicima
nevjerstvo njihovo, kod Gospodara njihovog, jedino mržnju, i povećava
nevjernicima kufr njihov samo gubitak.
40. Reci: “Vidite li ortake vaše koje prizivate mimo Allaha? Pokažite
mi šta su to stvorili od zemlje! Ili imaju oni udio u nebesima? Zar smo
im dali Knjigu, pa su oni na jasnim dokazima iz nje? Naprotiv! Zalimi
jedni drugima obećavaju samo obmanu.”
41. Uistinu! Allah drži nebesa i Zemlju da ne nestanu. A ako krenu da
nestanu, neće ih zadržati niko poslije Njega. Uistinu! On je Blagi,
Oprosnik.
42. I kunu se Allahom, najjačom od zakletvi njihovih (da će) ako im
dođe opominjač sigurno biti upućeniji od svih ummeta. Pa pošto im je
došao opominjač, povećalo im je samo izbjegavanje,
43. Oholost na Zemlji i planiranje zla. A zlo planiranje opkoljava
jedino činitelje njegove. Pa da li očekuju išta osim sunneta ranijh? Pa
nećeš naći u sunnetu Allahovom zamjenu, i nećeš naći u sunnetu
Allahovom promjenu.
44. Zar nisu putovali po Zemlji pa vidjeli kakav je bio kraj onih prije
njih, a bili su jači od njih u sili? I nije Allah takav da će Mu umaći
ikakva stvar u nebesima, niti u Zemlji. Uistinu! On je Znalac, Moćni.
45. A da ščepava Allah ljude za ono šta su zaslužili, ne bi na površini
njenoj ostavio ništa živo; ali, ostavlja ih do roka određenog. Pa kad
dođe rok njihov, pa Allah je uistinu robova svojih Vidilac.