Quran translations in many languages

Quran in Croatian

Ghâfir

EL-MU’MIN * VJERNIK
1. Ha. Mim.
2. Objava Knjige je od Allaha, Moćnog, Znalca,
3. Oprosnika grijeha i Primaoca pokajanja, Žestokog u kazni, Posjednika
darežljivosti. Nema boga osim Njega, Njemu je dolazište.
4. O ajetima Allahovim raspravljaju jedino oni koji ne vjeruju; zato
neka te ne zavara njihovo kolebanje na Zemlji.
5. Poricao je prije njih narod Nuhov i stranke poslije njih. Namjeravao
je svaki ummet za poslanika njihovog – da ga se dočepaju. I
raspravljali su neistinom, da bi njome pobili Istinu, zato sam ih
dograbio. Pa kakva je bila kazna Moja!
6. I tako se obistinila Riječ Gospodara tvog na onima koji nisu
vjerovali: da će oni biti stanovnici vatre.
7. Oni koji nose Arš i ko je oko njega, slave sa hvalom Gospodara svog
i vjeruju u Njega i traže oprost za one koji vjeruju. “Gospodaru naš!
Obuhvatio si svaku stvar milošću i znanjem, pa oprosti onima koji se
pokaju i slijede put Tvoj, i sačuvaj ih kazne džehima.
8. Gospodaru naš! I uvedi ih u bašče Adna koje si im obećao, i onog ko
čini dobro od očeva njihovih i žena njihovih i potomaka njihovih.
Uistinu! Ti, Ti si Moćni, Mudri.
9. I sačuvaj ih zlih djela. A koga sačuvaš zlih djela Tog dana – pa
zaista si mu se smilovao. A to je taj uspjeh veličanstven.
10. Uistinu, oni koji ne vjeruju, biće pozvani: “Doista je mržnja
Allahova veća od mržnje vaše – duša vaših – kad ste pozivani
vjerovanju, pa niste vjerovali.”
11. Reći će: “Gospodaru naš! Usmrtio si nas dva puta i oživio nas dva
puta, pa smo priznali grijehe naše. Pa ima li za izlazak ikakva puta?”
12. “To zbog toga što – kad se prizivao Allah, Jedini On – niste
vjerovali, a kad Mu se pridruživalo, vjerovali ste! Pa sud pripada
Allahu, Uzvišenom, Velikom.”
13. On je Taj koji vam pokazuje znakove Svoje i spušta vam s neba
opskrbu. A poučava se samo ko se obrati.
14. Zato prizivajte Allaha, odani Njegovoj vjeri – makar mrzili
nevjernici.
15. Posjednik najviših deredža, Vlasnik Arša! Stavlja Duha naredbe
Svoje na koga hoće od robova Svojih, da upozori na Dan susreta,
16. Dan kad oni izađu, neće biti skriveno Allahu njihovo ništa. “Čija
je vlast Danas?” “Allaha Jedinog, Onog koji potčinjava!”
17. Danas će se platiti svakoj duši šta je zaslužila. Nema zulma Danas!
Uistinu! Allah je brz obračunom.
18. I upozori ih Danom približavajućim, kad će srca kod grla biti
zaprečena. Neće imati zalimi nikakvog prijatelja niti posrednika
uslišanog.
19. Zna nevjerne oči i ono šta kriju grudi.
20. I Allah sudi s Istinom. A oni koje prizivaju mimo Njega, ne sude
ničim. Uistinu! Allah – On je Onaj koji čuje, Onaj koji vidi.
21. Zar nisu putovali po Zemlji, pa vidjeli kakav je bio kraj onih
prije njih? Bili su oni žešći od njih u sili i tragovima na Zemlji, pa
ih je dograbio Allah zbog grijeha njihovih. I nije im bilo od Allaha
nikakvog zaštitnika.
22. To zato što su im poslanici njihovi dolazili s dokazima jasnim, pa
nisu vjerovali. Zato ih je dograbio Allah. Uistinu! On je Silan, Žestok
kaznom!
23. I doista smo poslali Musaa sa znakovima Našim i autoritetom očitim,
24. Faraonu i Hamanu i Karunu, pa su rekli: “Vračar, lažov!”
25. Pa pošto im dođe s Istinom od Nas, rekoše: “Ubijajte sinove onih
koji s njim vjeruju, a poštedite žene njihove.” A spletka nevjernika
samo je zaludna.
26. I reče faraon: “Pustite me da ubijem Musaa, a nek pozove Gospodara
svog. Uistinu, ja se plašim da ne promijeni vjeru vašu ili da ne
prouzrokuje fesad na Zemlji.”
27. A Musa reče: “Uistinu, ja tražim zaštitu u Gospodara svog i
Gospodara vašeg od svakog oholog (koji) ne vjeruje u Dan obračuna.”
28. I čovjek vjernik – iz porodice faraonove, (koji) je krio vjerovanje
svoje – reče: “Zar da ubijete čovjeka što kaže: ’Gospodar moj je
Allah’, a doista vam je došao s dokazima jasnim od Gospodara vašeg? A
ako je lažac, pa protiv njega je laž njegova – a ako je istinit,
pogodiće vas dio onog čime vam prijeti. Uistinu, Allah ne upućuje onoga
ko pretjeruje, lašca.
29. O narode moj! Vaša je vlast danas, pobjednici ste na Zemlji. Pa ko
će nas pomoći protiv sile Allahove, ako nam dođe?” Reče faraon:
“Pokazujem vam jedino šta vidim, i samo vas upućujem putu ispravnom.”
30. A onaj koji je vjerovao, reče: “O narode moj! Uistinu se ja plašim
nad vama (dana) sličnog danu stranaka,
31. Sličnog stanju naroda Nuhovog, i Ada i Semuda, i onih poslije njih.
A ne želi Allah zulm robovima.”
32. “I o narode moj! Uistinu, ja se plašim nad vama Dana pozivanja,
33. Dana kad ćete se okrenuti, bjegunci biti, nećete vi od Allaha imati
nikakvog zaštitnika. A koga zavede Allah – pa nema njemu nikakvog
upućivača.
34. I doista vam je Jusuf još prije došao sa dokazima jasnim, pa niste
prestali biti u sumnji o onom s čim vam je došao. Dok, kad je umro,
rekli ste: “Neće Allah poslije njega podići poslanika.” Tako Allah
zabluđuje onog ko je rasipnik, sumnjivac,
35. One koji raspravljaju o ajetima Allahovim bez ikakva dokaza došlog
njima. Velika je mržnja kod Allaha (zbog toga) i kod onih koji vjeruju.
Tako pečati Allah svako srce oholog, silnika.
36. I reče faraon: “O Hamane! Sagradi mi toranj, da bih ja dosegao
sredstva,
37. Sredstva nebeska, pa se uspeo bogu Musaovom; a uistinu, ja ga
smatram lašcem.” I tako je uljepšano faraonu zlo djela njegovog i
odvraćen je od puta. A spletka faraonova samo je upropast.
38. I reče onaj koji je vjerovao: “O narode moj! Slijedite mene,
uputiću vas putu ispravnom.
39. O narode moj! Doista je ovaj život Dunjaa uživanje, a uistinu,
Ahiret – to je kuća ostanka.
40. Ko bude čini zlo, pa biće plaćen samo sličnim njemu; a ko bude
činio dobro, muškarac ili žena, a on bude vjernik – pa takvi će ući u
Džennet – biće u njemu opskrbljivani bez ikakvog računa.
41. I o narode moj! [ta mi je? Pozivam vas spasu, a pozivate me vatri.
42. Pozivate me da ne vjerujem u Allaha i pridružujem Njemu ono o čemu
ja nemam znanje; a ja vas pozivam Moćnom, Oprosniku.
43. Nema sumnje da me pozivate onom za kojeg nema pozivanja na Dunjau
niti na Ahiretu; i da je povratak naš Allahu; i da će prekršitelji –
oni biti stanovnici vatre.
44. Pa sjetićete se šta vam govorim; a stvar svoju povjeravam Allahu.
Uistinu! Allah je Vidilac robova.”
45. Pa ga je Allah sačuvao zala koja su planirali, a ljudstvo faraonovo
će pogoditi zla kazna:
46. Vatra; izlagaće se na nju jutrom i navečer; a na Dan kad nastupi
Čas: “Uvedite ljudstvo faraonovo najžešćoj kazni.”
47. I kad se budu prepirali u vatri, pa slabi reknu onima koji su se
oholili: “Uistinu! Mi smo bili vaši sljedbenici, pa hoćete li vi od nas
otkloniti dio vatre?”
48. Oni koji su se oholili će reći: “Uistinu, svi smo mi u njoj.
Uistinu, Allah je već presudio među robovima!”
49. I reći će oni koji su u vatri, čuvarima Džehennema: “Zovite
Gospodara vašeg da nam olakša dan kazne.”
50. Reći će: “A zar vam nisu poslanici vaši dolazili sa dokazima
jasnim?” Reći će: “Da.” Reći će: “Onda dozivajte!” A dowa nevjernika
samo je zaludna.
51. Uistinu! Mi pomažemo poslanike Naše i one koji vjeruju, u životu
Dunjaluka i na Dan kad ustanu svjedoci,
52. Dan kad neće koristiti zalimima opravdanje njihovo; a imaće oni
prokletstvo i imaće oni zlu kuću.
53. A doista smo Musau dali Uputu i sinovima Israilovim u naslijeđe
dali Knjigu,
54. Uputu i Opomenu za posjednike razuma.
55. Zato se strpi! Uistinu, obećanje Allahovo je Istina. I traži oprost
za grijeh svoj, i slavi sa hvalom Gospodara svog navečer i ujutro.
56. Uistinu, oni koji raspravljaju o ajetima Allahovim bez ikakvog
dokaza njima došlog – u grudima njihovim je jedino ponos kojeg oni neće
postići. Zato traži zaštitu u Allaha. Uistinu! On, On je Onaj koji
čuje, Onaj koji vidi.
57. Sigurno je stvaranje nebesa i Zemlje veće od stvaranja ljudi; ali
većina ljudi ne zna.
58. I nije isti slijepac i onaj koji vidi, niti oni koji vjeruju i rade
dobra i činitelj zla. Malo što se poučavate!
59. Uistinu, Čas je dolazeći, nema sumnje u to; ali većina ljudi ne
vjeruje.
60. A Gospodar vaš kaže: “Zovite Me, odazvaću vam se. Uistinu! Oni koji
se budu oholili spram obožavanja Mog, ući će u Džehennem poniženi.”
61. Allah je Taj koji vam je načinio noć da se odmarate u njoj, a dan
da vidite. Uistinu, Allah je Vlasnik blagodati nad ljudima, ali, većina
ljudi ne zahvaljuje.
62. To je Allah, Gospodar vaš, Stvoritelj svake stvari! Nema boga osim
Njega; pa kud se odvraćate?
63. Tako su se odvraćali oni koji su ajete Allahove nijekali.
64. Allah je Taj koji vam je Zemlju učinio staništem, a nebo zdanjem; i
vas oblikovao, pa uljepšao likove vaše i opskrbio vas iz dobrih stvari.
To je Allah, Gospodar vaš; pa blagoslovljen neka je Allah, Gospodar
svjetova!
65. On je Živi! Nema boga osim Njega! Zato prizivajte Njega, odani
Njegovoj vjeri! Hvala neka je Allahu Gospodaru svjetova!
66. Reci: “Uistinu, meni je zabranjeno da obožavam one koje prizivate
mimo Allaha, pošto su mi došli jasni dokazi od Gospodara mog. A
naređeno mi je da se predam Gospodaru svjetova.”
67. On je Taj koji vas je stvorio od prašine, zatim od kapi (sjemena),
potom od zakvačka, zatim vas izvodi kao dojenče; potom da dostignete
svoju punu snagu, zatim da budete starci – a od vas je onaj ko bude
uzet prije – i da dostignete rok određeni, i da biste vi shvatili.
68. On je Taj koji oživljava i usmrćuje. Pa kad odluči stvar, tad tome
samo kaže: “Budi!” – tad biva.
69. Zar ne vidiš one koji raspravljaju o ajetima Allahovim; kuda se
okreću,
70. Oni koji poriču Knjigu i ono s čim smo slali poslanike Naše? Pa
saznaće,
71. Kad na vratovima njihovim budu okovi i lanci. Biće vučeni,
72. U ključaloj vodi, zatim u vatri prženi.
73. Potom će im se reći: “Gdje je ono što ste pridruživali,
74. Mimo Allaha?” Reći će: “Nestali su od nas; naprotiv, nismo ranije
prizivali ništa.” Tako Allah zabluđuje nevjernike.
75. To stoga što ste likovali na Zemlji bez prava, i što ste obijesni
bili.
76. Uđite na kapije Džehennema, vječno ćete biti u njemu; pa loše je
boravište oholih.
77. Zato se strpi; doista, obećanje Allahovo je Istina. Pa ako ti
pokažemo dio onog šta im obećavamo ili te uzmemo – ta Nama će se
vratiti.
78. I doista smo slali poslanike prije tebe. Između njih je onaj o kom
smo ti kazivali, i od njih onaj o kom ti nismo kazivali. I nije bilo za
poslanika da donese znak, izuzev s dozvolom Allahovom. Pa kad dođe
naredba Allahova, sudiće se s Istinom; a izgubiće ondje blebetala.
79. Allah je Taj koji vam je načinio stoku, da jašete (neke) od njih, i
od njih jedete,
80. A imate vi u njoj koristi – i da njome zadovoljite potrebu u
grudima vašim, a na njoj i na plovilima se transportujete.
81. I pokazuje vam znakove Svoje. Pa koji od znakova Allahovih
poričete?
82. Pa zar nisu putovali po Zemlji, te vidjeli kakav je bio kraj onih
prije njih. Bili su brojniji od njih i žešći u sili i tragovima u
Zemlji. Pa im nije koristilo šta su bili stekli.
83. Pa pošto su im poslanici njihovi došli sa dokazima jasnim, likovali
su s onim šta je kod njih od znanja, a spopalo ih je ono čemu su se
izrugivali.
84. Pa pošto bi vidjeli silu Našu, rekli bi: “Vjerujemo u Allaha –
Njega Jedinog, a ne vjerujemo u ono šta smo pridruživali.”
85. Tad im ne bi koristilo vjerovanje njihovo pošto bi vidjeli silu
Našu. Sunnet je to Allahov koji je doista prošao na robovima Njegovim;
a izgubili bi ondje nevjernici!