Quran translations in many languages

Quran in Croatian

Qâf

QAF * KAF
1. Qaf. Tako mi Kur’ana slavnog,
2. Naprotiv, čude se da im je došao opominjač između njih, pa
nevjernici govore: “Ovo je stvar čudna!
3. Zar kad umremo i budemo prašina? To je povratak dalek!”
4. Doista znamo šta će Zemlja od njih umanjiti; a kod Nas je Knjiga
čuvar.
5. Naprotiv, porekli su Istinu pošto im je došla, pa su oni o stvari
zbrkani.
6. Pa zar neće pogledati nebo iznad sebe – kako smo ga sazdali i
ukrasili ga – a nema ono nikakvih pukotina!
7. I Zemlju! Rasprostrli smo je i pobacali po njoj planine stabilne, i
dali da na njoj nikne svaka vrsta lijepa, –
8. Uvid i opomena za svakog roba koji se obraća.
9. I spuštamo s neba vodu blagoslovljenu, te dajemo da s njom izrastu
bašče i zrno žetveno,
10. I palme visoke – grozdovi njihovi naslagani,
11. Opskrba za robove; i oživljavamo njome predio mrtvi. Takav će biti
izlazak.
12. Prije njih su poricali: narod Nuhov i stanovnici Ressa i Semud,
13. I Ad i faraon i braća Lutova,
14. I stanovnici Ejke i narod Tubba’ – svaki je porekao poslanike, pa
se obistinila prijetnja Moja.
15. Pa zar smo malaksali sa stvaranjem prvim? Naprotiv, oni su u sumnji
o stvaranju novom.
16. A doista smo stvorili čovjeka i znamo šta mu došaptava duša
njegova, a Mi smo mu bliži od vratne vene.
17. Kad se sretnu susretača dva, zdesna i slijeva, sjedeći,
18. Ne izusti nijednu riječ, a da nije kod njega promatrač spreman.
19. I doći će agonija smrti uistinu; to je ono od čega nećeš umaći.
20. I puhnut će se u sur; to je Dan prijetnje.
21. I doći će svaka duša; sa njom vodič i svjedok.
22. “Zaista si o ovom bio u ravnodušnosti, pa smo s tebe odstranili
pokrov tvoj, zato je tvoj vid Danas oštar.”
23. A drug njegov će reći: “Ovo što je kod mene, spremno je.”
24. “Bacite vas dvojica u Džehennem svakog nezahvalnika, buntovnika,
25. Sprečavatelja dobrog, napasnika, sumnjivca,
26. Koji je stavljao uz Allaha boga drugog – ta bacite ga u kaznu
žestoku.”
27. Drug njegov će reći: “Gospodaru naš! Nisam ja uzrokovao da on
prevrši, nego je bio u zabludi dalekoj.”
28. (Allah) će reći: “Ne prepirite se kod Mene, a već sam vam unaprijed
poslao prijetnju.”
29. Ne mijenja se Riječ kod Mene, i nisam Ja zalim robovima.
30. Na Dan kad reknemo Džehennemu: “Jesi li se napunio?” – i rekne:
“Ima li dodatka?”,
31. I približit će se Džennet bogobojaznima nedaleko:
32. “Ovo je ono šta vam se obećavalo, svakom pokajaniku, čuvaru,
33. Ko se plašio Milostivog u nevidljivosti i došao sa srcem obraćenim.
34. Uđite u njega u miru. To je Dan vječnosti.”
35. Imaće oni u njemu šta htjednu, a kod Nas je dodatak.
36. A koliko smo uništili prije njih pokoljenja; oni su bili moćniji od
njih u sili, pa su krstarili zemljama! Ima li ikakvog pribježišta?
37. Uistinu, u tome je opomena za onog ko srce ima ili koristi sluh, a
on je svjedok.
38. I zaista smo stvorili nebesa i Zemlju i šta je među njima u šest
dana, i nije Nas dotakao nikakav umor.
39. Pa strpi se nad onim šta govore i slavi sa hvalom Gospodara svog,
prije izlaska Sunca, i prije zalaska.
40. I od noći: pa slavi Ga i poslije sedždi.
41. I osluškuj Dan (kad) pozove pozivač iz mjesta bliskog,
42. Dan kad budu čuli krik istinski – to će biti Dan izlaska.
43. Uistinu! Mi, Mi oživljavamo i usmrćujemo i Nama je dolazište,
44. Na Dan kad raspukne Zemlja od njih žurno. To će biti sabiranje – za
Nas lahko.
45. Mi smo Najbolji znalac onog šta govore, i nisi ti nad njima
prisila. Zato podsjećaj Kur’anom onog ko se boji prijetnje Moje.