Quran translations in many languages

Czech Quran

Al-Bayyinah

Madinan

Ve jménu Boha, Milosrdného, Slitovného.

(1) Nezačali ti, kdož neuvěřili z lidu, obdrževšího Knihu a z mnohobožců, rozštěpovati se ve víře, až když přišlo jimZNAMENÍ JASNÉ:

(2) posel od Boha, čtoucí listy (knihy) očištěné,

(3) na nichž písmo jestli pravé;

(4) a nerozdělili se v různé strany ti, jimž dána byla Kniha, až poté, když bylo přišlo jim znamení jasné.

(5) A přece není nakazováno jim, leda aby uctívali Boha, upřímnými jsouce mu ve víře pravé; a aby zachovali modlitbu a dávali povinnou almužnu: totoť pak náboženství pravé.

(6) Zajisté pak ti, kdož neuvěřili z lidu, obdrževšího Knihu, z mnohobožců, uvrženi budou v oheň pekelný, v němž přebývati budou věčně: tito nejhoršími jsou ze všech stvoření!

(7) Zajisté pak ti, kdož uvěřili a konali dobré skutky: titonejlepšími. jsou ze všech stvoření!

(8) Odměna jich jest u Pána jejich: zahrady Edenu, pod nimiž řeky tekou, v nichž přebývati budou věčně věkův; nalezlť Bůh zalíbení v nich a oni nalezli zalíbení v něm. Toto bude pro toho, kdož bojí se Pána svého!