Quran translations in many languages

Czech Quran

Al-Burûj

Makkan

Ve jménu Boha, Milosrdného, Slitovného.

(1) Při nebi, plném SOUHVĚZDÍ:

(2) a při dnu slíbeném;

(3) a při svědku a dosvědčeném;

(4) (přisám:) nechť zhynou vládci zákopu,

(5) ohně, jenž (stále) živen, plál,

(6) když kolem něho seděli,

(7) aby sami svědky byli toho, co s věřícími dělali.

(8) A mstili se jim tak jen proto, že v Boha, Mocného, Chvályhodného věřili,

(9) jemuž přináleží panství nebes i země; a Bůh všech věcí svědkem jest.

(10) Zajisté pak těm, kdož na tuto zkoušku postavili věřící muže a ženy a pak nekáli se, (schystán) jest trest pekla a trest sžíhání.

(11) Však zajisté těm, kdož uvěřili a konali dobré skutky, (schystány) jsou zahrady, pod nimiž řeky tekou; toť blaho bude veliké!

(12) Zajisté udeření Pána tvého přísné bude:

(13) zajisté onť jest to, jenž (všemu) dává vznik a k sobě dává navraceti:

(14) onť velkým v odpouštění jest a láskyplný:

(15) Pán trůnu vznešeného,

(16) Konatel toho, co chce.

(17) Zdaž došla tě zpráva: o vojích

(18) Faraona a (lidu) Tsemúd?

(19) Však nevěřící to zovou lží —

(20) co Bůh ze zadu jich je obklopuje.

(21) Však toto jest Korán vznešený,

(22) (zapsaný) na desce uschované!